Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện pháp luật về gia đình ở Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện pháp luật về gia đình ở Việt Nam hiện nay

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ GIA ĐÌNH, PHÁP
  LUẬT VỀ GIA ĐÌNH, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIA ĐÌNH VÀ
  NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 7
  1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 7
  1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 17
  1.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 20
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIA ĐÌNH Ở
  VIỆT NAM 23
  2.1. Khái niệm pháp luật về gia đình, đặc điểm, nội dung và vai trò của
  pháp luật về gia đình ở Việt Nam 23
  2.2. Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về gia đình ở
  Việt Nam 45
  2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về gia đình ở
  Việt Nam 50
  2.4. Pháp luật về gia đình ở một số nước trên thế giới và những giá trị có thể
  tham khảo cho Việt Nam 55
  Chương 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT
  VỀ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 67
  3.1. Quá trình phát triển của pháp luật về gia đình 67
  3.2. Thực trạng pháp luật về gia đình ở Việt Nam hiện nay 73
  Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ
  GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 114
  4.1. Quan điểm hoàn thiện pháp luật về gia đình ở Việt Nam hiện nay 114
  4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về gia đình ở Việt Nam hiện nay 122
  KẾT LUẬN 149
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN
  ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  Trang
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường đặc biệt
  quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, tạo nguồn
  nhân lực để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, gia
  đình cũng là tổ ấm, nơi bình yên, an toàn, nơi duy trì và phát huy các giá trị văn hóa
  truyền thống về gia đình, bảo tồn các phong tục, tập quán tốt đẹp, đấu tranh loại bỏ
  những tiêu cực, tệ nạn. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, giữa gia đình và xã hội có
  mối liên hệ mật thiết với nhau: “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia
  đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.
  Trong gần ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới, những thành tựu to lớn
  đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và
  tinh thần cho mọi gia đình. Vị trí, vai trò, chức năng của gia đình tiếp tục được phát
  huy và bổ sung thêm nhiều nét mới về nội dung và ý nghĩa xã hội ngày càng toàn
  diện và sâu sắc hơn. Ngày càng có nhiều gia đình văn hóa góp phần giữ gìn và phát
  huy bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm đã
  giúp hàng triệu gia đình thoát nghèo và nâng cao mức sống. Kinh tế gia đình thực
  sự đóng góp quan trọng trong việc duy trì sự tăng trưởng kinh tế và thu nhập quốc
  dân. Nhiều giá trị nhân văn mới như phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới,
  quyền trẻ em, vai trò của phụ nữ trong gia đình ngày càng được đề cao. Pháp luật về
  gia đình ngày càng hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý xây dựng gia đình ấm no, hạnh
  phúc, tiến bộ, bình đẳng. Hệ thống cơ quan nhà nước và tổ chức tham gia công tác
  gia đình ngày càng kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Đảng và Nhà nước đã quan
  tâm đề ra nhiều chủ trương, chính sách để phát huy vai trò của gia đình Việt Nam
  trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền văn hóa Việt
  Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế.
  Tuy nhiên, nhiều hiện tượng tiêu cực mới nẩy sinh trong quan hệ gia đình có
  xu hướng ngày càng phức tạp. Công tác quản lý nhà nước về gia đình chưa thực sự
  hiệu quả. Bạo hành trong gia đình còn diễn biến rất phức tạp. Ở nhiều nơi, trong
  nhiều gia đình vẫn còn nặng tư tưởng trọng nam, khinh nữ, chưa bảo đảm bình đẳng
  giới trong gia đình. Tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em, trẻ em bị xâm hại, trẻ em phải lang thang kiếm sống, trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng phát triển. Các
  hiện tượng các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, HIV/AID xâm nhập vào gia
  đình chưa thuyên giảm. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống của gia đình như kính
  trên nhường dưới, thủy chung, hiếu nghĩa đang có biểu hiện xuống cấp . Có nhiều  nguyên nhân dẫn đến tình hình nói trên, trong đó có một số nguyên nhân như: Sự
  nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình, công tác quản lý nhà
  nước về gia đình còn một số bất cập, chưa huy động sự tham gia của xã hội và cộng
  đồng. Pháp luật về gia đình đã được sửa đổi, bổ sung nhưng chưa theo kịp sự phát
  triển của gia đình trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Các
  quy định pháp luật về gia đình tồn tại rải rác trong nhiều văn bản khác nhau. Nhiều
  quy phạm chưa cụ thể, rõ ràng, thiếu minh bạch, không phù hợp điều kiện thực tế
  khách quan nên tính khả thi còn hạn chế. Nhiều vấn đề phát sinh trong lĩnh vực gia
  đình chưa được phản ánh và xử lý kịp thời; chính sách, pháp luật về gia đình chưa
  đồng bộ; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình và trang bị các kiến thức,
  kỹ năng ứng xử trong các quan hệ về gia đình chưa được coi trọng Việc tổng kết
  thực hiện pháp luật về gia đình, nghiên cứu chính sách, pháp luật về gia đình chưa
  được quan tâm và đầu tư đúng mức, vì vậy, cho đến nay chưa có cơ sở khoa học và
  thực tiễn đúng đắn phục vụ cho công tác hoạch định chính sách, xây dựng và hoàn
  thiện pháp luật về gia đình.
  Do vậy, nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện pháp luật về gia đình, xây
  dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật về gia đình, hướng tới
  mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững là
  cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng ở nước ta hiện nay.
  Xuất phát lý do trên, Nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Hoàn thiện pháp luật về
  gia đình ở Việt Nam hiện nay” làm Luận án tiến sĩ của mình tại Học viện Chính trị
  Quốc gia Hồ Chí Minh.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Mục đích nghiên cứu của luận án là phân tích, làm rõ cơ sở lý luận hoàn
  thiện pháp luật về gia đình, đánh giá thực trạng pháp luật về gia đình ở Việt Nam và
  đề ra quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về gia đình ở Việt Nam hiện nay.

  Xem Thêm: Hoàn thiện pháp luật về gia đình ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện pháp luật về gia đình ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status