Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ

  iii

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu . 3
  5. Kết cấu của đề tài 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 4
  1.1. Dự án đầu tư . 4
  1.1.1. Đầu tư và dự án đầu tư 4
  1.1.2. Phân loại dự án đầu tư . 8
  1.2. Quản lý dự án đầu tư 10
  1.2.1. Vai trò và mục tiêu quản lý dự án đầu tư 10
  1.2.2. Hình thức quản lý dự án đầu tư . 15
  1.2.3. Nội dung quản lý dự án đầu tư 17
  1.2.4. Phương pháp quản lý dự án đầu tư 21
  1.2.5. Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng . 22
  1.2.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng . 24
  1.3. Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng ở một số nước trên thế giới và
  bài học kinh nghiệm 26
  1.3.1. Kinh nghiệm tại các nước . 26
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam và Ban quản lý dự án Thủy
  lợi, nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Phú Thọ 31 iv

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 33
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 33
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 33
  2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin . 34
  2.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản lý dự án đầu tư 35
  Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI, NƯỚC SINH
  HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN PHÚ THỌ . 38
  3.1. Tổng quan về Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi
  trường nông thôn Phú Thọ 38
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 38
  3.1.2. Đặc điểm hoạt động 40
  3.1.3. Định hướng phát triển . 42
  3.2. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án
  Thủy lợi, Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ . 43
  3.2.1. Cơ cấu tổ chức . 43
  3.2.2. Nguồn nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý điều hành dự án . 49
  3.2.3. Công tác quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư . 51
  3.2.4. Công tác quản lý dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư . 58
  3.2.5. Công tác quản lý chi phí dự án 72
  3.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản
  lý Dự án Thủy lợi, Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ 75
  3.3.1. Những thành tựu đạt được . 75
  3.3.2. Những tồn tại và hạn chế 76
  3.3.3. Nguyên nhân . 77
  Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI, NƯỚC
  SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN PHÚ THỌ 79 v

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển của Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nước
  sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ . 79
  4.1.1. Quan điểm phát triển . 79
  4.1.2. Mục tiêu phát triển 81
  4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý
  Dự án Thủy lợi, Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ . 85
  4.2.1. Cải tiến tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng . 85
  4.2.2. Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý điều hành
  dự án 87
  4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án cho từng giai đoạn . 88
  4.2.4. Xây dựng đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý
  điều hành dự án . 94
  4.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư
  xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi
  trường nông thôn Phú Thọ 98
  4.3.1. Kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan . 98
  4.3.2. Kiến nghị đối với Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nước sinh hoạt và Vệ
  sinh môi trường nông thôn Phú Thọ . 99
  KẾT LUẬN 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

  vi

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

  NSNN: Ngân sách Nhà nước
  CNVC: Công nhân viên chức
  NQ: Nghị quyết
  TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
  QLDA Quản lý dự án
  TDT Tổng dự toán
  TTg Thủ tướng
  TW Trung ương
  WB Ngân hàng thế giới
  UBND Ủy ban nhân dân
  ODA Quỹ hỗ trợ phát triển chính thức
  PTNT Phát triển nông thôn
  VSMT Vệ sinh môi trường
  GPMB Giải phóng mặt bằng
  NT Nông thôn  vii

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1: Sự khác nhau giữa quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý . 11
  Bảng 3.1: Kết quả phê duyệt dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2010 - 2014 55
  Bảng 3.2: Tổng hợp kết quả thẩm tra dự toán các dự án đầu tư giai đoạn 2010 - 2014 56
  Bảng 3.3: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu 62
  Bảng 3.4: Tổng hợp kết quả thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành . 69
  Bảng 3.5: Tổng hợp kết quả quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành 71
  Bảng 3.6: Tổng hợp chi phí quản lý dự án giai đoạn 2010 - 2014 75
  Bảng 4.1: Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trong tương lai 80

  viii

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 1.1. Mối quan hệ giữa ba mục tiêu: Thời gian, chi phí và kết quả 14
  Hình 1.2. Quá trình phát triển của các mục tiêu quản lý dự án . 14
  Hình 1.3. Mô hình Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án . 16
  Hình 1.4. Mô hình tổ chức chủ nhiệm điều hành dự án 16
  Hình 1.5. Mô hình tổ chức dự án dạng chìa khóa trao tay 17
  Hình 1.6. Các giai đoạn của một dự án đầu tư xây dựng 17
  Hình 3.1. Bản đồ tỉnh Phú Thọ . 38
  Hình 3.2. Cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án Thủy lợi, nước SH và VSMT 43
  Hình 3.3. Trình độ chuyên môn cán bộ ban quản lý . 50
  Hình 3.4. Độ tuổi cán bộ ban quản lý . 50
  Hình 3.5. Quy trình thực hiện công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 54
  Hình 3.6. Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu 59
  Hình 3.7. Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chào
  hàng cạnh tranh 60
  Hình 3.8. Quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng . 65
  Hình 3.9. Quy trình trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 70
  Hình 3.10. Quy trình thanh toán khối lượng cho nhà thầu . 74

