Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Luận văn có tên: “Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên huyện Lập Thạch,
  tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp” được hoàn thành tại khoa
  Địa lý, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn khoa học nghiêm
  túc, sự chỉ bảo tận tình của PGS.TS Nguyễn Thị Hồng. Tác giả xin bày tỏ lòng kính
  trọng và biết ơn sâu sắc nhất đến cô Nguyễn Thị Hồng - người đã thường xuyên dạy
  dỗ, khuyến khích, động viên tác giả trong suốt thời gian thực hiện luận văn.
  Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã nhận được sự chỉ đạo, động viên, đóng
  góp ý kiến của các thầy cô, các nhà khoa học trong khoa Địa lý - trường Đại học Sư
  phạm Thái Nguyên.
  Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến cán bộ của Sở Tài nguyên môi trường
  tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nông nghiệp và phát triển nông
  thôn tỉnh Vĩnh Phúc, phòng Tài nguyên môi trường huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc đã
  tạo điều kiện và tận tình giúp đỡ trong thời gian tác giả tiến hành nghiên cứu và thực
  địa tại địa phương.
  Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, lãnh đạo
  khoa Địa lý, phòng sau đại học đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn này.
  Xin gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã giúp đỡ và
  động viên tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn.
  Thái Nguyên, tháng 05 năm 2015
  TÁC GIẢ LUẬN VĂN


  Nguyễn Thị Thủy


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC CÁC HÌNH vi
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài 2
  3. Phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu 4
  5. Cơ sở dữ liệu 7
  6. Đóng góp của đề tài . 7
  7. Cấu trúc luận văn . 8
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CẢNH
  QUAN CHO PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP HUYỆN LẬP
  THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC 9
  1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài . 9
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu cảnh quan trên Thế giới 9
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam . 11
  1.1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu ở huyện Lập Thạch, tỉnh
  Vĩnh Phúc . 13
  1.2. Cơ sở lý luận về nghiên cứu đánh giá cảnh quan cho phát triển nông -
  lâm nghiệp . 14
  1.2.1. Quan niệm về cảnh quan 14
  1.2.2. Lý luận chung về nghiên cứu cảnh quan 16
  1.2.3. Lý luận chung về đánh giá cảnh quan (ĐGCQ) . 23
  1.2.4. Các hệ thống phân loại phổ biến trong nghiên cứu CQ . 28
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.3. Cơ sở thực tiễn của việc nghiên cứu cảnh quan phục vụ phát triển bền
  vững nông, lâm nghiệp 31
  1.3.1. Định hướng sử dụng CQ cho phát triển nông - lâm nghiệp . 31
  1.3.2. Cơ sở thực tiễn của việc nghiên cứu cảnh quan của huyện Lập
  Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 32
  Tiểu kết chương 1 33
  Chương 2. CÁC NHÂN TỐ THÀNH TẠO CẢNH QUAN VÀ ĐẶC
  ĐIỂM CẢNH QUAN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC 34
  2.1. Các nhân tố thành tạo cảnh quan huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 34
  2.1.1. Vị trí địa lý . 34
  2.1.2. Điều kiện tự nhiên . 34
  2.1.3. Những hoạt động dân sinh . 48
  2.1.4. Đánh giá chung về nguồn lực . 52
  2.2.2. Đặc điểm chức năng cảnh quan huyện Lập Thạch 63
  Tiểu kết chương 2 66
  Chương 3. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN HUYỆN LẬP THẠCH VÀ ĐỀ
  XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP . 67
  3.1. Phân hạng mức độ thích nghi sinh thái 67
  3.1.1. Nguyên tắc và phương pháp đánh giá 67
  3.1.2. Chỉ tiêu đánh giá cảnh quan 68
  3.2. Đánh giá cảnh quan cho các ngành sản xuất nông - lâm nghiệp 70
