Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ phân tích gói tin trong điều tra mạng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ phân tích gói tin trong điều tra mạng

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  ii

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA SỐ VÀ ĐIỀU
  TRA MẠNG . 3
  1.1. GIớI THIệU Về ĐIềU TRA Số . 3
  1.1.1. Lịch sử điều tra số . 3
  1.1.2. Ứng dụng của điều tra số 5
  1.1.3. Quy trình thực hiện điều tra số . 6
  1.1.4. Các loại hình điều tra số phổ biến 7
  1.2. GIớI THIệU Về PHÂN TÍCH ĐIềU TRA MạNG (NETWORK FORENSICS) 13
  1.2.1. Vai trò và ứng dụng của phân tích điều tra mạng 15
  1.2.2. Nền tảng kỹ thuật cho phân tích điều tra mạng 16
  1.2.3. Các kỹ thuật tấn công mạng máy tính . 28
  CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH ĐIỀU TRA MẠNG VÀ PHÂN TÍCH GÓI
  TIN TRONG ĐIỀU TRA MẠNG 33
  2.1.QUY TRÌNH TổNG QUAN TRONG PHÂN TÍCH ĐIềU TRA MạNG . 33
  2.1.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị và ủy quyền 33
  2.1.2. Giai đoạn 2: Phát hiện sự cố hoặc hành vi phạm tội . 34
  2.1.3. Giai đoạn 3: Ứng phó sự cố 34
  2.1.4. Giai đoạn 4: Thu thập các vết tích mạng 35
  2.1.5. Giai đoạn 5: Duy trì và bảo vệ . 35
  2.1.6. Giai đoạn 6: Kiểm tra . 35
  2.1.7. Giai đoạn 7: Phân tích 36
  2.1.8. Giai đoạn 8: Điều tra và quy kết trách nhiệm 36
  2.1.9. Giai đoạn 9: Tổng kết đánh giá 37
  2.2. Kỹ THUậT PHÂN TÍCH ĐIềU TRA MạNG 37
  2.2.1. Phân tích gói tin 37
  2.2.2. Phân tích thống kê lưu lượng 38
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  iii

  2.2.3. Phân tích nhật ký, sự kiện . 39
  2.3. CÔNG Cụ Sử DụNG TRONG PHÂN TÍCH ĐIềU TRA MạNG 40
  2.3.1. Wireshark 40
  2.3.2. NetworkMiner . 40
  2.3.3. Snort 41
  2.3.4. Tcpxtract & TCPflow 42
  2.3.5. Foremost . 42
  2.3.6. Scapy . 43
  2.4. CÁCH THứC PHÂN TÍCH GÓI TIN TRONG ĐIềU TRA MạNG . 43
  2.4.1. Đặc điểm gói tin mạng 43
  2.4.2. Cách thức phân tích gói tin mạng . 53
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ PHÂN TÍCH GÓI TIN 62
  3.1. MụC TIÊU CÔNG Cụ Hỗ TRợ PHÂN TÍCH GÓI TIN 63
  3.2. PHÂN TÍCH, THIếT Kế CÔNG Cụ Hỗ TRợ PHÂN TÍCH GÓI TIN THEO GIAO THứC
  MạNG 63
  KẾT LUẬN . 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72
  PHỤ LỤC . 73
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  iv

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  STT Tên viết tắt Tên tiếng Anh
  1 ARP Address resolution protocol
  2 CPU Central Processing Unit
  3 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  4 DNS Domain Name System
  5 DoS Denial of Service
  6 HTTP Hypertext Transfer Protocol
  7 ICMP Internet control message protocol
  8 IDS Intrusion Detection System
  9 IP Internet Protocol
  10 TCP Tranmission Control Protocol
  11 RARP Reserve address resolution protocol
  12 OSI Open Systems Interconnection Reference Model
  13 UDP User Datagram Protocol
  14 URL Uniform Resource Locator
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  v


  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

  Hình 1.1. Các bước thực hiện điều tra số . 6
  Hình 1.2. Các bước thực hiện điều tra di động 10
  Hình 1.3. Network Forensics trong Forensics Sciences . 13
  Hình 2.1. Quy trình chung trong phân tích điều tra mạng . 33
  Hình 2.2. Tcp header . 44
  Hình 2.3. UDP header 46
  Hình 2.4. IP Header 47
  Hình 2.5. Type of Services . 47
  Hình 2.6. Vị trí gói ICMP header . 50
  Hình 2.7. ICMP header . 51
  Hình 2.8. ARP Header 52
  Hình 2.9. Nghe trong mạng hub 55
  Hình 2.10. Xung đột trong mạng hub 56
  Hình 2.11. Nghe trong mạng Switch . 56
  Hình 2.12. Bắt lưu lượng của thiết bị mục tiêu trên mạng Switch bằng Port
  Mirroring . 57
  Hình 2.13. Bắt lưu lượng của thiết bị mục tiêu trên mạng Switch bằng Hubbing
  Out .58
  Hình 2.14. Bắt lưu lượng của thiết bị mục tiêu trên mạng Switch bằng ARP
  Cache Poisoning . 60
  Hình 2.15. Nghe trong mạng sử dụng Router . 61
  Hình 3.1. Mô hình hoạt động 64
  Hình 3.2. Các bước hoạt động của công cụ 64
  Hình 3.3. Thống kê ban đầu của các gói tin . 65
  Hình 3.4. Thống kê gói tin theo địa chỉ IP của tất cả các giao thức 66
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  vi

