Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Để hoàn thành luận văn Thạc sỹ này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của
  nhiều tập thể và cá nhân.
  Trước hết, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy giáo,
  cô giáo trong Ban Giám hiệu, khoa Tâm lý - Giáo dục, phòng Đào tạo, trường
  Đại học Sư phạm đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.
  Đặc biệt tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị
  Thanh Huyền người thầy đã hướng dẫn giúp đỡ tôi trong việc định hướng về
  nội dung đề tài, phương pháp nghiên cứu khoa học cũng như tận tình giúp đỡ
  trong suốt quá trình nghiên cứu để tôi hoàn thành được luận văn này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo
  Vĩnh Phúc, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, Ban đại diện cha mẹ học sinh, học
  sinh các trường THPT Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cùng các bạn đồng
  nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi và nhiệt tình giúp đỡ tôi có được các thông tin
  cần thiết để phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình.
  Với thời gian và kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế, bản thân dù đã cố
  gắng rất nhiều, song chắc chắn luận văn này không thể tránh khỏi những thiếu
  sót, kính mong các thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp thông cảm, giúp
  đỡ, đưa ra những chỉ dẫn quý báu cho tôi.
  Xin trân trọng cảm ơn !
  Thái Nguyên, tháng năm 2014
  Học viên  Nguyễn Thị Mai Chang
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 3
  3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 3
  4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  5. Giả thuyết khoa học . 3
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 4
  7. Phương pháp nghiên cứu . 4
  8. Cấu trúc luận văn . 5
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO HỌC SINH THPT 6
  1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu vấn đề . 6
  1.1.1. Trên thế giới 6
  1.1.2. Ở Việt Nam 6
  1.2. Một số khái niệm 8
  1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục 8
  1.2.2. Văn hóa, văn hóa ứng xử . 12
  1.2.3. Học sinh THPT 17
  1.2.4. Giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh THPT 18
  1.3. Một số vấn đề về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh THPT . 19
  1.3.1. Một số đặc điểm của học sinh THPT 19
  1.3.2. Mục đích, ý nghĩa của giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh THPT 21
  1.3.3. Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh THPT . 22
  1.3.4. Các con đường giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh THPT 25
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4. Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử
  cho học sinh THPT 28
  1.4.1. Mục tiêu quản lý giáo dục văn hóa ứng xử . 28
  1.4.2. Quản lý việc xây dựng kế hoạch GD VHƯX 29
  1.4.3. Xây dựng bộ máy quản lý GD VHƯX cho học sinh . 30
  1.4.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch GD VHƯX cho học sinh 30
  1.4.5. Chỉ đạo các hoạt động giáo dục văn hoá ứng xử cho HS 31
  1.4.6. Quản lý việc kiểm tra đánh giá 32
  Kết luận chương 1 32
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
  VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT
  THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC . 33
  2.1. Vài nét khái quát về các trường THPT thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc 33
  2.2. Thực trạng giáo dục văn hoá ứng xử học sinh các trường THPT thành
  phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 35
  2.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên và học sinh các trường THPT
  thành phố Vĩnh Yên về giáo dục văn hóa ứng xử . 35
  2.2.2. Thực trạng giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường THPT
  thành phố Vĩnh Yên 42
  2.3. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh
  các trường THPT thành phố Vĩnh Yên . 55
  trường THPT Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 55
  , tỉnh Vĩnh Phúc . 58
  2.3.3. Th , đánh giá hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho
  học sinh các trường THPT Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 61
  Kết luận chương 2 65
  Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN
  HÓA ỨNG XỬ CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT
  THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 66
  3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 66
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với mục tiêu GD và đào tạo của nhà trường 66

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 66
