Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi Cục thuế Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi Cục thuế Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn . 3
  5. Kết cấu của luận văn . 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ
  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI
  QUỐC DOANH . 5
  1.1. Tổng quan lý luận về doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 5
  1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp ngoài quốc doanh 5
  1.1.2. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền kinh tế 6
  1.1.3. Đặc điểm chung của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 11
  1.2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và những đặc trưng cơ bản của doanh
  nghiệp ngoài quốc doanh có ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế
  GTGT 12
  . 12
  1.2.2. Những đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp ngoài quốc doanh có
  ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT 14
  1.3. Quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 16
  1.3.1. Quản lý thông tin về người nộp thuế 16
  1.3.2. Quản lý căn cứ tính thuế GTGT 17
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  iv
  1.3.3. Quản lý công tác kê khai, nộp thuế GTGT . 18
  1.3.4. Quản lý công tác hoàn thuế GTGT . 19
  1.3.5. Quản lý công tác kiểm tra thuế, thanh tra thuế GTGT . 20
  1.3.6. Một số nội dung quản lý khác . 21
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT đối với
  doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 21
  1.4.1. Nhân tố khách quan 22
  1.4.2. Nhân tố chủ quan 23
  1.5. Kinh nghiệm về quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài
  quốc doanh ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam . 25
  1.5.1. Kinh nghiệm về quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài
  quốc doanh ở một số nước trên thế giới . 25
  27
  . 31
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 33
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 33
  . 33
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 33
  2.2.3. Phương pháp tổng hợp số liệu . 34
  2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin 36
  2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 39
  2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ phát triển của các doanh nghiệp
  ngoài quốc doanh 39
  2.3.2. Kết quả kinh doanh bình quân của một doanh nghiệp NQD 39
  doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 39
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  v
  Chương 3:
  ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
  RÌ . 41
  3.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Việt Trì, chi cục Thuế Việt
  Trì có ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục Thuế
  Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 41
  3.1.1. Về điều kiện tự nhiên 41
  3.1.2. Về điều kiện kinh tế 41
  3.1.3. Về điều kiện văn hoá, y tế, giáo dục . 42
  3.1.4. Về kỹ thuật - công nghệ 43
  3.2. Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc
  doanh trên địa bàn Thành phố Việt Trì . 43
  3.2.1. Tình hình cơ bản của Chi cục Thuế TP Việt Trì . 43
  3.2.2. Kết quả thu NSNN và tình hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh
  giai đoạn năm 2010 - 2012 tại thành phố Việt Trì 50
  54
  3.3. Đánh giá công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp
  NQD tại Chi cục Thuế Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 71
  3.3.1. Những mặt đạt được 71
  3.3.2. Những mặt còn hạn chế 72
  3.3.3. Một số nguyên nhân 75
  Chương 4:
  THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
  TẠI CHI CỤC THUẾ VIỆT TRÌ 77
  GTGT đối với doanh nghiệp NQD của Chi cục Thuế Việt Trì 77
  4.1.1. Quan điểm . 77
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  vi
  4.1.2. Định hướng . 78
  4.1.3. Mục tiêu 80
  GT đối với doanh
  nghiệp NQD tại Chi cục Thuế Việt Trì 82
  4.2.1. Giải pháp về công tác chỉ đạo điều hành 82
  4.2.2. Giải pháp về quản lý thông tin người nộp thuế . 82
  4.2.3. Giải pháp quản lý căn cứ tính thuế . 83
  4.2.4. Giải pháp về công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế GTGT 84
  4.2.5. Giải pháp về công tác kiểm tra thuế, công tác quản lý nợ và
  cưỡng chế thuế 85
  4.2.6. Một số giải pháp khác . 87
  4.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản
  lý thuế GTGT đối với các DN NQD tại Chi cục Thuế Việt Trì . 90
  4.3.1. Về phía Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế . 90
  4.3.2.Về phía Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 91
  4.3.3. Về phía các doanh nghiệp NQD . 92
  KẾT LUẬN 93
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 94

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  vii

  STT CHỮ T
  1 QLT Quản lý thuế
  2 CQT
  3 CP Cổ phần
  4 DN Doanh nghiệp
  5 NQD Ngoài quốc doanh
  6 DNTN Doanh nghiệp tư nhân
  7 GDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế
  8 GTGT
  9 NNT
  10 NSNN Ngân sách Nhà nước
  11 TP Thành phố
  12 TNCN
  13 MST Mã số thuế
  14 TNDN
  15 TNHH
  16 TTĐB Tiêu thụ đặc biệt
  17 UBND Ủy ban nhân dân
  18 SXKD Sản xuất kinh doanh
  19 CNTT Công nghệ thông tin
  20 HTKK Hỗ trợ kê khai


