Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu công nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính trong điều kiện Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu công nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính trong điều kiện Việt Nam

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . vii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . 6
  1.1. Công nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính trên thế giới . 6
  1.1.1. Công nghệ thành lập bản đồ số địa chính trên thế giới . 9
  1.1.2. Ứng dụng bản đồ số địa chính trên thế giới 10
  1.2. Công nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính ở Việt Nam 14
  1.2.1. Công nghệ thành lập bản đồ địa chính ở Việt Nam 15
  1.2.2. Ứng dụng bản đồ số địa chính ở Việt Nam 17
  1.2.3. Đánh giá công nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính hiện nay
  ở Việt Nam . 19
  1.2.4. Vấn đề tồn tại cần nghiên cứu 26
  CHƯƠNG 2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ THÀNH LẬP VÀ ỨNG
  DỤNG BẢN ĐỒ SỐ ĐỊA CHÍNH TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM 28
  2.1. Xác định giải pháp 28
  2.2. Chuyển đổi bản đồ địa chính khi thay đổi hệ thống tọa độ 28
  2.2.1. Giải pháp chuyển đổi từ bản đồ giấy sang bản đồ số 29
  2.2.2. Giải pháp chuyển đổi bản đồ giữa hai hệ thống tọa độ . 29
  2.2.3. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu thuộc tính 30
  2.3. Giải pháp chuyên môn hóa công tác nội - ngoại nghiệp 32
  2.3.1. Giải pháp đề xuất: . 33
  2.3.2. Hiệu quả của giải pháp 36
  2.4. Giải pháp lựa chọn mô hình dữ liệu phù hợp quản lý và biên tập . 37
  2.4.1. Mô hình dữ liệu Spaghetti . 37
  2.4.2. Mô hình dữ liệu Topo 39
  CHƯƠNG 3. SỬ DỤNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU DCEL . 46
  TRONG THÀNH LẬP VÀ ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ SỐ ĐỊA CHÍNH . 46
  3.1. Một số thuật toán cơ sở 47
  3.1.1. Sắp xếp và tìm kiếm 47 iii


  3.1.2. Xác định điểm nằm ở phía nào của đoạn thẳng 49
  3.1.3. Kiểm tra giao của hai đoạn thẳng . 50
  3.1.4. Kiểm tra điểm nằm trong đa giác . 50
  3.1.5. Phân hoạch không gian đối tượng 52
  3.1.6. Tính diện tích đại số một đa giác . 54
  3.1.7. Xác định góc hợp bởi phương thẳng đứng với đoạn thẳng . 54
  3.2. Thuật toán tạo mô hình Topo sử dụng cấu trúc DCEL 55
  3.2.1. Nhập điểm, sắp xếp và lọc điểm trùng. 55
  3.2.2. Xác định các đoạn hở, các đoạn giao nhau . 56
  3.2.3. Nhập cạnh, sắp xếp, lọc cạnh trùng 58
  3.2.4. Xác định thông tin lưu trữ DCEL 59
  3.2.5. Khoanh vùng . 60
  3.3. Biên tập thửa đất sử dụng cấu trúc DCEL 62
  3.3.1. Tách thửa đất . 62
  3.3.2. Gộp thửa . 65
  3.3.3. Thêm bớt đỉnh . 66
  3.3.4. Tạo đường song song với cạnh chọn 67
  3.4. Chồng phủ các vùng sử dụng cấu trúc DCEL . 67
  3.4.1. Chia cạnh 68
  3.4.2. Lát kín một vùng . 69
  3.4.3. Thuật toán chồng phủ 72
  3.4.4. Đánh giá thuật toán chồng phủ 74
  3.5. Sử dụng cấu trúc DCEL tạo các ứng dụng bản đồ số địa chính 74
  3.5.1. Lập hồ sơ địa chính . 75
  3.5.2. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất . 75
  3.5.3. Lập bản đồ giải phóng mặt bằng 77
  3.5.4. Xây dựng hệ thống địa chính đa mục đích . 77
  CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 79
  4.1. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình 79
  4.2. Khái quát về ngôn ngữ lập trình Visual Basic . 79
  4.3. Xây dựng chương trình thử nghiệm . 84
  4.3.1. Giao diện chương trình 84
  4.3.2. Các trình đơn . 84
  4.3.3. Giải pháp tạo thư viện liên kết động phục vụ xây dựng chương trình . 85 iv


