Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán K-Means

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán K-Means

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  i

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 4
  Chương 1: KHÁI QUÁT BÀI TOÁN PHÁT HIỆN XÂM NHẬP . 4
  1.1. Định nghĩa về phát hiện xâm nhập . 4
  1.1.1. Định nghĩa. 4
  1.1.2. Sự khác nhau giữa IDS/IPS. 4
  1.2. Các thành phần và chức năng của hệ thống phát hiện thâm nhập. . 5
  1.2.1. Thành phần thu thập gói tin . 6
  1.2.2. Thành phần phát hiện gói tin . 6
  1.2.3. Thành phần phản hồi . 6
  1.3. Phân loại phát hiện xâm nhập 7
  1.3.1. Network based IDS – NIDS . 7
  1.3.2. Host based IDS – HIDS . 9
  . 11
  1.4.1. Mô hình phát hiện sự lạm dụng . 11
  1.4.2. Mô hình phát hiện sự bất thường . 12
  1.4.3. So sánh giữa hai mô hình 15
  Chương 2: PHÁT HIỆN XÂM NHẬP DỰA TRÊN THUẬT TOÁN K-MEANS . 17
  2.1 Thuật toán K-means 17
  2.1.1 Các khái niệm . 17
  2.1.2 Thuật toán. 20
  2.1.3 Nhược điểm của K-Means và cách khắc phục . 35
  2.2. Thuật toán K-means với phát hiện xâm nhập. 35
  2.2.1 Phân tích tập dữ liệu kiểm thử. . 35
  2.2.2 Mô hình phát hiện bất thường dựa trên thuât toán K-means. 39
  Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HIỆN XÂM NHẬP DỰA
  TRÊN THUẬT TOÁN K-MEANS . 47
  3.1 Mô tả bài toán . 47
  3.2 Mô tả dữ liệu đầu vào 47
  3.2.1 Mô tả các thuộc tính trong file dữ liệu đầu vào . 48
  3.2.2 Giảm số lượng bản ghi trong dữ liệu đầu vào: 50
  3.3 Cài đặt thuật toán K-Means và thử nghiệm trong phân cụm phần tử dị biệt . 53
  3.3.1 Giới thiệu về môi trường cài đặt 53
  3.3.2 Các chức năng của chương trình . 53
  3.4. Nhận xét, đánh giá chương trình thử nghiệm . 59
  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
  PHẦN PHỤ LỤC . 62

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii

  DANH MỤC HÌNH ẢNH
  Hình 1.1: Các vị trí đặt IDS trong mạng. . 4
  Hình 1.2: Mô hình kiến trúc hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS). . 5
  Hình 1.3: Mô hình NIDS 7
  Hình 2.1 Ví dụ về phân nhóm đối tượng 17
  Hình 2.2: Các thiết lập để xác định ranh giới các cụm ban đầu . 18
  Hình 2.3: Mô tả độ đo khoảng cách giữa các đối tượng. 19
  Hình 2.4: Sơ đồ thuật toán phân nhóm K-Means 21
  Hình 2.5: Mô tả trực quan quá trình phân cụm dữ liệu. 22
  Hình 2.6: Biểu diễn các đối tượng trên mặt phẳng toạ độ x, y . 25
  Hình 2.7: Biểu diễn các đối tượng, phần tử trung tâm trên mặt phẳng toạ độ x, y 26
  Hình 2.8: Biểu diễn các đối tượng, phần tử trung tâm trên mặt phẳng toạ độ x, y
  (Vòng lặp 1) . 29
  Hình 2.9: Biểu diễn các đối tượng, phần tử trung tâm trên mặt phẳng toạ độ x, y 31
  (Vòng lặp 2) 31
  Hình 2.10: Biểu diễn các đối tượng, phần tử trung tâm trên mặt phẳng toạ độ x, y
  (Vòng lặp 3) 33
  Hình 2.11: Mô hình hệ thống phát hiện bất thường sử dụng thuật toán K-means 40
  Hình 2.12: Bốn quan hệ của một cuộc tấn công 42
  Hình 2.13: Mô tả hoạt động của môđun tổng hợp . 44
  Hình 3.1: Giảm số bản ghi cho file đầu vào của chương trình 51
  Hình 3.2: Xem và chỉnh sửa cho file đầu vào của chương trình nếu cần. . 52
  Hình 3.3: Dữ liệu của chương trình mở bằng Notepad. 52
  Hình 3.5: Giao diện chọn bộ dữ liệu 54
  Hình 3.6: Hiển thị chi tiết dữ liệu đầu vào. 55
  Hình 3.7: Form thực hiện thuật toán K-Means. . 56
  Hình 3.8: Kết quả thực hiện thuật toán K-Means. 57
  Hình 3.9: Số bản ghi kết nối thuộc về mỗi cụm. . 58
  Hình 3.10: Kết quả thực hiện thuật toán K-Means với bộ dữ liệu có 494020 bản ghi
  kết nối. . 58


