Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thước nanomet Ce 0.75 Zr0.25O2 , Ce 0.5 Zr0.5O2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thước nanomet Ce 0.75 Zr0.25O2 , Ce 0.5 Zr0.5O2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục . iii
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt iv
  Danh mục bảng . v
  Danh mục hình . vi
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN . 2
  1.1. Một số phương pháp tổng hợp vật liệu nano 2
  1.1.1. Phương pháp gốm truyền thống 2
  1.1.2. Phương pháp đồng tạo phức 2
  1.1.3. Phương pháp đồng kết tủa . 3
  1.1.4. Phương pháp sol – gel . 3
  1.1.5. Phương pháp thủy nhiệt . 4
  1.1.6. Phương pháp tổng hợp đốt cháy 4
  1.2. Các phương pháp xác định đặc trưng của vật liệu . 5
  1.2.1. Phương pháp phân tích nhiệt . 5
  1.2.2. Phương pháp nhiễu xạ tia Rơnghen (X – ray Diffraction - XRD) 6
  1.2.3. Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM – Transmission
  Electron Microscopy) 8
  1.2.4. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM – Scanning Electron
  Microscopy) . 9
  1.2.5. Phương pháp đo diện tích bề mặt (BET – Brunauer Emmett Teller) . 10
  1.2.6. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại . 11
  1.3. Phương pháp trắc quang 12
  1.4. Tình hình nghiên cứu oxit hỗn hợp trong hệ đất hiếm – Zirconi . 13
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4.1. CeO 2 – ZrO 2 . 13
  1.4.2. Ce 1 – x Zr x O 2 14
  1.4.3. Ce x Zr 1-x O 2 18
  Chương 2: THỰC NGHIỆM . 22
  2.1. Hóa chất và thiết bị . 22
  2.1.1. Hóa chất . 22
  2.1.2. Thiết bị . 22
  2.2. Tổng hợp các oxít . 23
  2.2.1. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo thành pha tinh thể và
  kích thước hạt của Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 . 24
  2.2.2. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo thành pha tinh thể và
  kích thước hạt của Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 25
  2.2.3. Hình thái học, diện tích bề mặt riêng của mẫu tối ưu . 26
  2.2.4. Sử dụng Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 , Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 làm xúc tác trong phản ứng
  quang hóa khử màu metylen xanh . 26
  Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 28
  3.1. Tổng hợp oxit Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 . 28
  3.1.1. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo thành pha tinh
  thể và kích thước hạt Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 . 28
  3.1.2. Hình thái học, diện tích bề mặt riêng của mẫu tối ưu của
  Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 34
  3.2. Tổng hợp oxit Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 37
  3.2.1 Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo thành pha tinh
  thể và kích thước hạt Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 37
  3.2.2. Hình thái học, diện tích bề mặt riêng của mẫu tối ưu của
  Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 43
  3.3. Kết quả sử dụng Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 , Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 nano làm xúc tác trong
  phản ứng quang hóa khử màu metylen xanh . 46
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.3.1. Dựng đường chuẩn xác định nồng độ metylen xanh . 46
  3.3.2. Đánh giá khả năng xúc tác quang hóa của vật liệu tổng hợp được . 47
  KẾT LUẬN . 50
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 51
  PHỤ LỤC . .

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Tên viết tắt Tên đầy đủ
  BET Brunauer- Emmett-Teller (Đo diện tích bề mặt riêng)
  DMC dimethyl carbonate
  DSC Differential scanning calorimetry (phân tích nhiệt vi sai)
  DTA Differential Thermal Analysis (phân tích nhiệt vi sai)
  IR Infrared spectroscopy (Phổ hồng ngoại)
  PVA Poli vinyl ancol
  SEM Scanning Electron Microscopy (Kính hiển vi điện tử quét)
  SHS Self Propagating High Temperature Synthesis Process
  TGA Thermo Gravimetric Analysis-TGA
  (Phân tích nhiệt trọng lượng)
  TEM Transnission Electron Microscopy
  (Kính hiển vi điện tử truyền qua)
  XRD X-Ray Diffraction (Nhiễu xạ Rơnghen)
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1 : Bảng thông số kết cấu của các chất xúc tác . 19
  Bảng 1.2: Bảng giá trị kích thước hạt theo nhiệt độ nung . 20
  Bảng 3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến kích thước hạt . 30
  Bảng 3.2. Ảnh hưởng của pH đến kích thước hạt 33
  Bảng 3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ mol Ce
  4+
  /Zr
  4+
  /glyxin đến sự tạo thành pha tinh thể . 34
  Bảng 3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến kích thước hạt . 39
  Bảng 3.5. Ảnh hưởng của pH đến kích thước hạt 41
  Bảng 3.6. Ảnh hưởng của tỷ lệ mol Ce
  4+
  /Zr
  4+ /glyxin đến sự tạo thành pha tinh thể . 43
  Bảng 3.7. Số liệu xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ metylen xanh 46
  Bảng 3.8. Hiệu suất phân hủy metylen xanh theo thời gian chiếu xạ của
  Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 (sử dụng ánh sáng đèn UV) 47
  Bảng 3.9. Hiệu suất phân hủy metylen xanh theo thời gian chiếu xạ của
  Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 (sử dụng ánh sáng đèn UV) 48
  Bảng 3.10. Hiệu suất phân hủy metylen xanh theo thời gian của
  Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 (Sử dụng ánh sáng tự nhiên) 48
  Bảng 3.11 Hiệu suất phân hủy metylen xanh theo thời gian của Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 (Sử
  dụng ánh sáng tự nhiên) . 49

