Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Hoạt động tín dụng là lĩnh vực đem lại nhiều lợi nhuận, chiếm phần lớn
  trong tổng doanh thu của NHTM hiện nay. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng có rất
  nhiều rủi ro nên cần thiết phải nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng để có thể tăng
  trưởng tín dụng ổn định mà vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả.
  Từ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm việc tại Ngân hàng TMCP Đầu
  tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ, trên cơ sở lý luận được học tại
  trường, tôi chọn đề : “Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân
  hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ” nhằm góp
  phần giải quyết những khó khăn của Chi nhánh, xây dựng hoạt động tín dụng lành
  mạnh, an toàn và hiệu quả cho Chi nhánh trong quá trình tăng trưởng tín dụng. Tôi
  xin cam đoan nội dung và các kết quả của luận văn là công trình nghiên cứu khoa
  học trung thực và độc lập của bản thân mình.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tận tình hướng dẫn của PGS.TS Phạm Quý
  Long, cùng các thầy cô trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học
  Thái Nguyên; cảm ơn sự góp ý của các đồng nghiệp và bạn bè để tôi có thể hoàn
  thành luận văn.
  Do bản thân còn nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu
  sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
  Phú Thọ, ngày 10 tháng 8 năm 2015
  Tác giả luận văn
  Nguyễn Thị Kim Oanh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Sự cần thiết của đề tài . 1
  2. Các nghiên cứu có liên quan . 2
  3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 3
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  5. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của đề tài nghiên cứu . 4
  6. Kết cấu của luận văn . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG
  VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI 5
  1.1. Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng 5
  1.1.1. Tín dụng và rủi ro tín dụng . 5
  1.1.2. Quản lý rủi ro tín dụng 16
  1.2. Cơ sở thực tiễn . 29
  1.2.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro ở một số ngân hàng trên thế giới 29
  1.2.2. Kinh nghiệm của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam . 30
  1.2.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho BIDV Phú Thọ: 34
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  2.1. Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra cần giải quyết . 36
  2.2. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong thực hiện đề tài . 36
  2.2.1. Khung phân tích 36
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 37
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích 39

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  iv
  2.3.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng . 39
  2.3.2. Nhóm chỉ tiêu định tính 40
  2.4. Công thức chọn mẫu gắn với tổng thế mẫu trong thực hiện đề tài: . 40
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
  HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
  PHÚ THỌ 42
  3.1. Một số thông tin cơ bản về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
  Nam - Chi nhánh Phú Thọ 42
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 42
  3.1.2. Cơ cấu tổ chức 43
  3.1.3. Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
  triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 45
  3.2. Thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
  TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ . 48
  3.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng . 48
  3.2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
  Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 56
  3.3. Phân tích một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và quản
  lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi
  nhánh Phú Thọ 69
  3.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 69
  3.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng . 69
  3.3.3. Phân tích ma trận SWOT về quản lý rủi ro tín dụng 76
  3.4. Những tồn tại, hạn chế trong quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đầu
  tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ . 78
  Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN
  DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
  PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ THỌ 81
  4.1. Định hướng quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần
  Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ . 81

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  v
  4.1.1. Chiến lược phát triển của BIDV đến năm 2020 . 81
  4.1.2. Định hướng quản lý rủi ro 82
  4.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại
  Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ . 84
  4.2.1. Xây dựng và hoàn thiện mục tiêu, chiến lược, chính sách quản lý rủi
  ro tín dụng . 84
  4.2.2. Tái cơ cấu bộ máy, mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 87
  4.2.3. Tuân thủ chính sách, quy trình, quy chế tín dụng một cách thận trọng 88
  4.2.4. Thực hiện minh bạch và công khai hóa thông tin, nâng cao chất
  lượng thông tin trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng . 89
  4.2.5. Xây dựng hệ thống kiểm soát, cảnh báo sớm các nguồn rủi ro phù
  hợp; xây dựng và áp dụng các công cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thông lệ
  quốc tế và quy định của BIDV 91
  4.2.6. Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro danh mục cho vay; xác lập các
  giới hạn, hạn mức theo ngành nghề, khách hàng, loại tiền, sản phẩm, khu vực
  địa lý 94
  4.2.7. Giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra 100
  4.2.8. Nâng cao kỹ năng thực hiện thẩm định và đánh giá rủi ro tín dụng
  của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý rủi ro; Tăng cường trang thiết bị
  hiện đại phục vụ tác nghiệp . 102
  4.3. Kiến nghị 105
  4.3.1. Với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 105
  4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước . 105
  KẾT LUẬN 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
  PHỤ LỤC . 110


