Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
  6
  1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài về quản lý nhà nước đối
  với thị trường chứng khoán
  6
  1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước nước về quản lý nhà nước
  đối với thị trường chứng khoán
  11
  1.3. Những giá trị của các công trình luận án cần tham khảo và vấn đề
  đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
  20
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  25
  2.1. Những vấn đề chung về thị trường chứng khoán 25
  2.2. Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán 33
  2.3. Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán ở một số nước và
  bài học cho Việt Nam
  51
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ
  TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP
  QUỐC TẾ
  73
  3.1. Khái quát lịch sử hình thành, phát triển và hội nhập của thị trường
  chứng khoán Việt Nam
  73
  3.2. Hội nhập quốc tế và những tác động đặt ra đối với quản lý nhà
  nước về thị trường chứng khoán
  78
  3.3. Thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt
  Nam trong hội nhập quốc tế
  83
  3.4. Đánh giá chung về quản lý nhà nước đối với thị trường chứng
  khoán Việt Nam những năm qua
  111
  Chương 4: GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ
  TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP
  QUỐC TẾ
  120
  4.1. Cơ hội, thách thức và chiến lược phát triển thị trường chứng khoán
  Việt Nam trong hội nhập quốc tế
  120
  4.2. Giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối với thị trường chứng
  khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế
  131
  KẾT LUẬN 148
  CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
  151
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
  CK : Chứng khoán
  CK & TTCK : Chứng khoán và thị trường chứng khoán
  CPH : Cổ phần hóa
  CTCK : Công ty chứng khoán
  CTCP : Công ty cổ phần
  CTNY : Công ty niêm yết
  CTQLQ : Công ty quản lý quỹ
  DN : Doanh nghiệp
  DNNY : Doanh nghiệp niêm yết
  ĐKGD : Đăng ký giao dịch
  ĐTCK : Đầu tư chứng khoán
  ĐTNN : Đầu tư nước ngoài
  GDCK : Giao dịch chứng khoán
  HNQT : Hội nhập quốc tế
  IOSCO : Tổ chức quốc tế các ủy ban chứng khoán
  KDCK : Kinh doanh chứng khoán
  KTTT : Kinh tế thị trường
  LKCK : Lưu ký chứng khoán
  NĐT : Nhà đầu tư
  NHNN : Ngân hàng nhà nước
  NYCK : Niêm yết chứng khoán
  PHCK : Phát hành chứng khoán
  QLNN : Quản lý nhà nước
  SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán
  TCNY : Tổ chức niêm yết
  TTCK : Thị trường chứng khoán
  TTGDCK : Trung tâm giao dịch chứng khoán
  TTLKCK : Trung tâm lưu ký chứng khoán
  WTO : Tổ chức thương mại thế giớiDANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1: Các tiêu chí đánh giá nội dung quản lý thị trường chứng khoán 46
  Bảng 3.1: Cam kết cụ thể trong lĩnh vực chứng khoán 80
  Bảng 3.2: Quy mô số lượng công ty niêm yết của thị trường chứng khoán
  Việt Nam giai đoạn 2006-2013
  90
  Bảng 3.3: Kết quả so sánh hoạt động quản trị công ty năm 2009 và 2010 95
  Bảng 3.4: Tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán năm 2013 98
  Bảng 3.5: Thống kê số liệu về các trường hợp vi phạm đã bị xử phạt năm
  2009-2010
  110
  Bảng 4.1: Kinh tế thế giới giai đoạn 2014 - 2015, triển vọng giai đoạn 2016 - 2020 121
  DANH MỤC CÁC BIỂU
  Trang
  Biểu đồ 2.1: Mức độ cần thiết của quản lý nhà nước đối với thị trường
  chứng khoán Việt Nam
  38
  Biểu đồ 3.1: Vốn hóa thị trường/GDP (%) của thị trường chứng khoán Việt
  Nam giai đoạn 2000-2013
  77
  Biểu đồ 4.1: GDP theo đóng góp của vốn, lao động và TFP 126
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  Trang
  Sơ đồ 2.1: Mô hình quản lý thị trường chứng khoán Mỹ 52
