Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Khai thác phần mềm Geogebra trong dạy học môn toán lớp 10 ở trường THPT nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Khai thác phần mềm Geogebra trong dạy học môn toán lớp 10 ở trường THPT nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  Lời cam đoan . i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục . iii
  Danh mục các cụm từ viết tắt . iv
  Danh mục các hình v
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 3
  3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Giả thiết khoa học . 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Phương pháp nghiên cứu 4
  7. Cấu trúc của luận văn 4
  Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 5
  1.1. Sử dụng CN4T như một công cụ dạy học . 5
  1.1.1. Những ưu điểm kỹ thuật của CN4T 5
  1.1.2. Thành tựu của CN4T khai thác trong dạy học 6
  1.1.3. Quan điểm sư phạm về việc sử dụng CN4T trong dạy học 11
  1.2. Hình thức sử dụng CN4T trong dạy học Toán . 13
  1.3. Tình huống khai thác CN4T trong giờ học Toán . 15
  1.4. Phần mềm toán học động GeoGebra . 18
  1.4.1. Phần mềm dạy học 18
  1.4.2. Phần mềm toán học động GeoGebra 20
  1.5. Thực trạng của việc ứng dụng CN4T trong dạy học Toán ở các trường THPT
  nước CHDCND Lào . 22
  1.6. Kết luận chương 1 24 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  Chương 2:THIẾTKẾ TÌNH HUỐNG VẬN DỤNG PHẦN
  MỀMGEOGEBRATRONG DẠY HỌC MÔNTOÁN LỚP 10 . 25
  2.1. Khái quát về chương trình môn Toán lớp 10 của nước CHDCND Lào 25
  2.2. Thiết kế tình huống dạy học khái niệm toán học . 26
  2.2.1. Dạy học khái niệm hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn . 27
  2.2.2. Dạy học khái niệm đạo hàm . 30
  2.2.3. Dạy học khái niệm tích phân xác định 32
  2.2.4. Dạy học khái niệm các đường cô-níc . 37
  2.3. Thiết kế tình huống dạy học định lý toán học . 44
  2.3.1. Dạy học định lý Pitago . 45
  2.3.2. Dạy học định lý về dấu của tam thức bậc hai . 46
  2.4. Thiết kế tình huống dạy học giải bài tập toán học . 52
  2.4.1. Dạy học giải bài toán khảo sát hàm số bậc ba, tìm nghiệm của phương
  trình bậc ba 53
  2.4.2. Dạy học giải bài toán giải phương trình và bất phương trình chứa dấu giá
  trị tuyệt đối 57
  2.5. Kết luận chương 2 61
  Chương 3:THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 62
  3.1. Mục đích thực nghiệm . 62
  3.2. Nội dung thực nghiệm . 62
  3.3. Tổ chức thực nghiệm . 62
  3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm . 63
  3.4.1. Phân tích định tính 63
  3.4.2. Phân tích định lượng . 65
  3.5. Kết luận chương 3 66
  KẾT LUẬN 68
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌCLIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
  PHỤ LỤC
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

  Viết tắt Viết đầy đủ
  TN Thực nghiệm
  ĐC Đối chứng
  GV Giáo viên
  HS Học sinh
  SGK Sách giáo khoa
  THPT Trung học phổ thông
  MTĐT Máy tính điện tử
  CN4T Công nghệ thông tin và truyền thông
  PPDH PPDH học
  PMDH Phần mềm dạy học
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH

  BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 3.1: Điểm số của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 66

  HÌNH VẼ
  Hình 1.1: Giao diện của phần mềm GeoGebra . 21
  Hình 2.1: Đồ thị hàm số y = |x| và y = x
  2
  29
  Hình 2.2: Đồ thị hàm số f(x) = x
  3
  và f(x) = cos(bx) 29
  Hình 2.3: Đồ thị hàm số f(x) = sin(ax) 30
  Hình 2.4: Ý nghĩa hình học của đạo hàm hàm số y = sinx . 31