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  vi
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  CB : Cán bộ
  COGNOS : Hệ thống báo cáo thông tin quản lý
  ĐCTC : Định chế tài chính
  DNNN : Doanh nghiệp nhà nước
  ĐT&PT : Đầu tư và Phát triển
  HĐQT : Hội đồng quản trị
  HMTD : Hạn mức tín dụng
  KQKD : Kết quả kinh doanh
  NH : Ngân hàng
  NHNN : Ngân hàng nhà nước
  NHTM : Ngân hàng thương mại
  QĐ : Quyết định
  QLTD : Quản lý tín dụng
  TCTD : Tổ chức tín dụng
  TD : Tín dụng
  TMCP : Thương mại cổ phần
  TSCĐ : Tài sản cổ định
  TSĐB : Tài sản đảm bảo

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1. Tình hình huy động vốn 46
  Bảng 3.2. Tình hình dư nợ cho vay qua các năm 2011 -2014 47
  Bảng 3.3. Tình hình nợ quá hạn qua các năm 2011-2014 . 48
  Bảng 3.4. Rủi ro tín dụng phân theo thời hạn cho vay 48
  Bảng 3.5. Nợ xấu phân theo hình thức bảo đảm tiền vay . 49
  Bảng 3.6. Thực trạng nợ xấu theo dõi ngoại bảng 51
  Bảng 3.7. Kết quả nhận diện các nhóm nguyên nhân tạo ra rủi ro tín dụng . 56
  Bảng 3.8. Các bước trong quy trình tín dụng 64
  Bảng 3.9. Tổng hợp phân loại nợ năm 2011 - 2014 67
  Bảng 3.10. Ý kiến đánh giá các chuyên viên tín dụng 73
  Bảng 3.11. Ý kiến của khách hàng về khả năng trả nợ . 74
  Bảng 3.12. Ý kiến khách hàng về nguyên nhân trả chậm hoặc khó trả nợ . 74
  Bảng 3.13. Ma trận SWOT về quản lý rủi ro tín dụng 76
  Bảng 4.1. Những dấu hiệu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng . 93


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 1.1. Sơ đồ các loại rủi ro tín dụng 9
  Hình 1.2. Sơ đồ mối quan hệ của rủi ro và lợi nhuận . 20
  Hình 3.1. Sơ đồ mô hình tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
  Nam - Chi nhánh Phú Thọ . 43
  Hình 3.2. Biểu đồ tình hình huy động vốn từ 2011 - 2014 . 46
  Hình 3.3. Biểu đồ mô tả dư nợ cho vay qua các năm 2011 - 2014 . 47
  Hình 3.4. Biểu đồ mô tả trích lập dự phòng rủi ro 67
  Hình 4.1. Mô hình khối QLRR theo tư vấn TA2 88
  Hình 4.2. Sơ đồ luồng công việc của một khoản vay lớn . 89
  Hình 4.3. Sơ đồ mô tả hoán đổi tổng thu nhập . 96
  Hình 4.4. Sơ đồ mô tả hoán đổi tín dụng 97
  Hình 4.5. Hợp đồng quyền chọn tín dụng . 98
  Hình 4.6. Hợp đồng trao đổi các khoản tín dụng rủi ro 99
  Hình 4.7. Sơ đồ đề xuất xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng . 92