  4.3.4. Giải pháp tăng tốc độ tính toán của chương trình . 88
  4.3.5. Thử nghiệm chương trình 95
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 104
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . 106
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 107
  PHỤ LỤC 111


  v


  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Ký hiệu Giải thích
  BĐĐC Bản đồ địa chính
  CSDL Cơ sở dữ liệu
  DCEL Doubly Connected Edge List
  GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  GIS Hệ thống thông tin địa lý
  LIS Hệ thống thông tin đất đai
  NMCA National Mapping and Cadastral Agencies
  QP Quy phạm
  SDI Spatial Data Infrastructure
  Topology Mô hình Topo
  TT Thông tư
  UBND Ủy ban nhân dân
  VB Visual Basic

  vi


  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1. Danh sách các nước sử dụng công nghệ ESRI 13
  Bảng 2.1. Bảng mô tả đặc trưng của cấu trúc Spaghetti 38
  Bảng 2.2. Bảng dữ liệu thửa đất cấu trúc Winged-edge Topology 40
  Bảng 2.3. Bảng danh sách đỉnh . 42
  Bảng 2.4. Bảng danh sách nửa cạnh 42
  Bảng 2.5. Bảng danh sách vùng 43
  Bảng 2.6. Bảng lưu trữ Nodes . 44
  Bảng 2.7. Bảng lưu trữ Links 44
  Bảng 2.8. Bảng lưu trữ vùng . 44
  Bảng 3.1. Danh sách đoạn thẳng được sắp xếp theo chỉ số đầu mút 58
  Bảng 4.1. So sánh tốc độ thực hiện phép toán của các kiểu dữ liệu . 91
  Bảng 4.2. So sánh tốc độ thực hiện các phép toán khác nhau 92
  Bảng 4.3. So sánh tốc độ thực hiện khi sử dụng tuỳ chọn biên dịch an toàn 93

  vii


  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  Hình 1.1. Đánh số thửa theo từng khu vực ở Argentina 11
  Hình 1.2. Đánh số thửa trên toàn khu vực ở Malaysia . 12
  Hình 2.1. Mô tả kiểu lưu trữ Topology . 24
  Hình 2.2. Sơ đồ quy trình chuyên môn hóa công tác nội - ngoại nghiệp 32
  Hình 2.3. Minh họa mô hình dữ liệu Spaghetti [32] 38
  Hình 2.4. Mô hình cấu trúc Winged-edge Topology . 40
  Hình 2.5. Hai thửa đất kề nhau 40
  Hình 2.6. Mô hình cấu trúc danh sách cạnh liên kết kép . 41
  Hình 2.7. Mô hình cấu trúc dữ liệu Link-Node . 43
  Hình 3.1 . Sắp xếp đánh số hiệu điểm . 56
  Hình 3.2. Các trường hợp cần phát hiện và loại bỏ khi khoanh vùng [13] . 57
  Hình 3.3. Xác định thuộc tính DCEL 60
  Hình 3.4. Các cạnh thửa đất trước khi chia [14] 63
  Hình 3.5. Hai đầu mút đường chia nằm trên cạnh [14] 64
  Hình 3.6. Hai đầu mút đường chia là đỉnh thửa [14] . 64
  Hình 3.7. Một đầu mút là đỉnh thửa, một đầu mút nằm trên cạnh [14] 65
  Hình 3.8. Gộp thửa [14] 66
  Hình 3.9a. Bớt đỉnh thửa v 2 [14] . 66
  Hình 3.9b. Thêm đỉnh thửa v 4 [14] 66
  Hình 3.10. Tạo đường song song [14] . 67
  Hình 3.11. Giao nhau của hai cạnh [14] 68
  Hình 3.12. Nguyên tắc chia cạnh [14] . 69
  Hình 3.13. Xác định vùng giao khi gặp điểm chia [14] . 70
  Hình 3.14. Lát kín một vùng khi có giao điểm trên đường biên [14] . 71
  Hình 3.15. Lát kín một vùng khi không có giao điểm trên đường biên [14] 71
  Hình 3.16. Sơ đồ thuật toán chồng phủ [14] 72 viii


  Hình 4.1. Các tuỳ chọn biên dịch an toàn 82
  Hình 4.2. Giao diện chương trình 84
  Hình 4.3. Trình đơn Tệp . 85
  Hình 4.4. Trình đơn vẽ 85
  Hình 4.5. Trình đơn Hiển thị . 85
  Hình 4.5. Trình đơn Tiện ích 85
  Hình 4.6. Chuyển đổi tệp DXF sang KML 96
  Hình 4.7. Các lớp thông tin chuyển sang KML . 96
  Hình 4.8. Hình ảnh bản đồ chuyển sang Google Earth 97
  Hình 4.9. Mở bản vẽ . 98
  Hình 4.10. Sau khi tạo mô hình Topo . 98
  Hình 4.11. Nhập thông tin thửa đất từ cơ sở dữ liệu 99
  Hình 4.12. Trước khi gộp thửa 99
  Hình 4.13. Sau khi gộp thửa . 100
  Hình 4.14. Trước khi chia tách thửa 100
  Hình 4.15. Đặt thông số chia tách thửa . 101
  Hình 4.16. Sau khi chia tách thửa . 101
  Hình 4.17. Tra cứu thông tin thửa đất . 102
  Hình 4.18. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất . 102

