Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

  iii
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  4. Đóng góp dự kiến của đề tài . 3
  5. Kết cấu của luận văn . 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀĐƠN VỊ SỰ
  NGHIỆP CÓ THU VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ
  CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG . 5
  1.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp có thu . 5
  1.1.1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp có thu 5
  1.1.2. Đặc điểm đơn vị sự nghiệp có thu . 6
  1.1.3. Vai trò của đơn vị sự nghiệp có thu . 7
  1.1.4. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu 8
  1.2. Cơ sở lý luận về quản lý tài chính bệnh viện công 9
  1.2.1. Quản lý tài chính bệnh viện . 9
  1.2.2. Quản lý tài chính bệnh viện công 10
  1.2.3. Cơ chế tự chủ tài chính đối với bệnh viện công 13
  1.2.4. Nội dung quản lý tài chính bệnh viện công theo cơ chế tự chủ tài chính 18
  1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính bệnh viện công . 27
  1.3. Cơ sở thực tiễn về quản lý tài chính bệnh viện công theo cơ chế tự chủ
  tài chính ở Trung Quốc và Việt Nam 32
  1.3.1. Những đổi mới trong cơ chế quản lý tài chính bệnh viện ở Trung Quốc . 32
  1.3.2. Những đổi mới trong cơ chế quản lý tài chính bệnh viện ở Việt Nam . 35
  1.2.3. Một số đánh giá và các bài học kinh nghiệm 37 iv
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 39
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 39
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 39
  2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu . 39
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 40
  2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu . 40
  2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu . 41
  2.2.5. Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu dùng trong nghiên cứu . 43
  Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO
  CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG
  ƯƠNG THÁI NGUYÊN . 44
  3.1. Khái quát về hoạt động của Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên . 44
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 44
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa
  Trung ương Thái Nguyên 45
  3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận 49
  3.1.4. Kết quả hoạt động của Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên 49
  3.2. Thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên . 52
  3.2.1. Đặc điểm quản lý tài chính của Bệnh viện đa khoa Trung ương
  Thái Nguyên 52
  3.2.2. Thực trạng việc khai thác các nguồn tài chính của Bệnh viện đa
  khoa Trung ương Thái Nguyên . 57
  3.2.3. Thực trạng sử dụng các nguồn tài chính của Bệnh viện đa khoa
  Trung ương Thái Nguyên 63
  3.2.4. Thực trạng công tác tổ chức quản lý tài chính ở Bệnh viện đa
  khoa Trung ương Thái nguyên 72
  3.3. Kết quả công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh
  viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên 84
  3.3.1. Những thành công trong công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự
  chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên 87
  3.3.2. Những hạn chế trong công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ
  tài chính tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên . 88 v
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN 94
  4.1. Định hướng phát triển Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên . 94
  4.1.1. Định hướng phát triển chung của ngành y tế 94
  4.1.2. Định hướng phát triển Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên 95
  4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính Bệnh viện đa khoa Trung
  ương Thái Nguyên theo cơ chế tự chủ tài chính . 96
  4.2.1. Giải pháp khai thác nguồn thu . 96
  4.2.2. Giải pháp sử dụng nguồn thu 102
  4.2.3. Giải pháp về quyết toán . 105
  4.2.4. Giải pháp về kiểm tra tài chính . 106
  4.3. Kiến nghị 107
  4.3.1. Đối với Nhà nước 107
  4.3.2. Đối với ngành Y tế 108
  KẾT LUẬN 110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 111


  vi
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Chữ viết tắt Diễn giải
  BHYT Bảo hiểm y tế
  BV Bệnh viện
  BVĐK Bệnh viện đa khoa
  BVĐKTWTN Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên
  CBCCVC Cán bộ công chức viên chức
  ĐVSN Đơn vị sự nghiệp
  KBNN Kho bạc Nhà nước
  KCB Khám chữa bệnh
  NSNN Ngân sách Nhà nước
  PT Phẫu thuật
  TCKT Tài chính kế toán
  TSCĐ Tài sản cố định
  TTB Trang thiết bị
  TWTN Trung ương Thái Nguyên
  VP Viện phí
  XDCB Xây dựng cơ bản