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Một trong những hoạt động quan trọng của nền kinh tế là hoạt động của các
  NHTM Các hoạt động của NHTM bao gồm: huy động vốn; thanh toán; tín dụng;
  thanh toán quốc tế; . và mỗi hoạt động đều có vai trò khác nhau trong tổng thể hoạt
  động chung của NHTM. Tuy nhiên, trong các hoạt động trên thì hoạt động tín dụng
  là một trong những hoạt động quan trọng nhất đối với các NHTM hiện nay ở nước
  ta và đóng một vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của NHTM. Tính
  quan trọng của hoạt động tín dụng được thể hiện, trước hết mang lại nguồn thu nhập
  chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập của NHTM; bên cạnh đó, nhờ hoạt
  động này mà NHTM có thể bán chéo sản phẩm, tạo nền tảng thu hút hỗ trợ cho các
  hoạt động khác như dịch vụ, thanh toán quốc tế, chuyển tiền Quan trọng hơn và
  đáng quan tâm hơn cả là mặt trái của hoạt động này, hoạt động tín dụng có mang lại
  hiệu quả cao như vai trò vốn có của nó hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào
  những rủi ro tiềm ẩn do nó mang lại. Những rủi ro này xảy ra thì không những làm
  cho hoạt động của NHTM kém hiệu quả, mà hơn nữa nó làm cho NHTM mất đi
  tính thanh khoản vốn hết sức cần thiết và nhạy cảm gây ra những tổn thất thậm chí
  là sự phá sản đối với NHTM.
  Thực tế hoạt động của các NHTM ở Việt Nam trong thời gian gần đây, hoạt
  động quản lý rủi ro tín dụng đã bắt đầu được chú trọng do yêu cầu của sự hội nhập
  kinh tế quốc tế. Thực hiện quản lý tốt hoạt động tín dụng không chỉ nâng cao hiệu
  quả, làm tăng khả năng cạnh tranh của NHTM trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập
  ngày nay mà còn đóng góp tích cực vào sự vận hành của nền kinh tế thông qua sự
  tác động của cung - cầu tiền tệ dẫn đến làm thúc đẩy tăng trưởng hay kìm hãm kinh
  tế, lạm phát, khủng hoảng tiền tệ giúp cho Nhà nước thực hiện tốt vai trò quản lý
  Nhà nước về hoạt động kinh tế trong nền kinh tế thị trường
  Quan tâm nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng, đề tài sử dụng kết quả hoạt
  động thực tiễn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh
  Phú Thọ, một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, làm đối
  tượng nghiên cứu để phân tích. Sự quan tâm đúng mức đến vấn đề Quản lý rủi ro tín

