Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH . vii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa đóng góp của đề tài luận văn . 3
  5. Nội dung nghiên cứu 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ
  NGUỒN NHÂN LỰC . 4
  1.1. Nhân lực và quản trị nguồn nhân lực . 4
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản . 4
  1.1.2. Mục tiêu của công tác quản trị nguồn nhân lực .6
  1.1.3. Tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực 6
  1.1.4. Chức năng của quản trị nhân lực . 7
  1.2. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .9
  1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực 9
  1.2.2. Phân tích công việc . 9
  1.2.3. Chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự 12
  1.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực 12
  1.2.5. Đánh giá hoàn thành công việc . 13
  1.2.6. Lương, thưởng và chính sách đãi ngộ . 16
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực . 16
  1.3.1. Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài 16
  1.3.2. Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong . 18
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iv
  1.4. Cơ sở thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực 20
  1.4.1. Kinh nghiệm nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty
  may 10 20
  1.4.2. Kinh nghiệm nâng cao quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương
  mại cổ phần Đầu tư và phát triển (BIDV) 21
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm về quản trị nguồn nhân lực đối với Công ty
  Cổ phần Vật tư và Giày dép Xuất khẩu Hải Hưng 23
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 26
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 26
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 26
  2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin . 26
  2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin . 27
  2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 28
  2.2.4. Phương pháp so sánh 28
  2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu . 28
  Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ GIÀY DÉP XUẤT
  KHẨU HẢI HƯNG 29
  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 29
  3.1.1. Quá trình phát triển . 29
  3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 30
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Vật tư và giày dép xuất khẩu
  Hải Hưng 30
  3.2. Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần
  Vật tư và Giày dép xuất khẩu Hải Hưng . 34
  3.2.1. Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật tư và giày dép
  xuất khẩu Hải Hưng 34
  3.2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ
  phần Vật tư và Giầy dép xuất khẩu Hải Hưng . 39
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  v
  3.2.3. Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần
  Vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng 50
  3.2.4. Phân tích SWOT đối với cơ hội phát triển và công tác quản trị
  nhân lực tại Công ty . 55
  3.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ
  phần Vật tư và Giày dép Xuất khẩu Hải Hưng 57
  3.3.1. Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài 57
  3.3.2. Môi trường bên trong doanh nghiệp 60
  3.4. Kết quả, nguyên nhân hạn chế và phương hướng phát triển của công
  ty cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng 61
  3.4.1. Kết quả đạt được 61
  3.4.2. Hạn chế và Nguyên nhân của những hạn chế 61
  Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
  LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ GIÀY DÉP
  XUẤT KHẨU HẢI HƯNG . 64
  4.1. Định hướng phát triển của công ty . 64
  4.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần
  vật tư và giầy dép xuất khẩu Hải Hưng . 65
  4.2.1. Nâng cao công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực 65
  4.2.2. Hoàn thiện các chính sách đối với người lao động 69
  4.2.3. Hoàn thiện công tác quản trị, sắp xếp lại nguồn nhân lực trong
  công ty . 73
  4.2.4. Tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận tiện cho nhân viên . 77
  4.2.5. Xây dựng tốt mối quan hệ cấp trên cấp dưới 79
  4.3. Kiến nghị 80
  4.3.1. UBND tỉnh 80
  4.3.2. Bộ Công thương . 80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82
  PHỤ LỤC 84

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

  APEC Diễn đàn châu Á - Thái Bình Dương
  ASEM Diễn đàn kinh tế Á - Âu
  CNH Công nghiệp hóa
  HĐH Hiện đại hóa
  IMF Quỹ tiền tệ thế giới
  NXB Nhà xuất bản
  QTNNL Quản trị nguồn nhân lực
  QTNS Quản trị nhân sự.
  UBND Ủy ban nhân dân
  WB Ngân hàng thế giới
  WTO Tổ chức thương mại thế giới  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH
  Bảng:
  Bảng 3.1. Cơ cấu lao động theo giới tính của công ty vật tư và giày dép xuất khẩu
  Hải Hưng 35
  Bảng 3.2. Trình độ công nhân viên của công ty vật tư và giày dép xuất khẩu Hải
  Hưng giai đoạn 2011-2014 36
  Bảng 3.3. Cơ cấu trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Ban lãnh đạo Công ty . 38
  Bảng 3.4. Cơ cấu trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Ban điều hành sản xuất 39
  Bảng 3.5. Nhu cầu lao động hàng năm của công ty . 40
  Bảng 3.6. Kết quả tuyển dụng qua các năm của công ty . 45
  Bảng 3.7. Kết quả đào tạo qua các năm của công ty . 47
  Bảng 3.8. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên 49
  Bảng 3.9. Mẫu điều tra . 50
  Bảng 3.10. Đánh giá về công tác tuyển dụng 52
  Bảng 3.11. Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển 52
  Bảng 3.12. Đánh giá về thực trạng lương và trợ cấp . 53
  Bảng 3.13. Đánh giá về Môi trường làm việc và thăng tiến 54
  Bảng 3.14. Đánh giá về công tác sa thải và hưu trí . 55
  Bảng 3.15. Phân tích SWOT công ty cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng . 55
  Bảng 4.1. Cơ cấu lao động của phòng Tổ chức sau khi hoàn thiện 75
  Bảng 4.2. Cơ cấu lao động của phòng Hành chính tổng hợp sau khi hoàn thiện . 76
  Bảng 4.3. Cơ cấu lao động của phòng Kế toán tài vụ sau khi hoàn thiện . 77

