Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Lưu Xá

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Lưu Xá

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Nâng cao hiệu quả tín dụng
  tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá”
  tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, những ý kiến đóng góp quý báu của nhiều cơ
  quan, cá nhân.
  Trước hết tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa
  và các thầy cô giáo khoa sau đại học Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh
  - Đại học Thái Nguyên - những người đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong suốt quá
  trình học tập.
  Đặc biệt, tôi xin trân trọng cảm ơn TS Trần Quang Huy - người đã tận tình
  hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, các đồng nghiệp tại Vietinbank Lưu
  Xá đã giúp đỡ và tạo điều kiện khi điều tra, thu thập số liệu để nghiên cứu luận văn.
  Ngoài ra, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, sự động viên và tạo điều kiện
  về thời gian và tinh thần của lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp đơn vị nơi tôi công tác.
  Với tấm lòng chân thành, tôi xin cảm ơn mọi sự giúp đỡ quý báu đó./.

  Thái Nguyên, ngày 25 tháng 07năm 2014
  Tác giả luận văn


  Nguyễn Thị Minh Phương

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC BẢNG . vii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  n và đóng góp của đề tài . 3
  . 3
  Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ
  TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 4
  1.1. Hoạt động tín dụng của NHTM . 4
  1.1.1. Khái niệm tín dụng 4
  1.1.2. Đặc điểm của tín dụng NHTM 5
  1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng . 6
  1.1.4. Các hình thức tín dụng cơ bản của NHTM . 8
  1.2. Hiệu quả tín dụng Ngân hàng thương mại . 10
  1.2.1. Quan niệm về hiệu quả tín dụng của ngân hàng . 10
  1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả tín dụng ngân hàng 10
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng . 15
  1.3.1. Nhân tố chủ quan thuộc về ngân hàng 15
  1.3.2. Nhân tố khách quan . 19
  1.4. Kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả tín dụng tại một số NHTM trên thế giới 22
  1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước 22
  1.4.2. Một số bài học kinh nghiệm cho Vietinbank 29
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN
  DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI
  NHÁNH LƯU XÁ . 31
  2.1. Các câu hỏi nghiên cứu 31
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 32
  2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu, số liệu, thông tin 32
  2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu . 34
  2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 34
  2.3. Các chỉ tiêu phân tích . 35
  2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh về tốc độ tăng trưởng và mức sinh lời . 35
  2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn vốn . 35
  Chương 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
  TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ 36
  3.1. Khái quát về hoạt động của Vietinbank Lưu Xá 36
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 36
  3.1.2. Khái quát về Vietinbank Lưu Xá 37
  3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank Lưu Xá . 44
  3.2. Thực trạng hiệu quả tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013 . 51
  3.2.1. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá . 51
  3.2.2. Đánh giá hiệu quả tín dụng của Vietinbank Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013 72
  3.2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá . 74
  Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN
  DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI
  NHÁNH LƯU XÁ . 80
  4.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả tín dụng của VIETINBANK - Chi nhánh
  Lưu Xá 80
  4.1.1.Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Công thươngViệt Nam . 80
  4.1.2. Định hướng phát triển của Vietinbank Lưu Xá . 81
  4.1.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá . 84
  4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá . 84
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  4.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực nội sinh của Vietinbank Lưu Xá 85
  4.2.2. Nhóm giải pháp liên quan đến khách hàng . 92
  4.3. Kiến nghị 95
  4.3.1. Kiến nghị đối với NHNN và các cơ quan quản lý 95
  4.3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng . 95
  4.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 97
  KẾT LUẬN 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
  Agribank Vietnam Bank for Agriculture and
  Rural Development
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
  triển nông thôn Việt Nam
  ATM Automatic Teller Machine Máy giao dịch tự động
  CB QHKH Cán bộ quan hệ khách hàng
  CSXH Chính sách xã hội
  GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội
  KH Khách hàng
  MB Military Commercial Joint Stock
  Bank
  Ngân hàng thương mại cổ phần
  Quân đội
  NPL Non profit loan Nợ không sinh lời
  NVHĐ Nguồn vốn huy động
  QHKH Quan hệ khách hàng
  TDXK Tín dụng xuất khẩu
  Vietinbank Vietnam Joint Stock Commercial
  Bank For Industry and Trade
  Ngân hàng thương mại cổ phần
  Công thương Việt Nam
  Vietinbank Lưu Xá Ngân hàng thương mại cổ phần
  Công thương Việt Nam - Chi
  nhánh Lưu Xá
  WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1: Các bước mở cửa dịch vụ ngân hàng theo khu vực địa lý của Trung Quốc 25
  Bảng 2.1: Khung phân tích của đề tài luận văn 32
  Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn tại Vietinbank Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013 . 45
  Bảng 3.2: Tổng hợp hoạt động tín dụng . 48
  Bảng 3.3: Tình hình kết quả hoạt độ 49
  Bảng 3.4: Thu phí dịch vụ ròng giai đoạn 2010 - 2013 của Vietinbank Lưu Xá . 50
  Bảng 3.5: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2010 - 2013 . 50
  Bảng 3.6: Tốc độ tăng trưởng tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013 51
  Bảng 3.7: Tình hình cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế 53
  Bảng 3.8: Tình hình cơ cấu tín dụng theo thời gian 54
  Bảng 3.9: Cơ cấu tín dụng theo đồng tiền giao dịch . 55
  Bảng 3.10: Thu nhập từ hoạt động tín dụng và mức sinh lời của đồng vốn tín
  dụng tại Vietinbank Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013 56
  Bảng 3.11: Tình hình vòng quay vốn tín dụng . 59
  Bảng 3.12: Tình hình hiệu quả sử dụng vốn . 60
  Bảng 3.13: Tình hình nợ quá hạn 61
  Bảng 3.14. Tình hình nợ quá hạn phân theo thành phần kinh tế 63
  Bảng 3.15: Tỷ trọng nợ theo nhóm tại Vietinbank Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013 64
  Bảng 3.16: Dự phòng rủi cho tín dụng qua các năm . 68
  Bảng 3.17: Tỷ lệ cho vay khách hàng có bảo đảm . 69


