Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, chi nhánh Việt Trì

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, chi nhánh Việt Trì

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ix
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ . x
  1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  5. Bố cục của Luận văn . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG
  HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 5
  1.1. Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại 5
  1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 5
  1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại . 6
  1.1.3. Vai trò của Ngân hàng thương mại . 7
  1.1.4. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại . 9
  1.2. Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại . 13
  1.2.1. Khái niệm về vốn của Ngân hàng thương mại 13
  1.2.2. Các loại vốn của Ngân hàng thương mại 13
  1.2.3. Vai trò của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
  thương mại . 21
  1.2.4. Các phương thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại . 25
  1.2.5. Các hình thức huy động vốn . 29
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn . 29
  1.3.1. Các nhân tố chủ quan 29
  1.3.2. Các nhân tố khách quan 33
  1.4. Kinh nghiệm huy động vốn của một số Ngân hàng Thương mại cổ
  phần và bài học cho MB Việt Trì 35
  1.4.1. Kinh nghiệm huy động vốn của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt
  Nam (Techcombank) . 35
  1.4.2. Kinh nghiệm huy động vốn của Ngân hàng Công thương Việt
  Nam (Vietinbank) 36
  1.4.3. Một số bài học cho MB Việt Trì . 37
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 39
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 39
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 39
  2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 39
  2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 40
  2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 40
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 42
  2.3.1. Quy mô nguồn vốn huy động 42
  2.3.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động . 42
  2.3.3. Chi phí huy động vốn 42
  2.3.4. Lợi nhuận từ huy động vốn . 43
  Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI
  NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH VIỆT TRÌ 44
  3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Việt Trì . 44
  3.1.1. Lịch sử hình thành . 44
  3.1.2. Về mạng lưới 46
  3.1.3. Mô hình tổ chức 46
  3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của MB Việt Trì 48
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.3. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại MB Việt Trì trong giai đoạn
  từ năm 2011 đến 6/2014 53
  3.3.1. Mô tả dịch vụ huy động vốn hiện hành của MB Việt Trì . 53
  3.3.2. Quy mô nguồn vốn và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn 54
  3.3.3. Thu nhập, chi phí huy động vốn . 69
  3.4. Đánh giá chung về hoạt động huy động vốn tại MB Việt Trì 73
  3.4.1. Những thành tựu đạt được và nguyên nhân 73
  3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 76
  Chương 4: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG
  VỐN TẠI MB VIỆT TRÌ THỜI GIAN TỚI 81
  4.1. Định hướng hoạt động huy động vốn của MB Việt Trì thời gian tới 81
  4.1.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu huy động vốn của MB Việt Trì 81
  4.1.2. Dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động huy động vốn tại MB
  Việt Trì 84
  4.2. Giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn tại MB Việt Trì . 85
  . 85
  4.2.2. Tăng cường công tác truyền thông, Marketing trong huy động vốn 86
  4.2.3. Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 87
  ngũ cán bộ Ngân hàng . 89
  4.2.5. Đầu tư hoàn thiện và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng . 90
  động, tăng cường các khoản thu từ dịch vụ 91
  4.3. Kiến nghị 92
  4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước . 92
  4.3.2. Kiến nghị với Chính phủ . 92
  4.3.3. Kiến nghị với Hội sở . 93
  94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 96
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  STT Chữ viết tắt Diễn giải
  1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  2 BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
  3 CBNV Cán bộ nhân viên
  4 CKH Có kỳ hạn
  5 CP Chi phí
  6 CPHĐV Chi phí huy động vốn
  7 CPI Chỉ số giá tiêu dùng
  8 DTLSDV Doanh thu từ lãi sử dụng vốn
  9 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  10 HĐKD Hoạt động kinh doanh
  11 HĐV Huy động vốn
  12 KDNT Kinh doanh ngoại tệ
  13 KHV Kế hoạch huy động
  14 KKH Không kỳ hạn
  15 LNSDV Lợi nhuận từ sử dụng vốn
  16 LNTT Lơi nhuận trước thuế
  17 Maritime Bank Ngân hàng Hàng hải
  18 MB Ngân hàng TMCP Quân Đội
  19 MB Việt Trì Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Việt Trì
  20 MHB Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long
  21 NHNN Ngân hàng Nhà nước
  22 NHTM Ngân hàng thương mại
  23 NHTW Ngân hàng trung ương
  24 NSNN Ngân sách nhà nước
  25 PGD Phòng giao dịch
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  26 QHKH Quan hệ khách hàng
  27 QLTD Quản lý tín dụng
  28 Sacombank Ngân hàng Sài gòn thương tín
  29 TCTD Tổ chức tín dụng
  30 Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
  31 TLHĐV Tỷ lệ huy động vốn từ các nguồn
  32 TLHTKHHĐV Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn
  33 TNV Tổng nguồn vốn
  34 TSLNVHĐ Tỷ suất lợi nhuận vốn huy động
  35 TVHĐ Tổng vốn huy động
  36 VCSH Vốn chủ sở hữu
  37 VHĐ Vốn huy động
  38 VHĐCT Lượng vốn huy động từ nguồn cụ thể
  39 VIB Ngân hàng Quốc tế Việt Nam
  40 Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  41 Vietinbank Ngân hàng Công thương Việt Nam
  42 VP Bank Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng
  43 WU Western Union


