Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống Nông lâm kết hợp tại địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống Nông lâm kết hợp tại địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  iii
  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình thực hiện công trình nghiên cứu khoa học này tôi đã nhận
  được sự giúp đỡ tận tình đầy trách nhiệm và hiệu quả của quý thầy, cô giáo, các nhà
  khoa học và quản lý, các cơ quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp
  và Phát triển Nông thôn.
  Nhân dịp này, cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Đặng Kim Vui,
  GS. TS. Trần Ngọc Ngoạn những người thầy đã luôn giúp đỡ tôi trong suốt chặng
  đường phấn đấu trong khoa học.
  Trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Ban Đào tạo Sau đại học - Đại học Thái Nguyên,
  Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học trường Đại học Nông - Lâm Thái Nguyên, các
  nhà khoa học và nhà giáo của trường Đại học Nông - Lâm Thái nguyên cùng các tổ
  chức, cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp của Việt Nam.
  Trân trọng cảm ơn tập thể cán bộ Phòng NN & PTNT, chính quyền địa
  phương và đông đảo bà con nhân dân các xã của huyện Võ Nhai, Ban chủ nhiệm
  khoa, các thầy cô giáo cùng các sinh viên khoa Lâm nghiệp Trường Đại Học Nông -
  Lâm Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu tại địa phương.
  Cảm tạ gia đình, các đồng nghiệp và bạn bè thân hữu, đặc biệt là người vợ đã
  động viên giúp đỡ tôi sẻ chia mọi khó khăn trong bước đường đầy gian khổ để tôi
  vươn tới được những thành quả khoa học ngày hôm nay.

  Thái Nguyên, tháng 06 năm 2011

  ĐÀM VĂN VINH


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  iv
  MỤC LỤC

  Mục Tra
  ng
  PHỤ BÌA i
  LỜI CAM ĐOAN ii
  LỜI CẢM ƠN iii
  MỤC LỤC iv
  Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt vii
  Danh mục các bảng biểu ix
  Danh mục các hình xi

  MỞ ĐẦU 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Ý nghĩa và điểm mới của đề tài 4

  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5
  1.1. Những nghiên cứu về hệ thống cây trồng và hệ thống canh tác 5
  1.1.1. Cơ sở khoa học của nghiên cứu hệ thống cây trồng và hệ thống
  canh tác

  5
  1.1.2. Cây trồng và hệ thống canh tác trên quan điểm sử dụng đất bền vững 7
  1.2. Sự hình thành và phát triển của NLKH 8
  1.2.1. Nhu cầu và thách thức đối với phát triển bền vững nông thôn miền núi 8
  1.2.2. Các nhân tố làm tiền đề cho sự phát triển NLKH trên phạm vi toàn cầu 9
  1.3. Lợi ích và vai trò của các hệ thống NLKH 11
  1.3.1. Đặc điểm của hệ thống nông lâm kết hợp phù hợp 11
  1.3.2. Lợi ích của các hệ thống NLKH 12
  1.4. Những nghiên cứu về Nông- Lâm kết hợp trên Thế giới và ở Việt Nam 13
  1.4.1. Những nghiên cứu về Nông- Lâm kết hợp trên Thế giới 13
  1.4.2. Những nghiên cứu về Nông lâm kết hợp ở Việt Nam 19
  1.5. Những nghiên cứu về vai trò của thành phần cây trồng trong HT
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  v
  NLKH đến việc bảo vệ đất dốc trên thế giới và ở Việt Nam. 26
  1.5.1. Vai trò của thành phần cây trồng trong hệ thống NLKH đến việc
  bảo vệ đất dốc trên Thế giới

  26
  1.5.2. Vai trò của thành phần cây trồng trong hệ thống NLKH đến việc
  bảo vệ đất dốc ở Việt Nam

  28
  1.5.3. Các biện pháp bảo vệ đất đất dốc trong canh tác NLKH trên Thế giới
  và ở Việt Nam

  29
  1.6. Một số phương pháp đánh giá và kết quả nghiên cứu về hiệu quả
  kinh tế trong NLKH ở vùng Đông Bắc nước ta

  33
  1.6.1. Một số phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế trong nông lâm kết hợp 33
  1.6.2. Hiệu quả kinh tế một số hệ thống sử dụng đất dốc vùng Đông Bắc
  nước ta

  34

  CHƯƠNG II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  2.1. Nội dung nghiên cứu 37
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 37
  2.2.1. Phương pháp mô tả điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và phân chia
  khu vực sinh thái của địa bàn nghiên cứu

