Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG . v
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do nghiên cứu 1
  2. Mục đích nghiên cứu 4
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4
  4. Giả thuyết nghiên cứu . 4
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5
  6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 5
  7. Phương pháp nghiên cứu 6
  8. Cấu trúc luận văn 7
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
  TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN . 8
  1.1. Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu . 8
  1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài 8
  1.1.2. Các nghiên cứu trong nước . 11
  1.2. Một số khái niệm cơ bản 13
  1.2.1. Quản lý giáo dục . 13
  1.2.2. Quản lý nhà trường phổ thông 15
  1.3. Lý luận về hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh phổ thông . 21
  1.3.1. Giáo dục, hoạt động giáo dục . 21
  1.3.2. Hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh phổ thông . 22
  1.3.3. Hoạt động giáo dục trải nghiệm trường THPT . 24
  1.4. Các nội dung quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm trong trường THPT chuyên . 27
  1.4.1. Xây dựng kế hoạch từng năm, toàn khóa về hoạt động GDTrN do Bộ
  GD&ĐT ban hành . 27


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4.2. Xác định rõ mục tiêu, nội dung, PP, HT hoạt động GDTrN phù hợp từng
  khối, lớp của trường 29
  1.4.3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên kĩ năng tổ chức hoạt động
  GDTrN thường xuyên hoặc theo định kỳ 29
  1.4.4. Triển khai kế hoạch phối hợp thống nhất của các lực lượng tham gia
  hoạt động GDTrN (GVCN, cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội .) . 30
  1.4.5. Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức thi đua các khối lớp, các trường
  THPT về hoạt động GDTrN (Câu lạc bộ, thể thao, văn nghệ ) 31
  1.4.6. Quản lý đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, mua sắm trang thiết bị phục vụ
  hoạt động GDTrN 32
  1.4.7. Thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động GDTrN của
  GVCN toàn năm và từng học kỳ . 33
  1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học
  sinh THPT chuyên . 33
  1.5.1. Yếu tố khách quan 33
  1.5.2. Yếu tố chủ quan 34
  Tiểu kết chương 1 . 36
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM
  CHO HỌC SINH Ớ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG,
  TỈNH PHÚ THỌ 37
  2.1. Khái quát tình hình kinh tế, xã hội và giáo dục của tỉnh Phú Thọ . 37
  2.1.1. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Phú Thọ . 37
  2.1.2. Khái quát về Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ 38
  2.2. Thực trạng công tác giáo dục cho học sinh ở trường THPT Chuyên Hùng Vương,
  tỉnh Phú Thọ 44
  2.2.1. Sự hình thành, phát triển trường THPT chuyên Hùng Vương . 44
  2.2.2. Kết quả giáo dục và đào tạo của trường . 45
  2.3. Thực trạng hoạt động giáo dục trải nghiệm và quản lý hoạt động giáo dục
  trải nghiệm cho học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh
  Phú Thọ . 48
  2.3.1. Mục đích, nội dung, phương pháp, đối tượng tiến hành khảo sát 48


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  2.3.2. Kết quả khảo sát thực trạng và phân tích tích kết quả thực trạng hoạt
  động giáo dục trải nghiệm ở trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh
  Phú Thọ . 49
  2.3.3. Kết quả và phân tích kết quả quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở
  trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ 59
  2.4. Đánh giá chung về khảo sát thực trạng 62
  2.4.1. Về chất lượng giáo dục . 62
  2.4.2. Về hoạt động giáo dục giáo dục trải nghiệm cho học sinh trong trường
