Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kỹ thuật xác thực và mã hóa dữ liệu trong công nghệ Wimax

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kỹ thuật xác thực và mã hóa dữ liệu trong công nghệ Wimax

  5
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN . 2
  LỜI CAM ĐOAN . 4
  MỤC LỤC 5
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 7
  DANH MỤC CÁC HÌNH 8
  LỜI NÓI ĐẦU 9
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ WIMAX VÀ VẤN ĐỀ AN NINH TRONG
  WIMAX. . 11
  1.1 Giới thiệu WIMAX . 11
  1.1.1 Kiên trúc phân lớp WIMAX 11
  1.1.2 Khái quát phân lớp trong giao thức IEEE 802.16 11
  1.1.2.1 Lớp vật lý 11
  1.1.2.2 Lớp MAC 12
  1.1.3 Ưu điểm của WIMAX 17
  1.2 Một số các cách tấn công trong WIMAX 19
  1.3 Vấn đề an toàn bảo mật trong WIMAX 20
  1.3.1 Nhận thực . 20
  1.3.2 Bảo mật 21
  1.3.3 Toàn Vẹn 21
  1.3.4 Một số giải pháp an ninh trong Wimax . 22
  CHƯƠNG II: KỸ THUẬT XÁC THỰC VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU TRONG
  CÔNG NGHỆ WIMAX . 23
  2.1 Thuật toán xác thực . 23
  2.1.1 Thuật toán mã hóa khóa công khai ( RSA) 23
  2.1.1.1 Giới thiệu thuật toán 23
  2.1.1.2 Thuật toán 24
  2.1.1.3 Ưu nhược điểm. . 27
  2.1.1.3.1 Nhược điểm 27
  2.1.1.3.2 Ưu điểm. . 27
  2.1.1.4 Đặc trưng của hệ mật RSA . 28
  2.1.1.5 Độ an toàn của hệ mật RSA . 30
  2.1.1.6 Quản lý khoá của hệ mật mã RSA 31
  2.1.1.7 Các ứng dụng của RSA . 37
  2.1.2 Thuật toán mã hóa dựa trên định danh (IBE) . 41
  2.1.2.1 Giới thiệu . 41
  6
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.1.2.2 Các khả năng ứng dụng IBE . 41
  2.1.2.3 Lược đồ mã hóa dựa trên định danh . 43
  2.2 Thuật toán mã hóa dữ liệu . 45
  2.2.1 Thuật toán mã hóa DES . 45
  2.2.1.1 Giới thiệu: 45
  2.2.1.2 Thuật toán : 46
  2.2.2 Thuật toán mã hóa . 48
  2.2.2.1 Giới thiệu: 48
  2.2.2.2 Thuật toán 49
  CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG DỰA TRÊN
  THUẬT TOÁN XÁC THỰC CẢI TIẾN RSA 56
  3.1 Xác thực lẫn nhau dựa trên RSA . 56
  3.1.1. Đặt vấn đề bài toán 56
  3.1.2. Mô tả thuật toán 56
  3.2 Xây dựng chương trình mô phỏng . 60
  3.2.1 Lựa chọn công cụ và ngôn ngữ 60
  3.2.2 Hoạt động và giao diện của chương trình 63
  3.3 Đánh giá hiệu quả của giải pháp cải tiến 69
  3.3.1 Phòng chống tấn công Replay 70
  3.3.2 Phòng chống tấn công Man in Middle Attack và Denial of Service . 70
  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 72
  PHỤ LỤC MÃ NGUỒN CỦA CHƯƠNG TRÌNH . 74

  7
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Từ Viết Tắt Từ Viết Đầy Đủ Nghĩa
  AES Advanced Encryption Standard Chuẩn mã hóa dữ liệu cao cấp
  ARQ Automatic Repeat Request Tự động lặp lại yêu cầu
  ADSL Asymmetric Digital Subcriber Line