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  2
  dụng, một loại rủi ro đa dạng và phức tạp, việc quản lý và phòng ngừa cũng rất khó
  khăn. Vì vậy Quản lý rủi ro tín dụng là vấn đề cần được quan tâm đặc biệt, là yêu
  cầu cần thiết trong hoạt động ngân hàng.
  Xuất phát từ nhận thức trên, nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề cùng
  với việc nghiên cứu về Quản lý rủi ro tín dụng thực tế tại Ngân hàng thương mại cổ
  phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ, học viên chọn đề tài:
  “Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư
  và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ” làm đề tài nghiên cứu.
  2. Các nghiên cứu có liên quan
  Trước đề tài nghiên cứu này, đã có một số tổ chức, cá nhân thực hiện các
  nghiên cứu đã công bố có liên quan đến luận văn, cụ thể như:
  Các nghiên cứu về những vấn đề lý luận liên quan đến khái niệm, nội hàm
  về rủi ro tín dụng, đáng chú ý có: Nguyễn Đức Tú (2011), Mô hình quản lý rủi ro
  tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam; Nguyễn Kim Anh (2008), Rủi ro
  trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, Học viện Ngân hàng; Nguyễn Văn Tiến
  (2002), Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng; Bùi
  Kim Ngân (2006), Một số vấn đề về nâng cao năng lực Quản lý rủi ro tín dụng của
  các ngân hàng thương mại Việt Nam; Phí Trọng Hiển (2005), Quản lý rủi ro ngân
  hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn và giải pháp cho hệ thống ngân hàng
  thương mại Việt Nam; Ngô Quang Huân -Võ Thị Quý - Nguyễn Quang Thu -Trần
  Quang Trung (1998), Quản lý rủi ro; Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và Thẩm
  định tín dụng ngân hàng.
  Các công bố về kết quả nghiên cứu trong những trường hợp, địa bàn, đối
  tượng nghiên cứu cụ thể như: Ngô Thị Minh Châu (2009), Phân tích rủi ro tín dụng
  của SGD I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Lương Đức Hoản (2008), Rủi
  ro của Chi nhánh NHNo và PTNT Hải Dương; Nguyễn Đại Lai (2005), Những nội
  dung cơ bản rút ra từ các bài viết trong kỷ yếu hội thảo: “Nâng cao năng lực Quản
  lý rủi ro của các NHTM Việt Nam”; Lê Hồng Hạnh (TS. Tô Kim Ngọc) (2008), Rủi
  ro lãi suất và giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của Ngân
  hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  3
  Có thể thấy, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài này.
  Nhìn chung các nghiên cứu trước đây đã đề cập đến các vấn đề lý luận và bài học
  kinh nghiệm về rủi ro và Quản lý rủi ro. Những kết quả này sẽ được luận văn chọn
  lọc, kế thừa, đồng thời bổ sung phát triển thêm. Đối với trường hợp nghiên cứu về
  Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
  Nam - Chi nhánh Phú Thọ, cho đến thời điểm hiện nay chưa có công trình nào.
  3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  3.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín
  dụng, đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại
  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.
  3.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá một số vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến rủi ro
  tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng.
  - Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại
  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân
  hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: các loại hình rủi ro tín dụng; hoạt động
  quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi
  nhánh Phú Thọ. Ngoài ra, trong một số trường hợp, đề tài sẽ tiếp cận một số đối
  tượng (tổ chức và cá nhân) vay vốn tín dụng để nghiên cứu, phân tích sâu.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về mặt không gian: Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  - Về mặt thời gian: Sử dụng dữ liệu 2012 - 2014, một số số liệu có thể lấy
  trong phạm vi thời gian xa hơn (từ những năm 2010 và 2011).
  - Nội dung nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu trong phạm vi nội
  dung về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
  Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ từ năm 2012 đến năm 2014.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  4
  5. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của đề tài nghiên cứu
  Việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa thiết thực về mặt lý luận cũng như
  thực tiễn.
  Về mặt lý luận, đề tài sẽ hệ thống một cách đầy đủ các vấn đề liên quan đến
  rủi ro và quản lý rủi ro (khái niệm, nội hàm của các thuật ngữ liên quan; đặc điểm
  nhận dạng và các lý thuyết liên quan đến rủi ro và quản lý rủi ro ).
  Về mặt thực tiễn, đề tài sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho nhà quản lý
  ngân hàng, nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi
  nhánh Phú Thọ, các thông tin một cách sát thực về vấn đề quản lý rủi ro tín
  dụng trong hoạt động cho vay. Đồng thời đề xuất một số các giải pháp để
  những người có trách nhiệm tham khảo, góp phần nâng cao chất lượng quản lý
  rủi ro tín dụng tại ngân hàng.
  Kết quả thực hiện của Đề tài không chỉ cung cấp cho các ngân hàng những
  thông tin quan trọng về lý thuyết, kỹ năng quản lý mà còn là tài liệu tham khảo cho
  các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học liên quan đến rủi ro và quản lý rủi ro
  tín dụng tại các ngân hàng ở Việt Nam.
  6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo đề tài nghiên cứu được
  trình bày thành 4 chương.
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín
  dụng tại các Ngân hàng thương mại.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư
  và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.
  Chương 4: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín
  dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.

  Xem Thêm: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status