  THPT chuyên Phú Thọ 62
  2.4.3. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động GDTrN cho học sinh của trường
  THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ . 65
  Tiểu kết chương 2 . 66
  Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM
  CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . 67
  3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 67
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu . 67
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện, hệ thống 67
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, khả thi 68
  3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở trường THPT
  Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ 69
  3.2.1. Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ
  chức CT - XH về vai trò, vị trí, ý nghĩa, MT, ND, PP hoạt động GDTrN
  cho học sinh 69
  3.2.2. Chú trọng xây dựng kế hoạch hoạt động GDTrN (theo từng tuần, tháng,
  học kỳ, năm, khóa học) theo ND,CT hoạt động giáo dục của Bộ
  GD&ĐT ban hành và phù hợp với điều kiện của trường 70
  3.2.3. Tổ chức, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ Đoàn thực hiện hoạt
  động GDTrN theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã thiết kế 72


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  3.2.4. Phát huy vai trò tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh tham
  gia hoạt động GDTrN thông qua giảng dạy các bộ môn văn hóa, đặc
  biệt các bộ môn có tính đặc thù về giáo dục giá trị sống cho học sinh . 74
  3.2.5. Thường xuyên quản lý phối hợp tạo điều kiện các lực lượng giáo dục
  cùng tham gia hoạt động GDTrN (GV bộ môn, GVCN, Tổ chức
  Đoàn, Cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội) . 79
  3.2.6. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động GDTrN trong và ngoài
  nhà trường; đồng thời chú trọng kết hợp nâng cao chất lượng đội ngũ
  giáo viên trong toàn trường . 83
  3.2.7. Xây dựng tiêu chuẩn thi đua, đánh giá đối với GV (GVCN, GVBM) tham
  gia hoạt động GDTrN trên cơ sở đánh giá kết quả GDTrN của học sinh . 88
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 89
  3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 90
  3.4.1. Mục tiêu khảo sát 90
  3.4.2. Nội dung, phương pháp, đối tượng khảo sát 90
  3.4.3. Kết quả 90
  Tiểu kết chương 3 . 93
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 94
  1. Kết luận chung 94
  2. Một số khuyến nghị 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
  PHỤ LỤC  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  CHỮ VIẾT TẮT NGUYÊN CHỮ
  BGH Ban giám hiệu
  BVMT Bảo vệ môi trường
  CBQL Cán bộ quản lý
  CT- XH Chính trị xã hội
  GD& ĐT Giáo dục và đào tạo
  GDH Giáo dục học
  GDNGLL Giáo dục ngoài giờ lên lớp
  GDTrN Giáo dục trải nghiệm
  GVBM Giáo viên bộ môn
  GVCN Giáo viên chủ nhiệm
  HTGD Hệ thống giáo dục
  PPGD Phương pháp giáo dục
  QLGD Quản lý giáo dục
  THCS Trung học cơ sở
  THPT Trung học phổ thông
  UBND Ủy ban nhân dân
  VĐCB Vấn đề cơ bản
  XHCN Xã hội chủ nghĩa


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1. Thống kê loại hình, số lượng trường, lớp, HS phổ thông 2009-2014 39
  Bảng 2.2. Số lượng đội ngũ, trình độ CM, LLCT của CBQL, GV phổ thông
  trong biên chế 40
  Bảng 2.3. Thống kê xếp loại học lực (đối với cấp tiểu học với những môn đánh
  giá bằng điểm) . 41
  Bảng 2.4. Thống kê kết quả giáo dục đạo đức 42
  Bảng 2.5. Thống kê CSVC- kỹ thuật phục vụ cho việc dạy và học . 43
  Bảng 2.6. Đánh giá khó khăn mà giáo viên, học sinh gặp phải khi tiến hành hoạt
  động giáo dục trải nghiệm cho học sinh THPT 49
  Bảng 2.7a. Đánh giá mức độ thực hiện các nội dung giáo dục trải nghiệm cho
