Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua phường Thịnh Đán và phường Tân Lập

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua phường Thịnh Đán và phường Tân Lập

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận
  được sự dạy bảo tận tình của các thầy cô, sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp, sự
  động viên to lớn của gia đình và những người thân.
  Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn TS.
  Dư Ngọc Thành cùng những thầy, cô trong Khoa Quản lý tài nguyên -
  Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ
  động viên tôi học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện luận văn, đã dìu
  dắt tôi từng bước trưởng thành trong chuyên môn cũng như trong cuộc
  sống.
  Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ công chức các cơ quan:
  UBND thành phố Thái Nguyên, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát
  triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên, UBND phường Thịnh Đán và UBND phường
  Tân Lập đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thu thập các
  tài liệu, thông tin để hoàn thành luận văn.
  Tôi xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo UBND
  và các cán bộ UBND phường Tích Lương đã tạo điều kiện, động viên tôi trong thời
  gian học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
  Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè
  và đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập nghiên cứu, đã
  tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp tôi hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
  Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2014
  Tác giả luận văn


  Mai Thành Vương
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu của đề tài . 2
  3. Yêu cầu của đề tài 2
  4. Ý nghĩa trong học tập và thực tiễn của đề tài 2
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài nghiên cứu 3
  1.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài 3
  1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 5
  1.2. Khái quát về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng 5
  1.2.1. Khái niệm về bồi thường và giải phóng mặt bằng 5
  1.2.2. Nhu cầu thu hồi đất trong quá trình CNH-HĐH đất nước 6
  1.2.3. Đặc điểm của quá trình bồi thường và giải phóng mặt bằng 7
  1.2.4. Nguyên tắc bồi thường và điều kiện được bồi thường, hỗ trợ 8
  1.2.5. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng18
  1.2.6. Các chính sách của Nhà nước về bồi thường thiệt hại cho người có đất bị
  thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi
  ích công cộng 25
  1.3. Những nội dung cơ bản của chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo
  pháp luật hiện hành 29
  1.3.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng chính sách thu hồi đất, bồi
  thường, hỗ trợ theo pháp luật hiện hành . 31
  1.3.2. Bồi thường đất . 32
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  iv
  1.3.3. Bồi thường, hỗ trợ về tài sản . 34
  1.4. Những kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải
  phóng mặt bằng 38
  1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 38
  1.4.2. Kinh nghiệm thực tế công tác BT&GPMB ở Việt Nam . 41
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU . 43
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 43
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 43
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu . 43
  2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 43
  2.3. Nội dung nghiên cứu 43
  2.4. Phương pháp nghiên cứu . 44
  2.4.1. Phương pháp điều tra cơ bản . 44
  2.4.2. Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu điều tra (sử dụng
  phần mềm Microsoft Excel) 44
  2.4.3. Phương pháp chuyên gia 44
  2.4.4. Phương pháp so sánh, đối chiếu kết quả điều tra 44
  2.4.5. Phương pháp tham khảo, kế thừa các tài liệu liên quan đến đề tài 44
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 45
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Tân Lập và phường Thịnh Đán 45
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 45
  3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 49
  3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại địa bàn nghiên cứu . 53
  3.2.1. Tình hình sử dụng đất . 53
  3.3. Khái quát về dự án nghiên cứu và các chính sách có liên quan đến bồi
  thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn nghiên cứu . 58
  3.3.1. Giới thiệu về dự án đường Quốc lộ 3 mới 58
  3.3.2. Các văn bản pháp lý có liên quan đến các dự án 59
  3.3.3. Quy trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 61
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  v
  3.3.4. Đối tượng và điều kiện bồi thường . 63
  3.4. Tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đến
  đời sống và việc làm của các hộ dân bị thu hồi đất 80
  3.4.3. Tình hình việc làm của người dân sau khi thu hồi đất . 83
  3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số phương án giải
  quyết trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi
  đất 88
  3.5.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác BT&GPMG khi Nhà
  nước thu hồi đất. 88
  3.5.2. Đề xuất phương án giải quyết và rút ra những bài học kinh
  nghiệm cho công tác bồi thường bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi
  Nhà nước thu hồi đất. 90
  3.5.3. Các giải pháp cụ thể 92
  CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 93
  4.1. Kết luận 93
  4.2. Kiến nghị . 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 94  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
  BT&GPMB : Bồi thường và giải phóng mặt bằng
  UBND : Ủy ban nhân dân
  TTPTQĐ : Trung tâm phát triển quỹ đất
  TĐC :Tái định cư
  XHCN : Xã hội chủ nghĩa
  THCS : Trung học cơ sở
  TN&MT :
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang

  Bảng 3.1: Tỷ lệ đóng góp của các khối ngành vào quy mô tăng trưởng
  kinh tế trên địa bàn phường Tân Lập và phường Thịnh Đán
  giai đoạn 2011-2013 . 49
  Bảng 3.3: Kết quả điều tra về mức thu nhập trong khu GPMB . 50
  Bảng 3.4: Kết quả điều tra về tình hình dân trí năm 2013 . 52
  Bảng 3.5: Tình hình sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Lập và
  phường Thịnh Đán năm 2013 56
  Bảng 3.6. Diện tích đất thu hồi phường Thịnh Đán và Tân Lập . 67
  Bảng 3.7: Điều kiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân . 67
  Bảng 3.8: Kết quả triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng đến các
  hộ dân khu vực dự án . 68
  Bảng 3.9: Kết quả Bồi thường đất nông nghiệp . 67
  Bảng 3.10: Kết quả phỏng vấn chi tiết về thu hồi đất và bồi thường hỗ
  trợ của các hộ dân tại dự án nghiên cứu . 81
  Bảng 3.11: Phương thức sử dụng tiền bồi thường hỗ trợ của các hộ
  dân tại dự án nghiên cứu 83
  Bảng 3.12: Tỷ lệ về thu nhập của các hộ sau khi bị thu hồi đất tại
  dự án nghiên cứu 85
  Bảng 3.13: Thu nhập bình quân nhân khẩu/ năm phân theo nguồn thu
  tại dự án nghiên cứu . 87

  1

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản vô cùng quý giá của mỗi quốc gia; là tư
  liệu sản xuất đặc biệt và là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống; về
  mặt kinh tế xã hội đất đai là địa bàn phân bố các khu dân cư, phân bố lực lượng sản
  xuất, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh. Hiến pháp
  nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn
  dân do Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch và pháp luật”.
  Trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới và thực hiện mục tiêu:
  “Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện
  đại hóa và kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước
  công nghiệp vào năm 2020” thì Nhà nước cần phải tập trung đầu tư vào các dự án
  trọng điểm trong nhiều lĩnh vực trên phạm vi cả nước như: các khu cụm công
  nghiệp, khu thương mại, dịch vụ, du lịch, khu đô thị, làng nghề; phát triển hệ thống
  cơ sở hạ tầng: giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, văn hóa thể dục thể thao . Để
  các dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ đề ra, sớm phát huy hiệu quả khi
  đưa vào sử dụng thì việc thu hồi đất, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và
  hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có một vai trò cực kỳ quan trọng.
  Mặc dù trong thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều cố gắng trong
  việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ
  trợ tái định cư khi thu hồi đất. Tuy nhiên, các dự án quy hoạch ở nước ta, nhất là các
  dự án xây dựng cơ bản có tiến độ rất chậm, thậm chí nhiều khi không thực hiện
  được dẫn đến tình trạng dự án, quy hoạch “treo”. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến
  tình trạng trên nhưng một phần do công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng
  mặt bằng (BT&GPMB) phục vụ cho việc phát triển các dự án đã và đang gặp rất
  nhiều khó khăn. Chính những khó khăn đó đã làm chậm tiến độ xây dựng cơ sở hạ
  tầng và từ đó làm cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho lực lượng lao
  động, phát triển kinh tế - xã hội bị chậm lại. 2

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  Cùng với sự phát triển của cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng,
  trong những năm gần đây đã có nhiều công trình, dự án được phát triển nhằm mục
  đích đẩy mạnh nền kinh tế của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
  và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước. Có những dự
  án được đưa vào sử dụng song bên cạnh đó còn rất nhiều dự án treo do công tác
  BT&GPMB còn gặp nhiều khó khăn, nhiều đơn thư khiếu nại được gửi tới các cơ
  quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị giải quyết liên quan đến BT&GPMB.
  Xuất phát từ thực tế đó, được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường Đại học
  Nông Lâm Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo TS Dư Ngọc
  Thành, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác bồi thường, giải
  phóng mặt bằng dự án đường Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua
  phường Thịnh Đán và phường Tân Lập”.
  2. Mục tiêu của đề tài
  Đánh giá công tác BT&GPMB qua việc thực hiện các chính sách pháp luật
  và tác động của nó đến đời sống, kinh tế - xã hội của địa phương khi Nhà nước thu
  hồi đất. Từ đó tìm ra những thuận lợi, khó khăn và tồn tại; đề xuất các giải pháp và
  kiến nghị hữu ích trong công tác BT&GPMB.
  3. Yêu cầu của đề tài
  Nắm vững các chính sách pháp luật về đất đai; phân tích, đánh giá trung
  thực, khách quan và có trọng tâm về thực trạng công tác BT&GPMB của dự án
  nghiên cứu dựa trên các số liệu đã điều tra thực tế; từ đó xây dựng các đề xuất và
  giải pháp phù hợp dựa trên các văn bản pháp quy.
  4. Ý nghĩa trong học tập và thực tiễn của đề tài
  Kết hợp ôn tập các kiến thức đã học trên lớp và kinh nghiệm thực tế, rút ra
  những bài học hữu ích cho bản thân khi thực hiện công tác BT&GPMB.

  Xem Thêm: Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua phường Thịnh Đán và phường Tân Lập
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua phường Thịnh Đán và phường Tân Lập sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status