  37
  2.2.2. Phương pháp đánh giá thực trạng phát triển nông lâm kết hợp tại
  địa bàn nghiên cứu

  38
  2.2.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả của một số hệ thống NLKH tại địa
  bàn nghiên cứu

  39
  2.2.4. Phương pháp nghiên cứu một số biện pháp cải tiến, thử nghiệm và
  đề xuất giải pháp góp phần phát triển NLKH tại địa phương

  45
  2.4.5. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 46

  CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47
  3.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội huyện Võ Nhai 47
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 47
  3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 50
  3.2. Thực trạng phát triển NLKH trên địa bàn nghiên cứu 53
  3.2.1. Kết quả thống kê, phân loại các hệ thống NLKH huyện Võ Nhai 53
  3.2.2. Thành phần loài cây trồng, vật nuôi trong các hệ thống NLKH 55
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  vi
  3.2.3. Sự phối hợp giữa các thành phần trong các hệ thống NLKH 56
  3.3. Hiệu quả của các hệ thống NLKH trên địa bàn huyện Võ Nhai 57
  3.3.1. Hiệu quả kinh tế 57
  3.3.2. Hiệu quả môi trường của các hệ thống NLKH 82
  3.3.3. Một số tác động về mặt xã hội từ các hệ thống NLKH 87
  3.3.4. Đánh giá tính bền vững của các hệ thống NLKH tại Võ Nhai 89
  3.4. Biện pháp cải tiến thử nghiệm và một số giải pháp chủ yếu góp
  phần phát triển NLKH huyện Võ Nhai

  93
  3.4.1. Những thuận lợi, khó khăn trở ngại trong phát triển NLKH tại Võ Nhai 93
  3.4.2. Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển NLKH huỵện Võ Nhai 96

  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 108
  1. Kết luận 108
  2. Đề nghị 110
  CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 112
  PHỤ LỤC 124  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  vii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

  Chữ viết tắt Tên đầy đủ
  BVTV Bảo vệ thực vật
  CAQ Cây ăn quả
  CPBĐ Chi phí biến đổi
  CPCĐ Chi phí cố định
  CPSX Chi phí sản xuất
  Cs Cộng sự
  dt dẫn theo
  đ Đồng
  D1.3 Đường kính thân cây ở vị trí độ cao 1,3m (cm)
  FC Fixed costs (Chi phí cố định)
  GM Gross margin (Tổng thu nhập)
  GO Gross output (Giá trị sản xuất/n¨m)
  GTSX Giá trị sản xuất
  HVN Chiều cao vút ngọn cây (m)
  HT Hệ thống
  KHCN Khoa học công nghệ
  KV1 Khu vực 1
  KV2 Khu vực 2
  KV3 Khu vực 3
  LNXH Lâm nghiệp xã hội
  LĐ Lao động
  NLN Nông lâm nghiệp
  NLKH Nông lâm kết hợp
  NN Nông nghiệp
  NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  NXB Nhà xuất bản
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  viii
  Chữ viết tắt Tên đầy đủ
  NFI Net farm income (Thu nhập thuần)
  RchèRg Rừng-chè-ruộng
  RTN Rừng tự nhiên
  RRg Rừng-ruộng
  RVAC Rừng - vườn - ao - chuồng
  RVACRg Rừng- vườn - ao - chuồng - ruộng
  RVCRg Rừng- vườn - chuồng - ruộng
  RVAC Rừng- vườn - ao - chuồng
  SALT Sloping Agriculture land technology (Kỹ thuật canh tác trên
  đất dốc)
  SX Sản xuất
  TT Thứ tự
  TB Trung bình
  VAC Vườn - ao - chuồng


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  ix
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng Tên bảng Trang
  1.1. Ảnh hưởng của các loại cây trồng đến xói mòn đất canh tác 28
  1.2 Hiệu quả kinh tế của một số hệ thống sử dụng đất dốc tại khu
  vực Tam Đảo

  35
  3.1 Cơ cấu sử dụng đất huyện Võ Nhai năm 2006 48
  3.2 Tỷ lệ đất đai theo độ dốc của huyện 53
  3.3 Kết quả thống kê, phân loại các hệ thống NLKH được điều tra
  của các khu vực trong huyện Võ Nhai