  học sinh của giáo viên . 50
  Bảng 2.7b. Mức độ thực hiện các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trải
  nghiệm của giáo viên, cán bộ Đoàn 51
  Bảng 2.8a. Mức độ nhận thức của học sinh về vai trò của hoạt động GDTRN
  trong nhà trường 52
  Bảng 2.8b. Động cơ của học sinh tham gia hoạt động GDTrN ở trường THPT chuyên 53
  Bảng 2.8c. Học sinh tự đánh giá mức độ tham gia nội dung hoạt động trải nghiệm . 53
  Bảng 2.8d. Học sinh đánh giá các hình thức tổ chức hoạt động GDTrN ở trường
  THPT chuyên Hùng Vương 54
  Bảng 2.8g. Mức độ thực hiện hoạt động giáo dục trải nghiệm của nhà trường . 57
  Bảng 2.8h. Mức độ ảnh hưởng của PP, HT tổ chức hoạt động GDTrN của giáo
  viên tới học sinh (Học sinh đánh giá) . 58
  Bảng 2.9. Đánh giá mức độ thực hiện lập kế hoạch hoạt động GDTrN của
  trường THPT chuyên Hùng Vương 59
  Bảng 2.10. Đánh giá mức độ triển khai, thực hiện các nội dung tổ chức triển
  khai hoạt động giáo dục trải nghiệm . 60
  Bảng 2.11. Nguyên nhân kết quả thực hiện giáo dục trải nghiệm cho học sinh 61
  Bảng 3.1. Kết quả tính cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục
  trải nghiệm của trường THPT chuyên Hùng Vương, phú Thọ . 90
  Bảng 3.2. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động
  giáo dục trải nghiệm trường chuyên Hùng Vương, Phú Thọ 91


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do nghiên cứu
  Trong xu thế phát triển và hội nhập của thế giới trong những năm đầu thế kỷ
  XXI, nhân loại đang vừa đón nhận những những thời cơ về cuộc cách mạng khoa học
  - công nghệ; xu thế hội nhập, toàn cầu hóa về kinh tế, văn hóa và nền kinh tế tri thức.
  Những thời cơ đó tác động không nhỏ tới giáo dục và đào tạo của mỗi quốc gia, đồng
  thời đòi hỏi mỗi quốc gia thường xuyên đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu của xã hội
  hiện đại; đó là đào tạo nguồn nhân lực; đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao.
  Chính vì vậy, trong những năm đầu thế kỷ XXI, UNESCO đề xướng 4 trụ cột giáo
  dục của thế giới: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định
  mình”. Như vậy mục đích giáo dục phải đáp ứng 2 yêu cầu: Giúp cho người học tiếp
  thu kiến thức và có kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức để từng bước hoàn thiện,
  phát triển nhân cách nhân cách. Mặt khác, nó không chỉ yêu cầu người học sinh nắm
  vững và vận dụng kiến thức; mà còn đi xa hơn, giáo dục cho người học sinh biết
  chuyển từ tri thức sách vở gắn với thực tiễn sinh động đang diễn ra hàng ngày, hàng
  giờ xung quanh các em; trong cuộc sống, trong lao động sản xuất, trong ứng xử, giao
  tiếp, định hướng giá trị với sứ mệnh trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.
  Một trong những quan điểm đổi mới GD& ĐT hiện nay là tăng cường giáo
  dục gắn với thực tiễn và phát huy vai trò tích cực, độc lập của học sinh; quan điểm
  này được thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các Văn bản chỉ
  đạo của Bộ GD&ĐT. Luật giáo dục (2005) đã xác định: "Mục tiêu của giáo dục phổ
  thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ
  và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ
  nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân . Với "nội dung giáo dục phổ thông
  phải đảm bảo tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn
  với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục
  tiêu giáo dục ở mỗi cấp học và "Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính
  tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp đặc điểm của từng lớp
  học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm
  vui hứng thú học tập cho học sinh".
