Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đặc điểm gen mã hóa Peroxidase ở cây dừa cạn (Catharanthus Roseus (L.) G. Don)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm gen mã hóa Peroxidase ở cây dừa cạn (Catharanthus Roseus (L.) G. Don)

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC BẢNG iv
  DANH MỤC HÌNH v
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  MỞ ĐẦU . 1
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  1.1.ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ MỘT SỐ CÔNG DỤNG CỦA CÂY DỪA CẠN . 3
  1.1.1. Đặc điểm chung của cây dừa cạn 3
  1.1.2. Một số công dụng của cây dừa cạn 4
  1.2. HỢP CHẤT ALKALOID . 5
  1.2.1. Alkaloid ở thực vật 5
  1.2.2. Alkaloid ở cây dừa cạn 9
  1.2.3. Một số gen liên quan đến quá trình tổng hợp alkaloid ở cây dừa cạn15
  Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. VẬT LIỆU, HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ . 21
  2.1.1. Vật liệu nghiên cứu 21
  2.1.2. Hóa chất và thiết bị 21
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
  2.2.1. Phương pháp thu mẫu 21
  2.2.2. Các phương pháp sinh học phân tử . 22
  2.3. THỜI GIAN VÀ ĐI ̣A ĐIỂM NGHIÊN CỨU 26
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iv
  Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27
  3.1. KẾT QUẢ KHUẾCH ĐẠI VÀ TÁCH DÒNG Prx TỪ MẪU DỪA
  CẠN HOA HỒNG TÍM VÀ HOA TRẮNG . 27
  3.1.1. Kết quả khuếch đại đoạn gen Prx từ mRNA . 27
  3.1.2. Kết quả tách dòng đoạn gen Prx 28
  3.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỰ ĐA DẠNG CỦA TRÌNH TỰ ĐOẠN
  GEN VÀ TRÌNH TỰ AMINO ACID SUY DIỄN TỪ ĐOẠN GEN Prx
  CỦA HAI MẪU DỪA CẠN NGHIÊN CỨU . 34
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 38
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 40

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1. Thành phần phản ứng RT-PCR nhân gen Prx 23
  Bảng 2.2. Thành phần phản ứng gắn gen Prx vào vector tách dòng pBT 24
  Bảng 2.3. Thành phần phản ứng colony - PCR 25
  Bảng 3.1. Các vị trí nucleotide sai khác giữa ba trình tự nucleotide của
  đoạn gen Prx (cDNA) . 31
  Bảng 3.2. Các vị trí sai khác giữa trình tự amino acid suy diễn của protein
  Prx ở 2 mẫu dừa cạn TN 1-Hongtim, TN2-Trang và protein suy diễn từ
  AY924306 trên Ngân hàng gen 33
  Bảng 3.3. Hệ số tương đồng và hệ số sai khác về trình tự nucleotide của
  đoạn gen Prx ở 2 mẫu dừa cạn TN1-Hongtim, TN2-Trang và 6 mẫu dừa
  cạn trên Ngân hàng gen . 34
  Bảng 3.4. Hệ số tương đồng và hệ số sai khác về trình tự amino acid của
  protein Prx ở 2 mẫu dừa cạn TN1-Hongtim và TN2-Trang và 6 mẫu dừa
  cạn trên Ngân hàng gen . 36

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC HÌNH
  Trang
  Hình 1.1. Hoa của ba giống Catharanthus . 4
  Hình 1.2. Con đường tổng hợp vinblastine và vincristine . 11
  Hình 1.3. Cấu trúc intron và exon của CrPrx . 16
  Hình 3.1. Kết quả điê ̣n di kiểm tra sản phẩm PCR khuếch đại đoa ̣n cDNA CrPrx 27
  Hình 3.2. Kết quả điê ̣n di sản phẩm colony - PCR từ khuẩn lạc 28
  Hình 3.3. So sánh trình tự đoạn gen Prx của mẫu dừa cạn TN1-Hongtim,
  TN2-Trang và AY924306 . 30
  Hình 3.4. So sánh trình tự amino acid suy diễn của hai mẫu dừa cạn TN 1-
  Hongtim, TN2-Trang và của protein suy diễn từ AY924306 trên Ngân hàng gen . 32
  Hình 3.5. Sơ đồ hình cây so sánh mức độ tương đồng đoạn gen Prx của 8
  mẫu dừa cạn . 35
  Hình 3.6. Sơ đồ hình cây so sánh mức độ tương đồng dựa trên trình tự
  amino acid suy diễn của 8 mẫu dừa cạn 36