  Đường dây thuê bao số bất đối
  xứng
  BPSK Binary Phase Shift Keying Khóa dịch pha nhị phân
  BER Bit Error Rate Tỷ số lỗi bít
  BPSK Binary Phase Shift Keying Điều chế pha nhị phân
  BS Base Station Trạm gốc
  CID Connection Identify

  Nhận dạng kết nối

  CSMA Carrier Sense Multiple Access Đa truy nhập cảm ứng sóng
  mang
  CS Channel Switched Chuyển mạch kênh
  DHCP Dynamic host Configuration Protocol Giao thức cấu hình Host động
  DSL Digital Subcriber Line Đường dây thuê bao số
  DES Data Encryption Standard Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu

  IEEE Institute of Electrical and Electronics
  Engineers
  Viện kỹ nghệ Điện và Điện tử
  WMAN Wireless Metropolitan Area Network Mạng vô tuyến khu vực đô thị
  OFDM Orthogonal Frequency Division
  Multiplexing

  Ghép phân chia tần số trực giao

  NLOS Non light of Sight Không tầm nhìn thẳng
  SOFDMA Scalable Orthogonal Frequency Division
  Multiple Access
  Khả năng mở rộng đa truy cập
  phân chia theo tần số trực giao
  TDD Time Division Duplex Song công phân chia theo thời
  gian
  FDD Frequence Division Duplex

  Song công phân chia theo tần số
  TDMA Time Division Multiple Access

  Đa truy nhập phân chia theo
  thời gian
  MAC Medium Access Control Điều khiển truy nhập môi
  trường

  PMP Point to Multipoint

  Điểm-đa điểm
  SA Security Association Liên kết bảo mật
  TEK Traffic Encryption Key Khóa bảo mật dữ liệu
  UMTS Universal Mobile Telecommunication
  seytem
  Hệ thống viễn thông di động
  toàn cầu
  IBE Indetity Base Encryption Mã hóa dựa trên định danh

  QPSK Quadrature phase-shift keying Điều chế pha cầu phương
  SS Subcriber Station Trạm thuê bao
  PDA

  Personal Digital Assistance

  Thiết bị hỗ trợ cá nhân kĩ thuật
  số
  8
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 1: Lớp giao thức trong IEEE 802.16 12
  Hình 2: Chi tiết phân lớp MAC trong IEEE 802.16 . 13
  Hình 3: Khuôn dạng bản tin MAC 14
  Hình 4: Nhận thực trong IEEE 802.16 16
  Hình 5: Quá trình trao đổi khóa 17
  Hình 6: Quá trình mã hóa khóa công khai RSA . 29
  Hình 7: Ứng dụng RSA trong chữ kí điện tử 38
  Hình 8: Ứng dụng của RSA trong thẻ ATM của ngân hàng. 39
  Hình 9: Mã hoá bằng hệ thống IBE 43
  Hình 10: Giải mã bằng hệ thống IBE 44
  Hình 11: Hàm F (F-function) dùng trong DES . 47
  Hình 12: Quá trình tạo khóa con trong DES . 48
  Hình 13: Bước SubBytes . 50
  Hình 14: Bước ShiftRows . 51
  Hình 15: Bước MixColumns . 52
  Hình 16: Bước AddRoundKey . 52
  Hình 17: Quá trình xác thực lẫn nhau để tránh BS giả mạo tấn công . 57
  Hình 18: Lưu đồ thuật toán SS 58
  Hình 19: Lưu đồ thuật toán BS . 59
  Hình 20: Quy trình truyền thông tổng thể. 60
  Hình 21: Phòng chống tấn công phát lại bằng cách sử dụng Timestamp . 70
  9
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  LỜI NÓI ĐẦU