  Trong chương trình giáo dục phổ thông nước ta cũng như một số nước đều cấu
  trúc 2 phần: Phần một là hoạt động dạy học thông qua các môn học; phần hai là các
  hoạt động giáo dục thông qua một số hoạt động trong và ngoài trường, chính khóa và
  nội khóa. Tuy nhiên, trong thực tiễn các hoạt động dạy học và giáo dục đan xen với
  nhau, nhiều khi khó tách bạch; vì thế ở nước ta, trong Lý luận dạy học vẫn thường
  dùng thông qua "dạy chữ" để "dạy người"; hay dạy học mang tính giáo dục. Trong
  nhà trường phổ thông các hoạt động giáo dục này vẫn được tiến hành, phù hợp điều
  kiện cụ thể của từng trường; tuy nhiên vẫn chưa phát huy vai trò tự chủ (tham gia tích
  cực, chủ động, độc lập, sáng tạo) của người học sinh. Chính vì vậy, trong những năm
  gần đây, Bộ GD&ĐT chỉ đạo, triển khai các hoạt động này ở trường phổ thông phải
  thông qua thực hành, thông qua làm, hành động với kinh nghiệm của cá nhân từng
  học sinh; hơn thế nữa, hoạt động này đòi hỏi phát huy tính sáng tạo, nuôi dưỡng tính
  sáng tạo của từng em và đề cao tinh thần nhân văn - Tất cả hoạt động này gọi là hoạt
  động trải nghiệm, sáng tạo và được tổ chức trong nhà trường gọi là hoạt động giáo
  dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Như vậy, Giáo dục trải nghiệm - con đường
  rút ngắn khoảng cách từ kiến thức trên sách vở đến với thực tế. Đích đến cuối cùng
  của giáo dục là “Tự giáo dục”, nghĩa là phải tự mình nhận thức được các vấn đề học
  tập kiến thức, kỹ năng xã hội và nhờ đó mà phát triển nhân cách phù hợp với cộng
  đồng, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
  Về mặt thực tiễn:
  Trong những năm gần đây dư luận xã hội rất bức xúc trước tình trạng học sinh
  vô lễ, vi phạm kỷ luật, tình trạng bạo lực học đường, . ngày càng gia tăng. Một trong
  những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là do công tác giáo dục và quản lý
  hoạt động giáo dục cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí còn non
  kém, bất cập và kém hiệu quả. Trong một số nhà trường, kể cả gia đình và xã hội chỉ
  mới quan tâm đến việc "học" và "thi". Chính vì vậy, trong Chiến lược phát triển giáo
  dục 2011-2020 (Theo Quyết định 711 ngày 13 tháng 6 năm 2012) của Thủ tướng
  Chính phủ nêu rõ: Chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  nước trong thời kỳ mới và so với trình độ của các nước có nền giáo dục tiên tiến
  trong khu vực và trên thế giới. Nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, công
  tác thi, kiểm tra, đánh giá chậm đổi mới. Nội dung chương trình còn năng về lý
  thuyết, phương pháp dạy học còn lạc hậu .; nhà trường chưa gắn chặt với đời sống
  kinh tế, xã hội; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu xã hội; Chưa chú trọng
  giáo dục kỹ năng sống, phát huy tính sáng tạo, năng lực thực hành của học sinh, sinh
  viên [27; tr.4-5].
  Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ được
  thành lập từ năm 1982, đến nay đã có hơn 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát
  triển. Nhà trường thực sự là cái nôi bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và cho đất nước,
  nhiều đồng chí lãnh đạo của tỉnh cũng như của Trung ương đã từng học dưới mái
  trường này. Hơn 30 năm qua, trường đã bồi dưỡng được 8.059 học sinh đạt giải học
  sinh giỏi cấp tỉnh và 909 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia và 12 học sinh
  đạt huy chương Olympic quốc tế các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học. Với
  những thành tích trên, nhà trường đã được các cấp trao tặng những phần thưởng cao
  quý và thực sự xứng đáng là niềm tự hào của quê hương đất Tổ Vua Hùng.