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

  Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
  CrPrx Catharanthus roseus peroxidase Gen Prx ở cây dừa cạn
  DAT Deacetylvindoline 4-O-acetyl tranferase Gen DAT ở cây dừa cạn
  DNA Deoxyribonucleic acid Axit Deoxyribonucleic
  FDA Food and Drug Administration Cục quản lý Thực phẩm
  và Dược phẩm Hoa Kỳ
  ORCAs Octadecanoid - responsive Catharanthus Các gen ORCA
  AP2/ERF domain
  ORF Open read frame Khung đọc mở
  PCR Polymerase chain reaction Phản ứng chuỗi trùng hợp
  Prx Peroxidase Gen mã hóa peroxidase
  Prx Peroxidase Protein peroxidase
  RNA Ribonucleic acid Axit Ribonucleic
  TIAs Terpenoid indole alkaloids


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Sự thay đổi khí hậu toàn cầu dẫn tới sự khắc nghiệt của thời tiết, môi
  trường sống bị ô nhiễm, thói quen sinh hoạt của con người thay đổi Những
  yếu tố này tác động đến sức khỏe của con người, làm gia tăng nguy cơ mắc
  bệnh, trong đó có nguy cơ các tế bào bị biến đổi. Đây là một trong các nguyên
  nhân làm cho số ca mắc bệnh ung thư ngày càng tăng. Trong khi đó, các loại
  thuốc chữa trị ung thư chưa nhiều và giá thành của chúng khá đắt. Vì thế, một
  trong những nhiệm vụ hàng đầu của các nhà khoa học là nghiên cứu, cải tiến
  các biện pháp chữa trị ung thư để kéo dài thời gian sống cho người bệnh. Xu
  hướng của thế giới hiện nay là nghiên cứu phương pháp làm tăng hàm lượng
  alkaloid ở cây thảo dược để hạ giá thành thuốc chữa bê ̣nh.
  Dừa cạn là một trong những cây có khả năng sản xuất các indol
  alkaloid có dược tính quan trọng trong chế tạo các loại thuốc chống ung thư.
  Đặc biệt là hai loại vinblastine, vincristine có tác dụng chữa ung thư máu.
  Nhưng các chất này lại có hàm lượng rất nhỏ trong tế bào thực vật (khoảng
  nửa tấn lá khô dừa cạn mới chiết được 1g vinblastine cho sản xuất dược
  phẩm, còn vincristine thì ít hơn 10 lần nữa [6]) và không thể tổng hợp bằng
  con đường hóa học do chúng có cấu trúc rất phức tạp. Do vậy, nâng cao hàm
  lượng vinblastine và vincristine trong cây dừa cạn theo hướng công nghệ gen
  là một hướng nghiên cứu được quan tâm bởi nhiều nhà khoa học trên thế giới.
  Để triển khai theo hướng nghiên cứu này, nhiều gen liên quan đến con đường
  sinh tổng hợp alkaloid trong dừa cạn đã được phân lập và nghiên cứu.
  Trong cây dừa cạn, vinblastine và vincristine được tạo ra từ sự kết hợp
  các tiền chất như catharanthine và vindoline dưới sự điều khiển của một số
  gen như DAT, ORCA3, Prx Trong đó, peroxidase (Prx) là một enzyme quan
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  2
  trọng xúc tác ở giai đoạn cuối của quá trình tổng hợp vinblastine và
  vincristine.
  Nâng cao khả năng tổng hợp vinblastine và vincristine trong cây dừa
  cạn để phục vụ cho việc tạo thuốc chữa bệnh ung thư là rất cần thiết. Để tăng
  năng suất tổng hợp hai loại ankaloid trên, việc nghiên cứu đặc điểm gen mã
  hóa enzyme xúc tác là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới và
  Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu về các gen này. Vì vậy, chúng
  tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm gen mã hóa
  peroxidase ở cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don)”.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Xác định được trình tự đoạn gen mã hóa enzyme Prx ở cây dừa cạn
  (Catharanthus roseus (L.) G. Don) mẫu hoa hồng tím, hoa trắng và so sánh
  với một số trình tự đã công bố trên Ngân hàng gen quốc tế.
  So sánh trình tự amino acid suy diễn của protein Prx hai mẫu hoa hồng
  tím, hoa trắng với một số trình tự amino acid đã công bố trên Ngân hàng gen
  quốc tế.
  3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
  - Khuếch đại tách dòng và xác định trình tự đoạn gen Prx của hai mẫu dừa
  cạn hoa hồng tím và hoa trắng.
  - So sánh trình tự đoạn gen Prx, trình tự amino acid suy diễn của protein
  Prx các mẫu dừa cạn nghiên cứu với một số trình tự đã công bố trên Ngân
  hàng gen.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm gen mã hóa Peroxidase ở cây dừa cạn (Catharanthus Roseus (L.) G. Don)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm gen mã hóa Peroxidase ở cây dừa cạn (Catharanthus Roseus (L.) G. Don) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status