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC HÌNH
  Trang
  Hình 2.1. Sơ đồ điều chế vật liệu . 24
  Hình 3.1. Giản đồ phân tích nhiệt của gel Ce
  4+
  /Zr
  4+
  / glyxin . 29
  Hình 3.2. Giản đồ XRD của các mẫu nung ở nhiệt độ khác nhau . 30
  Hình 3.3. Phổ IR của gel nung ở các nhiệt độ khác nhau . 31
  Hình 3.4. Giản đồ XRD của các mẫu Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 được tạo gel ở pH khác nhau 32
  Hình 3.5. Giản đồ XRD của các mẫu ở tỷ lệ mol Ce
  4+
  /Zr
  4+
  /glyxin khác nhau . 33
  Hình 3.6. Ảnh TEM của oxit Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 35
  Hình 3.7. Ảnh SEM của oxit Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 . . 36
  Hình 3.8. Ảnh oxit Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 tối ưu sau khi nung. 36
  Hình 3.9. Giản đồ phân tích nhiệt của gel Ce
  4+
  /Zr
  4+
  /glyxin 37
  Hình 3.10. Giản đồ XRD của các mẫu nung ở nhiệt độ khác nhau . 38
  Hình 3.11. Phổ IR của các mẫu gel nung ở nhiệt độ khác nhau . 40
  Hình 3.12. Giản đồ XRD của các mẫu được tạo gel ở pH khác nhau . 41
  Hình 3.13. Giản đồ XRD của các mẫu ở tỷ lệ mol

  Ce
  4+
  /Zr
  4+
  /glyxin khác nhau . 42
  Hình 3.14. Ảnh TEM của oxit Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 44
  Hình 3.15. Ảnh SEM của oxit Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 . . 45
  Hình 3.16. Ảnh của oxit Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 tối ưu sau khi nung. . 45
  Hình 3.17. Đồ thị đường chuẩn xác định nồng độ metylen xanh 46
  Hình 3.18. Hiệu suất phân hủy metylen xanh theo thời gian chiếu xạ 48
  Hình 3.19. Hiệu suất phân hủy metylen xanh theo thời gian 49

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU

  Vật liệu nano đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực như:
  Vật lý, hóa học, đặc biệt trong sinh học vì kích thước nano so sánh được với
  kích thước của tế bào (10-100nm), virus (20-450nm), protein (5-50nm), gen
  (2nm rộng và 10-100nm chiều dài). Với kích thước nhỏ bé, cộng với việc
  “ngụy trang” giống như các thực thể sinh học khác và có thể thâm nhập vào các
  tế bào hoặc virus (phân tách tế bào, ), y dược , công nghệ cao cục bộ, tăng độ
  sắc nét hình ảnh trong cộng hưởng từ hạt nhân và nhiều ứng dụng khác. Sở dĩ
  như vậy là bởi vật liệu nano có những tính chất kỳ lạ khác hẳn so với các tính
  chất của vật liệu khối đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu trước đó. Tính
  chất thú vị của vật liệu nano bắt nguồn từ kích thước rất nhỏ bé có thể so sánh
  với các kích thước tới hạn của nhiều tính chất hóa lý của vật liệu nghĩa là kích
  thước của vật liệu nano đủ nhỏ để so sánh với các kích thước tới hạn của một
  số tính chất. Vật liệu nano nằm giữa tính chất lượng tử của nguyên tử và tính
  chất khối của vật liệu. Nguyên nhân khác biệt về tính chất của vật liệu nano so
  với vật liệu khối là do hai hiện tượng: Hiệu ứng bề mặt và kích thước tới hạn.
  Hiện nay trên thế giới có nhiều tác giả đang quan tâm tới việc chế tạo các vật
  liệu nano xúc tác vì loại vật liệu này có thể làm cho phản ứng đạt được tốc độ lớn
  nhất và hiệu quả sản phẩm cao nhất. Hệ đất hiếm – kim loại chuyển tiếp Mn, Co,
  Fe, Cr, Zr có nhiều triển vọng ứng dụng trong thực tế: các nhà khoa học đã tìm
  cách đưa công nghệ nano vào việc giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu như
  thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, xúc tác hóa học .
  Sự thay thế từng phần kim loại đất hiếm và kim loại chuyển tiếp trong
  oxit phức hợp có thể thay đổi tính chất, sự thay đổi nhỏ trong cấu trúc sẽ làm
  thay đổi rõ rệt tính chất của vật liệu: tính chất quang, tính chất từ, hoạt tính
  xúc tác.
  Từ nhận định trên, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu tổng hợp
  các oxit hỗn hợp kích thước nanomet Ce 0.75 Zr 0.25 O 2 , Ce 0.5 Zr 0.5 O 2 và khảo
  sát hoạt tính quang xúc tác của chúng”

  Xem Thêm: Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thước nanomet Ce 0.75 Zr0.25O2 , Ce 0.5 Zr0.5O2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thước nanomet Ce 0.75 Zr0.25O2 , Ce 0.5 Zr0.5O2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status