Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2
  3.2. Phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài 3
  5. Bố cục của luận văn . 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO
  CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 4
  1.1. Cơ sở lý luận về đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo 4
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản . 4
  1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo 8
  1.1.3. Mục tiêu và chương trình đào tạo . 11
  1.2. Cơ sở thực tiễn nâng cao chất lượng đào tạo nghề . 16
  1.2.1. Kinh nghiệm của một số trường trong nước . 16
  1.2.2. Thực trạng công tác đào tạo nghề trong những năm gần đây
  ở tỉnh Hoà Bình . 17
  1.2.3. Mục tiêu, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công
  tác đào tạo nghề thời gian tới 19
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  Kết luận Chương 1 20
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 21
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu . 21
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 21
  2.2.1. Cơ sở phương pháp luận . 21
  2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin 21
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích 27
  Kết luận chương 2 . 29
  Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ
  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HOÀ BÌNH 30
  3.1. Đặc điểm địa bàn tỉnh Hoà Bình 30
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên tỉnh Hoà Bình . 30
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Hoà Bình 32
  3.2. Khái quát về Trường Cao đẳng nghề Hoà Bình 33
  3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 33
  3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo của nhà trường 35
  3.3. Phân tích thực trạng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề
  Hòa Bình . 38
  3.3.1. Phân tích thực trạng về mục tiêu và nội dung chương trình
  đào tạo 38
  3.3.2. Đánh giá về trình độ kinh nghiệm và phương pháp giảng
  dạy của giáo viên 44
  3.3.3. Phân tích thực trạng công tác tổ chức quản lý đào tạo trong
  Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình 51
  3.3.4. Đánh giá công tác tuyển sinh, chất lượng của học viên . 54
  3.3.5. Thực trạng về cơ sở vật chất và nguồn tài chính cho đào tạo
  trong Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình . 59
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.3.6. Phân tích thực trạng mối quan hệ giữa Nhà trường với
  doanh nghiệp 64
  3.4. Nhân tố ảnh hưởng chất lượng đào tạo . 66
  3.4.1. Cơ chế chính sách của Nhà nước . 66
  3.4.2. Các yếu tố về điều kiện đảm bảo và quá trình đào tạo 67
  3.5. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo nghề tại trường CĐN Hòa Bình . 69
  3.5.1. Mục tiêu và chương trình đào tạo 69
  3.5.2. Trình độ, kinh nghiệm và phương pháp dạy của giáo viên 69
  3.5.3. Công tác tổ chức quản lý đào tạo trong trường . 70
  3.5.4. Công tác tuyển sinh, chất lượng của học viên 71
  3.5.5. Cơ sở vật chất và nguồn tài chính cho đào tạo trong trường 72
  3.5.6. Mối quan hệ giữa Nhà trường với doanh nghiệp 72
  Kết luận Chương 3 73
  Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT
  LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
  HOÀ BÌNH . 74
  4.1. Sự cần thiết và phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo nghề
  trong Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình . 74
  4.1.1. Định hướng chung cho phát triển giáo dục dạy nghề ở Việt Nam 74
  4.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường
  Cao đẳng nghề Hòa Bình trong thời gian tới . 75
  4.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 78
  4.2.1. Đổi mới xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo 78
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  4.2.2. Nâng cao kinh nghiệm chuyên môn và phương pháp giảng
  dạy của giảng viên 79
  4.2.3. Hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo. . 83
  4.2.4. Đổi mới công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng học viên . 86
  4.2.5. Tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật
  chất và nguồn tài chính cho đào tạo trong Trường Cao đẳng nghề
  Hòa Bình . 89
  4.2.6. Xây dựng và nâng cao mối quan hệ giữa Nhà trường và các
  đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động (người học sau khi tốt nghiệp) 92
  4.3. Kiến nghị 93
  4.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng . 93
  4.3.2. Kiến nghị với Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình . 94
  Kết luận chương 4 . 95
  KẾT LUẬN 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 99
  PHỤ LỤC . 101

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

  TT CHỮ VIẾT TẮT Ý NGHĨA
  1 CDIO Conceive - hình thành ý tưởng
  2 CĐN Cao đẳng nghề
  3 CK-ĐL Cơ khí - Động lực
  4 CNH Công nghiệp hóa
  5 ĐH Đại học
  6 DN Doanh nghiệp
  7 GD-ĐT Giáo dục - đào tạo
  8 HĐH Hiện đại hóa
  9 HSSV Học sinh - sinh viên
  10 KT-XH Kinh tế - Xã hội
  11 LĐ-TB&XH Lao động - Thương binh và Xã hội
  12 TCHC Tổ chức - Hành chính
  13 THCN Trung học chuyên nghiệp
  14 VHVL Vừa học vừa làm  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1. Kế hoạch đào tạo năm 2013 - 2014 của trường CĐN Hòa Bình 41
  Bảng 3.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình khung nghề kế toán
  doanh nghiệp 42
  Bảng 3.3. Bảng kết quả đánh giá mục tiêu, chương trình đào tạo . 43
  Bảng 3.4. Thống kê số lượng giáo viên giảng dạy 45
  Bảng 3.5. Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên . 45
  Bảng 3.6. Bảng thống kê về tuổi đời và thâm niên giảng dạy giáo viên . 46
  Bảng 3.7. Kết quả đánh giá năng lực sư phạm và phương pháp giảng dạy
  của giáo viên 47
  Bảng 3.8. Kết quả đánh giá công tác quản lý hoạt động học tập học sinh,
  sinh viên 52
  Bảng 3.9. Bảng tổng hợp số lượng người học tuyển vào các năm học . 55
  Bảng 3.10. Tổng hợp kết quả rèn luyện của học sinh các năm 2011-2014 . 56
  Bảng 3.11. Tổng hợp kết quả rèn luyện của học sinh các năm 2011-2014 . 57
  Bảng 3.12. Tình hình việc làm của người học sau khi tốt nghiệp năm 2014 58
  Bảng 3.13. Kết quả điều tra đánh giá về hiệu quả của việc quản lý và sử
  dụng các trang thiết bị trong trường 61
  Bảng 3.14. Mức tự bảo đảm chi phí hoạt động nhà trường . 63

  DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ

  Hình 1.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo . 11
  Sơ đồ 1.1. Quan niệm về chất lượng đào tạo . 8
  Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trường cao đẳng nghề hòa bình 36
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
  Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tiếp thu các tiến
  bộ về khoa học và công nghệ là rất quan trọng. Đứng trước sự phát triển của nền kinh tế
  tri thức, mối quan hệ giữa chất lượng nguồn lực và thị trường lao động càng trở lên mạnh
  mẽ. Việt Nam đang trong thời kỳ đầu của công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH)
  nên nguồn nhân lực đóng vai trò là nhân tố quyết định. Thực tiễn những nước đi trước về
  CNH, HĐH đã chỉ ra rằng: xã hội muốn đạt tới trình độ phát triển mới và cao hơn thì tất
  yếu phải dựa trên sự phát triển tương ứng về mặt giáo dục. Trong đó, giáo dục phổ thông
  là nền tảng và giáo dục bậc cao là hết sức cần thiết, vì đó là sự kết hợp giáo dục phổ
  thông với giáo dục nghề nghiệp, kết hợp văn hóa với tay nghề để hình thành năng lực
  thực sự trong bản thân người lao động. Nó tạo nên đội ngũ lao động có tay nghề, có trình
  độ chuyên môn, kỹ thuật cũng như những phẩm chất cần có để làm chủ tri thức, làm chủ
  các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng của
  dịch vụ giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) đang trở thành vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện
  nay. Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực ấy, thì đào tạo nghề luôn được coi là
  vấn đề then chốt nhằm tạo ra đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ kiến thức chuyên
  môn, có kỹ năng thái độ nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp
  ứng sự biến đổi cơ cấu kinh tế, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động.
  Hòa Bình là một tỉnh miền núi có tiềm năng kinh tế tiếp giáp với thủ đô Hà
  Nội. Do vậy có nhu cầu rất lớn về lực lượng người lao động được đào tạo nghề. Nhất
  là trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Hòa Bình hiện có một hệ thống đào tạo
  nghề với 03 trường cao đẳng nghề, 20 trung tâm dạy nghề, 01 trường Cao đẳng
  chuyên nghiệp, 01 trường THCN ở các huyện, thành phố tham gia dạy nghề thuộc
  các lĩnh vực. Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình là một trong những trường đào tạo
  nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường lao động nhiều công nhân có trình độ chuyên
  môn kỹ thuật cao. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Bộ Lao động
  Thương binh và Xã hội, Tổng Cục dạy nghề và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, các
  cấp, ban, ngành trong tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình đã đạt được những
  thành tựu đáng kể trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế và
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  kỹ thuật cho sự nghiệp phát triển kinh tế tỉnh Hòa Bình và các tỉnh, thành phố trong
  cả nước. Với sứ mệnh to lớn đó, việc nghiên cứu để không ngừng nâng cao chất
  lượng dịch vụ GD-ĐT là nhiệm vụ luôn luôn phải đặt lên hàng đầu dù ở bất cứ giai
  đoạn phát triển nào của nhà trường, nhất là ở giai đoạn bắt đầu có sự cạnh tranh trong
  lĩnh vực cung cấp dịch vụ giáo dục giữa các trường đào tạo Nghề, cũng như yêu cầu
  đòi hỏi của thị trường lao động về chất lượng đầu ra như hiện nay.
  Nhận thấy tầm quan trọng và cấp thiết của vấn đề nêu trên, trước những yêu
  cầu đổi mới về nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, xuất phát từ phạm vi
  công tác của bản thân hiện nay và sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Ngọc
  Hồng em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao
  đẳng nghề Hòa Bình” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế nhằm
  góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  * Mục tiêu chung:
  Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào
  tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất
  lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.
  * Mục tiêu cụ thể
  Hệ thống hóa - cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại
  Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình.
  Phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình.
  Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường
  Cao đẳng nghề Hòa Bình trong thời gian tới.
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Công tác đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Đề tài nghiên cứu về nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại
  Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình.
  - Về không gian: Đề tài được thực hiện nghiên cứu tại Trường Cao đẳng
  nghề Hoà Bình.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  - Về thời gian: Nghiên cứu đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình
  giai đoạn 2010 - 2014.
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  - Ý nghĩa đối với khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung
  và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại
  Trường Cao đẳng nghề Hoà Bình.
  - Ý nghĩa đối với thực tiễn: Đề tài là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận
  và thực tiễn, là một kênh tham khảo giúp Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình đưa ra
  các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường, nhằm đáp ứng
  được yêu cầu của xã hội cũng như đáp ứng được các đòi hỏi của quá trình công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm
  có 4 chương:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng đào tạo tại các
  trường Cao đẳng nghề.
  - Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  - Chương 3: Thực trạng chất lượng đào tạo Nghề tại Trường Cao đẳng nghề
  Hoà Bình
  - Chương 4: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường
  cao đẳng nghề Hoà Bình.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Hòa Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status