  54
  3.4 Phân bố các hệ thống NLKH các khu vực trong huyện 54
  3.5 Phân bố các hệ thống điều tra theo mức thu nhập/ha/năm 57
  3.6 Hiệu quả kinh tế của các công thức SX hệ thống RVACRg 61
  3.7 Hiệu quả kinh tế của các công thức SX hệ thống RVAC 64
  3.8 Hiệu quả kinh tế của các công thức SX hệ thống VAC 67
  3.9 Hiệu quả kinh tế của các công thức SX hệ thống RCheRg 69
  3.10 Hiệu quả kinh tế của các công thức SX hệ thống RRg 72
  3.11 Hiệu quả kinh tế của các công thức SX hệ thống RVCRg 74
  3.12 Tổng hợp hiệu quả kinh tế của các công thức SX bình
  quân/ha/năm theo từng hệ thống

  75
  3.13 Hiệu qu¶ kinh tÕ cña các thành phần trong hÖ thèng NLKH 77
  3.14 Ng-êi d©n tham gia ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c hệ thống
  NLKH

  79
  3.15 So sánh hiÖu qu¶ kinh tÕ mét sè c©y trång n«ng nghiÖp chính
  trồng độc canh và trồng xen trong HT NLKH

  80
  3.16 So sánh sinh trưởng của một số cây lâm nghiệp trồng thuần và
  trồng xen trong hệ thống NLKH

  81
  3.17 Lượng đất xói mòn của các hệ thống cây trồng theo độ dốc 82
  3.18 Tương quan hồi quy giữa độ dốc và lượng đất xói mòn ở các hệ thống
  cây trồng

  83
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  x
  Bảng Tên bảng Trang
  3.19 Lượng đất xói mòn của các hệ thống NLKH 84
  3.20 Kết quả phân tích một số chỉ tiêu hoá tính của đất trong các hệ
  thống NLKH và HT thuần nông điểm nghiên cứu

  85
  3.21 Người dân đ¸nh gi¸ hiÖu qu¶ m«i tr-êng cña c¸c hÖ thèng
  NLKH và vai trò của các HT cây nông nghiệp trong HT NLKH

  86
  3.22 Số công lao động/ha/năm của các HT NLKH 87
  3.23 Kết quả đánh giá tính bền vững của các HT NLKH có sự tham gia 91
  3.24 Đánh giá sức sản xuất của đất đai trong các HT NLKH qua 3 năm 92
  3.25 Những khó khăn, cản trở chính của các dạng HT NLKH 95
  3.26 Kết quả lựa chọn các hệ thống NLKH có sự tham gia 97
  3.27 Ảnh hưởng của độ dốc đến năng suất một số HT cây trồng
  chính trong HT NLKH

  102
  3.28 Hàm tương quan y = ax + b giữa độ dốc x (độ) với năng suất
  một số cây trồng y trong HT NLKH

  102
  3.29 Một số giải pháp đề xuất góp phần phát triển NLKH cho 3 khu
  vực sinh thái Huyện Võ Nhai

  104
  3.30 Giải pháp chủ yếu cho mỗi hệ thống góp phần phát triển NLKH
  Huyện Võ Nhai

  105
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  xi
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình Tên hình Trang
  3.1 Biểu đồ phân bố các mô hình theo mức thu nhập/năm/ha của 3
  khu vực điều tra đại diện cho 3 vùng sinh thái huyện Võ Nhai

  58
  3.2 Sơ đồ lát cắt hệ thống RVACRg điển hình 59
  3.3 Sơ đồ lát cắt hệ thống RVAC điển hình 62
  3.4 Sơ đồ lát cắt hệ thống VAC điển hình 65
  3.5 Sơ đồ lát cắt hệ thống RchèRg điển hình 68
  3.6 Sơ đồ lát cắt hệ thống RRg điển hình 70
  3.7 Sơ đồ lát cắt hệ thống RVCRg điển hình 73
  3.8 Sơ đồ phân tích SWOT trong phát triển sản xuất NLKH đối với
  3 khu vực sinh thái huyện Võ Nhai