  1

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Đầu tư xây dựng là một lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự
  phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Muốn đầu tư xây dựng có hiệu quả thì công
  tác quản lý có vai trò quyết định. Vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến
  công tác quản lý chất lượng đầu tư xây dựng.
  Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng,
  công tác quản lý đầu tư xây dựng tại các Ban quản lý đã có những đổi mới, phát huy
  tác dụng trong công tác quản lý các hoạt động xây dựng theo định hướng nền kinh
  tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước đã ban hành hệ thống các văn
  bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng ngày càng được hoàn thiện có tính khả
  thi cao, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hoạt động đầu tư xây dựng.
  Những thay đổi trên đã mang lại cho hoạt động đầu tư xây dựng những diện mạo
  mới và thành tựu rất đáng kể.
  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý dự án đầu tư
  của các ban quản lý dự án cũng còn nhiều vấn đề bất cập, tồn đọng, đặc biệt là hiệu
  quả trong công tác đầu tư xây dựng còn thấp và thất thoát lãng phí trong đầu tư xây
  dựng ở các khâu vẫn diễn ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, song
  nguyên nhân chính vẫn là do công tác quản lý dự án của các ban quản lý dự án đầu
  tư xây dựng còn nhiều yếu kém.
  Ban quản lý dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
  cũng như các ban quản lý dự án khác, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đã có
  những kết quả, thành công nhất định, nhờ đó mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh
  đã đạt khá cao só với các năm trước. Tuy vậy, hiệu quả của công tác đầu tư xây
  dựng chưa đạt được mục tiêu đề ra, tồn tại hạn chế còn xảy ra, thất thoát trong đầu
  tư chưa được khắc phục.
  Để tìm ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý các dự án
  đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực Thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi
  trường nông thôn, nơi tôi công tác. Với lý do như vậy, tôi lựa chọn đề tài “Hoàn
  thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án Thủy lợi,
  nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ" làm luận văn nghiên
  cứu của mình. 2

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2. Mục tiêu nghiên cứu
  * Mục tiêu chung
  Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên cơ
  sở đó đề xuất các giải pháp thích hợp để hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư
  xây dựng tại Ban quản lý dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông
  thôn Phú Thọ.
  * Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quản lý dự án đầu tư
  xây dựng là một hình thức quản lý đặc thù trong quản lý dự án nói chung.
  - Tiến hành phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư
  xây dựng chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác quản lý dự
  án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi
  trường nông thôn Phú Thọ.
  - Đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án
  đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi
  trường nông thôn Phú Thọ.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu:
  Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề liên quan đến công tác
  quản lý dự án. Từ đó đưa ra một số giải pháp quản lý dự án nhằm hoàn thiện công
  tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông
  nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ giai đoạn quy hoạch đến giai đoạn
  chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa công trình vào khai thác sử dụng.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Về không gian: Tập trung nghiên cứu về công tác đầu tư xây dựng tại Ban
  Quản lý dự án Thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ.
  + Về thời gian: Các tài liệu được thu thập trong khoảng thời gian 5 năm từ
  2010-2014.
  + Về nội dung:
  Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện
  công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, 3

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  nông thôn tại Ban quản lý dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường
  nông thôn Phú Thọ.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  Đề tài làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây
  dựng. Phân tích những luận cứ khoa học mang tính lý luận, thực tiễn về công tác
  quản lý dự án đầu tư xây dựng nói cung và công tác quản lý dự án tại Ban quản lý
  dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ nói riêng.
  Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng,
  luận văn đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án
  đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án Thủy lợi, nước sinh hoạt và VSMT nông thôn
  Phú Thọ.
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần tóm tắt, danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, kết luận và danh
  mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản
  lý dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ.
  Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại
  Ban quản lý dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status