  Trong những năm gần đây, trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương,
  Phú Thọ đã hướng hoạt động giáo dục cho học sinh trước hết được làm quen với
  những bài học đầu tiên “học để biết” về quốc tế và cộng đồng. Chính từ nền tảng cơ
  bản nhất ấy đã dần hình thành hệ thống kiến thức toàn diện ở cấp THPT. Từ việc tiếp
  nhận kiến thức được truyền thụ bởi các thầy, cô giáo đến việc tự làm giàu vốn kiến
  thức cho mình, qua đó nắm được những quy luật vận động của tự nhiên, những quy
  tắc chuẩn mực của xã hội và thời đại, cách sống và hiểu hơn về giá trị cuộc sống. Học
  sinh song song với việc tiếp thu kiến thức, sẽ được tham gia vào các hoạt động mang
  tính chất cộng đồng xã hội: “học để làm”, “học đi đôi với hành”. Trường đã chính
  thức đưa các hoạt động này gắn với thực tiễn cuộc sống (được gọi là môn học Trải
  nghiệm) vào chương trình giáo dục của nhà trường. Môn học này đem lại cho sinh
  viên những trải nghiệm học tập thú vị để các em có thể đạt được những thành tích cao
  hơn mong đợi của chính bản thân. Từ đó các em hiểu được giá trị của việc “học để
  chung sống” và tiến tới “học để tự khẳng định mình". Có thể nói môn học Trải


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  nghiệm là một nét mới, độc đáo trong chương trình đào tạo của trường THPT chuyên
  Hùng Vương, Phú Thọ.
  Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của đất nước về nhiệm vụ bồi dưỡng
  nhân tài cho đất nước, công tác quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục cho học
  sinh đòi hỏi phải phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa trong mọi hoạt động
  của nhà trường. Để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh của trường lên một
  bước mới, góp phần tạo bước đột phá trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn
  2011 - 2020; đáp ứng yêu cầu giáo dục của trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh
  Phú Thọ góp phần đào tạo ra những con người phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ,
  thể chất, thẫm mỹ và lao động - nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy sự phát triển
  của địa phương và đất nước trong giai đoạn Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đòi hỏi
  phải được nghiên cứu lý luận, thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng
  tạo. Trên cơ sở đó; trong công tác quản lý trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh
  Phú Thọ nhận thấy phải định hướng tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lí
  hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh có tính hệ thống và khả thi nhằm không
  ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Xuất phát từ những lí
  do khách quan và chủ quan như đã nêu nên chúng tôi chọn đề tài: "Quản lý hoạt
  động giáo dục trải nghiệm ở trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ".
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm của
  trường THPT Chuyên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ; đề xuất một số biện quản lý hoạt
  động giáo dục giáo dục trải nghiệm cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng
  giáo dục toàn diện cho học sinh chuyên của nhà trường
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu: Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học
  sinh ở trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm
  trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.
  4. Giả thuyết nghiên cứu: Hiện nay, công tác quản lý hoạt động giáo dục cho học
  sinh của trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  quả đáng khích lệ; tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới giáo dục nước ta, cũng như trong
  khu vực và thế giới vẫn còn chưa thật hiệu quả, còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu
  cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh chuyên trong giai đoạn mới.
  Nếu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục học sinh theo tiếp cận giáo dục
  trải nghiệm có tính hệ thống, khả thi thì sẽ góp phần tạo chuyển biến về chất lượng
  giáo dục toàn diện của nhà trường
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Xác định cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học
  sinh ở trường Trung học phổ thông chuyên
  5.2. Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục cho
  học sinh ở Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ
  5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học
  sinh ở Trường THPT Chuyên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ
  5.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
  6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  6.1. Nội dung nghiên cứu: Quản lý hoạt động giáo dục cho học sinh có thể
  thông qua nhiều con đường như qua các bộ môn văn hóa, qua hoạt động tập thể, qua
  hoạt động chính trị xã hội, qua hoạt động văn hóa, thể thao . Tuy nhiên, do thời gian
  hạn chế, đề tài tập trung nghiên cứu một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục trải
  nghiệm sáng tạo cho học sinh (gọi tắt là hoạt động giáo dục trải nghiệm) ở trường
  THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ như: Hoạt động hướng nghiệp, hoạt động
  giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, văn hóa, văn nghệ, thể
  dục thể thao, hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động tình nguyện . Đề tài nghiên cứu
  trong khoảng phạm vi thời gian từ năm 2009 - 2014, được tiến hành khảo sát thực
  trạng kết quả giáo dục ở cả ba khối lớp: 10, 11 và 12.