  94

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  1
  MỞ ĐẦU

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Việt Nam với tổng diện tích tự nhiên trên 33 triệu ha, trong đó đất đồi núi
  chiếm 3/4 diện tích, tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Du - Miền núi phía Bắc,
  miền Trung và Tây Nguyên. Do vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu, địa hình, cấu tạo địa
  chất, phân bố thực vật và hoạt động sản xuất của con người nên tà i nguyên rừng và
  đất đai ở vùng này rất đa dạng và phong phú.
  Đặc điểm chủ yếu của vùng đồi núi là đất đai có độ dốc cao, cùng với đặc điểm
  của khí hậu Việt Nam mưa lớn, tập trung theo mùa và nạn chặt phá rừng bừa bãi đã
  làm cho đất đai bị xói mòn rửa trôi nghiêm trọng. Sự thoái hoá đất canh tác đang
  diễn ra theo chiều hướng ngày càng trầm trọng, trong khi đó dân số không ngừng
  tăng lên [53], [97]. Vì vậy con đường để đáp ứng nhu cầu lương thực - thực phẩm
  là phải tăng diện tích canh tác và tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Song việc tăng
  diện tích canh tác nông nghiệp bằng con đường chặt phá rừng ở nước ta trong thời
  gian qua đã để lại hậu quả khôn lường. Đất đai bị thoái hoá, môi trường sinh thái
  không đảm bảo an toàn trong khu vực vì vậy hạn hán, lũ lụt ngày nhiều hơn.
  Một trong những nguyên nhân làm cho xói mòn đất thêm trầm trọng là sản
  xuất nông nghiệp độc canh trên đất dốc, vì vậy năng suất cây trồng ngày càng giảm,
  đất đai và môi trường ngày càng suy thoái trầm trọng kéo theo đời sống của người
  dân càng gặp khó khăn hơn. Vấn đề này đã được nhiều nhà khoa học trong và ngoài
  nước đề cập tới [10], [13], [79], [23], [31], [32].
  Như vậy ở nước ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung đang
  phải đối mặt với mâu thuẫn gay gắt là đáp ứng nhu cầu về lương thực - thực phẩm
  cho người dân đồng thời phải giữ gìn môi trường sinh thái đảm bảo tính bền vững
  ổn định sản xuất. Phương thức canh tác NLKH là một hướng giải quyết hiệu quả
  mâu thuẫn trên, thông qua đó đảm bảo an ninh lương thực miền núi đồng thời phát
  triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên [21], [37], [72], [112].
  Việc phát triển NLKH muốn đạt hiệu quả thì cần khai thác triệt để những
  kiến thức, kinh nghiệm và phải xuất phát từ nguyện vọng của người dân địa phương
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  2
  bởi hơn ai hết họ là những người trực tiếp sản xuất và hưởng lợi trên diện tích đất
  đai của mình. Vì vậy nghiên cứu NLKH không những cần có sự tham gia của các
  nhà khoa học mà vai trò tham gia của người dân là một nhân tố không thể thiếu để
  có thể kết hợp giữa những kiến thức kinh nghiệm truyền thống với kiến thức khoa
  học tiên tiến [1], [3], [11], [68], [71].
  Phương thức sản xuất NLKH phù hợp với canh tác của các vùng đồi núi
  đặc biệt là các vùng có tiềm năng đất đai và nhân lực. Trong hệ thống NLKH có
  sự phối kết hợp nhiều thành phần của Nông - Lâm - Ngư nghiệp, trong đó cây
  trồng thường được bố trí với kết cấu theo không gian và thời gian hợp lý nên tận
  dụng được tiềm năng đất đai một cách tương đối triệt để. Vì thế sản xuất NLKH
  không những đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân vùng núi mà còn tạo
  công ăn việc làm, đồng thời còn có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái, góp
  phần sử dụng đất theo hướng bền vững, không ngừng ổn định kinh tế xã hội vùng
  nông thôn miền núi [85], [60], [128].
  Võ Nhai là một huyện vùng núi cao của tỉnh Thái Nguyên có địa hình phức
  tạp chủ yếu là núi đá vôi, núi đất và thung lũng đan xen nhau. Toàn huyện có tổng
  diện tích đất đai là: 84.510,41 ha. Trong đó đất nông nghiệp là: 6.325,0 ha chiếm tỷ
  lệ 7,48%; đất lâm nghiệp là: 55.469,41 ha chiếm tỷ lệ 65,64% [57]. Kể từ năm 1991
  trở lại đây nhờ có sự đầu tư của Chính phủ thông qua các dự án 327, 661 .sự phối
  hợp tư vấn kỹ thuật của các tổ chức, cơ quan nghiên cứu và khuyến nông người dân
  Võ Nhai đã nhận thức được vai trò của việc canh tác đất dốc. Đặc biệt là việc xây
  dựng hệ thống NLKH trên đất dốc đã giúp nhiều hộ trong vùng vươn lên trở thành
  những hộ làm kinh tế giỏi góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn.
  Tuy nhiên sản xuất theo phương thức NLKH trên địa bàn huyện hiện vẫn còn
  manh mún, vì vậy mà năng suất cây trồng, vật nuôi nhìn chung còn thấp dẫn đến
  hiệu quả kinh tế chưa cao [96]. Để giúp người dân địa phương có những giải pháp
  phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp nói chung và NLKH nói riêng theo hướng sử
  dụng tài nguyên lâu bền và hiệu quả chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
  "Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống Nông lâm kết hợp tại địa bàn huyện
  Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên".
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  3
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Mục tiêu chung
  Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống NLKH điển hình, góp phần phát triển
  các hệ thống NLKH bền vững trên đất dốc, nâng cao đời sống người dân và bảo vệ
  môi trường sinh thái vùng trung du, miền núi nói chung và huyện Võ Nhai - Thái
  Nguyên nói riêng.
  Mục tiêu cụ thể
  - Đánh giá thực trạng phát triển và hiệu quả của một số hệ thống NLKH tại
  huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
  - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của một số hệ thống NLKH tại địa
  phương, góp phần sử dụng đất bền vững.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là các hệ thống NLKH chính, các phương thức sản
  xuất NLKH phổ biến đang được người dân địa phương huyện Võ Nhai - Thái
  Nguyên áp dụng.
  Phạm vi nghiên cứu
  Về không gian:
  - Nghiên cứu các diện tích đang sản xuất Nông lâm kết hợp
  - Khảo sát, điều tra, phân loại các hệ thống NLKH trên toàn huyện Võ Nhai. Số
  liệu điều tra chi tiết lấy ở một số xã đại diện cho 3 khu vực sinh thái của huyện:
  Khu vực 1 gồm các xã Lâu Thượng, La Hiên; Khu vực 2 gồm các xã Cúc
  Đường, Vũ Chấn. Khu vực 3 gồm các xã Bình Long, Dân Tiến, Liên Minh,
  Tràng Xá.
  Về thời gian:
  - Các thông tin và số liệu về tổng quan tài liệu nghiên cứu trong lĩnh vực
  NLKH được tổng hợp từ năm 2005 và bổ xung trong quá trình nghiên cứu.
  - Các kết quả điều tra, khảo sát phân loại các hệ thống NLKH, tài liệu về
  đặc điểm dân sinh kinh tế xã hội và đánh giá chung về hiệu quả kinh tế của các
  hệ thống ở 3 khu vực trong huyện được tổng hợp chủ yếu từ năm 2005 - 2006.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

