Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các trường trung học cơ sở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình theo chuẩn giáo viên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các trường trung học cơ sở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình theo chuẩn giáo viên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ . vi
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lí do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3
  4. Giả thuyết khoa học . 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
  6. Phạm vi nghiên cứu . 4
  7. Phương pháp nghiên cứu . 4
  8. Cấu trúc luận văn . 5
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
  GIÁO VIÊN CỐT CÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
  THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN . 6
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 6
  1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 8
  1.2.1. Giáo viên 8
  1.2.2. Giáo viên cốt cán . 8
  1.2.3. Đội ngũ giáo viên cốt cán 9
  1.2.4. Quản lý . 10
  1.2.5. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường . 11
  1.2.6. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên . 13
  1.2.7. Chuẩn và chuẩn hóa trong phát triển đội ngũ 13
  1.3. Vai trò, chức năng của đội ngũ giáo viên trường Trung học cơ sở
  trong giai đoạn hiện nay 15
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1.3.1. Vai trò, chức năng của đội ngũ giáo viên trường Trung học cơ sở . 15
  1.3.2. Vai trò, chức năng của giáo viên cốt cán trường THCS . 15
  1.4. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán theo quan điểm phát triển
  nguồn nhân lực 16
  1.4.1. Phát triển nguồn nhân lực 16
  1.4.2. Quản lý nguồn nhân lực . 17
  1.4.3. Nội dung chủ yếu của công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên
  cốt cán trường Trung học cơ sở theo quan điểm phát triển nguồn
  nhân lực . 19
  1.4.4. Tạo điều kiện, môi trường phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán . 21
  1.5. Nội dung cơ bản của phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán theo chuẩn
  nghề nghiệp giáo viên trung học . 21
  1.5.1. Khái quát về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 21
  1.5.2. Nội dung cơ bản của phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán theo chuẩn
  nghề nghiệp giáo viên trung học . 23
  1.6. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc phát triển đội ngũ giáo viên cốt
  cán Trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay 24
  1.6.1. Các yếu tố về kinh tế - xã hội 24
  1.6.2. Các yêu cầu của đổi mới giáo dục Trung học cơ sở 25
  1.6.3. Các yếu tố về phát triển quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp . 25
  1.6.4. Các yếu tố về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục . 25
  1.6.5. Các yếu tố về chính sách, về quản lý . 26
  Tiểu kết chương 1 27
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
  GIÁO VIÊN CỐT CÁN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ
  SỞ HUYỆN KIẾN XƯƠNG - TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN
  2010-2013 28
  2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội và phát triển giáo dục huyện
  Kiến Xương - tỉnh Thái Bình . 28
  2.1.1. Khái quát đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội huyện Kiến Xương . 28

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.1.2. Vài nét về GD-ĐT của huyện Kiến Xương . 29
  2.1.3. Một số định hướng phát triển giáo dục THCS của huyện Kiến Xương . 29
  2.2. Thực trạng giáo dục trung học cơ sở huyện Kiến Xương 30
  2.2.1. Quy mô trường lớp và cơ sở vật chất trường học 30
  2.2.2. Chất lượng giáo dục của các trường 30
  2.2.3. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên . 33
  2.2.4. Thực trạng đội ngũ giáo viên cốt cán THCS huyện Kiến Xương . 34
  2.3. Thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán của các
  trường Trung học cơ sở huyện Kiến Xương giai đoạn 2010- 2013 36
  2.3.1. Thực trạng xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ GVCC trường
  THCS huyện Kiến Xương . 36
  2.3.2. Thực trạng tuyển chọn đội ngũ GVCC 37
  2.3.3. Thực trạng về việc sử dụng đội ngũ giáo viên cốt cán 38
  2.3.4. Thực trạng đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ GVCC trường
  THCS huyện Kiến Xương . 41
