Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chế tạo vật liệu từ Silicat và photphat, nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu và định hướng ứng dụng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chế tạo vật liệu từ Silicat và photphat, nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu và định hướng ứng dụng

  iii
  MỤC LỤC
  Trang
  Trang bìa phụ
  Lời Cam Đoan I
  Lời Cảm Ơn II
  Mục Lục . III
  Danh Mục Các Từ Viết Tắt IV
  Danh Mục Bảng Biểu V
  Danh Mục Các Hình VI
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN . 3
  1.1. Tác dụng sinh hóa của mangan và niken 3
  1.1.1. Tác dụng sinh hóa của mangan . 3
  1.1.2. Tác dụng sinh hóa của niken . 3
  1.2. Tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng 3
  1.3. Giới thiệu một số phương pháp xử lý nguồ n nước bị ô nhiễ m kim loại nặng . 5
  1.3.1. Phương pháp trao đổi ion 5
  1.3.2. Phương pháp kết tủa . 5
  1.3.3. Phương pháp hấp phụ . 5
  1.4. Giới thiê ̣u về phương pháp hấp phụ . 5
  1.4.1. Sự hấp phụ . 5
  1.4.2. Hấp phụ trong môi trường nước 7
  1.4.3. Xác định dung lượng hấp phụ cân bằng, hiê ̣u suất hấp phụ và hiệu suất giải
  hấp phụ 8
  1.4.4. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ . 9
  1.4.5. Quá trình hấp phụ động trên cột 11
  1.5. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử . 13
  1.5.1. Nguyên tắc . 13
  1.5.2. Phương pháp đường chuẩn . 14
  1.6. Một số phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu hấp phụ 15
  1.6.1. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 15

  iv
  1.6.2. Phương pháp đo diện tích bề mặt riêng (BET) 15
  1.6.3. Phương pháp phổ hồ ng ngoại (IR) 16
  1.6.4. Phương pháp nhiễ u xạ tia X (XRD) 17
  1.7. Một số công trình nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại trên các loại vật
  liệu chế tạo từ hóa chất . 17
  CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 20
  2.1. Thiết bị và hóa chất . 20
  2.1.1. Thiết bị . 20
  2.1.2. Hóa chất . 20
  2.2. Chế ta ̣o vâ ̣t liê ̣u hấp phụ (VLHP) từ silicat và photphat . 21
  2.3. Nghiên cứu một số đặc trưng hóa lí của vật liệu hấp phụ . 22
  2.3.1. Ảnh SEM của vật liệu hấp phụ . 22
  2.3.2. Diện tích bề mặt riêng của vật liệu hấp phụ 22
  2.3.3. Phổ hồ ng ngoại của vật liệu hấp phụ . 23
  2.3.4. Giản đồ nhiễ u xạ tia X của vật liệu hấp phụ 23
  2.4. Xác định điểm đẳng điện của vật liệu hấp phụ . 25
  2.5. Xây dựng và đánh giá đường chuẩn xác đi ̣nh nồng độ Mn(II), Ni(II) theo
  phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử 26
  2.5.1. Khảo sát khoảng nồ ng độ tuyến tính của Mn(II) . 26
  2.5.2. Khảo sát khoảng nồ ng độ tuyến tính của Ni(II) . 27
  2.5.3. Dựng đường chuẩn . 28
  2.5.4. Xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng của phép đo 35
  2.6. Nghiên cứu khả năng hấp phụ và một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp
  phụ Mn(II), Ni(II) của VLHP theo phương pháp hấp phụ tĩnh 36
  2.6.1. Ảnh hưởng của thời gian 37
  2.6.2. Ảnh hưởng của pH . 38
  2.6.3. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu . 41
  2.6.4. Ảnh hưởng của nồng độ đầu . 42
  2.6.5. Ảnh hưởng của ion Ca(II), Zn(II), Al(III) và hỗn hợp các ion Ca(II), Zn(II),
  Al(III) 45

  v
  2.7. Nghiên cứu khả năng hấp phụ Mn(II), Ni(II) của VLHP theo phương pháp
  hấp phụ động 48
  2.8. Xử lí mẫu nước thải . 51
  KẾT LUẬN 54
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 55
  Tiếng Viê ̣t 55
  Tiếng Anh 56  iv