  1

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hiện nay, việc thành lập bản đồ số nói chung và bản đồ số địa chính nói
  riêng đang được triển khai rộng rãi trên cả nước. Tuy nhiên, do chưa có hệ
  thống phần mềm xử lý, biên tập một cách hoàn chỉnh, thống nhất; hệ thống
  văn bản kỹ thuật cho công tác thành lập bản đồ địa chính thay đổi thường
  xuyên nên việc thành lập bản đồ số địa chính còn gặp nhiều khó khăn. Để
  thành lập được một bản đồ địa chính số phải thực hiện qua nhiều công đoạn
  bằng nhiều phần mềm khác nhau, mỗi đơn vị sản xuất thực hiện theo một quy
  trình riêng. Các sản phẩm bản đồ chủ yếu sử dụng phần mềm đồ họa nước
  ngoài và các mô đun phần mềm Việt Nam chạy trên các nền đồ họa đó. Trong
  giai đoạn hiện nay, khi luật bản quyền được thắt chặt thì việc sử dụng các
  phần mềm nước ngoài sẽ đẩy giá thành sản phẩm cao làm cho không phải đơn
  vị sản xuất nào cũng có thể thực hiện được. Bên cạnh đó, với dữ liệu không
  được chuẩn hóa đồng đều thì khai thác ứng dụng bản đồ số địa chính còn hạn
  chế. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thành lập và ứng
  dụng bản đồ số địa chính trong điều kiện Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết,
  có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao.
  2. Mục đích nghiên cứu của luận án
  - Lý thuyết: Đưa ra cơ sở khoa học của các giải pháp hoàn thiện quy
  trình công nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính.
  - Thực nghiệm: Xây dựng chương trình thực nghiệm nhằm khẳng định
  tính đúng đắn của những giải pháp đề xuất trong luận án trong công tác thành
  lập và ứng dụng bản đồ số địa chính.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  - Hệ thống văn bản kỹ thuật về công tác thành lập bản đồ địa chính;
  - Công nghệ thành lập bản đồ địa chính qua các thời kỳ;
  - Sản phẩm ứng dụng của bản đồ địa chính số.
  4. Phạm vi nghiên cứu 2

  Phạm vi nghiên cứu của luận án được giới hạn ở Việt Nam về công
  nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ địa chính số theo phương pháp đo đạc trực
  tiếp ngoài thực địa.
  5. Nội dung nghiên cứu
  - Tìm hiểu quy trình thành lập bản đồ địa chính số từ trước đến nay;
  - Đánh giá ưu nhược điểm của quy trình thành lập bản đồ địa chính;
  - Nghiên cứu sử dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay để đề xuất
  các giải pháp hoàn thiện quy trình thành lập bản đồ địa chính cũng như ứng
  dụng bản đồ số địa chính;
  - Nghiên cứu các mô hình dữ liệu để lựa chọn mô hình dữ liệu phù hợp
  vừa linh hoạt trong việc thành lập vừa dễ dàng trong việc cập nhật biến động
  đất đai;
  - Nghiên cứu xây dựng các thuật toán và giải pháp tăng tốc độ tính toán
  của chương trình.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  Trong luận án đã sử dụng phương pháp phân tích để khảo sát, lập luận
  cứ cho những đề xuất mới trong luận án; phương pháp so sánh để đối chiếu
  với các kết quả nghiên cứu khác hoặc các nội dung liên quan nhằm so sánh,
  đánh giá, đưa ra giải pháp phù hợp; phương pháp mô hình hóa và tin học để
  tập hợp các quy luật, chứng minh một số công thức, xây dựng các thuật toán
  phục vụ cho việc tính toán và lập trình máy tính; phương pháp thực nghiệm:
  tiến hành thực nghiệm cụ thể để chứng minh lý thuyết, khẳng định tính đúng
  đắn, hiệu quả của các giải pháp đề xuất.
  7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  - Ý nghĩa khoa học: Xây dựng cơ sở lý thuyết sử dụng mô hình dữ liệu
  phù hợp vừa linh hoạt trong việc thành lập và khai thác dữ liệu bản đồ số địa
  chính vừa dễ dàng trong việc cập nhật biến động đất đai. 3

