Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản trị vật tư của công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh, huyện Nam Trực tỉnh Nam Định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị vật tư của công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh, huyện Nam Trực tỉnh Nam Định

  iii
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH viii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  2.1. Mục tiêu chung . 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  3.1. Đối tượng nghiên cứu . 2
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  4. Ý nghĩa khoa học của luận văn . 3
  5. Bố cục của luận văn . 3
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ VẬT TƯ
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG HOÀNG ANH . 4
  1.1. Cơ sở lý luận . 4
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản . 4
  1.1.2. Nội dung quản trị vật tư trong các doanh nghiệp . 14
  1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị vật tư 31
  1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị vật tư tại công ty 32
  1.2. Cơ sở thực tiễn 34
  1.2.1. Kinh nghiệm về quản trị vật tư . 34
  1.2.2. Bài học kinh nghiệm đối với Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh . 37
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu . 38
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 38
  2.2.1. Chọn địa bàn nghiên cứu . 38 iv
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 38
  2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu . 38
  2.2.4. Phương pháp phân tích tài liệu . 39
  2.3. Các chỉ tiêu phân tích . 39
  2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị vật tư
  của Công ty 39
  2.3.2. Nhóm các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quản trị vật tư của Công ty 40
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VẬT TƯ TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG HOÀNG ANH 41
  3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu . 41
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty . 41
  3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 42
  3.1.3. Tình hình lao động của Công ty 45
  3.1.4. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty 49
  3.1.5. Kết quả kinh doanh của Công ty . 51
  3.2. Thực trạng công tác quản trị vật tư tại Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông
  Hoàng Anh . 53
  3.2.1. Khái quát về công tác quản trị vật tư tại Công Ty cổ phần cấu kiện bê
  tông Hoàng Anh . 53
  3.2.2. Công tác quản trị vật tư tại Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh . 55
  3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị vật tư tại Công ty Cổ phần cấu
  kiện bê tông Hoàng Anh (HACC.JSC) . 80
  3.3.1. Môi trường chính trị- pháp luật . 80
  3.3.2. Thị trường vật tư 81
  3.3.3. Các nhà cung cấp vật tư 83
  3.3.4. Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 85
  3.3.5. Bộ máy tổ chức làm công tác quản trị vật tư 89
  3.3.6. Trình độ khoa học – công nghệ . 90
  3.4. Đánh giá thực trạng công tác quản trị vật tư tại Công ty Cổ phần cấu kiện
  bê tông Hoàng Anh 92
  3.4.1. Hiệu quả quản trị vật tư . 92
  3.4.2. Những ưu điểm đạt được trong công tác quản trị vật tư tại Công ty . 96 v
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3.4.3. Những hạn chế trong công tác quản trị vật tư tại Công ty . 97
  3.4.4. Nguyên nhân gây nên những hạn chế . 99
  CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VẬT TƯ
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG HOÀNG ANH . 101
  4.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Cấu kiện bê
  tông Hoàng Anh . 101
  4.1.1. Tầm nhìn của Công ty . 101
  4.1.2. Mục tiêu chiến lược . 101
  4.1.3. Định hướng của Công ty Cổ phần Cấu kiện bê tông Hoàng Anh 101
  4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vật tư tại Công ty CP cấu kiện bê tông
  Hoàng Anh . 102
  4.2.1. Đảm bảo công tác lập kế hoạch mua vật tư sát với thực tế tiêu dùng vật tư
  của Công ty 102
  4.2.2. Tổ chức tốt công tác mua sắm và vận chuyển vật tư . 103
  4.2.4. Cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào sản xuất và quản
  trị vật tư 104
  4.2.5. Sử dụng tiết kiệm vật tư 106
  4.2.6. Thực hiện các chiến lược chức năng chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất
  kinh doanh . 108
  4.3. Kiến nghị 108
  4.3.1. Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương 108
  4.3.2 Đối với Công ty 108
  KẾT LUẬN . 110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 vi
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  STT Viết tắt Viết đầy đủ STT Viết tắt Viết đầy đủ
  1 BHYT Bảo hiểm y tế 15 HACC.JSC Công ty Cổ phần
  cấu kiện bê tông
  Hoàng Anh
  2 BHXH Bảo hiểm xã hội 16 HĐKD Hoạt động kinh
  doanh
  3 BHLĐ Bảo hiểm lao động 17 KS Kỹ sư
  4 CBCNV Cán bộ công nhân
  viên
  18 LN Lợi nhuận
  5 CP Cổ phần 19 PGĐ Phó giám đốc
  6 CCDV Cung cấp dịch vụ 20 PKD Phòng kinh doanh
  7 CSH Chủ sở hữu 21 PKH-KT Phòng kế hoạch kỹ
  thuật
  8 CPVT Chi phí vật tư 22 SXKD Sản xuất kinh
  doanh
  9 CN Cử nhân 23 TCNH Tài chính ngắn hạn
  10 DNTN Doanh nghiệp tư nhân 24 TNHH Trách nhiệm hữu
  hạn
  11 DT Doanh thu 25 TNDN Thu nhập doanh
  nghiệp
  12 MTV Một thành viên 26 TN Thí nghiệm
  13 HĐQT Hội đồng quản trị 27 TSCĐ Tài sản cố định
  14 HĐKN Hợp đồng khám
  nghiệm
  28 XNK Xuất nhập khẩu vii
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 3.1: Tình hình lao động của Công ty qua 3 năm (2012-2014) . 55
  Bảng 3.2: Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty qua 3 năm (2012 – 2014) . 57
  Bảng 3.3: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm (2012 – 2014) . 60
  Bảng 3.4. Danh mục vật tư của Công ty . 64
  Bảng 3.5: Định mức vật tư cho 1m dài từng loại cọc bê tông của Công ty 66
  Bảng 3.6: Kế hoạch sản xuất cọc bê tông của Công ty 67
  Bảng 3.7: Nhu cầu vật tư hàng năm của Công ty theo loại cọc . 69
  Bảng 3.8: Nhu cầu vật tư hàng năm 72
  Bảng 3.9: Kế hoạch mua vật tư của Công ty 73
  Bảng 3.10: Danh sách một số nhà cung ứng vật tư chính của Công ty năm 2014 . 78
  Bảng 3.11: Tình hình mua sắm vật tư của Công ty 81
  Bảng 3.12: Tình hình dự trữ vật tư của Công ty . 84
  Bảng 3.13. Khối lượng vật tư hao hụt . 86
  Bảng 3.14: Số lần nhập vật tư không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 87
  Bảng 3.15: Số lần trả lại vật tư không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chủng loại . 90
  Bảng 3.16: Độ sai lệch cho phép về kích thước cọc . 94
  Bảng 3.17: Khối lượng sản phẩm không đạt yêu cầu định mức 94
  Bảng 3.18. Giá vật tư trong hai năm 2013 -2014 . 97
  Bảng 3.19: Số lần giao vật tư không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và thời gian của các
  nhà cung ứng . 100
  Bảng 3.20: Thiết bị, máy móc của Công ty năm 2014 . 107
  Bảng 3.21: Hiệu quả kinh tế của công ty 111