  Công nghệ thông tin vô tuyến tạo ra sự thay đổi sâu sắc theo cách mà mọi
  người tương tác với nhau và trao đổi thông tin trong xã hội chúng ta. Một thập
  kỷ qua, các mô hình đang thịnh hành cho cả các hệ thống điện thoại và các mạng
  máy tính là các mô hình mà người sử dụng tiếp cận mạng – tổ hợp điện thoại
  hoặc trạm máy tính được nối bằng dây tới cơ sở hạ tầng liên mạng rộng
  hơn.Ngày nay, các mô hình đó đã dịch chuyển đến một mô hình nơi mà mạng
  tiếp cận người sử dụng bất kì khi nào họ xuất hiện và sử dụng chúng. Khả năng
  liên lạc thông qua các máy điện thoại theo mô hình tổ ong trong khi đang di
  chuyển là thực hiện được và các hệ thống cho truy nhập Internet không dây ngày
  càng phổ biến.
  Ngành công nghệ viễn thông đã chứng kiến những phát triển ngoạn mục
  trong những năm gần đây, đặc biệt là truyền thông không dây băng thông rộng.
  Khi mà công nghệ mạng thông tin di động thế hệ thứ ba 3G chưa có đủ thời gian
  để khẳng định vị thế của mình trên toàn cầu, người ta đã bắt đầu nói về công
  nghệ Wimax từ những năm gần đây.
  Tiềm năng cung cấp kết nối mềm dẻo, mọi lúc mọi nơi và các khả năng
  mới của thông tin vô tuyến cho người sử dụng và các tổ chức là rõ ràng. Cùng
  thời điểm đó, việc cung cấp các cơ sở hạ tầng rộng khắp cho thông tin vô tuyến
  và tính toán di động cũng xuất những nguy cơ mới, đặc biệt là trong lĩnh vực an
  ninh. Thông tin vô tuyến liên quan đến việc truyền thông tin qua môi trường
  không khí, điển hình là bằng các sóng vô tuyến hơn là thông qua môi trường dây
  dẫn khiến cho việc chặn hoặc nghe lén các cuộc gọi khi người sử dụng thông tin
  với nhau trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, khi thông tin là vô tuyến thì không thể
  sử dụng vị trí kết nối mạng của người sử dụng như là một phần tử để đánh giá
  nhận dạng chúng. Để khai thác tiềm năng của công nghệ này mọi người phải có
  thể chuyển vùng tự do với các thiết bị truyền thông di động được và do đó mọi
  người có thể xuất hiện tự do trong những vị trí mới. Trong khi các đặc tính này
  cung cấp cho người sử dụng các tiện ích mới thì nhà cung cấp dịch vụ và nhà
  quản trị hệ thống phải đối mặt với những thách thức về an ninh chưa có tiền lệ.
  Do đặc điểm trao đổi thông tin trong không gian truyền sóng nên khả
  năng thông tin bị rò rỉ ra ngoài là hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, ngày nay với sự
  10
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  phát triển cao của công nghệ thông tin, các hacker có thể dễ dàng xâm nhập vào
  mạng hơn bằng nhiều con đường khác nhau. Vì vậy có thể nói điểm yếu cơ bản
  nhất của mạng di động Wimax đó là khả năng bảo mật, an toàn thông tin. Thông
  tin là một tài sản quý giá, đảm bảo được an toàn dữ liệu cho người sử dụng là
  một trong những yêu cầu được đặt ra hàng đầu.
  Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã chọn đề tài ―Kỹ thuật xác thực và mã
  hóa dữ liệu trong công nghệ WIMAX‖. Chủ đề quan tâm ở đây là lĩnh vực an
  ninh thông tin trong mạng không dây băng thông rộng, mà điểm mấu chốt là tìm
  hiểu các kỹ thuật, công nghệ để đảm bảo sự an ninh đó. Đó thực sự là lĩnh vực
  rất rộng lớn và phức tạp.
  Luận văn gồm có các nội dung như sau:
  Chương 1 : Tổng quan về Wimax và vấn đề an ninh trong Wimax.
  Chương 2 : Kỹ thuật xác thực và mã hóa dữ liệu trong công nghệ Wimax.
  Chương 3 : Xây dựng chương trình mô phỏng dựa trên thuật toán xác thực
  cải tiến RSA.

  Xem Thêm: Kỹ thuật xác thực và mã hóa dữ liệu trong công nghệ Wimax
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kỹ thuật xác thực và mã hóa dữ liệu trong công nghệ Wimax sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status