  3.2.1. Ngành sản xuất nông nghiệp 71
  3.2.2. Ngành sản xuất lâm nghiệp . 76
  3.3. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp . 81
  3.4. Định hướng sử dụng không gian lãnh thổ huyện Lập Thạch cho phát
  triển nông - lâm nghiệp 83
  3.4.1. Quy hoạch phát triển nông - lâm nghiệp 84
  3.5.2. Định hướng sử dụng không gian lãnh thổ huyện Lập Thạch cho
  phát triển nông - lâm nghiệp 85
  Tiểu kết chương 3 89
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93
  PHỤ LỤC
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  BĐCQ Bản đồ cảnh quan
  BVMT Bảo vệ môi trường
  CQ Cảnh quan
  ĐGCQ Đánh giá cảnh quan
  ĐKTN Điều kiện tự nhiên
  DT Doanh thu
  KT - XH Kinh tế - Xã hội
  NCCQ Nghiên cứu cảnh quan
  NLKH Nông lâm kết hợp
  NLN Nông lâm nghiệp
  SX Sản xuất
  TNTN Tài nguyên thiên nhiên
  TT Thị trấn
  UBND Ủy ban nhân dân
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1. So sánh các điều kiện địa lý, cấu trúc CQ và hoạt động SXNLN 19
  Bảng 2.1: So sánh một số chỉ tiêu đất nông nghiệp 44
  Bảng 2.2: Biến động sử dụng đất đai giai đoạn 2000 - 2010 45
  Bảng 2.3: Các phụ lớp CQ và độ cao địa hình . 56
  Bảng 3.1: Tổng hợp đánh giá riêng các chỉ tiêu của CQ đối với sản xuất
  nông nghiệp . 73
  Bảng 3.2: Kết quả đánh giá cho nông nghiệp . 74
  Bảng 3.3: Tổng hợp kết quả đánh giá chung của các loại cảnh quan cho ngành
  nông nghiệp huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc . 75
  Bảng 3.4: Tổng hợp đánh giá riêng các chỉ tiêu của CQ đối với sản xuất
  lâm nghiệp . 78
  Bảng 3.5: Kết quả đánh giá tổng hợp cho phát triển lâm nghiệp . 79
  Bảng 3.6: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá ngành sản xuất nông, lâm nghiệp . 80
  Bảng 3.7: Kết quả đánh giá tổng hợp các loại CQ cho phát triển nông, lâm
  nghiệp huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 82
  Bảng 3.8: Kết cấu một số mô hình nông - lâm kết hợp 87
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 1.1. Sơ đồ quy trình đánh giá cảnh quan . 27
  Hình 2.1. Bản đồ hành chính huyện Lập Thạch 35
  Hình 2.2. Bản đồ địa hình huyện Lập Thạch . 37
  Hình 2.3. Biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm giai đoạn
  2003- 2012 . 39
  Hình 2.4. Lượng mưa trung bình các tháng trong năm giai đoạn
  2003- 2012 . 40
  Hình 2.5. Bản đồ thổ nhưỡng huyện Lập Thạch 42
  Hình 2.6. Bản đồ thảm thực vật huyện Lập Thạch 47
  Hình 2.7. Bản đồ cảnh quan huyện Lập Thạch 58
  Hình 3.1. Bản đồ đánh giá cảnh quan để phát triển nông nghiệp huyện
  Lập Thạch 76
  Hình 3.2. Bản đồ đánh giá cảnh quan để phát triển lâm nghiệp huyện
  Lập Thạch 81
  Hình 3.3. Bản đồ đánh giá cảnh quan để phát triển tổng hợp nông lâm
  nghiệp huyện Lập Thạch 83
  Hình 3.4. Sơ đồ: Vòng xoáy đói nghèo của người dân miền núi 86
  Hình 3.5. Sơ đồ Lợi ích KT - XH và môi trường của mô hình NLKH . 86

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Quá trình hội nhập kinh tế thế giới ngoài việc tạo ra cho Việt Nam vô vàn cơ
  hội hợp tác, phát triển với các nước trong khu vực ASEAN và mở rộng thị trường
  sang các nước khác trên thế giới còn đem đến những khó khăn, thách thức đòi hỏi sự
  tỉnh táo, quyết đoán thông minh, ứng phó khôn khéo ở các nhà quản lý nói chung
  cũng như các doanh nghiệp nói riêng. Với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế bằng việc
  giảm tỉ trọng ở nhóm ngành nông nghiệp tăng tỉ trọng các nhóm ngành công nghiệp
  và dịch vụ rõ ràng đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển vượt bậc, giúp chúng ta khẳng
  định được vị thế của mình trên đấu trường quốc tế trong đó có những mặt hàng đã có
  chỗ đứng, thương hiệu riêng biệt của Việt Nam mà phải kể đến ở đây là các mặt hàng
  nông sản như cà phê, tiêu, hay các mặt hàng thủy hải sản, .
  Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay ngành nông - lâm nghiệp của tỉnh không
  chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP toàn tỉnh (chỉ chiếm 10,69 % năm 2013 - nguồn
  Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (IPA Vinh Phuc)). Tuy nhiên nắm bắt
  được sự cần thiết của nhóm ngành nông - lâm nghiệp nên tỉnh Vĩnh Phúc mặc dù vẫn
  hướng tới mục đích phát triển kinh tế theo con đường công nghiệp song bên cạnh đó
  đã rất chú trọng tới việc nghiên cứu làm sao để sản lượng, chất lượng nông - lâm
  nghiệp trong toàn tỉnh luôn ổn định tạo công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho người
  nông dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông
  nghiệp, nông thôn ở vùng trung du và miền núi.
  Để phát triển nông - lâm nghiệp ngoài kinh nghiệm, trình độ của con người thì
  các nhân tố tự nhiên đóng một vai trò hết sức quan trọng.
  Là huyện miền núi phía Tây Bắc, nghèo nhất nhì của tỉnh Vĩnh Phúc, Lập
  Thạch có diện tích đất đồi, rừng tương đối lớn, nét đặc trưng này cũng là những thách
  thức trong quá trình phát triển kinh tế của huyện. Dù điều kiện khó khăn như vậy,
  người dân ở đây đã chinh phục được thiên nhiên, biến những khu đất đồi rộng lớn, sỏi
  đá, bạc màu thành những khu kinh tế mang giá trị kinh tế cao. Với tiềm năng đất đai,
  khí hậu, tài nguyên phong phú, Lập Thạch hội tụ tất cả các điều kiện để phát triển
  toàn diện các ngành kinh tế cả nông, lâm nghiệp và du lịch. Đặc biệt là khí hậu và đất đai
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  đã tạo nên những điều kiện để huyện phát triển đa dạng các giống cây trồng, vật nuôi,
  các vùng chiêm trũng ven sông, các hồ trong huyện đang được chú trọng phát triển
  chăn thả thủy sản, chủ yếu là cá. Một loại nông sản trở thành loại cây hàng hóa giảm
  nghèo bậc nhất của Lập Thạch chính là trái thanh long. Ngoài ra, các cây lương thực,
  cây nguyên liệu, cây công nghiệp ngắn ngày như lạc, đậu tương, mía vẫn được duy trì
  và phát triển. Một số cây công nghiệp dài ngày đang dần được thu hẹp về diện tích để
  nhường chỗ cho các giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: nhãn, vải, hồng, xoài.
  Vào mùa hè, khi đi qua hầu như bất kỳ con ngõ nhỏ nào, chúng ta đều có thể cảm nhận
  được hương vị của mít, na, nhãn, vải. Cùng với vị ngọt thơm của những đồi quả chín,
  Lập Thạch hôm nay còn trải rộng màu xanh mát mắt của những cánh đồng rau màu.