  Hình 3.5. Thống kê gói tin theo địa chỉ MAC của tất cả các giao thức . 67
  Hình 3.6. Thống kê gói tin theo địa chỉ IP của giao thức TCP 69
  Hình 3.7. Thống kê gói tin theo địa chỉ MAC của giao thức TCP 69  1

  MỞ ĐẦU
  Sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin nói chung và mạng
  Internet nói riêng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp đa dạng các
  dịch vụ hữu ích đến với con người. Trong vài năm gần đây, nó không ngừng
  phát triển để phù hợp với một cộng đồng rộng lớn hơn nhiều, đem lại rất
  nhiều dịch vụ với các lợi ích thương mại, kinh tế, xã hội . Tuy nhiên, nó cũng
  trở thành môi trường cho các cuộc chiến tranh không gian số, nơi mà các cuộc
  tấn công của nhiều loại hình khác nhau (liên quan tài chính, tư tưởng, hành vi
  trả đũa .) đang được phát động. Các giao dịch thương mại điện tử được thực
  hiện trực tuyến là mối quan tâm chính của tội phạm mạng. Những hacker ăn
  cắp tài khoản của người dùng để thực hiện ý đồ xấu như mua bán trực tuyến,
  thỏa hiệp với một website hay máy chủ, phát động tấn công lên các hệ thống
  khác. Chính vì thế, hệ thống máy tính cần phải được bảo vệ khỏi các cuộc tấn
  công và phản ứng một cách thích hợp để tạo ra những xử lý nhằm giảm thiểu
  thiệt hại do tội phạm gây ra. Quá trình xử lý sự cố, phục hồi chứng cứ và truy
  tìm dấu vết tội phạm liên quan đến ngành khoa học điều tra số (digital
  forensics).
  Phân tích điều tra mạng(Network Forensics) là một nhánh của ngành
  khoa học điều tra số đề cập đến việc chặn bắt, ghi âm và phân tích lưu lượng
  mạng cho mục đích điều tra và ứng phó sự cố. Có rất nhiều kỹ thuật cũng như
  công cụ hỗ trợ trong việc chặn bắt các dữ liệu lan truyền trên mạng để một
  cuộc tấn công hay một ý đồ xấu có thể bị điều tra, ngăn chặn.
  Công cụ hỗ trợ phân tích gói tin trong điều tra mạng là một vấn đề rất
  quan trọng và luôn cấp thiết. Để cho quá trình điều tra mạng được nhanh và
  chính xác thì một chương trình hỗ trợ cần phải được xây dựng một cách chính
  xác cung cấp nhiều thông tin cần thiết cho người điều tra.
  2

  Nhận thấy được mức độ cấp thiết của vấn đề, học viên đã triển khai
  nghiên cứu thực hiện luận văn: “Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ phân
  tích gói tin trong điều tra mạng” nhằm đưa ra những hiểu biết chung về
  ngành khoa học điều tra, cùng với chương trình phục vụ quá trình điều tra
  mong một phần nào đó sẽ giúp cho quá trình điều tra phân tích mạng được hỗ
  trợ một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.
  Luận văn được triển khai thành 3 chương với nội dung như sau:
  Chương I – Tổng quan về kỹ thuật điều tra số và điều tra mạng
  Chương II – Phân tích điều tra mạng và phân tích gói tin trong điều tra mạng
  Chương III – Xây dựng công cụ hỗ trợ phân tích gói tin
  Xây dựng công cụ hỗ trợ phân tích gói tin trong điều tra mạng
  (network forensic) là một đề tài còn khá mới mẻ, mang tính chất thời đại, cần
  được cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung thường xuyên. Với thời gian tìm hiểu và
  kiến thức còn hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong
  được sự góp ý của thầy cô để luận văn thêm hoàn thiện.
  Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy giáo hướng dẫn thực
  hiện đồ án, thầy Ts. Trần Đức Sự đã dành nhiều thời gian quan tâm, đôn đốc
  và giúp đỡ em trong quá trình làm luận văn.
  Em xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy cô giảng dạy
  lớp cao học CK12I đã giúp em tích lũy được nhiều kinh nghiệm cùng những
  kiến thức chuyên môn trong quá trình dài học tập, nghiên cứu.

  Xem Thêm: Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ phân tích gói tin trong điều tra mạng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ phân tích gói tin trong điều tra mạng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status