  2.3.5. Tác động của đội ngũ GVCC đến hoạt động chuyên môn của đội
  ngũ giáo viên THCS huyện Kiến Xương 42
  2.4. Nguyên nhân của thực trạng . 43
  2.4.1. Nhóm nguyên nhân thuộc về chủ thể quản lý . 43
  2.4.2. Nhóm nguyên nhân thuộc về đối tượng quản lý . 44
  2.4.3. Nhóm nguyên nhân thuộc về điều kiện, môi trường quản lý 46
  Tiểu kết chương 2 48
  Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO
  VIÊN CỐT CÁN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
  HUYỆN KIẾN XƯƠNG THEO QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA
  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 49
  3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp các biện pháp . 49
  3.2. Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các trường
  Trung học cơ sở huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình . 51

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho các đối tượng về vai trò và
  phát triển đội ngũ GVCC THCS . 51
  3.2.2. Biện pháp 2: Quy hoạch đội ngũ giáo viên cốt cán THCS cho toàn
  huyện đủ về số lượng, cơ cấu và bền vững về chất lượng chuyên môn . 53
  3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng quy trình và các tiêu chí tuyển chọn giáo
  viên cốt cán THCS theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên . 56
  3.2.4. Biện pháp 4: Chăm lo công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao
  chất lượng cho đội ngũ giáo viên cốt cán theo chuẩn nghề nghiệp
  giáo viên 58
  3.2.5. Biện pháp 5: Tạo cơ chế chính sách ưu đãi, chế độ khen thưởng hợp
  lý và tạo động lực phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán 65
  3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, dự giờ đội
  ngũ giáo viên cốt cán . 68
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 73
  3.3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp 73
  3.3.2. Mối quan hệ giữa chủ thể và các cấp quản lý 73
  3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp. . 73
  3.4.1. Mô tả cách thức khảo nghiệm 73
  3.4.2. Kết quả khảo nghiệm và phân tích 73
  Tiểu kết chương 3 77
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 78
  1. Kết luận 78
  2. Khuyến nghị . 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 81
  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Viết tắt Viết đầy đủ
  BDGV Bồi dưỡng giáo viên
  CĐSP Cao đẳng sư phạm
  ĐNGV Đội ngũ giáo viên
  ĐNGVCC Đội ngũ giáo viên cốt cán
  ĐDDH Đồ dùng dạy học
  GD - ĐT Giáo dục và đào tạo
  GV Giáo viên
  GVCC Giáo viên cốt cán
  GDPT Giáo dục phổ thông
  HS Học sinh
  QL Quản lý
  QLGD Quản lý giáo dục
  SKKN Sáng kiến kinh nghiệm
  THCS Trung học cơ sở
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1. Chất lượng văn hoá của học sinh trường THCS Kiến Xương 31
  Bảng 2.2. Kết quả giáo dục đạo đức học sinh trường THCS Kiến Xương . 32
  Bảng 2.3. Số lượng, chất lượng CBQLtrường THCS Kiến Xương 33
  Bảng 2.4. Số lượng, chất lượng giáo viêntrường THCS Kiến Xương 33
  Bảng 2.5. Cơ cấu đội ngũ GVCC các trường THCS Kiến Xương 34
  Bảng 2.6. Đánh giá năng lực và phẩm chất của đội ngũ GVCC . 35
  Bảng 2.7. Đánh giá về mức độ thực hiện các biện pháp . 36
  Bảng 2.8. Đánh giá về việc tuyển chọn đội ngũ GVCC bậc THCS huyện
  Kiến Xương . 37
  Bảng 2.9. Tiêu chuẩn để tuyển chọn đội ngũ giáo viên cốt cán 38
  Bảng 2.10. Nhiệm vụ của đội ngũ giáo viên cốt cán . 39
  Bảng 2.11. Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán của Hiệu trưởng 39
  Bảng 2.12. Đánh giá về mức độ thực hiện các biện pháp . 41
  Bảng 2.13. Nhận thức của CBQL, GV về vai trò của giáo viên cốt cán . 42
  Bảng 2.14. Mức độ ảnh hưởng của giáo viên cốt cán tới các hoạt động
  chuyên môn của giáo viên các nhà trường 42
  Bảng 2.15. Mức độ ảnh hưởng của chủ thể quản lý 43
  Bảng 2.16. Mức độ ảnh hưởng của đối tượng QL . 44
  Bảng 2.17. Mức độ ảnh hưởng của điều kiện, môi trường QL . 46
  Bảng 3.1. Kết quả thăm dò tính cấp thiết của các biện pháp . 74
  Bảng 3.2. Kết quả thăm dò tính khả thi của các biện pháp . 75

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

  Biểu đồ 2.1: Mức độ phẩm chất, năng lực của đội ngũ GVCC trường
  THCS huyện Kiến Xương . 36
  Biểu đồ 3.2: Mối tương quan giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các
  biện pháp đề xuất . 76
  Sơ đồ 1.1. Quản lý phát triển nguồn nhân lực . 17
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ: “Đổi mới căn bản
