Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC


  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vi
  MỞ ĐẦU 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Mục đích yêu cầu của đề tài 2
  2.1. Mục đích của đề tài . 2
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài . 4
  1.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới . 5
  1.2.1. Tình hình sản xuất na . 5
  1.2.2. Một số nghiên cứu về kỹ thuật đốn tỉa 6
  1.2.3. Chăm sóc vườn, trồng cây phủ đất và cây trồng xen . 8
  1.2.4. Nghiên cứu về dinh dưỡng và bón phân 8
  1.3. Tình hình nghiên cứu trong nước . 10
  1.3.1. Nghiên cứu về nguồn gốc và phân bố của cây na 10
  1.3.2. Phân loại và các giống na hiện nay đang trồng 12
  1.3.3. Những nghiên cứu nhằm thúc đẩy sinh trưởng, ra hoa, đậu quả và tăng năng suất na
  14
  1.3.4. Nghiên cứu về phòng trừ sâu bệnh . 16
  1.3.5. Nghiên cứu na ở Lạng Sơn . 18
  1.4. Điều tra đánh giá thực trạng sản xuất na ở Hữu Lũng 19
  1.5. Đánh giá chung . 20
  Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 21
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 21
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  2.1.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu . 21
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 21
  2.2. Thời gian nghiên cứu 21
  2.3. Nội dung nghiên cứu . 21
  2.4. Vật liệu nghiên cứu . 21
  2.5. Phương pháp nghiên cứu 22
  2.5.1. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng na. 22
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 26
  3.1. Kết quả điều tra đánh giá các biện pháp kỹ thuật sản xuất na ở Hữu Lũng -
  Lạng Sơn. . 26
  3.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội có ảnh hưởng đến sản xuất nông –
  lâm nghiệp ở Hữu Lũng, Lạng Sơn 26
  3.1.2. Tình hình sản xuất Na ở Hữu Lũng 29
  3.2. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na tại Hữu Lũng,
  Lạng Sơn 37
  ảnh hưởng củ PK Đầu trâu cho cây na
  tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. 37
  3.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng củ ắt tỉa đối với cây na tại
  Hữu Lũng, Lạng Sơn. . 42
  3.2.3. Ảnh hưởng củ 3 tới tỷ lệ đậu quả và năng suất na 49
  3.2.4. Kết quả nghiên cứu bao quả đối với na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn 53
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 57
  1. Kết luận 57
  2. Đề nghị . 58
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

  Đ/c : Đối chứng
  BVTV : Bảo vệ thực vật
  TGST : Thời gian sinh trưởng
  NSLT : Năng suất lý thuyết
  NSTT : Năng suất thực thu
  FAO : Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Thế giới
  IRRI : Viện nghiên cứu lúa Quốc tế
  PTNT : Phát triển nông thôn
  GA
  3
  : Gibberalinaxit
  PRA : Phỏng vấn trực tiếp
  RCBD : bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên
  UBND : ủy ban nhân dân
  ĐHST : Điều hòa sinh trưởng
  TB :
  trung bình
  ĐK : Đường kính
  DGRV :
  liên minh hợp tác xã Đức
  CRP : trung tâm phát triển nông thôn


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1. Diện tích, năng suất, sản lượng na tại các xã huyện Hữu Lũng, tỉnh
  Lạng Sơn . 30
  Bảng 3.2. Tỷ lệ giống na tại các xã huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 31
  Bảng 3.3. Thành phần và mức độ phổ biến của một số sâu, bệnh hại na . 32
  Bảng 3.4: Các biện pháp kỹ thuật chủ yếu và tỷ lệ hộ dân áp dụng . 33
  Bảng 3.5: Giá bán quả na qua các năm tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn 36
  Bảng 3.6. Ảnh hưởng của lượng phân bón NPK Đầu trâu đến các giai đoạn sinh
  trưởng, phát triển của cây na . 37
  Bả ủa lượng phân bón NPK Đầ ỷ lệ đậu quả 39
  Bả ủa lượng phân bón NPK Đầ ăng suất và các
  yếu tố cấu thành năng suất na . 39
  Bả ủa lượng phân bón NPK Đầ ột số
  củ . . 40
  Bả ủa lượng phân bón NPK Đầ ột số
  sinh hóa quả 41
  Bả ởng của kỹ thuật cắt tỉa đến sinh trưởng và phát triển lộc
  Xuân 43
  Bả ởng và phát triển của lộc Hè 44
  Bảng 3.14: Ảnh hưởng của kỹ thuật cắt tỉa đến tình hình ra hoa và đậu quả . 45
  Bảng 3.15: Ảnh hưởng của kỹ thuật cắt tỉa đến năng suất và các yếu tố cấu
  thành năng suất na quả 46
  Bả và một số chỉ tiêu cơ
  giới của quả . 47
  Bả ột số chỉ tiêu chất lượng
  của na quả 47
  Bả ồng độ GA 3 , quả rụng và tỷ lệ đậu quả . 49
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  Bả 3 ất
  . 50
  Bả 3 ột số chỉ tiêu cơ giới
  của na quả 51
  Bả GA 3 ột số chỉ tiêu chất lượng na quả . 51
  Bả , quả rụng và tỷ lệ đậu quả . 53
  Bả ột số đặc điểm và các chỉ tiêu chất
  lượng quả 54
  Bả ột số đặc điểm và các chỉ tiêu chất
  lượng quả 55
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU

