Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  LỜI CẢM ƠN
  Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Ngọc
  Nông, người đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và giúp đỡ tôi trong suốt quá
  trình thực hiện đề tài và hoàn chỉnh luận văn của mình.
  Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong khoa Tài
  nguyên và Môi trường, khoa Sau đại học Trường Đại học Nông Lâm -
  Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo, cán bộ UBND xã Tích Lương đã tạo
  mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện luận
  văn này.
  Để hoàn thành luận văn, tôi còn nhận được sự động viên, khích lệ
  của bạn bè đồng nghiệp và những người thân trong gia đình. Tôi xin
  chân thành cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ quý báu đó.

  Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2010
  Tác giả luận văn


  PHẠM THỊ TRÀ GIANG Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
  TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ
  1 UBND Ủy ban nhân dân
  2 FAO Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc
  3 CSD Chưa sử dụng
  4 NTTS Nuôi trồng thủy sản
  5 KCN Khu công nghiệp
  6 QL3 Quốc lộ 3
  7 TDTT Thể dục thể thao
  8 TTCN Tiểu thủ công nghiệp
  9 TBKT Tiến bộ kỹ thuật
  10 PNN Phi nông nghiệp
  11 SXNN Sản xuất nông nghiệp
  12 GPMB Giải phóng mặt bằng
  1
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  1 Bảng 4.1: Đánh giá kết quả năng suất cây trồng năm 2005 44
  2
  Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Tích Lương
  năm 2005
  54
  3
  Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp xã Tích Lương
  năm 2005
  57
  4 Bảng 4.4: Biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 59
  5
  Bảng 4.5: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông
  nghiệp sang các mục đích khác của xã Tích lương-
  Thành phố Thái Nguyên
  72
  6
  Bảng 4.6: Kết quả thực hiện Thu hồi đất sử dụng đất nông nghiệp
  xã Tích lương- Thành phố Thái Nguyên
  73
  7
  Bảng 4.7: Kết quả thực hiện đất chưa sử dụng vào sử dụng trong
  mục đích nông nghiệp của xã Tích lương- Thành phố
  Thái Nguyên
  76
  8
  Bảng 4.8: Kết quả thực hiện chuyển mục đích PNN sang mục
  đích khác của xã Tích Lương
  77
  9 Bảng 4.9: Kết quả thực hiện thu hồi đất PNN của xã Tích Lương 78
  10
  Bảng 4.10: Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
  trong mục đích phi nông nghiệp của xã Tích Lương
  81
  11
  Bảng 4.11: Kết quả thực hiện quy hoạch cac tuyến đường giao
  thông của xã Tích Lương – thành phố Thái Nguyên
  82
  12
  Bảng 4.12: Kết quả thực hiện quy hoạch các công trình xây dựng
  cơ bản của xã Tích Lương
  84
  13
  Bảng 4.13: Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
  của xã Tích Lương giai đoạn 2005- 2010
  86
  2
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  STT Tên biểu đồ Trang
  1
  Biểu đồ 4.1. Giá trị sản xuất các ngành giai đoạn 2005 – 2010
  (giá cố định 1994)
  69
  2
  Biểu đồ 4.2. Hiệu quả kinh tế một số loại cây trồng và vật nuôi xã
  Tích Lương năm 2005
  70
  1
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  Phần 1
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
  Trong xu thế hội nhập như ngày nay, cùng với nhu cầu của sự phát
  triển kinh tế, tốc độ đô thị hoá ngày càng cao, sự gia tăng của các khu công
  nghiệp ngày càng mạnh, là nhu cầu sử dụng đất vào các mục đích khác nhau
  để đáp ứng nhu cầu cho sự tồn tại và sự phát triển của con người ngày càng
  gia tăng. Điều này đã dẫn đến tình trạng đất đai bị khai thác và sử dụng một
  cách bừa bãi, môi trường đất bị huỷ hoại nghiêm trọng.
  Tuy nhiên, quá trình triển khai lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế
  hoạch sử dụng đất còn nhiều hạn chế bất cập. Việc tổ chức thực hiện phương
  án quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt còn thiếu đồng bộ, thiếu cơ chế
  kiểm tra, giám sát dẫn đến tình trạng “quy hoạch treo”. Nhiều phương án quy
  hoạch chưa dự báo được hết tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
  trong kỳ quy hoạch, việc bố trí quỹ đất cho các thành phần kinh tế không sát
  với với nhu cầu thực tế, dẫn đến qúa trình thực hiện phải điều chỉnh bổ sung
  nhiều lần; đặc biệt ở những địa phương có điều kiện thuận lợi về giao thông,
  gần các trung tâm kinh tế lớn, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra nhanh
  (công nghiệp, dịch vụ phát triển). Trước thực trạng như vậy, việc quy hoạch
  sử dụng đất là cần thiết và hữu hiệu.
  Đứng trước vấn đề đó, Ủy ban nhân dân xã Tích Lương đã tiến hành
  lập Quy hoạch sử dụng đất xã Tích Lương thời kỳ 2006- 2010 và được Ủy
  ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết đinh số 2574/
  QĐ/UBND, ngày 30/08/2007. Kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất
  những năm qua đã góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội,
  đặc biệt trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường, trường, trạm xây dựng
  nhà máy khai thác và chế biến khoáng sản một cách hiệu quả tiềm năng đất
  đai. Đồng thời làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  và 5 năm của xã, xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết cụ thể.
  Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không
  chỉ trước mắt mà cả lâu dài. Với mục tiêu giúp địa phương nhìn nhận đánh giá
  kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006- 2010,
  phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại bất cập trong
  quá trình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất, đề xuất các giải pháp
  nhằm nâng cao tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất; khắc phục
  những nội dung sử dụng đất bất hợp lý, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh những
  nội dung của phương án quy hoạch sử dụng đất không theo kịp những biến
  động trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Được sự đồng ý của
  Ban chủ nhiệm khoa Sau Đại học- trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên.
  Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông - Phó Hiệu
  Trưởng trường Đại học Nông Lâm, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh
  giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy
  hoạch sử dụng đất xã Tích lương, thành phố Thái Nguyên”
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Tìm hiểu công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất của xã Tích Lương
  nhằm đánh giá được những thành tựu, hạn chế trong việc thực hiện quy hoạch kế
  hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006- 2010 đã phê duyệt.
  Đánh giá thực trạng và nhằm tìm ra những nguyên nhân chủ yếu gây
  cản trở việc quy hoạch trên địa bàn xã trong những năm qua.
  Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác thực hiện quy hoạch sử
  dụng đất của xã trong giai đoạn tới. 3
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  1.3. Mục đích của đề tài
  - Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất của xã Tích Lương
  nhằm đánh giá kết quả thực hiện và tìm ra những thuận lợi, khó khăn, tìm ra
  những yếu tố tích cực, những hạn chế bất cập trong quá trình tổ chức thực
  hiện phương án quy hoạch, đánh giá kết quả thực hiện và tìm ra những thuận lợi,
  khó khăn, nguyên nhân của những tồn tại, bất cập trong công tác thực hiện quy
  hoạch sử dụng đất.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tổ chức thực hiện có hiệu quả
  phương án quy hoạch sử dụng đất trân địa bàn xã. Đảm bảo hài hòa giữa các
  mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của xã.

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất xã Tích Lương thành phố Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status