Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tác động tưới ẩm đến tăng trưởng và cấu trúc năng suất của 2 loài cỏ voi và cỏ ghinê tại xã Phúc Ứng huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tác động tưới ẩm đến tăng trưởng và cấu trúc năng suất của 2 loài cỏ voi và cỏ ghinê tại xã Phúc Ứng huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục . iii
  Danh mục các từ viết tắt . iv
  Danh mục các bảng v
  Danh mục các hình . vi
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  1.1. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc trên thế giới và Việt Nam 4
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc trên thế giới 5
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam . 10
  1.2. Đặc tính sinh thái và sinh vật học của cỏ hoà thảo . 15
  1.2.1. Đặc tính sinh thái học 15
  1.2.2. Đặc tính sinh lý 16
  1.3. Đặc điểm của cỏ làm thí nghiệm 20
  1.3.1. Cỏ Voi (Pennisetum Purpureum) 20
  1.3.2.Cỏ Ghinê (Panicum maximum) 24
  Chương 2: ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU . 29
  2.1. Điều kiện tự nhiên 29
  2.1.1. Vị trí địa lý . 29
  2.1.3. Khí hậu thủy văn 30
  2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu huyện Sơn Dương . 32
  2.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội 32
  2.2.2. Giao thông, thủy lợi . 32
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  Chương 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU . 34
  3.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu . 34
  3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 34
  3.1.2. Địa điểm nghiên cứu 34
  3.1.3.Thời gian nghiên cứu 34
  3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu . 34
  3.2.1. Nội dung nghiên cứu . 34
  3.2.2. Phương pháp nghiên cứu . 34
  Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40
  4.1. Tính chất lý, hóa học của đất trồng 40
  4.2. Năng suất và cấu trúc năng suất phần trên mặt đất 41
  4.2.1. Thí nghiệm trồng cỏ và tưới nước . 42
  4.2.2. Năng suất và biến động mùa của cỏ Ghine và cỏ Voi . 44
  4.2.3. Cấu trúc năng suất phần trên mặt đất của cỏ voi và cỏ ghinê . 48
  4.3. Ảnh hưởng của độ ẩm đất đến năng suất và cấu trúc năng suất phần
  trên mặt đất của cỏ voi và cỏ ghi nê 55
  4.4. Đề xuất biện pháp tác động 57
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 61  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  1. ĐC : Đối chứng
  2. NS : Năng suất
  3. TB : Trung bình
  4. TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
  5. TN : Thí nghiệm
  6. ts : Tổng số
  7. UBND : Uỷ ban nhân dân
  8. VCK : Vật chất khô
  9. DSKĐ : Dẫn suất không đạm  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 1.1. Thành phần hoá học của một số cây thức ăn xanh trong họ hoà thảo . 5
  Bảng 1.2. Sản lượng VCK và chất lượng những loài cỏ trên vùng thấp vào
  45 ngày cắt . 9
  Bảng 1.3. Sản lượng VCK của cỏ Ghine tỉa cắt 30 ngày 10
  Bảng 1.4. Năng suất cỏ Voi theo mùa . 22
  Bảng 1.5. Năng suất cỏ Voi theo tuần tuổi 22
  Bảng 1.6. Giá trị dinh dưỡng của cỏ Voi . 23
  Bảng 1.7. Năng suất cỏ Ghi nê theo mùa 26
  Bảng 1.8. Thành phần hoá học của vật chất khô . 26
  Bảng 1.9. Thành phần dinh dưỡng của cỏ Ghi nê . 27
  Bảng 1.10. Thành phần hoá học cỏ Ghinê và tỷ lệ tiêu hóa 27
  Bảng 4.1. Kết quả phân tích mẫu đất . 40
  Bảng 4.2. Lượng nước tưới trong 100g đất tát ngập nước (độ ẩm 100%) và
  đất ô thí nghiệm . 41
  Bảng 4.3. Lượng nước tưới ô TN qua các lứa cỏ voi và cỏ ghinê 43
  Bảng 4.4. Năng suất tươi và khô của cỏ Ghinê qua các lứa cắt 44
  Bảng 4.5. Năng suất tươi và năng suất khô của cỏ voi qua các lứa cắt . 46
  Bảng 4.6. Tỷ lệ trọng lượng thân, lá cỏ ghinê qua các lứa cắt . 48
  Bảng 4.7. Trọng lượng thân, lá cỏ voi qua các lứa cắt 50
  Bảng 4.8. Diện tích bề mặt lá của cỏ ghinê thí nghiệm . 52
  Bảng 4.9. Diện tích bề mặt lá của cỏ voi thí nghiệm . 53
  Bảng 4.10. Quan hệ giữa bề mặt lá với khối lượng tươi của cỏ ghinê . 54
  Bảng 4.11. Quan hệ giữa bề mặt lá với khối lượng tươi của cỏ voi 54

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 4.1. Năng suất tươi cỏ Ghinê qua các lứa cắt . 45
  Hình 4.2. Năng suất tươi của cỏ voi qua các lứa cắt . 47
  Hình 4.3. Diện tích bề mặt lá của cỏ ghinê thí nghiệm . 52
  Hình 4.4. Diện tích bề mặt lá của cỏ voi thí nghiệm . 53  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Hiện nay, trên thế giới cũng như ở nước ta nhu cầu sinh hoạt của con
  người ngày càng cần nhiều thịt sữa. Trong chăn nuôi gia súc như trâu, bò,
  ngựa, thì cỏ là thức ăn chính, trong khi đó diện tích cỏ tự nhiên ngày càng bị
  thu hẹp, lượng cỏ giàu đạm như cây họ Đậu, cỏ hỗn hợp có rất ít. Với nền
  nông nghiệp ngày càng phát triển, quy mô chăn nuôi ngày càng lớn, số lượng
  đàn gia súc tăng lên nên hình thức chăn thả tự nhiên như trước không thể đáp
  ứng được. Do đó con người đầu tư trí tuệ cho việc khai thác đồng cỏ bằng cách
  tiến hành nghiên cứu một cách toàn diện từ đặc điểm sinh thái, sinh vật học đến
  phương thức cải tạo và sử dụng hợp lý để tạo ra sản phẩm, năng lượng tối đa
  trên đơn vị diện tích đồng cỏ tự nhiên cũng như cỏ trồng.