  và toàn diện giáo dục, đào tạo. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phát triển và
  nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đổi mới chương trình, nội dung, phương
  pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện đại; nâng cao chất
  lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí tưởng, giáo dục truyền
  thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành,
  tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ
  về số lượng, đáp ứng têu cầu về chất lượng. Đề cao trách nhiệm của gia đình và
  xã hội phối hợp cặt chẽ với nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ. Tiếp tục phát
  triển và nâng cơ sở vật chất-kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đầu tư hợp
  lí, có hiệu quả xây dựng một số cơ sở giáo dục, đào tạo đạt trình độ quốc tế” [14].
  Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020 đã xác định Mục tiêu tổng
  quát: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền
  giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa
  và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới quản lý cơ chế quản lý giáo dục, phát triển
  đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất
  lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo,
  kỹ năng thực hành, khả năng năng lập nghiệp. Thực hiện kiểm định chất lượng
  giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh,
  kết hợp hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.”
  Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về việc “Xây dựng, nâng
  cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” chỉ rõ: “Số lượng
  giáo viên còn thiếu nhiều, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc
  thiểu số . Cơ cấu giáo viên đang mất cân đối giữa các môn học, bậc học, vùng
  miền. Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo có mặt chưa đáp
  ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế-xã hội .”. [11].
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính
  phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và
  cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005- 2010”, với mục tiêu tổng quát: “Xây
  dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hoá, nâng
  cao chất lượng, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng
  nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề
  nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao
  của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
  hoá đất nước.”
  Theo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII:
  “Giữ vững thành tích, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học,
  chú trọng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi. Xây dựng
  môi trường giáo dục thân thiện . Nâng cao chất lượng và bố trí hợp lí đội ngũ giáo
  viên và cán bộ quản lý giáo dục.”[15]
  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình lần
  thứ XXIV (năm 2010) đã đặt ra mục tiêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có
  phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng. Phấn đấu có đủ số lượng,
  đồng bộ về chủng loại giáo viên; 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 60% trên
  chuẩn về trình độ, 60% trường THCS đạt chuẩn quốc gia.”[16]
  Trong thời gian qua ngành GD-ĐT huyện Kiến Xương đã xây dựng đội ngũ
  giáo viên nói chung, giáo viên cốt cán nói riêng đảo bảo về số lượng, đạt chuẩn về
  bằng cấp, về cơ bản đảm bảo được việc giảng dạy, giáo dục trong các nhà trường
  hiện nay. Tuy nhiên các trường THCS trên địa bàn một huyện nông nghiệp, nằm ở
  xa trung tâm tỉnh, quy mô học sinh phát triển mạnh, truyền thống hiếu học, tạo ra
  sức ép về việc học của học sinh ngày càng tăng. Thực tế này làm cho đội ngũ giáo
  viên nói chung, giáo viên cốt cán THCS huyện Kiến Xương nói riêng trở lên bất
  cập, bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế, đó là: Số lượng giáo viên còn thiếu nhiều so với
  quy định; cơ cấu giáo viên còn mất cân đối giữa các bộ môn, lứa tuổi, giới tính;
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  còn một số giáo viên có trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn; đánh giá giáo viên còn
  hạn chế; năng lực sư phạm còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu của việc đổi
  mới giáo dục phổ thông hiện nay.