  4
  - Kết quả điều tra chi tiết đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường và tác động
  về mặt xã hội được tổng hợp từ năm 2006 - 2008.
  - Phân tích những khó khăn, thuận lợi và đề xuất giải pháp chủ yếu được
  tổng hợp từ năm 2007- 2008.
  Về nội dung:
  - Do điều kiện thời gian và nhân lực có hạn nên đề tài tập trung vào nghiên cứu
  đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế, hiệu quả bảo vệ đất và bước đầu đánh giá tác động
  về mặt xã hội của các hệ thống NLKH điển hình.
  - Chọn ra một số hệ thống NLKH điển hình ở một số xã trong huyện để điều tra,
  theo dõi, đánh giá và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật điển hình trong hệ thống
  NLKH. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển NLKH cho
  huyện Võ Nhai trong thời gian tới.
  4. Ý NGHĨA VÀ ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI
  Ý nghĩa khoa học
  - Bổ sung phương pháp tiếp cận và nghiên cứu trong nghiên cứu đánh giá các
  hệ thống NLKH: hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường, xã hội và tính bền vững.
  - Kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung cơ sở cho việc qui hoạch phát triển
  kinh tế vùng Trung du Bắc bộ nói chung và Huyện Võ Nhai nói riêng.
  Ý nghĩa thực tiễn
  - Các giải pháp mà luận án đề xuất sẽ được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất để
  góp phần phát triển các hệ thống NLKH theo hướng sử dụng đất bền vững, cho hiệu
  quả kinh tế cao, ổn định đời sống người dân vùng nông thôn miền núi.
  Điểm mới của đề tài
  - Là công trình nghiên cứu tương đối đầy đủ, hệ thống về NLKH cho một
  huyện cụ thể.
  - Định lượng được giá trị hiệu quả của 6 hệ thống NLKH điển hình cho 3 vùng
  sinh thái của huyện Võ Nhai mà trước đây trong vùng nghiên cứu chưa có, như hiệu
  quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường và tính bền vững.
  - Đề xuất được một số giải pháp phát triển các hệ thống NLKH phù hợp với
  địa bàn nghiên cứu.

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống Nông lâm kết hợp tại địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống Nông lâm kết hợp tại địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status