  vii
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  DANH MỤC BẢNG


  Bảng 3.1: Đội ngũ nhân lực của Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên tính đến
  31/12/2014 . 48
  Bảng 3.2: Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chuyên môn của Bệnh viện
  ĐKTWThái Nguyên năm 2014 . 51
  Bảng 3.3: Kinh phí NSNN cấp cho Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên giai
  đoạn năm 2012-2014 . 58
  Bảng 3.4: Cơ cấu nguồn kinh phí NSNN cấpgiai đoạnnăm 2012-2014 58
  Bảng 3.5: Tỷ lệ chi NSNN cho y tế so với GDP từ năm 2009 đến 2013 59
  Bảng 3.6: Nguồn thuViện phí vàBHYT của Bệnh viện ĐKTW Thái
  Nguyên giai đoạn năm 2012-2014 60
  Bảng 3.7: Nguồn thu khác của Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên giai đoạn
  năm 2012-2014 61
  Bảng 3.8: Tổng hợp các nguồn thu của Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên
  giai đoạn năm 2012-2014 62
  Bảng 3.9: Tình hình thực hiện chi NSNN tại Bệnh viện ĐKTW Thái
  Nguyên giai đoạn năm 2012-2014 65
  Bảng 3.10: Tổng hợp thực hiện chi từ nguồn viện phí, BHYT và thu khác
  tại Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên giai đoạn năm 2012-2014 69
  Bảng 3.11: Báo cáo kinh phí sử dụng chi lương và lương tăng thêm giai
  đoạn năm 2012-2014 . 74
  Bảng 3.12: Bảng quyết toán thu-chi của Bệnh viện ĐKTWThái Nguyên
  giai đoạn năm 2012-2014 81
  Bảng 3.13: Báo cáo thực hiện trích lập và sử dụng các quỹ sự nghiệp tại
  Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên giai đoạn năm 2012-2014 . 83
  Bảng 3.14: Cơ cấu các khoản chi của Bệnh viện ĐKTWThái Nguyên giai
  đoạn năm 2012-2014 . 86
  Bảng 4.1: Dự toán nguồn thu của Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên giai
  đoạn năm 2015-2017 . 98 viii
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Bảng 4.2: Dự toán chi của Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên giai đoạn năm
  2015-2017 104 ix
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ


  Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên 48
  Biểu đồ 3.1. Tổng hợp các nguồn thu của Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên
  giai đoạn năm 2012-2014 63
  Biểu đồ 3.2. Tình hình thực hiện chi NSNN tại Bệnh viện ĐKTW Thái
  Nguyên giai đoạn năm 2012-2014 65
  Biểu đồ 3.3. Tổng hợp thực hiện chi từ nguồn viện phí, BHYT và thu khác
  tại Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên giai đoạn năm 2012-2014 70