  Hình:
  Hình 3.1. Cơ cấu tổ chức lao động quản lý tại phân xưởng 34
  Hình 3.2. Đồ thị cơ cấu lao động theo độ tuổi 36

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tiến hành sản xuất
  kinh doanh theo chế độ hạch toán độc lập, tự lo các yếu tố đầu vào, tự sắp
  xếp quá trình sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho doanh
  nghiệp mình. Trong hoàn cảnh này, quản trị nguồn nhân lực đóng một vai
  trò hết sức quan trọng, có thể quyết định sự thành bại của doanh nghiệp,
  cho nên xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp là điều hết sức quan trọng.
  Trong doanh nghiệp luôn có sự thay đổi, như mở rộng quy mô sản xuất,
  phát triển thêm các sản phẩm mới hay đổi mới công nghệ Khi những
  thay đổi này diễn ra thì nhu cầu nguồn nhân lực cũng thay đổi theo. Người
  dẫn dắt doanh nghiệp phải từng bước thích ứng với những thay đổi, mới bắt
  kịp những cơ hội mới. Thực tế cho thấy có những doanh nghiệp thích nghi
  và đứng vững trong cơ chế thị trường và ngày càng phát triển, đồng thời có
  nhiều doanh nghiệp không thích ứng dẫn đến bị đào thải nhất là các doanh
  nghiệp nhà nước quen với cơ chế bao cấp, chậm đổi mới. Như vậy muốn
  tồn tại và phát triển lâu dài, các doanh nghiệp phải đổi mới cách nghĩ, cách
  làm, đổi mới mọi mặt của doanh nghiệp, đặc biệt là phải làm sao hoàn thiện
  được bộ máy quản lý quản trị nguồn nhân lực phát huy được tác dụng tích
  cực của nó, đổi mới cách thức làm việc trong doanh nghiệp.
  Công ty Cổ phần Vật tư và Giày dép xuất khẩu Hải Hưng là một doanh
  nghiệp thành lập được 12 năm nhưng đã đạt được một số thành tích đáng
  khích lệ. Do vậy vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao Quản trị nguồn
  nhân lực của Công ty đã được ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm và đã
  có nhiều biện pháp cải cách thực hiện từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản
  xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tạo được vị thế của Công ty trên thương
  trường. Nhận thấy Quản trị nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để thành công
  của doanh nghiệp. Vì vậy tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế quản
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  2
  trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật tư và Giày dép xuất khẩu Hải
  Hưng, và quyết định nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện quản trị nguồn nhân
  lực tại Công ty Cổ phần Vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, luận văn phân tích
  thực trạng quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Vật tư và Giày
  dép xuất khẩu Hải Hưng, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách
  thức đối với sự phát triển của công ty. Từ đó đề xuất một số giải pháp để
  hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực cho công ty trong giai đoạn 2015- 2018.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị nguồn
  nhân lực trong doanh nghiệp.
  - Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật
  tư và Giày dép Hải Hưng trong giai đoạn 2010-2013.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại
  Công ty Cổ phần Vật tư và Giày dép xuất khẩu Hải Hưng trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật tư và Giày
  dép Hải Hưng.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu công tác Quản trị nguồn
  nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật tư và Giày dép xuất khẩu Hải Hưng.
  - Phạm vi về thời gian: Đề tài nghiên cứu trong giai đoạn 2011- 2014.
  - Phạm vi về nội dung: Đề tài nghiên cứu này sẽ làm rõ cơ sở lý luận
  về quản trị nguồn nhân lực, thực trạng quản trị nguồn nhân lực của Công ty
  Cổ phần Vật tư và Giày dép Hải Hưng và đưa ra những giải pháp hoàn thiện
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  3
  tổ chức quản trị nguồn nhân lực trong quá trình xây dựng và phát triển của
  Công ty.
  4. Ý nghĩa đóng góp của đề tài luận văn
  Việt Nam đang trong giai đoạn hội nghập sâu rộng với thế giới, đòi
  hỏi các doanh nghiệp trong nước phải hoạt động hiệu quả hơn. Ngành Dệt,
  Giày da là ngành công nghiệp mũi nhọn đang từng bước chuyển mình trước
  cơ hội và thách thức của hội nhập toàn cầu. Để đáp ứng được các yêu cầu
  ngày càng khắt khe của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nội dung
  của luận văn là đưa ra những giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực
  nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vật tư và giày
  dép xuất khẩu Hải Hưng.
  Kết quả của luận văn nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực của
  doanh nghiệp, áp dụng vào thực tiễn quản trị nguồn nhân lực. Đây là vấn
  đề quan trọng nhất nhằm tạo hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh
  tế doanh nghiệp.
  5. Nội dung nghiên cứu
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn gồm có 4 chương và có kết
  cấu như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần
  Vật tư và Giày dép xuất khẩu Hải Hưng.
  Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty
  Cổ phần Vật tư và Giày dép xuất khẩu Hải Hưng.

  Xem Thêm: Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vật tư và giày dép xuất khẩu Hải Hưng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status