Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bồi dưỡng đánh gia hiệu quả hoạt động nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bồi dưỡng đánh gia hiệu quả hoạt động nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người
  lao động (gọi tắt là lao động nữ) là một bộ phận không thể tách rời của
  giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; chiếm trên 50% tổng dân số cả
  nước, là lực lượng lao động xã hội đông đảo, góp phần quan trọng cho
  sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  Những năm qua, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh Phú Thọ
  cũng đã triển khai thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ trong
  những điều kiện thuận lợi và khó khăn như vậy. Mặc dù đã có những
  đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động nhưng
  công tác Bồi dưỡng đánh giá hiệu quả của các hoạt động đó còn
  nhiều hạn chế, bất cập. Đặc biệt công tác đánh giá còn nặng về hình
  thức, thiếu khách quan do các chủ thể đánh giá còn hạn chế về mặt
  hiểu biết và kỹ năng đánh giá. Để khắc phục hạn chế này Liên đoàn
  lao động tỉnh Phú Thọ cũng đã chú trọng đến vấn đề mở các lớp bồi
  dưỡng và tìm kiếm những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
  công tác bồi dưỡng, đánh giá hoạt động nữ công của Liên đoàn lao
  động tỉnh; tuy nhiên do còn nhiều bất cập về lựa chọn nội dung, hình
  thức và phương pháp trong bồi dưỡng, nhất là còn hạn chế trong quản
  lý công tác bồi dưỡng đánh giá hoạt động nữ công nên hiệu quả đánh
  giá và kèm theo hiệu quả hoạt động nữ công của các công đoàn cơ sở
  còn nhiều hạn chế, chưa thực sự đi vào chiều sâu. Với lý do trên tác
  giả chọn đề tài: “Bồi dưỡng đánh giá hiệu quả hoạt động Nữ công của
  Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ
  quản lý giáo dục. Đề tài được tác giả tập trung nghiên cứu nhằm đánh
  giá hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý
  luận và thực trạng hoạt động bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng đánh
  giá hiệu quả hoạt động nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú
  Thọ để đề xuất các biện pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
  động quản lý bồi dưỡng đánh giá hiệu quả hoạt động nữ công của
  Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác bồi dưỡng đánh giá hoạt động
  Nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ. 2
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: Tập trung vào thực trạng hiệu quả quản
  lý công tác bồi dưỡng về đánh giá hiệu quả hoạt động nữ công và các
  biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng đánh
  giá hoạt động nữ công của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ.
  4. Giả thuyết khoa học
  Trong những năm qua quản lý công tác bồi dưỡng đánh giá
  hoạt động nữ công của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã đạt được một số thành
  tích nhất định, song vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập về hiệu quả
  công tác đánh giá hoạt động nữ công của các công đoàn cơ sở. Nếu
  có các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đánh giá hoạt động nữ
  công đồng bộ khả thi thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
  bồi dưỡng đánh giá hoạt động nữ công nói riêng và nâng cao hiệu
  quả hoạt động công đoàn nói chung trên địa bàn tỉnh.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý bồi dưỡng đánh giá hoạt
  động nữ công trong giai đoạn hiện nay
  5.2. Đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng
  đánh giá hoạt động nữ công LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
  5.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công
  tác bồi dưỡng đánh giá hoạt động nữ công LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
  6. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Do điều kiện thời gian không cho phép, tác giả chỉ tập trung
  nghiên cứu Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý bồi dưỡng đánh giá
  hoạt động nữ công của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ. Để phục vụ cho luận
  văn, số liệu khảo sát lấy từ năm 2010 đến nay.
  7. Các phương pháp nghiên cứu
  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
  Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các vấn đề lý luận từ những
  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
  các văn bản quy phạm pháp luật của của Tổng Liên đoàn Lao động
  Việt Nam, những công trình nghiên cứu, sách báo tạp chí luận án,
  luận văn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu . những nội dung cơ sở
  lý luận cho đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài
  nghiên cứu.
  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp điều tra: Thông qua phiếu hỏi đối với cán bộ
  công đoàn LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh để đánh giá tình hình thực tế về
  công tác Nữ công (Các phụ lục và phiếu điều tra).
  - Phương pháp phỏng vấn, trò chuyện: Phỏng vấn công tác Nữ
  công để hiểu thêm về thực tiễn; phỏng vấn một số Trưởng ban Nữ
  công, cán bộ Phụ trách công tác nữ công các huyện, thành, thị, công
  đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc về vấn đề liên quan đến công
  tác nữ công công đoàn cơ sở.
  - Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm: Từ thực tiễn của
  Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ về công tác quản lý hoạt động đánh
  giá hiệu quả Nữ công.
  7.3. Phương pháp bổ trợ
  - Phương pháp thống kê toán học: nhằm phân tích số liệu để
  đánh giá thực trạng của hoạt động nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh
  Phú Thọ về công tác vận động nữ CNVCLĐ qua các năm là cơ sở đề
  ra các giải pháp, sự thành công của đề tài nghiên cứu
  - Phương pháp chuyên gia: lấy ý kiến của các chuyên gia về
  thực trạng cũng như góp ý, tư vấn về tình hình về tình hình hoạt động
  Nữ công dự báo và các giải pháp thực hiện công tác vận động nữ
  CNVCLĐ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trước khi đưa ra
  những giải pháp phù hợp, hữu hiệu.
  8. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu
  tham khảo và phụ lục, Luận văn được cấu trúc thành 3 chương:
  Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý bồi dưỡng đánh giá hiệu
  quả hoạt động Nữ công Liên đoàn Lao động.
  Chương 2. Thực trạng bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng đánh
  giá hiệu quả hoạt động Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ.
  Chương 3. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý bồi dưỡng
  đánh giá hoạt động Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ.
  Kết luận và khuyến nghị
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Bồi dưỡng đánh gia hiệu quả hoạt động nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bồi dưỡng đánh gia hiệu quả hoạt động nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status