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  TT Từ viết tắt Từ nguyên gốc
  1 BET Brunaur – Emmetle – Teller
  2 IR Intrared Spectroscopy
  3 SEM Scanning Electron Microscopy
  4 UV – Vis Ultraviolet Visble
  5 XRD X-ray Diffration
  6 ppm Part per million  v
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Trang
  Bảng 1.1. Nồ ng độ giới hạn của một số ion kim loại trong nước thải công nghiệp . 4
  Bảng 2.1. Điểm đẳng điê ̣n của VLHP 25
  Bảng 2.2. Kết quả khảo sát khoảng nồ ng độ tuyến tính củ a Mn(II) 26
  Bảng 2.3. Kết quả khảo sát khoảng nồ ng độ tuyến tính của Ni(II) . 27
  Bảng 2.4. Các thông số đường chuẩn của Mn(II) . 30
  Bảng 2.5. Các thông số đường chuẩn của Ni(II) 31
  Bảng 2.6. Các giá trị b’ của đường chuẩn Mn(II) . 32
  Bảng 2.7. Giá trị phương sai của Mn(II) 33
  Bảng 2.8. Các giá trị b’ của đường chuẩn Ni(II) 34
  Bảng 2.9. Giá phương sai của Ni(II) 34
  Bảng 2.10. Giá trị S bi , LOD, LOQ của Mn(II) và Ni(II) 36
  Bảng 2.11. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ Mn(II) và Ni(II) 37
  Bảng 2.12. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Mn(II) và Ni(II) 39
  Bảng 2.13. Ảnh hưởng của khối lượng VLHP đến khả năng hấp phụ Mn(II) và
  Ni(II) 41
  Bảng 2.14. Ảnh hưởng của nồ ng độ đầu đến khả năng hấp phụ Mn(II) và Ni(II) của
  vật liệu 43
  Bảng 2.15.Các thông số hấp phụ theo mô hình Langmuir của vật liệu hấp phụ 44
  Bảng 2.16. Ảnh hưởng của các ion Ca(II), Zn(II), Al(III) đến khả năng hấp phụ
  Mn(II) và Ni(II) của vâ ̣t liê ̣u . 46
  Bảng 2.17. Ảnh hưởng của hỗn hợp các ion Ca(II), Zn(II), Al(III) đến khả năng hấp
  phụ Mn(II), Ni(II) của vật liệu 47
  Bảng 2.18. Nồ ng độ ion Mn(II) sau mỗ i phân đoạn thể tích . 49
  Bảng 2.19.Nồ ng độ ion Ni(II) sau mỗ i phân đoạn thể tích . 50
  vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Trang
  Hình 1.1. Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir . 11
  Hình 1.2. Sự phụ thuộc của C cb /q vào C cb . 11
  Hình 1.3. Mô hình cột hấp phụ 12
  Hình 1.4. Dạng đường cong thoát phân bố nồ ng độ chất bị hấp phụ trên cột hấp phụ
  theo thời gian 12
  Hình 2.1. Sơ đồ chế tạo vật liệu hấp phụ từ silicat và photphat 21
  Hình 2.2. Ảnh SEM của vật liệu hấp phụ . 22
  Hình 2.3. Phổ hồ ng ngoại củavật liệu hấp phụ . 23
  Hình 2.4. Giản đồ nhiễ u xạ tia X của vật liệu . 24
  Hình 2.5. Điểm đẳng điê ̣n của VLHP 25
  Hình 2.6. Đồ thị khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của Mn(II) . 27
  Hình 2.7. Đồ thị khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của Ni(II) 28
  Hình 2.8. Đường chuẩn xác định nồng độ Mn(II) 30
  Hình 2.9. Đường chuẩn xác định nồng độ Ni(II) 31
  Hình 2.10. Sự phụ thuộc của dung lượng hấp phụ vào thời gian đối với Mn(II) . 38
  Hình 2.11. Sự phụ thuộc của dung lượng hấp phụ vào thời gian đối với Ni(II) 38
  Hình 2.12. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Mn(II) . 39
  Hình 2.13. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Ni(II) 40
  Hình 2.14. Sự phụ thuộc của dung lượng hấp phụ vào khối lượng đối với Mn(II) . 42
  Hình 2.15. Sự phụ thuộc của dung lượng hấp phụ vào khối lượng đối với Ni(II) . 42
  Hình 2.16. Đường đẳng nhiệt hấp phụ của VLHP đối với Mn(II) . 44
  Hình 2.17. Đường đẳng nhiệt hấp phụ của VLHP đối với Ni(II) 44
  Hình 2.18. Ảnh hưởng của các ion Ca(II), Zn(II), Al(III) đến khả năng hấp phụ
  Mn(II) của vật liệu 46
  Hình 2.19. Ảnh hưởng của các ion Ca(II), Zn(II), Al(III) đến khả năng hấp phụ
  Ni(II) của vật liệu 46
  Hình 2.20. Ảnh hưởng của hỗn hợp các ion Ca(II), Zn(II), Al(III) đến khả năng hấp
  phụ Mn(II), Ni(II) của vật liệu 47
  Hình 2.21. Khả năng hấp phụ động đối với dung dịch Mn(II) 51
  Hình 2.22. Khả năng hấp phụ động đối với dung dịch Ni(II) . 51
  Hình 2.23. Sự hấp phụ động ion Mn(II) trong mẫu nước thải . 52
  Hình 2.24. Sự hấp phụ động ion Ni(II) trong mẫu nước thải 52