  6.2. Khách thể khảo sát: Giáo viên, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, cha mẹ học
  sinh, cán bộ quản lý Trường THPT Chuyên Hùng Vương, cán bộ quản lý sở, chuyên
  viên sở .
  - Cán bộ quản lý, Giáo viên và giáo viên chủ nhiệm: 37 người.


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  6
  - Học sinh các khối: 150 em (lớp 10, 11,12) của trường THPT chuyên Hùng
  Vương, Phú Thọ.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
  - Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, của Bộ GD&ĐT bàn về giáo dục và đào
  tạo, đặc biệt bàn về hoạt động giáo dục và quản lý hoạt động giáo dục.
  - Nghiên cứu tài liệu kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng giáo dục
  của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của chủ tịch Hồ Chí Minh.
  - Nghiên cứu các giáo trình, sách báo, các công trình sản phẩm liên quan đến cơ
  sở lý luận về giáo dục, hoạt động giáo dục, hoạt động giáo dục trải nghiệm, quản lý hoạt
  động giáo dục trải nghiệm; Những kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến về tổ chức
  hoạt động giáo dục trải nghiệm.
  7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Quan sát: qua quan sát các hoạt động giáo dục tổ chức cho học sinh toàn
  trường, khối, lớp; đặc biệt quan sát tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh của giáo
  viên chủ nhiệm lớp, giáo viên các bộ môn tổ chức các câu lạc bộ, các diễn đàn của
  Đoàn thanh niên .;
  - Tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia, trao đổi, toạ đàm: Qua trao đổi với
  các nhà khoa học, các giảng viên chuyên nghiên cứu về giáo dục, quản lý giáo dục. Trình
  bày và tiếp thu ý kiến của hội đồng tư vấn đề cương luận văn cao học, chỉnh sửa thông
  qua giáo viên hướng dẫn .;
  - Khảo sát thực tế, thống kê số liệu, phân tích thực trạng. Điều tra cơ bản bằng
  phiếu hỏi. Xây dựng các phiếu khảo sát thực trạng về hoạt động giáo dục trải nghiệm,
  quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm qua Cán bộ quản lý sở GD&ĐT, Ban giám
  hiệu trường, tổ trưởng chuyên môn, cán bộ Đoàn, Công đoàn trường; Qua đội ngũ
  giáo viên, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm về nhận thức, mức độ thực hiện, kết quả và
  các biện pháp đề xuất về tính cần thiết và khả thi; khảo sát mức độ nhận thức; biểu
  hiện hành vi, kỹ năng, thái độ của học sinh khi tham gia hoạt động giáo dục trải
  nghiệm (Phiếu khảo sát ở phần phụ lục: Phiếu 1 và phiếu 2).
  7.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu bổ trợ


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  7
  Thống kê toán học: Sử dụng công thức toán học để thống kê, xử lý số liệu đã
  thu được từ các phương pháp khác. Sử dụng bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị; biểu đồ, bảng biểu và tài liệu tham
  khảo, phụ lục; nội dung cơ bản của luận văn được cấu trúc trong 3 chương:
  Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lí hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học
  sinh trường Trung học phổ thông chuyên.
  Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục cho học sinh ở trường
  THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.
  Chương 3. Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở trường
  THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status