  Hình 2.5: Đạo hàm, nghiệm và các điểm cực trị của hàm số . 32
  Hình 2.6: Khái niệm tích phân xác định . 33
  Hình 2.7: Tập hợp các điểm M(x, y) thuộc đường parabôn 37
  Hình 2.8: Đồ thị của parabôn có phương trình dạng: 2
  (y k) 4 (x h) c 38
  Hình 2.9: Đồ thị của parabôn có phương trình dạng: 2
  (x h) 4 (y k) c . 39
  Hình 2.10: Một đường tròn với tâm A(a;b) và bán kính r. . 40
  Hình 2.11: Minh họa khái niệm đường elíp 41
  Hình 2.12: Sự thay đổi đường elíp theo các tham số a, b . 42
  Hình 2.13: Sự thay đổi đường hypebôn theo các tham số a, b, h, k . 43
  Hình 2.14: Minh họa chứng minh định lý Pitago 46
  Hình 2.15: Đồ thị của hàm số bậc hai (trường hợp a và b) . 48
  Hình 2.16: Đồ thị của hàm số bậc hai (trường hợp c và d) . 49
  Hình 2.17: Đồ thị của hàm số bậc hai (trường hợp e và f) . 49
  Hình 2.18: Quy trình hỗ trợ giải bài tập bằng phần mềm GeoGebra . 53
  Hình 2.19: Đồ thị hàm số 3
  . f x x h k và
  3
  . f x x h k 54
  Hình 2.20: Đồ thị hàm số bậc ba theo tham số a, h, k 55
  Hình 2.21: Đồ thị của hàm số ( ) 1 3 f x x và 2 g x x . 57
  Hình 2.22: Đồ thị của hàm số f(x) = |x - 1| + 3 và g(x) = 2x . 58
  Hình 2.23: Đồ thị của hàm số f(x) = |2x| + |x + 1| và g(x) = 6 - |x - 1|. . 59
  Hình 2.24: Đồ thị của hàm số f(x) = |2x + 3| + 1 và g(x) = |x - 1| . 60 1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Đào tạo những người lao động phát triển toàn diện, có tư duy sáng tạo,
  có năng lực thực hành giỏi, có khả năng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trước
  yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển
  nền kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa là nhiệm vụ cấp bách đối với
  ngành giáo dục vàđào tạoở CHDCND Lào hiện nay. Để thực hiện được nhiệm
  vụ đó cần phải đổi mới mạnh mẽchương trìnhgiáo dục phổ thông. Cùng với
  những thay đổi về nội dung, cần có những đổi mới căn bản về tư duy giáo dục
  và PPDH học. Đặc biệt, đổi mớiPPDH học môn Toán là một yêu cầu quan
  trọng bởi vì toán học có liên quan chặt chẽ với thực tế và có ứng dụng rộng rãi
  trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học, công nghệ, sản xuất và đời sống
  xã hội hiện đại. Nó thúc đẩy mạnh mẽ các quá trình tự động hóa sản xuất, trở
  thành công cụ thiết yếu cho mọi ngành khoa học và được coi là chìa khóa của
  sự phát triển[2], [3].
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân
  dân Cách mạng Lào (năm 2006), Chiến lược Phát triểnGiáo dục giai đoạn 2006 -
  2020 và Kế hoạch Giáo dục khóa VII (2010 - 2015) nêu rõ: “Để đưa đất nước thoát
  khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đến năm 2020 cầ ạo người lao động có kiến thức
  sâu rộng, có tay nghề cao, tự chủ sáng tạ tri
  thức vào thực tiễn. Đặc biệt, cần chú ý
  đẩymạnhứngdụngcôngnghệthôngtintrongc ngtácgiáodụcvàđàotạoởcáccấphọc,b
  chọc,ngànhhọc.Pháttriểncáchìnhthứcđà otạotừxaphụcvụchonhucầu họctập
  củatoànxãhội, trong đó tậptrungpháttriểnmạngmáy tính phụcvụ
  chogiáodụcvàđàotạo,kếtnốiinternettới tấtcảcáccơsởgiáodụcvàđào tạo”[12].
  Như vậy, vấn đề đổi mới PPDH học theo hướng phát huy tính tích cực
  nhận thức của học sinh là rất cần thiết. Hiện nay, các phần mềm phục vụ cho
  việc dạy và học môn Toán khá phong phú như: Maple, Graph, Derive, 2
  MathType, Cabri, Microsoft PowerPoint, Geospacw, GeoGebra Trong đó,
  GeoGebra là một phần mềm toán học kết hợp hình học, đại số và vi tích phân.
  Chương trình được phát triển cho việc dạy toán trong các trường học bởi
  Markus Hohenwarter tại Đại học Florida Atlantic (Hoa Kì) [9], [16].