  1

  MỞ ĐẦU

  Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển đáng
  khích lệ, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy
  nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội đã làm nảy sinh nhiều vấn đề
  về môi trường.Môi trường ở một số thành phố lớn, khu công nghiệp tập trung và
  các khu dân cư đang bị suy thoái, ô nhiễ m.Tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học
  đang bị cạn kiệt, sự cố môi trường có chiều hướng gia tăng, trong đó phải kể đến
  thực trạng ô nhiễ m môi trườ ng nước.
  Nước là tài nguyên thiên nhiên quý giá, là yếu tố không thể thiếu được cho
  mọi hoạt động sống trên trái đất. Việt Nam tuy là xứ sở nhiệt đới nhưng nguồ n nước
  sạch đang ngày càng cạt kiệt vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có vấn đề nhiễ m
  bẩn nguồn nước bởi nước thải của con người và các nhà máy. Điều đó đòi hỏi các
  nhà khoa học phải nghiên cứu và đề xuất các biện pháp xử lý nước thải có hiệu quả
  để đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường. Thực tế đã có nhiều công trình
  nghiên cứu các phương pháp để xử lý các chất độc hại có trong các nguồ n nước như
  phương pháp hấp phụ, phương pháp trao đổi ion, phương pháp keo tụ . Trong các
  phương pháp đó, phương pháp hấp phụ tỏ ra có nhiều ưu việt bởi tính kinh tế, tính
  hiệu quả, thao tác đơn giản và dễ thự c hiện.
  Ngoài các vật liệu hấp phụ có nguồ n gốc tự nhiên, một số vật liệu hấp phụ được chế
  tạo từ hóa chất tinh khiết cũng được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu nhằ m mục
  đích hấp phụ các ion kim loại trong môi trường nước như nghiên cứu chế tạo các
  vật liệu oxit nano, vật liệu canxi photphat Cũng theo hướng nghiên cứu đó, chúng
  tôi đã chọn đề tài: “Chế tạo vật liệu từ silicat và photphat, nghiên cứu khả năng
  hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu và định
  hướng ứng dụng”.
  Trong đề tài này chúng tôi tập trung nghiên cứu các nội dung sau:
  - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ silicat và photphat (vật liệu hấp phụ).
  - Nghiên cứu một số đặc trưng hóa lý của vật liệu chế tạo được bằ ng các
  phương pháp SEM, BET, IR

  2
  - Xác định điểm đẳng điện của vật liệu hấp phụ.
  - Nghiên cứu khả năng hấp phụ và một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng
  hấp phụ Mn(II), Ni(II) của vật liệu theo phương pháp hấp phụ tĩnh.
  - Nghiên cứu khả năng hấp phụ Mn(II), Ni(II) của vật liệu theo phương pháp
  hấp phụ động.
  - Thăm dò khả năng xử lý Mn(II), Ni(II) trong mẫu nước thải của vật liệu.

  Xem Thêm: Chế tạo vật liệu từ Silicat và photphat, nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu và định hướng ứng dụng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chế tạo vật liệu từ Silicat và photphat, nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu và định hướng ứng dụng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status