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG


  2010 - 2012 27

  ươ 2010 - 2012 30
  Bảng 3.1. Trình độ học vấn của cán bộ Chi cục Thuế thành phố Việt Trì
  năm 2012 . 48
  Bảng 3.2. Trang thiết bị phục vụ công tác quản lý thu thuế của Chi cục
  Thuế thành phố Việt Trì năm 2012 49
  Bảng 3.3. Tình hình quản lý các doanh nghiệp NQD phân theo loại hình
  doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 - 2012 . 50
  Bảng 3.4 . Kết quả thu ngân sách của Chi cục Thuế Việt Trì
  năm 2010 - 2012 . 52
  Bảng 3.5. Kế hoạch thu và kết quả thu NSNN từ các DN NQD giai
  đoạn năm 2010 - 2012 . 53
  Bảng 3.6. Tình hình nộp hồ sơ khai thuế GTGT
  quố 2010 - 2012 . 55
  Bảng 3.7. Số lượng doanh nghiệp NQD giải thể, phá sản, bỏ trốn giai
  đoạn năm 2010 - 2012 56
  Bảng 3.8. Tình hình kê khai doanh thu theo ngành của doanh nghiệp
  NQD năm 2010 . 59
  Bảng 3.9. Tình hình kê khai doanh thu theo ngành của doanh nghiệp
  NQD năm 2011 . 59
  Bảng 3.10. Tình hình kê khai doanh thu theo ngành của doanh nghiệp
  NQD năm 2012 . 60
  Bảng 3.11. Tình hình hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài
  quốc doanh giai đoạn năm 2010 - 2012 61
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  ix
  Bảng 3.12. Số thuế GTGT doanh nghiệp NQD đề nghị hoàn sai đã bị
  phát hiện giai đoạn năm 2010 - 2012 64
  Bảng 3.13. Kết quả cuộc kiểm tra qua các năm 2010 - 2012 tại Chi cục
  Thuế Việt Trì . 65
  Bảng 3.14. Kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế giai đoạn năm
  2010 - 2012 tại Chi cục Thuế Việt Trì 66
  Bảng 3.15. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT tại Chi cục Thuế TP
  Việt Trì giai đoạn năm 2010 - 2012 67
  Bảng 3.16. Tình hình quản lý nợ thuế GTGT tại Chi cục Thuế Việt Trì
  giai đoạn năm 2010 - 2012 . 69
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  1
  MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong nền kinh tế hiện đại, thuế không chỉ là công cụ đảm bảo nguồn
  thu cho ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ quan trọng của Nhà nước
  để quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thuế là công cụ góp phần giảm bội chi
  ngân sách, giảm lạm phát, từng bước góp phần ổn định xã hội, chuẩn bị điều
  kiện và tiền đề cho việc phát triển lâu dài.
  Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một loại thuế tiến bộ, điều tiết rộng rãi
  hầu hết mọi đối tượng trong nhân dân, những người tiêu dùng hàng hoá, dịch
  vụ chịu thuế. Thuế GTGT có vai trò rất to lớn trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính
  trị, xã hội như: khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh; khuyến khích xuất
  khẩu và đầu tư; thúc đẩy hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp; tạo
  nguồn thu lớn và ổn định cho Ngân sách Nhà nước; tạo điều kiện cho Việt
  Nam tham gia hội nhập quốc tế; góp phần tăng cường quản lý hoạt động sản
  xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và quản lý thuế nói riêng. Sau 14
  năm thi hành Luật thuế GTGT, bên cạnh những thành tựu đạt được, còn tồn tại
  nhiều vấn đề bất cập. Các vụ gian lận thuế GTGT ngày càng nhiều, các hình
  thức ngày càng tinh vi hơn cho thấy vấn đề gian lận thuế GTGT đã trở nên vô
  cùng nguy hiểm và đáng báo động bởi nó tạo ra sự bất công bằng cho các đối
  tượng nộp thuế. Nguyên nhân là do nhiều người chưa hiểu rõ về thuế GTGT, ý
  thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cũng như ý thức trong việc góp phần tham
  gia chống thất thu thuế chưa cao. Một trong những vấn đề quan trọng góp phần
  khắc phục những hạn chế trên là phải tăng cường hiệu quả công tác quản lý
  thuế GTGT cho các cơ quan thuế từ trung ương đến địa phương.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  2
  Trong những năm qua Chi cục Thuế Việt Trì luôn hoàn thành tốt nhiệm
  vụ của mình, kết quả thu ngân sách đạt khá, số thu năm sau luôn cao hơn năm
  trước. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; công tác
  quản lý thuế vẫn còn lúng túng, chưa phát huy được hết khả năng, hiệu quả
  của mình, đặc biệt là các khoản thu về thuế GTGT. Để góp phần đảm bảo
  công bằng giữa các chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế thì việc nghiên cứu cơ chế
  thi hành Quản lý thuế GTGT có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá thực trạng
  và những giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT.
  Xuất phát từ thực tế trên tôi chọn đề tài: "H ản lý
  thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục
  Thuế Việt Trì - tỉnh Phú Thọ” làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình, góp
  phần thiết thực triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai
  đoạn 2011 - 2020: Xây dựng ngành Thuế Việt Trì chuyên nghiệp, hiện đại,
  hiệu lực, hiệu quả.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Đưa ra các giải pháp phù hợp, khả thi nhằ ản lý
  thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn
  Thành phố Việt Trì.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá được cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế GTGT
  đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT đối với doanh
  nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế Việt Trì trong thời gian từ năm
  2010 đến năm 2012.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  3
  - Đưa ra được các giải pháp hợp lý, khả thi nhằ
  quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế
  Việt Trì trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  ản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc
  doanh tại Chi cục Thuế Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Thời gian: Nghiên cứu từ năm 2010 đến năm 2012.
  - Về không gian: Đề tài được thực hiện tại Chi cục Thuế Việt Trì, tỉnh
  Phú Thọ.
  - Về nội dung: Công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp
  ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
  Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết
  thực, là tài liệu để nghiên cứu, tham khả ản lý thuế GTGT
  đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế Việt Trì trong thời
  gian tới có cơ sở khoa học.
  Luận văn nghiên cứu khá toàn diện và có hệ thống về những giải pháp
  chủ yếu nhằm ản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp
  ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế Việt Trì, có ý nghĩa thiết thực cho quá
  trình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và đối với
  các địa phương có điều kiện tương tự.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế GTGT đối với
  doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  4
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài
  quốc doanh tại Chi cục Thuế Việt Trì.
  Chương 4: Giả ản lý thuế GTGT đối với
  doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế Việt Trì.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi Cục thuế Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi Cục thuế Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status