  1
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
  Trước đây ở nước ta, y tế là một lĩnh vực dịch vụ công hoàn toàn do Nhà
  nước đứng ra cung cấp, các bệnh viện công chỉ đơn thuần là cơ quan hành chính sự
  nghiệp được bao cấp toàn bộ. Do vậy đầu tư từ ngân sách nhà nước dù đã cố gắng
  tăng lên hàng năm nhưng cũng rất hạn chế, dẫn đến tình trạng các bệnh viện công
  quá tải, hiệu quả hoạt động thấp, cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp, đội ngũ y
  bác sĩ, nhân viên thiếu động lực, không đáp ứng được đầy đủ và có chất lượng nhu
  cầu khám chữa bệnh đang ngày càng tăng lên của nhân dân.
  Trong nền kinh tế thị trường, y tế được xã hội hoá và trở thành một ngành
  dịch vụ trong hệ thống kinh tế quốc dân có đóng góp quan trọng vào GDP của
  đất nước và phục vụ các nhu cầu có tính chất phúc lợi xã hội, trong đó hệ thống
  bệnh viện công lập được xem như xương sống của hệ thống y tế. Chi tiêu cho
  các bệnh viện công chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng chi tiêu y tế. Một trong những
  thay đổi căn bản trong ngành y tế là việc áp dụng cơ chế tự chủ tài chính đối với
  các bệnh viện công lập. Theo quan điểm mới, bệnh viện công là một đơn vị sự
  nghiệp có thu, có chức năng cung cấp các dịch vụ y tế cho nhân dân, nhưng khác
  với các đơn vị kinh doanh dịch vụ nói chung và bệnh viện tư nói riêng ở chỗ,
  hoạt động cung cấp dịch vụ của bệnh viện công không đặt mục tiêu lợi nhuận
  làm mục tiêu quan trọng nhất. Chính sách giao quyền tự chủ cho các bệnh viện
  công lập theo NĐ 10/2002/NĐ-CP và sau này là NĐ 43/2006/NĐ-CP được hy
  vọng sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu cho bệnh
  viện đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng của cơ sở y tế đối với nhu cầu khám
  chữa bệnh thực tế của nhân dân. Cơ chế tự chủ tài chính đòi hỏi quản lý tài chính
  trong bệnh viện công vừa phải đảm bảo hiệu quả tài chính, vừa phải đảm bảo
  mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khoẻ, hướng tới mục tiêu phát triển kinh
  tế xã hội của đất nước. Thực hiện đồng thời các mục tiêu trên không phải là dễ
  dàng đối với các bệnh viện công lập vốn trước đây đã hàng chục năm hoạt động 2
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  trong cơ chế bao cấp. Do đó đổi mới quản lý tài chính bệnh viện công trở thành
  yêu cầu tất yếu để có thể thích ứng với cơ chế tự chủ tài chính.
  Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên là bệnh viện công có quy mô
  lớn thuộc tuyến Trung ương đặt tại địa phương, đơn vị chủ quản trực tiếp là Bộ Y tế,
  có nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân các tỉnh khu vực
  miền núi phía Bắc. Bệnh viện đã chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ tài
  chính từ năm 2007. Có thể nói, cũng như nhiều bệnh viện công lập khác công tác
  quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên theo cơ chế tự chủ
  tài chính bước đầu đã tạo ra những tác động nhất định trong cung ứng, sử dụng và
  chi trả dịch vụ y tế. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong việc đảm bảo
  và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu,
  nhiệm vụ của bệnh viện. Thực tiễn đó càng đòi hỏi cấp thiết phải hoàn thiện việc
  quản lý tài chính tại bệnh viện.
  Xuất phát từ vị trí công tác của mình, học viên đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện
  công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa
  Trung ương Thái Nguyên” để làm luận văn thạc sĩ, với mong muốn tiếp tục nghiên
  cứu, tìm ra các giải pháp quản lý tài chính hữu hiệu cho bệnh viện nơi học viên đang
  công tác, nhằm góp phần phát triển bệnh viện và đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu
  cầu thực tiễn đặt ra cho bệnh viện trong những năm tới.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự
  chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Từ đó đề xuất một số
  giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại
  Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn vềcông tác quản lý tài chính theo cơ
  chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện công.
  - Phản ánh thực trạng công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài
  chínhtại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 3
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  - Xác định các yếu tố tác động đến công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự
  chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự
  chủ tài chínhtại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, tập trung
  chủ yếu vào quản lý các nguồn thu-chi NSNN, thu-chi sự nghiệp thường xuyên.
  Không nghiên cứu quản lý tài sản, thiết bịcủa bệnh viện.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  3.2.1. Phạm vi về nội dung
  Đề tài nghiên cứu các vấn đề liên quan tới cơ chế tự chủ tài chính đối với
  bệnh viện công, tập trung vào công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính
  tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, và đề xuất một số giải pháp nhằm
  nâng cao công tác quản lý tài chính ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
  3.2.2. Phạm vi về thời gian
  Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tài chính tại Bệnh
  viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên giai đoạn năm 2012-2014.
  3.2.3. Phạm vi về không gian
  Đề tài được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
  4. Đóng góp dự kiến của đề tài
  4.1. Về lý luận
  Tổng hợp và hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý tài chính công.
  Tổng kết những kinh nghiệm quản lý tài chính hiện đang áp dụng trong nước và
  trên thế giới. Rút ra bài học quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính đối với
  bệnh viện công Việt Nam.
  4.2. Về thực tiễn 4
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Phân tích, đánh giá một cách có luận cứ khoa học về thực trạng công tác
  quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái
  Nguyên. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý tài
  chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên
  môn của Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đơn vị sự nghiệp có thu và quản lý
  tài chính theo cơ chế tự chủ tài chínhtại các bệnh viện công.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu của luận văn
  Chương 3: Thực trạng công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài
  chính tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.
  Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính
  theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status