  Sơ đồ 2.2: Mô hình giám sát hai cấp của thị trường chứng khoán Mỹ 56
  Sơ đồ 2.3: Mô hình quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán của
  Thái Lan
  63
  Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với thị trường
  chứng khoán Việt Nam
  84
  Sơ đồ 3.2: Mô hình quản lý các tổ chức tự quản trên thị trường chứng
  khoán Việt Nam
  871
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong những năm gần đây, những nghiên cứu về mặt lý luận cũng như thực tiễn
  hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK) đã chứng minh: giữa TTCK và tăng
  trưởng, phát triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau,
  trong đó sự phát triển bền vững, hiệu quả của TTCK tạo cơ sở để thúc đẩy tăng
  trưởng, phát triển kinh tế - xã hội và ngược lại. Cùng với các thị trường khác như thị
  trường tín dụng ngân hàng TTCK là thành tố quan trọng của hệ thống tài chính; là
  một thể chế bậc cao và không thể thiếu của kinh tế thị trường hiện đại. Sự phát triển
  và hoàn thiện của TTCK sẽ góp phần tạo nên một thị trường tài chính hoàn chỉnh,
  phục vụ hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội của nền kinh tế quốc dân.
  Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Chính phủ nước ta đã tiến hành hàng loạt các
  bước chuẩn bị và đến tháng 7/2000, Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK)
  ở nước ta đã chính thức ra đời và đi vào hoạt động, mở ra thời kỳ mới - thời kỳ hình
  thành và phát triển TTCK ở Việt Nam. Đây cũng là sự kiện ghi nhận bước phát triển
  quan trọng trong quá trình đổi mới cơ chế kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
  của Việt Nam. Đến nay, sau 15 năm hoạt động, quy mô thị trường có bước tăng
  trưởng mạnh mẽ, vững chắc, từng bước đóng vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài
  hạn quan trọng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất
  nước. Song từ sau năm 2008 đến nay, TTCK Việt Nam diễn biến khá phức tạp và
  có nhiều tác động bất lợi đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Bất chấp
  các biện pháp "giải cứu" của Nhà nước cũng như các tín hiệu tích cực khác, TTCK
  vẫn tiếp tục đà lao dốc với những diễn biến bất thường, khó kiểm soát: năm 2009,
  mức vốn hóa thị trường giảm hơn 50%, xuống còn 18%; năm 2011, TTCK chứng
  kiến mức đáy sâu nhất trong lịch sử của HNX-Index tại mức 56 điểm (27-12-2011),
  giảm 50% so với mức đỉnh trong năm và VN-Index cũng chính thức ghi nhận mức
  đáy 347 điểm.
  Cùng với những chuyển biến của TTCK Việt Nam thời gian qua, công tác
  QLNN đối với thị trường này cũng có những bước tiến đáng kể, trong đó phải kể2
  đến những động thái hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, tạo lập hành lang pháp lý, tạo
  hàng hóa cho thị trường, xây dựng và chuyển đổi mô hình hoạt động của UBCKNN
  với Sở Giao dịch chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch
  chứng khoán tại Hà Nội (HNX), thành lập Trung tâm Lưu ký chứng khoán
  (TTLKCK) v.v Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp quan trọng vào quá trình
  hình thành và phát triển của TTCK Việt Nam, đặc biệt kể từ sau khi Việt Nam gia
  nhập WTO, thì hoạt động QLNN đối với TTCKVN vẫn còn có những yếu kém nhất
  định, chưa theo kịp với những động thái trên thị trường, tổ chức bộ máy quản lý
  TTCK đã tỏ rõ những bất cập, khung pháp lý chưa đồng bộ, giám sát hoạt động
  chưa hiệu quả, thiếu minh bạch, mua bán chứng khoán thông qua các thông tin nội
  gián còn nhiều, nguyên tắc công khai chưa được tuân thủ một cách triệt để Tất cả
  những tồn tại đó đã làm chậm tiến trình phát triển của TTCK Việt Nam và có
  nguyên nhân đặc biệt quan trọng từ vai trò quản lý của Nhà nước.
