Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN iii
  LỜI CẢM ƠN .iv
  MỤC LỤC v
  DANH MỤC CÁC BẢNG .ix
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  2.1. Mục tiêu chung . 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể . 3
  2.3. Phạm vi nghiên cứu 3
  2.3.1. Phạm vi về không gian 3
  2.3.2. Phạm vi về thời gian 3
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. Cơ sở lý luận 4
  1.1.1. Khái niệm tín dụng, tín dụng nông thôn và hệ thống tín dụng nông thôn . 4
  1.1.2. Bản chất, chức năng và hình thức tín dụng . 7
  1.1.3. Vai trò của vốn tín dụng đối với kinh tế hộ nông dân . 11
  1.1.4 Tổng quan về hoạt động ủy thác tín dụng của hội phụ nữ . 13
  1.2. Cơ sở thực tiễn . 18
  1.2.1. Hệ thống tín dụng nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới . 18
  1.2.2. Hệ thống tín dụng nông thôn ở Việt Nam . 23
  1.2.3. Tổng quan về ngân hàng chính sách xã hội . 25
  Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 34
  34
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 34
  2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 34
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  2.1.3. Phạm vi nghiên cứu . 34
  2.2. Nôi dung nghiên cứu 34
  2.2.1. Câu hỏi nghiên cứu 34
  2.2.2. Tổng quát về tín dụng nông thôn và ủy thác tín dụng . 35
  2.2.3. Thực trạng hoạt động ủy thác tín dụng của Hội LHPN huyện Phú Lương 35
  2.2.4 Giải pháp hoàn thiện hoạt động ủy thác tín dụng Hội LHPN huyện
  Phú Lương . 35
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 35
  2.3.1. Chọn điểm và mẫu khảo sát . 35
  2.3.2. Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu 36
  2.3.3. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng của hộ sản xuất
  37
  2.3.4. Phân tích và xử lý số liệu . 38
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39
  3.1. Đặc điểm tự nhiên và đặc điểm KT - XH của huyện Phú Lương 39
  3.2. Tình hình hoạt động tín dụng nông thôn và ủy thác tín dụng của ngân
  hàng CSXH huyện Phú Lương 43
  3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng CSXH huyện Phú Lương 43
  3.2.2. Phương thức ủy thác tín dụng thông qua tổ chức chính trị . 44
  3.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của NHCSXH Phú Lương 45
  3.2.4. Tình hình ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị-xã hội . 46
  3.2.5. Quy chế hoạt động tín dụng- tiết kiệm cuả NHCSXH 53
  3.3. Tình hình tổ chức và hoạt động ủy thác tín dụng của hội phụ nữ huyện
  Phú Lương . 54
  3.3.1. Nhân sự 54
  3.3.2. Hoạt động ủy thác tín dụng của Hội LHPN Phú Lương . 56
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  3.4. Phân tích tác động của hoạt động ủy thác tín dụng đến phát triển nông
  thôn 65
  3.4.1. Đối với Kinh tế - xã hội . 65
  3.4.2. Đối với môi trường trong nông thôn . 66
  3.5. Phân tích tác động của hoạt động ủy thác tín dụng đến tổ chức Hội . 67
  3.6. Tình hình thực hiện vay vốn của các hộ nông dân chung và tại nơi điều
  tra . 69
  3.6.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội của hộ tham gia tín dụng . 69
  3.6.2. Tình hình vay vốn của các hộ điều tra . 72
  3.7. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động ủy thác tín dụng đến hộ nông dân . 78
  3.7.1. Hiệu quả sử dụng vốn của các hộ vay . 78
  3.7.2. Nhận thức người dân . 79
  3.7.3. Những khó khăn và thuận lợi của các hộ dân khi tham gia vay vốn . 80
  3.8. Thuận lợi và khó khăn trong công tác ủy thác tín dụng . 81
  3.8.1. Thuận lợi 81
  3.8.2. Khó khăn 81