  1. Đặt vấn đề
  Hữu Lũng là một huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn, chủ yếu là sản xuất nông-lâm
  nghiệp. Trong những năm gần đây cây na là cây xóa đói giảm nghèo của người dân.
  Diện tích trồng na chủ yếu ở các xã như Đồng Tân, Cai Kin
  , vùng na Hữu Lũng
  , đó là:
  - Na ở Hữu Lũng chủ yếu được trồng trên triền núi đá, nơi có các dải đất hẹp
  xen lẫn với đá hoặc các hốc đá có đất, độ dốc lớn, đất thường bị rửa trôi, xói mòn
  mạnh, nhanh bạc màu cộng với sự đầu tư chăm sóc của người dân rất ít nên vườn na
  chỉ xanh tốt và cho thu hoạch khoảng 4 - 5 năm đầu, sau đó cây nhanh tàn, thoái
  hóa, quả nhỏ, nhiều hạt, chất lượng quả kém, giá bán thấp, hiệu quả kinh tế kém,
  - Na ở Hữu Lũng trồng bằng cây gieo hạt nên dễ bị phân ly, độ lớn và chất
  lượng quả không đồng đều, phần lớn là cây trồng từ gieo hạt nên cây vươn cao, ít
  phân cành, cộng với trồng dày, không được cắt tỉa nên quả thưa và rất khó chăm
  sóc, thu hái ở địa hình núi đá dốc
  - Do na trồng ở trên núi đá dốc, hiểm trở nên việc vận chuyển một lượng lớn
  phân hữu cơ hoặc các phân bón vô cơ riêng rẽ để bón cho cây theo quy trình gặp
  nhiều khó khăn.
  - Sâu, bệnh hại cũng là một yếu tố cản trở lớn đến sản xuất na ở Hữu Lũng,
  Những sâu, bệnh thường gặp ở vùng na Hữu Lũng là các loài rệp sáp, nhện, bọ
  phấn, ruồi đục quả, bệnh muội đen, bệnh thán thư . Những loại sâu, bệnh này
  không chỉ làm cho cây bị chết, mà thường xuyên làm hạn chế tới sức sinh trưởng
  của cây, làm cho cây ra hoa đậu quả kém, năng suất thấp, đặc biệt là làm cho mã
  quả xấu, hoặc bị thối và khô héo không thể sử dụng được,
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  - Phát triển trồng na ở Hữu Lũng chủ yếu là tự phát, người dân tự lựa chọn
  giống và tự sản xuất giống để trồng, cho đến nay chưa có cơ sở nào ở địa phương
  làm công tác tuyển chọn, nhân giống cung cấp cho người dân.
  Từ những khó khăn nêu trên, để phát triển vùng na Hữu Lũng thành vùng
  , cần thiết
  phải áp dụng đồng bộ các biệ
  thuật chăm sóc, bón phân và sử dụng phân bón; tưới nước và quản lý độ ẩm đất;
  đốn tỉa; quản lý và phòng trừ sâu bệnh và sử dụng các chế phẩm điều tiết sinh
  trưởng để tăng năng suất chất lượng quả. Đây cũng là những đòi hỏi của thực tiễn
  sản xuất và những nội dung của đề tài:
  cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn” đặt ra.
  2. Mục đích yêu cầu của đề tài
  2.1. Mục đích của đề tài
  Xác định được các biện pháp kỹ thuật chủ yếu: bón phân, đốn tỉa, quản lý độ
  ẩm, sử dụng chất điều hòa sinh trưởng và phòng trừ sâu, bệnh nhằm nâng cao năng
  suất, chất lượng na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. Bổ sung và góp phần hoàn thiện qui
  trình kỹ thuật trồng và chăm sóc na cho người dân
  2.2. Yêu cầu của đề tài
  Xác định được ảnh hưởng của lượng phân bón NPK đến sinh trưởng, ra hoa,
  đậu quả , năng suất và chất lượng na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn.
  Xác định được ảnh hưởng của kỹ thuật cắt tỉa đến sinh trưởng, năng suất và
  chất lượng na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn.
  Xác định được ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến khả năng đậu quả, năng suất
  và chất lượng na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn.
  Xác định được ảnh hưởng của thời điểm bao quả đến năng suất và chất lượng
  quả na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  2.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
  2.3.1. Ý nghĩa khoa học
  Đề tài là công trình khoa học nghiên cứu một cách có hệ thống các biện pháp
  kỹ thuật cho cây na tại Hữu Lũng Lạng Sơn gồm: các biện pháp bón phân, cắt tỉa,
  GA3 , bao quả đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng và khả năng ra hoa, đậu quả
  của cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. Kết quả thu được của đề tài là những gợi ý cho
  các nghiên cứu tiếp theo cho cây na trên đất núi đá vôi nhằm thay đổi phương pháp
  canh tác truyền thống đang hạn chế đến tiềm năng, năng suất na ở trên địa bàn
  huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
  2.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Kết quả thu được từ các thí nghiệm về các biện pháp kỹ thuật bón phân, cắt
  tỉa, GA3, bao quả là cơ sở khoa học góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm
  canh tăng năng suất na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn và cũng là tài liệu khuyến cáo cho
  người trồng na ở Hữu Lũng và các vùng trồng na có điều kiện sinh thái tương tự,
  góp phần xóa đói giảm nghèo cho người nông dân.

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status