Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  Trang
  Trang bìa phụ
  Lời cam đoan . i
  Lời cảm ơn. ii
  Mục lục . iii
  Danh mục các từ viết tắt iv
  Danh mục các bảng, sơ đồ, biểu đồ .v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3
  4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  5. Giả thuyết khoa học . 3
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu . 4
  7. Phương pháp nghiên cứu 4
  8. Cấu trúc luận văn . 5
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KHẮC PHỤC TÌNH
  TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC
  CƠ SỞ 6
  1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề . 6
  1.2. Một số khái niệm cơ bản . 10
  1.3. Chức năng, nhiệm vụ quản lý của Hiệu trưởng trường THCS đối với
  công tác quản lý học sinh. 18
  1.4. Đặc điểm của HS Trung học cơ sở . 20
  1.5. Những yếu tố ảnh hưởng và hậu quả của tình trạng HS bỏ học . 21
  1.6. Nội dung quản lý khắc phục tình trạng HS bỏ học của Hiệu trưởng
  trường THCS 29
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học
  tại các Trường THCS . 33
  Tiểu kết chương 1 . 35
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC VÀ QUẢN LÝ
  KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC TẠI CÁC
  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG
  VĂN, TỈNH HÀ GIANG . 36
  2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa- xã hội huyện Đồng Văn,
  tỉnh Hà Giang . 36
  2.2. Tình hình giáo dục của huyện Đồng Văn và đặc điểm của 5 trường
  THCS được nghiên cứu 37
  2.3. Thực trạng học sinh bỏ học tại các trường THCS trên địa bàn huyện
  Đồng Văn, tỉnh Hà Giang . 44
  2.4. Thực trạng biện pháp quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại
  các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 50
  2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý khắc phục tình trạng học
  sinh bỏ học tại các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn 68
  2.6. Đánh giá thực trạng quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại
  các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 70
  Tiểu kết chương 2 . 74
  CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC
  SINH BỎ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA
  BÀN HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG 75
  3.1. Định hướng đề xuất biện pháp 75
  3.2. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 79
  3.3. Các biện pháp quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các trường
  THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 80
  3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 96
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.5. Khảo nghiệm nhận thức về tính cần thiết và tính khả thi của các biện
  pháp đề xuất . 98
  Tiểu kết chương 3 . 107
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 108
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 112
  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

  Viết tắt Viết đầy đủ
  CB Cán bộ
  CBQL Cán bộ quản lý
  CĐ Cao đẳng
  CNH-HĐH Công nghiệp hóa - hiện đại hóa
  CNTT Công nghệ thông tin
  ĐH Đại học
  GD Giáo dục
  GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo
  THCS Trung học cơ sở
  GV Giáo viên
  GVCN Giáo viên chủ nhiệm
  HS Học sinh
  KTĐG Kiểm tra đánh giá
  KT-XH Kinh tế - xã hội
  PPDH Phương pháp dạy học
  QLGD Quản lý giáo dục
  QLNN Quản lý nhà nước
  QLNT Quản lý nhà trường
  XH Xã hội
  XHHGD Xã hội hóa giáo dục