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

  Sơ đồ 3.1. Mô hình tổ chức của Vietinbank Lưu Xá năm 2013 . 40
  Biểu đồ 3.1. So sánh qui mô lao động các NHTM trên địa bàn năm 2013 42
  Biểu đồ 3.2. So sánh mạng lưới các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 43
  Biểu đồ 3.3. Thị phần huy động vốn các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2013 46
  Biểu đồ 3.4. Thị phần tín dụng các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013 . 49
  Biểu đồ 3.5. Kết quả kinh doanh Vietinbank Lưu Xá giai đoạn 2011-2013 . 51
  Biểu đồ 3.6. Mức sinh lời của đồng vốn vay trên tổng dư nợ cho vay bình quân 58
  Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ lãi treo cho vay trong tổng thu lãi . 59
  Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng Vietinbank Lưu xá giai đoạn 2010-2013 62
  Biểu đồ 3.9. Cơ cấu nợ theo nhóm tại Vietinbank Lưu Xá . 65
  Biểu đồ 3.10. Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế tại Vietinbank Lưu Xá năm 2013 67
  Biểu đồ 3.11. Dự phòng rủi ro cho vay các năm 69
  Biểu đồ 3.12. Tỷ lệ cho vay có bảo đảm . 70

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Lộ trình hội nhập nền kinh tế thế giới với dấu mốc quan trọng khi Việt Nam
  trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được xem
  như một nguồn động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, hoạt động ngân
  hàng ở Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn các dịch vụ ngân hàng cho khối các ngân
  hàng nước ngoài. Đến nay tại Việt Nam đã có tới 48 chi nhánh ngân hàng nước
  ngoài, 5 ngân hàng liên doanh với nước ngoài, 5 ngân hàng 100% vốn nước
  ngoài, các ngân hàng này đều là những ngân hàng lớn, có uy tín và mức độ an
  toàn cao, có năng lực cạnh tranh tốt. Môi trường cạnh tranh quốc tế đã và đang đặt
  ra cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam những cơ hội cũng như
  những thách thức vô cùng to lớn.
  Bên cạnh những cơ hội đó là không ít những khó khăn thách thức, những tác
  động tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam. Từ năm 2008 tới nay
  cơn bão khủng hoảng kinh tế đi qua hầu hết các nước trên thế giới và nền kinh tế
  Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Các NHTM Việt Nam cũng đã phải trải qua
  một giai đoạn khó khăn với rất nhiều biến động phức tạp và dự báo sẽ còn tiếp tục
  phải đối mặt với khó khăn trong năm 2014 khi mà nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn
  hồi phục và yếu tố cạnh tranh giữa NHTM trong nước với nhau cũng như với các
  NHTM nước ngoài ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Chính điều đó ảnh hưởng trực
  tiếp đến nguồn thu nhập của các NHTM trong nước. Theo số liệu thống kê hiện nay
  thì nguồn thu từ hoạt động cấp tín dụng của các NHTM Việt Nam vẫn chiếm tỷ
  trọng rất lớn trong tổng thu nhập (từ 40% - 60%). Như vậy, tín dụng vẫn là hoạt
  động mũi nhọn, then chốt trong hoạt động tìm kiếm lợi nhuận của các NHTM.
  Muốn gia tăng lợi nhuận, các ngân hàng thường phải lựa chọn con đường tăng
  trưởng tín dụng và đi theo đó là nguy cơ rủi ro ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh
  nền kinh tế có khủng hoảng. Do vậy, nâng cao hiệu quả tín dụng luôn là đòi hỏi cấp
  thiết trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói chung, Chi nhánh Lưu Xá nói
  riêng với phương châm hoạt động “Phát triển, an toàn và hiệu quả” đã và đang