  Những giống cây trồng như bí đỏ, bí xanh, dưa chuột và đỗ cove đã mang lại màu xanh
  no ấm cho nhiều cánh đồng cao sản trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc quan tâm đầu
  tư để khai thác các nguồn lực của huyện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế hiện nay
  còn chưa tương xứng. Tuy tiềm năng để phát triển kinh tế của huyện rất mạnh nhưng
  công tác khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó còn thiếu tính lâu dài và đồng
  bộ trên toàn khu vực, thiếu cơ sở khoa học. Để có quy hoạch phát triển kinh tế bền
  vững, phát huy được thế mạnh của huyện, cần có những nghiên cứu đánh giá tổng hợp
  điều kiện tự nhiên nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc đi ̣nh hướng phát triển, nâng
  cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông - lâm nghiệp, đảm bảo phát triển bền
  vững kinh tế - xã hội của huyện. Chính vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Đánh giá tổng
  hợp điều kiện tự nhiên huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ phát triển nông -
  lâm nghiệp” nhằm góp phần khai thác tốt các tiềm năng tự nhiên phục vụ chiến lược
  phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường khu vực nghiên cứu.
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài
  2.1. Mục tiêu
  - Nghiên cứu đặc điểm phân hóa CQ huyện Lập Thạch, làm sáng tỏ tiềm năng
  và thực trạng khai thác tài nguyên của huyện.
  - Xác lập luận cứ khoa học cho phát triển nông - lâm nghiệp huyện Lập Thạch,
  trên cơ sở phân tích, đánh giá cảnh quan. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
  chất lượng phát triển ngành nông - lâm nghiệp của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  2.2. Nhiệm vụ
  Để hoàn thành những mục tiêu trên, luận văn phải giải quyết những nhiệm vụ sau:
  - Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Xác định cơ sở
  khoa học và phương pháp nghiên cứu đề tài.
  - Thu thập các dữ liệu, số liệu, tài liệu, bản đồ có liên quan ở vùng nghiên cứu.
  - Phân tích đặc điểm, sự phân hóa các hợp phần tự nhiên, xây dựng hệ thống
  phân loại cảnh quan và thành lập bản đồ cảnh quan huyện Lập Thạch tỷ lệ 1:100.000
  làm cơ sở để đánh giá cho các loại hình sản xuất nông - lâm nghiệp chủ yếu trên lãnh
  thổ nghiên cứu.
  - Tiến hành xây dựng bản đồ phân hạng mức độ thích hợp tiềm năng sinh thái
  tự nhiên đối với cây trồng trong sản xuất nông lâm nghiệp cho huyện Lập Thạch -
  tỉnh Vĩnh Phúc.
  - Đánh giá cảnh quan huyện Lập Thạch cho mục đích phát triển nông - lâm nghiệp.
  - Đề xuất một số định hướng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, tổ chức
  không gian phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng bền vững huyện Lập Thạch, tỉnh
  Vĩnh Phúc.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  3.1. Về không gian, thời gian
  - Bao gồm toàn bộ phần diện tích của huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.
  - Về mặt thời gian: Luận văn sử dụng các số liệu từ năm 2005 cho đến nay
  3.2. Về nội dung
  - Đối tượng là các nhân tố điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển và
  hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.
  - Luận văn nghiên cứu sự phân hóa điều kiện tự nhiên trong địa bàn huyện Lập
  Thạch để thành lập bản đồ cảnh quan tỷ lệ 1:100.000.
  - Luận văn đi sâu nghiên cứu, đánh giá loại cảnh quan huyện Lập Thạch. Từ đó,
  xác định mức độ thuận lợi hay không thuận lợi của từng loại cảnh quan đối với sản xuất
  nông, lâm nghiệp và đề xuất định hướng không gian phát triển bền vững cho lĩnh vực
  nông, lâm nghiệp huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Xem Thêm: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status