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
  Trang
  Bảng 2.1: Học sinh năm học 2010 - 2011 39
  Bảng 2.2: Học sinh năm học 2011 - 2012 40
  Bảng 2.3: Học sinh năm học 2012 - 2013 40
  Bảng 2.4 Chất lượng giáo dục học sinh qua 3 năm học . 41
  Bảng 2.5 Đội ngũ cán bộ quản lý (tính đến năm học 2012- 2013) 41
  Bảng 2.6: Về đội ngũ giáo viên (tính đến năm học 2012- 2013) . 42
  Bảng 2.7. Thống kê chất lượng giờ dạy của GV các trường qua 3 năm học . 43
  Bảng 2.8. Thống kê cơ sở vật chất của 5 trường THCS được khảo sát. 43
  Bảng 2.9. Thống kê HS THCS bỏ học qua 3 năm học 44
  Bảng 2.10. Thống kê nguyên nhân HS bỏ học từ gia đình 45
  Bảng 2.11. Thống kê nguyên nhân HS bỏ học từ môi trường xã hội 46
  Bảng 2.12. Thống kê nguyên nhân HS bỏ học từ nhà trường 46
  Bảng 2.13. Thống kê nguyên nhân HS bỏ học từ bản thân HS . 47
  Bảng 2.14. Thống kê biểu hiện của HS bỏ học 47
  Bảng 2.15. Thống kê hậu quả của tình trạng HS bỏ học . 48
  Bảng 2.16. Mức độ nhận thức và mức độ thực hiện của CBQL và GV về
  biện pháp nâng cao nhận thức cho HS và các lực lượng giáo
  dục về tình trạng HS bỏ học 51
  Bảng 2.17. Mức độ nhận thức và mức độ thực hiện của CBQL và GV về
  việc chỉ đạo điều tra, phân loại nguyên nhân HS bỏ học 53
  Bảng 2.18. Nhận thức của CBQL và GV về việc nâng cao năng lực giáo
  dục khắc phục tình trạng HS bỏ học cho GV và các lực lượng
  giáo dục 55
  Bảng 2.19. Mức độ nhận thức và mức độ thực hiện của CBQL và GV về
  việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy HS
  làm trung tâm, dạy học phân hóa 58
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  Bảng 2.20. Mức độ nhận thức và mức độ thực hiện của CBQL và GV về
  việc xây dựng môi trường giáo dục, trợ giúp cho HS có hoàn
  cảnh khó khăn 61
  Bảng 2.21 . Mức độ nhận thức và mức độ thực hiện của CBQL và GV về
  việc phối hợp các lực lượng giáo dục nhà trường - gia đình - xã
  hội 65
  Bảng 2.22. Mức độ nhận thức và mức độ thực hiện của CBQL và GV về
  việc thực hiện xã hội hóa giáo dục 67
  Bảng 2.23.Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý khắc phục tình
  trạng học sinh bỏ học tại các trường THCS trên địa bàn huyện
  Đồng Văn . 68
  Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm nhận thức tính cần thiết của các biện pháp
  đề xuất. . 100
  Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm nhận thức về tính khả thi của các biện
  pháp đề xuất. 103
  Bảng 3.3. Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
  đề xuất. . 105

  Sơ đồ 3.1: Mối quan hệ giữa các biện pháp 98
  Biểu đồ: 3.1. Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 106