  Bảng 3.22: Hiệu quả về tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư . 113
  Bảng 3.23: Hiệu quả về tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm 114
  Bảng 3.1: Tình hình lao động của Công ty qua 3 năm (2012-2014) . 48
  Bảng 3.2: Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty qua 3 năm (2012 – 2014) . 50
  Bảng 3.3: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm (2012 – 2014) . 52
  Bảng 3.4. Danh mục vật tư của Công ty . 55
  Bảng 3.5: Định mức vật tư cho 1m dài từng loại cọc bê tông của Công ty 57
  Bảng 3.6: Kế hoạch sản xuất cọc bê tông của Công ty 58
  Bảng 3.7: Nhu cầu vật tư hàng năm của Công ty theo loại cọc . 59
  Bảng 3.8: Nhu cầu vật tư hàng năm 61 viii
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Bảng 3.9: Kế hoạch mua vật tư của Công ty 62
  Bảng 3.10: Danh sách một số nhà cung ứng vật tư chính của Công ty năm 2014 . 66
  Bảng 3.11: Tình hình mua sắm vật tư của Công ty 68
  Bảng 3.12: Tình hình dự trữ vật tư của Công ty . 71
  Bảng 3.13. Khối lượng vật tư hao hụt . 72
  Bảng 3.14: Số lần nhập vật tư không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 74
  Bảng 3.15: Số lần trả lại vật tư không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chủng loại . 76
  Bảng 3.16: Độ sai lệch cho phép về kích thước cọc . 79
  Bảng 3.17: Khối lượng sản phẩm không đạt yêu cầu định mức 79
  Bảng 3.18. Giá vật tư trong hai năm 2013 -2014 . 82
  Bảng 3.19: Số lần giao vật tư không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và thời gian của các
  nhà cung ứng . 84
  Bảng 3.20: Thiết bị, máy móc của Công ty năm 2014 . 90
  Bảng 3.21: Hiệu quả kinh tế của công ty 92
  Bảng 3.22: Hiệu quả về tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư . 94
  Bảng 3.23: Hiệu quả về tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm 95
  ix
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Sơ đồ 1.1: Logic của khái niệm quản trị tổ chức 9
  Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý vật tư theo quy trình 12
  Sơ đồ 1.3: Mô hình mua sắm vật tư 23
  Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty . 49
  Sơ đồ 3.2: Mô hình tổ chức bộ máy quản trị vật tư theo quy trình 62
  Sơ đồ 1.1: Logic của khái niệm quản trị tổ chức 9
  Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý vật tư theo quy trình 12
  Sơ đồ 1.3: Mô hình mua sắm vật tư 20
  Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty . 43
  Sơ đồ 3.2: Mô hình tổ chức bộ máy quản trị vật tư theo quy trình 53
  Biểu đồ 3.1. Giá cả vật tư năm 2013-2014 . 82
  Lưu đồ 3.2: Lưu đồ xử lý sản phẩm lỗi, không phù hợp 86
  Lưu đồ 3.3: Lưu đồ khám nghiệm, bảo dưỡng và mua thiết bị 87


  1
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường mở
  cửa, hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hầu hết các quốc gia đều
  thừa nhận trong mọi hoạt động đều phải có cạnh tranh, cạnh tranh là môi trường,
  động lực cho sự phát triển, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và tăng năng
  suất lao động, tăng hiệu quả của các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, các
  doanh nghiệp lựa chọn cho mình hình thức cạnh tranh khác nhau như: Cạnh
  tranh qua giá cả, cạnh tranh bằng sản phẩm khác biệt, v.v.
  Trong những năm gần đây, thị trường vật tư nước ta có nhiều biến động.
  Giá xăng dầu tăng cao, kéo theo đó là sự gia tăng của nguyên vật liệu đầu vào.