  Ở nước ta hiện nay, việc nghiên cứu về đặc điểm sinh thái của cỏ, các
  yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất và nghiên cứu cỏ tạo
  ra các giống cỏ mới cho năng suất và chất lượng cao đã được chú trọng nhiều
  hơn khi quy mô chăn nuôi được mở rộng và phát triển theo hướng công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa vì cỏ là thức ăn chăn nuôi gia súc. Trong những năm gần đây
  với các thành tựu phát triển khoa học kỹ thuật, hợp tác chăn nuôi với tổ chức
  Quốc tế, nước ta đã nhập nhiều giống cây thức ăn họ hòa thảo và họ đậu có
  nguồn gốc nhiệt đới từ Philippin, Indonexia, Thái Lan Một số giống cỏ nhập
  nội đã được đánh giá ban đầu là có năng suất cao và thích hợp với điều kiện tự
  nhiên của nước ta. Trong số đó phải kể đến các giống cỏ Voi, cỏ Ghi nê.
  Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc với ngành chăn nuôi khá phát
  triển có nhiều trang trại chăn nuôi bò có quy mô lớn , cung cấp lượng lớn thịt
  và sữa đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng. Có được các kết quả đó các trang trại
  đã chú trọng đến chuồng trại bảo đảm vệ sinh, phòng tránh dịch bệnh thường
  xuyên cho gia súc . Ở Tuyên Quang có nhiều trang trại chăn nuôi bò lấy sữa,
  trong đó có trang trại của công ty TNHH Sữa Cho Tương Lai. Trang trại rất
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  chú trọng chất lượng sữa nên đã sử dụng thức ăn chính là thức ăn thô xanh, và
  đã tiến hành trồng một số giống cỏ, trang trại đã có một quy mô lớn cỏ trồng
  với các kỹ thuật chăm sóc hợp lý.
  Để cỏ trồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt khắc phục được trạng thái
  thiếu thức ăn cho gia súc đặc biệt là mùa khô, cần phải chú ý đến biện pháp kỹ
  thuật chăm sóc hợp lý, cung cấp các yếu tố cần thiết cho sinh trưởng và phát
  triển để cỏ đạt năng suất cao như: yếu tố nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, đất
  Trong các yếu tố đó độ ẩm có ảnh hưởng mạnh mẽ tới tăng trưởng và cấu trúc
  năng suất của cỏ.
  Để làm sáng tỏ ảnh hưởng của độ ẩm đến tăng trưởng và cấu trúc năng
  suất của cỏ trồng chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu tác động tưới ẩm
  đến tăng trưởng và cấu trúc năng suất của 2 loài cỏ Voi và cỏ Ghinê tại xã
  Phúc Ứng-huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến năng suất và cấu trúc năng suất
  phần trên mặt đất của cỏ tại trang trại của Công ty TNHH Sữa Cho Tương Lai
  nhằm xác lập nhu cầu ẩm, cung cấp độ ẩm thích hợp cho các giai đoạn sinh
  trưởng và phát triển của cỏ giúp nâng cao năng suất và cấu trúc năng suất của
  cỏ Voi và cỏ Ghinê tại đây.
  3. Ý nghĩa và khoa học thực tiễn
  Hiện nay, do nhu cầu sử dụng đất đai của con người phục vụ cho sinh
  hoạt và phát triển công nghiệp tăng mạnh nên diện tích đồng cỏ tự nhiên bị thu
  hẹp về diện tích, việc chăn thả gia súc của người dân không theo quy mô dẫn
  đến nhiều loài cỏ tốt có giá trị trong chăn nuôi bị suy giảm dần. Từ thực tế đó,
  để đảm bảo đủ thức ăn cho gia súc nhập nội, nước ta đã tiến hành nhập và trồng
  một số giống cỏ trên nhiều địa phương trong cả nước. Để cây trồng sinh
  trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao thì cần có biện pháp chăm sóc hợp lý.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  Trong đó có yếu tố độ ẩm là yếu tố môi trường có ảnh hưởng quan trọng đến
  tăng trưởng và cấu trúc năng suất của cỏ.
  Từ những lý do trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu
  tác động tưới ẩm đến tăng trưởng và cấu trúc năng suất của 2 loài cỏ Voi và
  cỏ Ghinê tại xã Phúc Ứng-huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang”

  Xem Thêm: Nghiên cứu tác động tưới ẩm đến tăng trưởng và cấu trúc năng suất của 2 loài cỏ voi và cỏ ghinê tại xã Phúc Ứng huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác động tưới ẩm đến tăng trưởng và cấu trúc năng suất của 2 loài cỏ voi và cỏ ghinê tại xã Phúc Ứng huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status