  1 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong xu thế phát triển của khoa học công nghệ và nền kinh tế tri thức, giáo
  dục đóng vai trò quan trọng trong việ
  - .
  loại, sẽ phát triển mạnh mẽ tính ham học của con người. Ai
  .
  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới
  căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa,
  xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế" và "Giáo dục- đào tạo có sứ mệnh
  nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan
  trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam".
  Trong đó mục tiêu cụ thể với giáo dục phổ thông đến năm 2020, tỷ lệ đi học
  đúng tuổi ở Tiểu học là 99%, Trung học cơ sở là 95% và 80% thanh niên trong
  độ tuổi đạt trình độ học vấn Trung học phổ thông và tương đương. Giáo dục
  THCS nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển những kết quả của giáo dục Tiểu
  học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ
  thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học Trung học phổ thông, Trung cấp học
  nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động
  Tại điều 27 Luật giáo dục đã chỉ rõ: Mục tiêu của giáo dục phổ thông là
  giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các
  kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình
  thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và
  trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc
  sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  Để thực hiện tốt định hướng của Đại hội XI về giáo dục và đạt được các
  mục tiêu cụ thể về các cấp học thì vấn đề cần khắc phục và cấp thiết nhất đó là
  phải khắc phục được tình trạng học sinh (HS) bỏ học. Hiện nay tình trạng HS bỏ
  học xảy ra nhiều, không những ở vùng khó khăn mà ngay cả vùng thành thị, vùng
  có nền kinh tế phát triển. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trong
  năm học 2012- 2013 tỉ lệ học sinh bỏ học trên cả nước là 88.305/14.781.561
  học sinh.
  Tỉnh Hà Giang là một tỉnh miền núi có tỉ lệ HS bỏ học cao, trong năm
  học 2012- 2013 toàn tỉnh có 1.704/141.174 HS bỏ học. Huyện Đồng văn là một
  trong 62 huyện nghèo nhất của cả nước có tỉ lệ HS bỏ học rất cao chiếm 3,62%
  (665/18.364) trong năm học 2012- 2013.
  Vấn đề HS bỏ học ảnh hưởng rất nhiều đến việc đào tạo nguồn nhân lực
  cho đất nước. Vì vậy, muốn khắc phục tình trạng HS bỏ học cần có sự quan
  tâm của các cấp, các ban ngành và toàn xã hội, đặc biệt là sự quản lý của người
  lãnh đạo nhà trường - môi trường trực tiếp giáo dục các em.
  Hiệu trưởng trường THCS là người đứng đầu nhà trường, là nhà hoạt động
  xã hội trong cộng đồng. Vì vậy, Hiệu trưởng trường THCS có vai trò và trách
  nhiệm quan trọng trong việc khắc phục tình trạng HS bỏ học để thực hiện tốt chủ
  trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực cho sự
  nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước.
  Bỏ học có bản chất xã hội sư phạm phức tạp, nên khắc phục tình trạng HS
  bỏ học là công việc đầy khó khăn và vất vả. Vì vậy, Hiệu trưởng nhà trường cần
  phải có những biện pháp hợp lí, phù hợp để khắc phục hiệu quả tình trạng bỏ học
  của HS, đây cũng là nhiệm vụ cấp bách trong các cơ sở giáo dục hiện nay.
  Xuất phát từ những lí do trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài “Quản lý khắc
  phục tình trạng học sinh bỏ học tại các Trường trung học cơ sở trên địa bàn
  huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và đánh giá thực trạng HS bỏ học, đề xuất
  các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm khắc phục tình trạng HS bỏ học
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  tại các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng văn, góp phần thực hiện mục
  tiêu phổ cập Giáo dục THCS và cơ hội học tập cho HS ở các vùng khó khăn
  hiện nay.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  - Công tác quản lý giáo dục HS tại các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng
  Văn, tỉnh Hà Giang.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  - Biện pháp quản lý khắc phục tình trạng HS bỏ học tại các trường THCS
  trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
  4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
  4.1. Đề tài nghiên cứu biện pháp quản lý của Hiệu trưởng Trường THCS
  khắc phục tình trạng HS bỏ học.
  4.2. Giới hạn về địa bàn khảo sát: Đề tài tiến hành khảo sát tại 05 trường
  THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
  4.3.Giới hạn về khách thể khảo sát
  + Cán bộ quản lý của nhà trường: 10
  + GV, nhân viên của nhà trường: 50
  + HS của nhà trường: 500
  + Nghiên cứu trường hợp 10 em HS bỏ học
  + Phụ huynh HS: 05
  + Lãnh đạo chính quyền địa phương: 10
  5. Giả thuyết khoa học
  Hiện tượng HS vùng khó khăn tại các trường THCS trên địa bàn huyện
  Đồng văn, tỉnh Hà Giang bỏ học có xu hướng gia tăng, tuy nhiên chưa có biện
  pháp quản lý hữu hiệu khắc phục tình trạng này. Nếu nghiên cứu, đề xuất và áp
  dụng các biện pháp quản lý theo hướng nâng cao nhận thức và năng lực cho các
  lực lượng giáo dục, chỉ đạo dạy học sát đối tượng HS, xây dựng môi trường
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  học tập thân thiện, phối hợp chặt chẽ các lực lượng giáo dục . sẽ hạn chế, ngăn
  ngừa và khắc phục được tình trạng HS bỏ học, đảm bảo duy trì sĩ số và hoạt
  động dạy học của Nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục THCS trên địa
  bàn huyện Đồng Văn.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu
  6.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý khắc phục tình trạng HS bỏ học
  tại các trường THCS.
  6.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng HS bỏ học và các biện pháp quản lý
  khắc phục tình trạng HS bỏ học tại các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng
  Văn, tỉnh Hà Giang.
  6.3. Đề xuất biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm khắc phục tình trạng
  HS bỏ học tại các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
  trong thời gian tới.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phân tích và tổng hợp các tài liệu về
  quản lý giáo dục, quản lý trường học, lý luận dạy học và những tài liệu liên
  quan đến đề tài.
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  7.2.1. Phương pháp điều tra
  Địa bàn điều tra: 05 trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn
  Đối tượng điều tra: Khảo sát, lấy ý kiến của CBQL, GV, nhân viên và
  một số lãnh đạo chính quyền địa phương nhằm đánh giá thực trạng quản lý của
  Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang về
  tình trạng HS bỏ học.
  7.2.2. Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn CBQL, giáo viên,
  nhân viên, số HS đã bỏ học tại nhà trường và phụ huynh HS, một số lãnh đạo
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  chính quyền địa phương để làm rõ thực trạng quản lý của Hiệu trưởng các trường
  THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang về tình trạng HS bỏ học.
  7.2.3. Phương pháp quan sát: Quan sát cơ sở vật chất, trường lớp, Các tổ
  chức hoạt động của các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
  7.2.4. Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến của lãnh đạo Ủy ban
  nhân dân huyện Đồng Văn, lãnh đạo phòng Giáo dục huyện Đồng Văn.
  7.3. Các phương pháp hỗ trợ: Sử dụng thống kê toán học để xử lý số liệu.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung
  chính của luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý khắc phục tình trạng HS bỏ học tại
  các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng văn,
  Chương 2: Thực trạng quản lý khắc phục tình trạng HS bỏ học tại các
  trường THCS.
  Chương 3: Biện pháp quản lý khắc phục tình trạng HS bỏ học tại các
  trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà giang.

  Xem Thêm: Quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status