  Vì vậy, các công ty trong nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do sự biến
  động của thị trường vật tư. Vật tư là tài sản dự trữ sản xuất kinh doanh thuộc tài
  sản lưu động, thường xuyên biến động. Để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn
  ra bình thường, các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên mua vật tư và xuất
  dùng cho sản xuất. Chi phí vật tư thường chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành
  sản phẩm nên mỗi công ty phải có chế độ quản lý thích đáng và toàn diện đối với
  vật tư từ khâu cung cấp đến khâu sử dụng, bảo quản sao cho có hiệu quả. Trên
  thực tế, không ít các doanh nghiệp đã gặp nhiều khó khăn và lúng túng trong
  công tác đảm bảo vật tư cho sản xuất, đáp ứng được các yêu cầu của quá trình
  sản xuất kinh doanh như: Cung ứng đầy đủ các loại vật tư về số lượng, chất
  lượng đúng quy cách phẩm chất, kịp thời gian và đồng bộ. Quản lý vật tư là một
  trong những việc quan trọng có ý nghĩa quyết định trong sự tồn tại và phát triển
  của công ty. Thế nên các đơn vị phải tuân thủ theo một chu trình quản lý vật tư
  một cách khoa học, nhằm đảm bảo cho đơn vị mình có một hệ thống quản lý tốt
  nhất, không chỉ có ý nghĩa về mặt kế toán mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  Năm 2012 cho đến nay, Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh phải
  vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp bê tông, trong đó có nhiều
  công ty nước ngoài đầu tư rất mạnh. Giá cả vật tư đầu vào liên tục tăng cao, nhất 2
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  là giá thép của nước ngoài (loại vật tư đầu vào chủ yếu chiếm gần 40% giá thành
  phẩm của Công ty). Cát của Campuchia không được xuất sang Việt Nam, nên giá
  tăng đến gần 30%; giá than, xăng, dầu, đá, xi măng đều tăng; tỷ giá hối đoái ngoại
  tệ và lãi suất ngân hàng biến động là những áp lực hết sức nặng nề cho việc xây
  dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác quản trị vật tư của Công ty.
  Là một Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, Công ty Cổ phần
  cấu kiện bê tông Hoàng Anh cũng gặp bất cập trong công tác quản trị vật tư sao
  cho có hiệu quả nhất. Hàng năm Công ty luôn mong muốn hoàn thiện công tác
  quản trị vật tư để đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất, đồng thời có thể ứng phó với
  những thay đổi của thị trường. Do đó, tôi chọn đề tài: “Quản trị vật tư của Công
  ty Cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh, huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định”
  để nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Đánh giá thực trạng quản trị vật tư của Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông
  Hoàng Anh, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vật tư của
  Công ty.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về quản trị vật tư và hiệu quả
  quản trị vật tư của doanh nghiệp.
  - Phân tích thực trạng công tác quản trị vật tư của Công ty Cổ phần cấu kiện
  bê tông Hoàng Anh.
  - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vật tư cho Công ty Cổ
  phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Công tác quản trị vật tư của Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông
  Hoàng Anh. 3
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  - Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị vật tư tại Công ty Cổ
  phần cấu kiện Hoàng Anh.
  - Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vật tư của Công ty Cổ phần cấu
  kiện bê tông Hoàng Anh.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung tìm hiểu thực trạng và giải pháp
  nâng cao hiệu quả quản trị vật tư thuộc loại đối tượng lao động của Công ty Cổ
  phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh.
  - Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty Cổ phần cấu
  kiện bê tông Hoàng Anh.
  - Phạm vi về thời gian: Các thông tin, số liệu, dữ liệu phục vụ cho đề tài
  được thu thập qua các năm (2008 - 2014).
  4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
  - Góp phần nâng cao hiệu quả quản trị vật tư của Công ty Cổ phần cấu kiện
  bê tông Hoàng Anh;
  - Là tài liệu tham khảo cho các học viên trình độ đại học và thạc sĩ chuyên
  ngành kinh tế và quản tri kinh doanh.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có bốn chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị vật tư tại Công ty Cổ phần
  cấu kiện bê tông Hoàng Anh;
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu;
  Chương 3: Thực trạng công tác quản trị vật tư tại Công ty Cổ phần cấu kiện
  bê tông Hoàng Anh;
  Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vật tư tại Công ty Cổ phần
  cấu kiện bê tông Hoàng Anh.

  Xem Thêm: Quản trị vật tư của công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh, huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị vật tư của công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh, huyện Nam Trực tỉnh Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status