  Xuất phát từ thực tế đó và với mong muốn góp phần khắc phục những hạn chế
  trên, tôi đã chọn vấn đề "Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt
  Nam trong hội nhập quốc tế" làm đề tài nghiên cứu của mình.
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu
  Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về QLNN đối với
  TTCK; khảo sát, phân tích thực trạng QLNN đối với TTCK Việt Nam giai đoạn
  2000-2015 (đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay), từ đó đề xuất giải
  pháp tăng cường QLNN đối với TTCK Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế
  quốc tế (xét đến năm 2020) đảm bảo tính ổn định, hiệu quả.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  + Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về TTCK và QLNN đối với
  TTCK, hệ thống hoá và xác định rõ các nội dung, tiêu chí QLNN đối với TTCK;
  + Trên cơ sở khảo sát và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong QLNN đối với
  TTCK của một số quốc gia trên thế giới (chú trọng nghiên cứu một số trường hợp
  điển hình và các nước có điều kiện tương đồng như Việt Nam), Luận án rút ra
  những bài học có thể tham khảo đối với Việt Nam;3
  + Thông qua nghiên cứu thực tiễn phát triển TTCK Việt Nam thời gian qua,
  đánh giá tác động của HNQT đến QLNN đối với TTCK cũng như qua việc đánh giá
  thực trạng QLNN đối với TTCK ở nước ta giai đoạn 2000-2015, Luận án rút ra
  những thành công, hạn chế và yếu kém trong QLNN đối với TTCK Việt Nam làm
  cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp trong chương 4;
  + Trên cơ sở cơ hội, thách thức và chiến lược phát triển của TTCK Việt Nam
  trong HNQT, Luận án đề xuất giải pháp tăng cường QLNN đối với TTCK Việt
  Nam tới năm 2020.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nội dung, chính sách, tổ chức quản lý của
  nhà nước đối với TTCK Việt Nam thời gian qua xét trên phương diện các chủ thể
  tham gia trên TTCK (QLNN đối với tổ chức phát hành, tổ chức trung gian thị
  trường, NĐT và QLNN đối với thị trường thứ cấp), chú trọng đi sâu phân tích, đánh
  giá thực trạng QLNN đối với TTCK kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên WTO.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về mặt thời gian: nghiên cứu QLNN đối với TTCK Việt Nam kể từ khi
  TTCK chính thức được thành lập (năm 2000) tới năm 2015, đặc biệt chú trọng thời
  điểm từ khi Việt Nam gia nhập WTO (tháng 11/2006) đến nay.
  - Về mặt không gian: nghiên cứu QLNN đối với thị trường chứng khoán Việt
  Nam, được giới hạn ở Sàn Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và Sàn Giao
  dịch chứng khoán Hà Nội.
  - Về mặt nội dung:
  + Thứ nhất, nghiên cứu QLNN đối với TTCK dưới góc độ quản lý chủ thể
  gồm: quản lý các tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán, nhà
  đầu tư, các tổ chức có liên quan trên TTCK (đơn vị quản lý và tổ chức phụ trợ)
  không nghiên cứu QLNN theo các nghiệp vụ của TTCK và chức năng quản lý của
  nhà nước.