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  không ngừng tìm mọi biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng, nhất là trong bối
  cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay. Đề tài “Nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng”
  là một đề tài không mới mẻ nhưng với tính chất quan trọng, cần thiết và cũng không
  kém phần nóng bỏng cho hoạt động kinh doanh ngân hàng đã đưa tôi tới quyết định
  lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ
  phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Làm rõ thực trạng, hiệu quả tín dụng nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro,
  nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập của Vietinbank Lưu Xá.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hiệu quả tín dụng.
  - Đánh giá thực trạng hiệu quả tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương
  Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá (Vietinbank Lưu Xá).
  - Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trong hoạt động kinh
  doanh của Vietinbank Lưu Xá.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề liên quan đến tín dụng, đánh
  giá hiệu quả tín dụng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trên cơ sở lý
  luận và thực tiễn.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Thời gian nghiên cứu: Khi đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng, đề tài lấy
  mốc từ năm 2011 đến hết 2013.
  Về không gian: Đề tài được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
  Về nội dung nghiên cứu: Tín dụng là một hoạt động tương đối rộng và được
  hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng trong khuôn khổ của luận văn này, tác giả
  chỉ tập trung nghiên cứu đến tín dụng theo định nghĩa của Luật các tổ chức tín dụng
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  Việ ệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP
  Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
  , và đóng góp của đề tài
  4.1. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn
  -
  Luậ ệu quả
  cao hiệu quả ạ .
  -
  Phân tích thực trạng hiệu quả tín dụ
  ạt độ , qua đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu
  quả tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá.
  4.2. Đóng góp của luận văn
  Một là, tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả tín dụng trong hoạt
  động của ngân hàng thương mại làm rõ khái niệm về hiệu quả tín dụng và xây dựng
  được hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động tín dụng trong đánh giá hoạt
  động ngân hàng. Các chỉ tiêu này đánh giá tập chung giải quyết ba vấn đề chính cốt
  lõi của hoạt động tín dụng đó là Tăng trưởng, an toàn và hiệu quả.
  Hai là, làm rõ thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá
  giai đoạn 2011 - 2013, đi sâu phân tích những mặt còn hạn chế làm ảnh hưởng đến
  hiệu quả đầu tư tín dụng tại Vietinbank Lưu Xá.
  Cuối cùng, đưa ra một số giải pháp trực tiếp cũng như gián tiếp, tác động
  trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại
  Vietinbank Lưu Xá. Các giải pháp này đều là những giải pháp thiết thực, tập trung
  giải quyết vấn đề còn hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Chi nhánh Lưu
  Xá trong thời gian tới.
  5
  :
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả tín dụng của ngân
  hàng thương mại.

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Lưu Xá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Lưu Xá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status