  GeoGebra là một hệ thống hình học động giúp người sử dụng có thể dễ
  dàng thực hiện các phép dựng điểm, véctơ, đoạn thẳng, đường thẳng, đường
  côníc, cũng như vẽđồ thị hàm sốvà thay đổi các tham số của bài toán. Hơn nữa,
  tọa độ của điểm và phương trình của các đường có thể được nhập trực tiếp trên
  thanh nhập lệnh của phần mềm. Do đó, GeoGebra có thể làm việc với nhiều
  loại đối tượng khác nhau như điểm,véctơ và tích hợp công cụ tính toán như:
  tính đạo hàm của hàm số, tính tích phân, tìm nghiệm của phương trình hoặc tìm
  các điểmcực trị. Phần mềm GeoGebra tích hợp ba cửa sổ: cửa sổ hình học hiển
  thị trực quan các hình hình học, cửa sổ đại số chứa các đối tượng đại số tương
  ứng với hình bên cửa sổ hình học và bảng tính để hiển thị các số liệu liên quan
  khác. Đây là thế mạnh mà nhiều phần mềm khác không có được. Nó giúp cho
  người sử dụng thấy rõ được tương ứng giữa hình ảnh trực quan của hình vớicác
  biểu thức đại số thuần túy, góp phần phát triển tư duy trực quan và hình thành
  mối liên hệ giữa hình học và đại số.
  Ngoài ra, phần mềm GeoGebra giúp giáo viên thiết kế các tình huống
  dạy học khái niệm, tính chất, định lý trong hình học một cách trực quan, có tính
  chất khám phá. Đặc biệt, phần mềm giúp giáo viên hướng dẫn học sinh biết
  cách chuyển đổi từ ngôn ngữ hình học sang ngôn ngữ đại số và xây dựng hình
  ảnh liên quan đến các khái niệm tương ứng giúp tạo niềm tin cho học sinh khi
  tiếp cận các khái niệm mới.
  Từnhữngđịnhhướngtrên,chúngtathấyrằ ngviệcứngdụngcông
  nghệthôngtinvàcácPPDHhọchiệnđạivào tổ chức các hoạtđộngdạyhọclà một
  biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh và gópphầnnângcao
  chấtlượnggiáodục ở các trườngphổthông. 3
  Vớinhữnglýdotrênvàquathựctếgiảngdạy môn Toánởtrường THPT, chúng
  tôinhậnthấyviệcứngdụng công nghệ thông tinvàogiảngdạylàhếtsứccần thiết nên
  tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “Khai thác phần mềm GeoGebra trong dạy học
  môn Toán lớp 10 ở trường THPT nước CHDCND Lào”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu là xác định các tình huống dạy học và đề xuất quy
  trình dạy học với sự hỗ trợ phần mềm toán học động GeoGebra nhằm tích cực
  hóa hoạt động học tập, kiến tạo tri thức mới cho HS trong dạy học môn Toán ở
  trường THPT.
  3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Toán ở trường THPT nước
  CHDCND Lào.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vận dụng phần mềm toán học động
  GeoGebra trong dạy học môn Toán lớp 10 tại một số trường THPTcủa nước
  CHDCND Lào.
  3.3. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi khai thác phần mềm
  GeoGebra vào việc dạy học môn Toán lớp 10 trong các trường THPT của nước
  CHDCND Lào với đối tượng HS thuộc diện đại trà.
  4. Giả thuyết khoa học
  Nếu khai thác hiệu quả các tình huống dạy học có sử dụng phần mềm
  toán học động GeoGebra thì sẽ tích cực hóa hoạt động của HS, giúp HS hiểu rõ
  bản chất một số khái niệm toán học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
  môn Toán lớp 10 ở các trường THPT của nước CHDCND Lào.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận về việc đổi mới PPDH học, ứng dụng CN4T trong
  dạy học môn Toán.
  5.2. Nghiên cứu thực trạng về việc ứng dụng CN4T trong dạy học môn Toán
  lớp 10 ở các trường THPT của nước CHDCND Lào. 5.3. Nghiên cứu các tình huống vận dụng phần mềm toán học động GeoGebra
  trong hỗ trợ dạy và học môn Toán lớp 10 ở trường THPT.
  5.4. Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của đề
  tài nghiên cứu.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
  6.2. Phương pháp điều tra, quan sát, phỏng vấn
  6.3. Phương pháp nghiên cứu trường hợp
  6.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
  6.5. Phương pháp thống kê toán học
  7. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của
  luận văn gồm có 3 chương sau đây:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.
  Chương 2: Thiết kế tình huống vận dụng phần mềm GeoGebra trong hỗ
  trợ dạy học môn Toán lớp 10.
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.

  Xem Thêm: Khai thác phần mềm Geogebra trong dạy học môn toán lớp 10 ở trường THPT nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khai thác phần mềm Geogebra trong dạy học môn toán lớp 10 ở trường THPT nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status