  Từ thực tế này đặt ra yêu cầu nhất thiết phải xây dựng đội ngũ giáo viên cốt
  cán đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá về trình độ
  theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
  và Đào tạo về việc Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo
  viên trung học phổ thông, góp phần phát triển sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh Thái
  Bình nói chung và của huyện Kiến Xương nói riêng.
  Chính vì vậy, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý phát triển đội ngũ giáo
  viên cốt cán các trường Trung học cơ sở huyện Kiến Xương - tỉnh Thái Bình
  theo Chuẩn giáo viên”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên cốt cán các trường THCS
  huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình trong những năm qua. Những thành công, hạn
  chế và bài học kinh nghiệm để đưa ra các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ
  giáo viên cốt cán các trường THCS huyện Kiến Xương theo quan điểm chuẩn hóa.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Công tác phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán ở các trường THCS.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Đội ngũ giáo viên cốt cán các trường THCS huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình.
  4. Giả thuyết khoa học
  Công tác phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các trường THCS của tỉnh
  Thái Bình nói chung, ở huyện Kiến Xương nói riêng trong thời gian qua tuy đã
  đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn có những bất cập. Nếu các
  biện pháp quản lý phát triển đội ngũ GVCC được xây dựng trên cơ sở vận
  dụng, cụ thể hóa các tiêu chuẩn của “chuẩn nghề nghiệp giáo viên” và được
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  triển khai đồng bộ thì sẽ góp phần phát triển đội ngũ GVCC đáp ứng yêu cầu là
  đầu tầu trong các hoạt động giáo dục của các nhà trường THCS.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Xác định cơ sở lí luận về quản lý phát triển đội ngũ GVCC trường THCS
  theo Chuẩn giáo viên.
  - Đánh giá thực trạng đội ngũ GVCC và công tác quản lý đội ngũ GVCC
  các trường THCS huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010- 2013.
  - Đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ GVCC các trường
  THCS huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình theo Chuẩn giáo viên.
  6. Phạm vi nghiên cứu
  Luận văn giới hạn việc đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ GVCC
  các trường THCS huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2010-2013.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết
  Sử dụng các phương pháp: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát
  hoá . trong quá trình khảo cứu các tài liệu nhằm xác định cơ sở lí luận cho giải
  quyết vấn đề nghiên cứu.
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: nhằm tổng kết các kinh nghiệm quản
  lý ĐNGVCC các trường THCS huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình.
  - Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: thu thập thông tin từ đội ngũ cán
  bộ quản lý và GV của các trường THCS về thực trạng quản lý ĐNGVCC của
  các trường.
  - Phương pháp chuyên gia được sử dụng xem xét thực trạng và các biện pháp
  được đề xuất.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  - Phương pháp khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện
  pháp được đưa ra.
  7.3. Phương pháp bổ trợ
  Phương pháp xử lí số liệu thống kê toán học.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục
  luận văn được trình bày trong 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán
  trường Trung học cơ sở theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
  Chương 2: Thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các
  trường Trung học cơ sở huyện Kiến Xương- tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2013.
  Chương 3: Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các trường
  Trung học cơ sở THCS huyện Kiến Xương- tỉnh Thái Bình theo Chuẩn nghề
  nghiệp giáo viên.

  Xem Thêm: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các trường trung học cơ sở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình theo chuẩn giáo viên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các trường trung học cơ sở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình theo chuẩn giáo viên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status