  + Thứ hai, TTCK được nghiên cứu trong luận án chỉ gồm thị trường giao dịch
  cổ phiếu tập trung, không đề cập đến thị trường trái phiếu hay TTCK phi tập trung,
  thị trường giao dịch tương lai 4
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Nhằm đảm bảo tính khoa học và thực tiễn trong từng phần của nội dung nghiên
  cứu, luận án sử dụng kết hợp các phương pháp khác nhau và trong từng giai đoạn
  nghiên cứu sẽ vận dụng phương pháp thích hợp nhất, có kế thừa các công trình
  nghiên cứu trong và ngoài nước làm cơ sở cho việc lý luận.
  - Phương pháp thống kê, tổng hợp và phân tích số liệu dựa trên các tư liệu
  thực tế: Đối với Luận án, nguồn số liệu thống kê thứ cấp được thu thập chủ yếu từ
  cơ quan quản lý như: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Ủy ban Giám sát tài chính
  quốc gia, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch
  chứng khoán Hà Nội Ngoài ra, luận án còn kế thừa số liệu nghiên cứu từ các
  công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. Từ những số liệu và tài
  liệu đã được thống kê, sẽ phân tích, tổng hợp để tìm ra nguyên nhân của những
  thành tựu, hạn chế và xu hướng phát triển của đối tượng nghiên cứu trong tương lai;
  từ đó đề xuất được những biện pháp thích hợp và hiệu quả.
  - Phương pháp so sánh, đối chiếu: Sử dụng phương án này để so sánh hiện
  trạng công tác quản lý của Nhà nước Việt Nam đối với TTCK trong tương quan một
  số nước, cũng như trong giai đoạn trước đó.
  - Phương pháp khảo sát điều tra: Đối tượng nghiên cứu của đề tài có nội dung
  rộng, liên quan đến nhiều bộ ngành cũng như các doanh nghiệp. Vì vậy, để tăng tính
  thực chứng cho nội dung và nhận định nghiên cứu của luận án, tác giả sử dụng bảng
  hỏi, gồm 11 câu với 427 phiếu hợp lệ và sử dụng phần mềm SPSS để cập nhật, phân
  tích thông tin.
  5. Đóng góp mới của luận án
  - Một là, góp phần hệ thống hóa, hoàn thiện cơ sở lý luận về TTCK và QLNN
  đối với TTCK (tiệm cận dưới góc độ QLNN đối với chủ thể tham gia trên TTCK),
  đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; chỉ ra các tác động của HNQT tới
  QLNN đối với TTCK Việt Nam.
  - Hai là, trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của quốc tế trong QLNN đối với
  TTCK (qua điển hình Mỹ, Trung Quốc và Thái Lan), luận án rút ra 04 bài học
  kinh nghiệm cần thiết cho Việt Nam trong quản lý TTCK trong bối cảnh hội nhập
  quốc tế.- Ba là, cung cấp một cách nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về QLNN đối với
  TTCK Việt Nam thời gian qua (đặc biệt là kể từ tháng 11/2006 - thời điểm Việt
  Nam chính thức gia nhập WTO) trên các bình diện: tổ chức bộ máy quản lý, tạo lập
  môi trường pháp lý cho tới việc tổ chức, điều hành và giám sát hoạt động của các
  chủ thể trên TTCK trên các phương diện: QLNN đối với tổ chức phát hành, tổ chức
  kinh doanh dịch vụ trên TTCK, quản lý tổ chức liên quan (đơn vị quản lý, và tổ
  chức phụ trợ) và quản lý NĐT.
  - Bốn là, trên cơ sở nhận định cơ hội, thách thức và chiến lược phát triển
  TTCK Việt Nam trong HNQT (chú trọng phân tích từ mốc thời gian Việt Nam gia
  nhập WTO đến nay), Luận án đưa ra một cách tiếp cận mới mẻ về trong việc nhìn
  nhận, xem xét vai trò của cơ quan quản lý đối với TTCK trong bối cảnh hội nhập.
  Từ đó, Luận án đề xuất 07 nhóm giải pháp tăng cường công tác QLNN đối với
  TTCK Việt Nam tới năm 2020.
  6. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 4
  chương, 12 tiết.

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status