  3.9. Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động ủy thác tín dụng cho Hội LHPN
  huyện Phú Lương 82
  3.9.1. Giải pháp chung . 82
  3.9.2. Nhóm giải pháp đối với cán bộ Hội và tổ trưởng tổ TK&VV . 83
  3.9.3. Về chính sách tín dụng 84
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  LHPN : Liện hiệp phụ nữ
  CSXH : Chính sách xã hội
  NHCSXH : Ngân hàng chính sách xã hội
  HTTDNT : Hệ thống tín dụng nông thôn
  HTTD : Hệ thống tín dụng
  TCTDNT : Tài chính tín dụng nông thôn
  NHTM : Ngân hàng thương mại
  HTX : Hợp tác xã
  NNNT : Nông nghiệp nông thôn
  HĐQT : Hội đồng quản trị
  CMND : Chứng minh nhân dân
  UBND : Ủy ban nhân dân
  TNCS : Thanh niên cộng sản
  TK&VV : Tiết kiệm và vay vốn
  HSSV : Học sinh sinh viên
  SXKD : Sản xuấn kinh doanh


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1: Tình hình uỷ thác qua các tổ chức chức chính trị- xã hội . 52
  Bảng 3.2. Mức vay, lãi suất 54
  Bảng 3.3: Tình hình nhân sự 55
  Bảng 3.4: Tình hình dư nợ qua các năm 2011- đến nay 58
  Bảng 3.5: Tình hình dư nợ cho vay theo chương trình vay . 60
  Bảng 3.6: Diễn biến tình hình nợ xấu qua các năm . 62
  Bảng 3.7: Số lần kiểm tra hoạt động của các Tổ TK&VV của Hội 63
  Bảng 3.8: Hoạt động hỗ trợ hộ vay vốn . 65
  Bảng 3.9: Kết quả đánh giá hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng . 65
  Bảng 3.10: Tổng hợp số công trình nước sạch & VSMT được xây dựng sau
  khi vay vốn 66
  Bảng 3.11: Bảng tổng hợp phí ủy thác của Hội LHPN huyện qua các năm 68
  Bảng 3.12: Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra . 69
  Bảng 3.13: Tình hình nhà ở của các hộ điều tra 70
  Bảng 3.14: Mức thu nhập và cơ cấu thu nhập của hộ . 71
  Bảng 3.15: Số nguồn vốn được vay của hộ điều tra 72
  Bảng 3.16: Tình hình vay vốn theo lĩnh vực sản xuất của các hộ điều tra 73
  Bảng 3.17: Mục đích sử dụng vốn vay trên thực tế và trong khế ước . 76
  Bảng 3.18: Thay đổi thu nhập bình quân của các hộ vay vốn . 79
  Bảng 3.19: Sự hiểu biết của người dân về các chương trình tín dụng . 79


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 3.1. Bản đồ hành chính huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên . 39
  Hình 3.2. Sơ đồ phương thức cho vay vốn ủy thác qua tổ chức CT-XH . 44
  Hình 3.3. Sơ đồ tổ chức hệ thống NHCSXH huyện Phú Lương . 45
  Hình 3.4. Biểu đồ diễn biến dư nợ qua 4 năm 2011 - 2014 . 59
  Hình 3.5. Biểu đồ diễn biến tình hình nợ xấu năm 2011 - 2013 63
  Hình 3.6: Biểu đồ Số lần kiểm tra hoạt động của các Tổ TK&VV của Hội 64
  Hình 3.7: Biểu đồ mục đích sử dụng vốn vay trên khế ước và trong thực
  tế của nhóm hộ cận nghèo 74
  Hình 3.8: Biểu đồ mục đích sử dụng vốn vay trên khế ước và trong thực
  tế của nhóm hộ không nghèo 75
  Hình 3.9: Biểu đồ mục đích sử dụng vốn vay trên khế ước và trong thực
  tế của nhóm hộ nghèo . 75

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  1
  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  Trong công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước, Đảng - Nhà nước ta
  đó có nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án nhằm đẩy nhanh
  tiến độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chương trình, mục tiêu quốc gia
  xóa đói - giảm nghèo và việc làm luôn được quan tâm.
  Huyện Phú Lương là một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, huyện
  có 16 xã, thị trấn gồm 274 xóm, bản. Trong đó có 7 xã thuộc khu vực II, có
  03 xã và 31 xóm bản thuộc khu vực đặc biệt khó khăn (135)[phuluong.org].
  Cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất Nông - Lâm nghiệp, trình độ dân trí còn
  thấp và đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tổng số hộ nghèo toàn
  huyện năm 2013 là 4.904 hộ chiếm 12,8 % so với tổng số hộ gia đình [1].
  Thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội là chăm lo, đại diện cho
  các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn. Hội đã tập hợp và thu hút trên 19 ngàn hội
  viên phụ nữ đạt 84,98% so với hộ gia đình có phụ nữ 18 tuổi trở lên, đạt
  76,89% so với số phụ nữ 18 tuổi trở lên đang sinh hoạt tại địa phương [2]. Hội
  LHPN huyện Phú Lương nhận thức sâu sắc về vị trí và tầm quan trọng của
  công tác giảm nghèo là một vấn đề có tính chất lâu dài, đòi hỏi phải có sự phối
  hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức và của chính người nghèo, việc hỗ trợ
  phụ nữ phát triển kinh tế không chỉ tính đến hiệu quả kinh tế mà mà còn tính
  đến hiệu quả xã hội, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá
  trình hoạt động của Hội, bởi vì nghèo đói, thiếu việc làm tác động mạnh mẽ
  đến mỗi gia đình, mà người chịu thiệt thòi nhất là phụ nữ và trẻ em, điều này
  ảnh hưởng lớn đến sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ.
  Từ kết quả khảo sát các hộ nghèo theo chuẩn do huyện qui định cho thấy
  vay vốn để phát triển sản xuất luôn là nhu cầu cấp bách của phụ nữ nghèo, do
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  2
  vậy ngay từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày
  4/10/2002 về tín dụng ưu đãi với người nghèo và các đối tượng chính sách
  khác, Hội LHPN huyện Phú Lương đã ký văn bản liên tịch với Ngân hàng
  CSXH huyện Phú Lương- Thái Nguyên để tổ chức thực hiện dịch vụ ủy thác
  vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.
  Đến nay chưa có một nghiên cứu nào về hoạt động ủy thác tín dụng trên
  địa bàn huyện. Nghiên cứu tình hình hoạt động tín dụng của huyện Phú
  Lương và hoạt động ủy thác tín dụng của ngân hàng CSXH huyện Phú Lương
  tình hình hoạt động ủy thác của Hội LHPN huyện Phú Lương hiện nay ra sao
  để thấy được ảnh hưởng hoạt đổng ủy thác tín dụng tới tổ chức Hội, đến sự
  phát triển kinh tế của hộ dân như thế nào.Từ đó tím ra được nguyên nhân nào
  làm hạn chế sự hoạt động và hiệu quả của hoạt động ủy thác tín dụng mà hội
  đang làm và giải pháp chủ yếu nào giúp cho hoạt động UTTD phát triển bền
  vững trong thời gian tới. Do vậy là một cán bộ Hội LHPN huyện Phú Lương,
  qua học tập và nghiên cứu, kết hợp với thực tiễn kinh nghiệm công tác, tôi
  chọn đề tài: “Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của Hội liên hiệp
  phụ nữ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” với mong muốn đưa những
  kiến thức lý luận vào thực tiễn, tìm giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu
  quả hoạt động ủy thác tín dụng của Hội, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ
  huyện Phú Lương tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ "Hỗ trợ phụ nữ
  phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập" góp phần thực hiện thắng lợi
  công tác xóa đói giảm nghèo địa phương.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  - Nghiên cứu thực trạng hoạt động ủy thác tín dụng của Hội LHPN huyện
  Phú Lương. Nhằm đề xuất giải pháp chủ yếu thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt
  động ủy thác của Hội.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  3
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa hoạt động tín dụng và ủy thác tín dụng để thấy rõ vai trò của
  tín dụng trong phát triển kinh tế nông thôn
  - Đánh giá thực trạng của hoạt động ủy thác tín dụng của Hôi LHPN huyện
  Phú Lương.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác.
  2.3. Phạm vi nghiên cứu
  2.3.1. Phạm vi về không gian
  - Hội LHPN huyện Phú Lương và Ngân hàng chính sách xã hội huyện
  Phú Lương.
  - Hộ vay vốn ủy thác tín dụng trên địa bàn huyện.
  2.3.2. Phạm vi về thời gian
  Từ năm 2011 đến 2013

  Xem Thêm: Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status