  - Ý nghĩa thực tiễn: Giải pháp hoàn thiện quy trình thành lập bản đồ địa
  chính đề xuất trong luận án nhằm tăng năng suất lao động, chuyên môn hóa
  công tác nội - ngoại nghiệp, có thể áp dụng ở tất cả các đơn vị thành lập bản
  đồ số địa chính.
  8. Các luận điểm bảo vệ
  - Giải pháp hoàn thiện quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính
  đề xuất trong luận án phù hợp với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật ở Việt Nam
  hiện nay;
  - Sử dụng cấu trúc dữ liệu DCEL là cơ sở để quản lý và khai thác dữ
  liệu bản đồ số địa chính.
  9. Các điểm mới của luận án
  (1) Cách tiếp cận mới trong việc sử dụng thông tin trực quan khi đo
  đạc thành lập bản đồ địa chính nhằm chuyên môn hóa công tác nội ngoại
  nghiệp.
  (2) Đề xuất sử dụng cấu trúc dữ liệu DCEL và xây dựng thuật toán sử
  dụng trong biên tập cũng như tạo ứng dụng bản đồ số địa chính trong điều
  kiện Việt Nam;
  (3) Xác định giải pháp tối ưu hóa tốc độ tính toán cho các thuật toán
  trong xây dựng chương trình.
  10. Kết cấu của luận án
  Luận án được chia thành các phần:
  (1). Mở đầu: Giới thiệu tính cấp thiết, mục đích, ý nghĩa, đối tượng,
  phạm vi nghiên cứu của luận án;
  (2). Chương 1. Tổng quan: Giới thiệu tình hình nghiên cứu trong và
  ngoài nước về những vấn đề liên quan đến nội dung luận án, các vấn đề còn
  tồn tại, cần nghiên cứu;
  (3). Nội dung nghiên cứu được trình bày trong các chương 2, 3, 4;
  (4). Kết luận, kiến nghị: trình bày những kết luận mới của luận án và
  các kiến nghị nhằm hiện thực hóa những giải pháp đề xuất. 4

  (5). Danh mục công trình tác giả
  (6). Tài liệu tham khảo
  (7). Phụ lục
  11. Cơ sở tài liệu
  - Các tài liệu tham khảo về các mô hình dữ liệu được lấy từ sách báo
  trong và ngoài nước;
  - Tài liệu để phân tích đánh giá dựa trên tìm hiểu thực tế ở các đơn vị
  đo đạc thành lập bản đồ địa chính như Tổng công ty và các xí nghiệp tài
  nguyên môi trường; Công ty Tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng Mỏ -
  Địa chất (Codeco); Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa
  chất; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ; Công
  ty cổ phần công nghệ tài nguyên và môi trường (Remtechco); Công ty Cổ
  phần Hưng Quốc (HQ); Công ty cổ phần khảo sát thiết kế và xây dựng miền
  Bắc (MBCDS) .
  - Các văn bản kỹ thuật được lấy từ trang Web của Bộ tài nguyên và
  Môi trường Việt Nam.
  12. Lời cảm ơn
  Luận án được hoàn thành tại bộ môn Địa chính - khoa Trắc địa - trường
  Đại học Mỏ - Địa chất thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo, dưới sự hướng dẫn khoa
  học của cố NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Trọng San và TS. Trần Thùy Dương.
  Trong quá trình thực hiện luận án, tác giả luôn nhận được sự giúp đỡ
  tận tình của các thầy, cô giáo trong bộ môn Địa chính, khoa Trắc địa, phòng
  Đào tạo Sau đại học, Ban giám hiệu trường Đại học Mỏ - Địa chất và các đơn
  vị thành lập bản đồ địa chính.
  Qua đây, lời đầu tiên tác giả bày tỏ lòng tưởng nhớ khôn nguôi đến cố
  NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Trọng San. Lời thứ hai, tác giả xin bày tỏ lòng biết
  ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Trần Thùy Dương, người đã cho tôi 5

  động lực mạnh mẽ, hướng dẫn tận tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi
  hoàn thành luận án. Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành
  nhất đến Ban giám hiệu, phòng Đào tạo Sau đại học, khoa Trắc địa, Bộ môn
  Địa chính trường Đại học Mỏ - Địa chất, các cơ quan đoàn thể và người thân,
  bạn bè đồng nghiệp đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong thời gian qua. Xin
  cảm ơn tất cả.

  Xem Thêm: Nghiên cứu công nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính trong điều kiện Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu công nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính trong điều kiện Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status