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii

  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1: Danh mục các đối tượng . 24
  Bảng 2.2: Bảng biểu diễn các thuộc tính trên mặt phẳng x,y . 24
  Bảng 2.3: Khởi tạo các phần tử trọng tâm 25
  Bảng 2.4: Bảng khoảng cách Euclidean (vòng lặp 1) 28
  Bảng 2.5: Tìm khoảng cách min giữa các khoảng cách (Vòng lặp 1) 28
  Bảng 2.6: Kết quả phân nhóm các đối tượng (vòng lặp 1) . 28
  Bảng 2.7: Phần tử trọng tâm (vòng lặp 1) 29
  Bảng 2.8: Bảng khoảng cách Euclidean (Vòng lặp 2) 30
  Bảng 2.9: Tìm khoảng cách min giữa các khoảng cách (Vòng lặp 2) 30
  Bảng 2.10: Kết quả phân nhóm các đối tượng (vòng lặp 2) . 31
  Bảng 2.11: Phần tử trọng tâm (vòng lặp 2) . 31
  Bảng 2.12: Bảng khoảng cách Euclidean (vòng lặp 3) 32
  Bảng 2.13: Tìm khoảng cách min giữa các khoảng cách (vòng lặp 3) 32
  Bảng 2.14: Kết quả phân nhóm các đối tượng (vòng lặp 3) 33
  Bảng 2.15: Phần tử trọng tâm (vòng lặp 3) . 33
  Bảng 2.16: Kết quả phân nhóm các đối tượng (vòng lặp 4) . 34
  Bảng 2.17: Bảng kết quả phân nhóm thuốc . 34
  Bảng 2.18: danh sách các cảnh báo chưa rút gọn . 45
  Bảng 2.19: Danh sách các cảnh báo sau khi đã rút gọn 46
  Bảng 3.1: Các thuộc tính cơ bản (nhóm này chứa tất cả các thuộc tính có được từ
  một kết nối TCP / IP) 48
  Bảng 3.2: Các thuộc tính lưu thong (nhóm này bao gồm các thuộc tính mà nó được
  tính toán với khoảng thời gian một cửa sổ) 49
  Bảng 3.2: Các thuộc tính nội dung . 49
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv

  BẢNG TỪ VIẾT TẮT


  IDS
  Intrusion Detection System
  IPS Intrusion Prevention Systems
  HIDS Host-based IDS
  NIDS Network-based IDS  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  MỞ ĐẦU

  Ngày nay, hệ thống mạng máy tính đã trở nên rất phổ biến và được ứng dụng
  trong hầu hết các hoạt động kinh tế-xã hội của nước ta. Tuy nhiên, mạng máy tính
  cũng phải đương đầu với nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề an toàn và bảo mật dữ
  liệu trên mạng. Trong các mối đe dọa đối với an ninh mạng thì việc xâm nhập mạng
  để thay đổi thông tin, lấy cắp dữ liệu và phá hoại hạ tầng mạng là nghiêm trọng
  nhất. Chính vì vậy, việc phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng máy tính là chủ đề
  đang được quan tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng mạnh mẽ hiện nay. Phát
  hiện và ngăn chặn được hiểu là xác định xâm nhập và ngăn chặn một cách nhanh
  nhất khi nó xảy ra. Hiện nay không có phương pháp phát hiện truy nhập trái phép
  nào là hoàn hảo bởi các kĩ thuật xâm nhập ngày càng tinh vi và luôn luôn được đổi
  mới. Khi phương pháp phát hiện xâm nhập được biết đến thì những kẻ xâm nhập sẽ
  sửa những chiến lược và thử một kiểu xâm nhập mới.

  . Chính vì thế tôi đã lựa chọn chủ
  đề “ -means.” là đề tài nghiên cứu cho
  luận văn của mình.
  * Cấu trúc của luận văn bao gồm 3 chương như sau:
  Chương 1: Chương này trình bày nhưng kiến thức cơ bản về phát hiện xâm
  nhập như: định nghĩa, các thành phần và chức năng của hệ thống, phân loại, và các
  phương pháp phát hiện xâm nhập.
  Chương 2: Chương này trình bày về việc phát hiện xâm nhập dựa trên thuật
  toán K-means. Nội dung của thuật toán, ví dụ minh họa thuật toán, tập dữ liệu kiểm
  thử và mô hình phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán K-means.
  Chương 3: Chương này là kết quả cài đặt bài toán phát hiện xâm nhập dựa
  trên thuật toán k-means.

  Xem Thêm: Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán K-Means
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán K-Means sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status