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ix
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của MB Việt Trì giai đoạn năm
  2011 – 6/2014 . 48
  năm 2011 – 6/2014 55
  (Từ năm 2011-2014) . 57
  giai đoạn năm 2011 – 6/2014 . 58
  Bả
  giai đoạn 2011-2014 . 61
  giai đoạn 2011-2014 62
  giai đoạn 2011-2014 . 65
  6
  tháng đầu năm 2014 67
  (Từ năm
  2011-2014) 70
  Bảng 3.10: Kết quả huy động vốn và cho vay (Từ năm 2011-2014) . 71
  Bảng 3.11: Kết quả hoạt động kinh doanh tính trên 1 nhân sự (Từ năm
  2011-2014) 73
  Bảng 4.1: Chỉ tiêu huy động vốn theo định hướng phát triển của MB Việt
  Trì giai đoạn 2013 - 2015 . 82  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  x
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ

  Sơ đồ 3.1: Tổ chức bộ máy quản lý của MB Việt Trì . 47
  Đồ thị 3.1: Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng huy động . 59
  Đồ thị 3.2: Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền . 61
  Đồ thị 3.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian 63
  Đồ thị 3.4: Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn . 65

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình hoạt
  động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta cần khẳng định rằng không
  thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế xã hội nói chung của Nhà nước, cũng
  như các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng, nếu như không có
  vốn. Đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) với tư cách là một doanh
  nghiệp, một chế tài trung gian hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ thì vốn lại có
  một vai trò hết sức quan trọng. NHTM là đơn vị chủ yếu cung cấp vốn thu lãi.
  Nhưng để cung cấp đủ vốn đáp ứng nhu cầu thị trường, ngân hàng sẽ phải huy
  động vốn từ bên ngoài. Vì vậy, các NHTM rất chú trọng đến vấn đề huy động
  vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh doanh của mình. Có thể nói hoạt động huy
  động các nguồn vốn khác nhau trong xã hội là nguồn sống quan trọng nhất
  của các NHTM. Tại Việt Nam, việc huy động vốn [khai thác lượng tiền] tạm
  thời nhàn rỗi trong công chúng, hộ gia đình, của các tổ chức kinh tế, xã hội
  hay các tổ chức tín dụng (TCTD) khác của NHTM còn nhiều bất hợp lý. Điều
  này dẫn tới chi phí vốn cao, quy mô không ổn định, việc tài trợ cho các danh
  mục tài sản không còn phù hợp với quy mô, kết cấu, từ đó làm hạn chế khả
  năng sinh lời, buộc ngân hàng phải đối mặt với các loại rủi ro, . Do đó, việc
  thúc đẩy huy động vốn từ bên ngoài với chi phí hợp lý và sự ổn định cao là
  yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng. Để thúc đẩy hoạt động
  huy động vốn, ta nghiên cứu các hình thức huy động, các tiêu chí đánh giá
  công tác huy động vốn như quy mô, cơ cấu nguồn huy động đủ lớn để tài trợ
  cho các danh mục tài sản và không ngừng tăng trưởng ổn định; nguồn vốn có
  chi phí hợp lý; huy động vốn phù hợp với sử dụng vốn về mặt kỳ hạn
  hi nhánh Việt Trì (MB Việt Trì) đã có 8 năm
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  hoạt động, 8 năm không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng với tất cả
  những gì MB Việt Trì đã trải qua và đạt được, MB Việt Trì có quyền tự hào
  và tin tưởng vào sự phát triển của mình trong tương lai. Trong định hướng
  phát triển, tăng cường huy động vốn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đây là một hoạt
  động vô cùng cần thiết góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện
  hội nhập quốc tế. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các
  ngân hàng trên địa bàn, giữa các ngân hàng với các kênh huy động khác và để
  đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động kinh doanh cho ngân hàng. Điều này
  có thể thấy rõ trong những năm gần đây, nguồn vốn huy động đã mang lại
  hiệu quả cao trong hoạt động của MB Việt Trì. Bên cạnh đó sự cạnh tranh
  ngày càng trở nên gay gắt không chỉ riêng hệ thống ngân hàng mà còn từ sự
  tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Từ đó đòi
  , chính sách huy động vốn đúng đắn
  thích hợp mới đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động của chi nhánh và nhu cầu
  vốn trên địa bàn để phát triển kinh tế ề tài: “
  - Chi nhánh
  Việt Trì” để làm chủ đề nghiên cứu cho Luận văn cao học của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP
  Quân đội – Chi nhánh Việt Trì, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy
  việc huy động vốn của Chi nhánh trong tương lai.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về vốn và hoạt
  động huy động vốn tại NHTMCP Quân đội – Chi nhánh Việt Trì.
  - Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng công tác huy
  động vốn của NH TMCP Quân đội - Chi nhánh Việt Trì, từ đó tiến hành phân
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  tích, đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn từ năm 2011 đến 6/2014 của
  Chi nhánh này.
  - Đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm xây dựng hoàn chỉnh, đồng
  bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP
  Quân đội – Chi nhánh Việt Trì.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động huy động vốn từ các khoản tiền gửi
  của MB Việt Trì.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: Hoạt động huy động vốn của MB Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  - Về thời gian: Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng MB giai đoạn
  từ năm 2011 đến tháng 6/2014.
  - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản của
  công tác huy động vốn từ bên ngoài của Ngân hàng thương mại, ph
  :
  các loại hình, quy mô, cơ cấu, thu nhập và chi phí vốn.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Thứ nhất, tổng hợp và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về
  hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP, tổng kết lại bài học kinh
  nghiệm trong công tác huy động vốn.
  Thứ hai, làm rõ thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng
  TMCP Quân đội – Chi nhánh Việt Trì hiện nay, chỉ ra những thành công và
  hạn chế cũng như nguyên nhân hạn chế trong hoạt động huy động vốn.
  Thứ ba, dựa trên thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng
  TMCP Quân đội – Chi nhánh Việt Trì, Luận văn đưa ra những kiến nghị
  phương hướng và hệ thống giải pháp đồng bộ có tính khả thi về môi trường
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  pháp lý, chất lượng hoạt động huy động vốn nhằm thúc đẩy việc huy động
  vốn tại MB Việt Trì trong những năm tới.
  5. Bố cục của Luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, Danh mục các chữ viết tắt, Danh mục các
  Bảng và Biểu đồ, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn được bố cục như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động huy động vốn của
  NHTM.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP
  Quân đội - Chi nhánh Việt Trì.
  Chương 4:
  TMCP Quân đội - Chi nhánh Việt Trì.

  Xem Thêm: Giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, chi nhánh Việt Trì
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, chi nhánh Việt Trì sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

thực trạng huy động vốn ngân hàng quân đội giai đoạn 2013-2015

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status