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 67
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi . 67
  3.2. Biện pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường
  THPT Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 67
  3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS về GD VHƯX
  cho HS . 67
  3.2.2. Biện pháp 2: Kế hoạch hóa công tác quản lý GD VHƯX cho HS 69
  3.2.3. Biện pháp 3: Nâng cao nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia GD
  VHƯX cho HS 71
  3.2.4. Biện pháp 4: Chỉ đạo phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà
  trường tham gia quản lý GD VHƯX cho học sinh . 73
  3.2.5. Biện pháp5: Đa dạng hoá hoạt động giáo dục văn hoá ứng xử . 76
  3.2.6. Biện pháp 6: Huy động các nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, các
  điều kiện cho các hoạt động giáo dục văn hoá ứng xử . 79
  3.2.7. Biện pháp 7: Tăng cường kiểm tra, đánh giá; khuyến khích HS tự
  kiểm tra, tự đánh giá; xây dựng và thực hiện quy chế khen thưởng
  và trách phạt rõ ràng, hợp lý 80
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 81
  3.4. Khảo nghiệm các biện pháp . 82
  3.4.1. Kết quả khảo nghiệm biện pháp theo ý kiến đánh giá của chuyên gia . 82
  3.4.2. Nhận xét . 84
  Kết luận chương 3 86
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 87
  1. Kết luận 87
  2. Khuyến nghị . 88
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91
  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Ban giám hiệu BGH
  Cách mạng CM
  Cán bộ quản lý CBQL
  Cha mẹ học sinh CMHS
  Chủ nghĩa xã hội CNXH
  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNH-HĐH
  Đạo đức ĐĐ
  Điểm lệch chuẩn ĐLC
  Điểm trung bình ĐTB
  Giáo dục GD
  Giáo dục công dân GDCD
  Giáo dục và Đào tạo GD&ĐT
  Giáo dục văn hóa ứng xử GD VHƯX
  Giáo viên GV
  Giáo viên chủ nhiệm GVCN
  Học sinh HS
  Khoa học kỹ thuật KHKT
  Quản lý QL
  Trung học phổ thông THPT
  Văn hóa ứng xử VHƯX

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Nhận thức của GV về giáo dục VHƯX 35
  Bảng 2.2: Nhận thức của HS về GDVHƯX 37
  Bảng 2.3: Nhận thức của GV và HS về ý nghĩa và tầm quan trọng của
  giáo dục VHƯX . 40
  Bảng 2.4: Đánh giá của GV về việc thực hiện mục tiêu giáo dục VHƯX
  cho HS . 42
  Bảng 2.5: Đánh giá của HS về việc thực hiện các mục tiêu giáo dục
  VHƯX cho HS 44
  Bảng 2.6: Đánh giá của GV về thực trạng thực hiện nội dung giáo dục
  VHƯX cho HS 46
  Bảng 2.7: Đánh giá của HS về nội dung giáo dục VHƯX cho HS . 48
  Bảng 2.8: Đánh giá của GV về mức độ thực hiện các con đường giáo dục
  VHƯX cho HS 50
  Bảng 2.9: Những biểu hành vi VHƯX của HS các trường THPT thành
  phố Vĩnh Yên 53
  2.10: Đánh giá của CBQL và GV về việc thực hiện kế hoạch giáo
  dục VHƯX cho học sinh . 55
  2.11: Đánh giá của CBQL và GV các trường THPT thành phố
  dục văn hóa ứng xử . 58
  2.12: Đánh giá của CBQL và GV về việc kiểm tra, đánh giá hoạt
  động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh . 61
  Bảng 3.1: Đánh giá của CBQL, GV các trường THPT Thành phố Vĩnh
  Yên về tính cần thiết của các biện pháp Giáo dục văn hoá ứng
  xử cho HS 83
  Bảng 3.2: Đánh giá của CBQL, GV các trường THPT thành phố Vĩnh
  Yên về tính khả thi của các biện pháp GD VHƯX cho học sinh 84
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 2.1: Nhận thức của GV và HS về ý nghĩa và tầm quan trọng
  của giáo dục VHƯX 40
  Biểu đồ 2.2: Đánh giá của GV về việc thực hiện mục tiêu giáo dục
  VHƯX cho HS 43
  Biểu đồ 2.3: Đánh giá của GV về thực trạng thực hiện nội dung giáo
  dục VHƯX cho HS . 47
  Sơ đồ 2.4: Đánh giá của GV về mức độ thực hiện các con đường giáo
  dục VHƯX cho HS . 50
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam nói chung, sự nghiệp Giáo
  dục và Đào tạo nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm,
  chăm lo và xây dựng. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, Đảng và Nhà
  nước ta luôn khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, cần phải đẩy
  mạnh và phát triển văn hóa. Nhiệm vụ xây dựng con người mới do đó cũng
  được quán triệt sâu rộng trong toàn xã hội. Đảng ta khẳng định: “Trong giai
  đoạn cách mạng hiện nay, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng
  Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã
  hội”. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (2011) đã chỉ
  rõ phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo trong thời gian tới là: “Phát
  triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng
  cao là một những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.
  Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã
  hội hóa; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới cơ
  chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục,
  đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục
  đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành. Đẩy mạnh giáo dục
  nghề đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Xây dựng môi trường giáo dục
  lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội; xây dựng
  xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân học tập suốt đời”.
  Với quá trình hội nhập toàn cầu, nền văn hóa Việt Nam được giao lưu
  với nhiều nền văn hóa trên thế giới, điều đó cho phép chúng ta bổ sung, làm
  phong phú thêm nền văn hóa nước nhà, song những yếu tố văn hóa tiêu cực,
  phản giá trị cũng có dịp bùng phát gây ảnh hưởng không nhỏ tới tầng lớp nhân
  dân đặc biệt là giới trẻ. Những năm gần đây, cùng với một số tác động tiêu cực
  của nền kinh tế thị trường, một bộ phận không nhỏ HS ở các nhà trường thoái
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  hóa biến chất về đạo đức, lối sống, xuống cấp về văn hóa trong đó có văn hóa
  ứng xử.
  Lứa tuổi học sinh THPT là lực lượng đông đảo, là bậc học cao nhất của
  giáo dục phổ thông, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng tham gia
  vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản
  Việt Nam đã xác định: “Đối với thế hệ trẻ, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo phát
  triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, sức khỏe,
  nghề nghiệp; giải quyết việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy
  vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. [13, tr126]
  Để thực hiện nhiệm vụ vinh quang và cũng đầy khó khăn này, bên cạnh
  chuẩn bị về tri thức, học sinh cần được rèn luyện về đạo đức, lối sống có văn hóa,
  đặc biệt là văn hóa ứng xử để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và xã hội.
  Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh
  Vĩnh Phúc. Đây là thành phố trẻ nên có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. Điều
  này làm cho đời sống kinh tế trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ,
  nhu cầu học tập của nhân dân không ngừng tăng lên. Vì vậy, nơi đây tập trung
  các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đặc biệt hệ thống các
  trường THPT. Sự phát triển của nền kinh tế làm cho đời sống tinh thần của học
  sinh trong các trường THPT vừa phong phú vừa phức tạp. Thực tế ở các trường
  THPT bên cạnh nhiều học sinh vẫn giữ được lối sống trong sáng, lành mạnh về
  đạo đức và văn hóa thì vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ học sinh nảy sinh xu
  hướng mới trong lối sống thiếu văn hóa nhất là trong hành vi ứng xử văn hóa
  chưa đẹp, phản thẩm mỹ Để khắc phục tình trạng này, các trường THPT cần
  quan tâm đến công tác quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học
  sinh, coi đây là vấn đề quan trọng, góp phần không nhỏ thực hiện mục tiêu giáo
  dục: Đức, Trí, Thể, Mỹ.
  Xuất phát từ nhận thức và thực tiễn trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản
  lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường THPT Thành
  phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý
  giáo dục.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất các biện pháp
  quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường THPT
  Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay, nhằm góp phần
  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách học sinh.
  3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
  3.1 Khách thể nghiên cứu
  Quá trình giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường THPT Thành
  phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  3.2 Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các
  trường THPT Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.
  4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
  4.1. Giới hạn về nội dung
  Văn hóa ứng xử của học sinh được biểu hiện trong tất cả các hoạt động
  của cuộc sống hàng ngày, nhưng trong phạm vi đề tài này chúng tôi chỉ nghiên
  cứu văn hóa ứng của học sinh trong nhà trường bậc THPT, cụ thể là: cách ứng
  xử của học sinh với thầy cô, với bạn bè và trong việc chấp hành nội quy, quy
  chế của nhà trường.
  4.2. Giới hạn về khách thể điều tra
  Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tôi lựa chọn điều tra trên 20 cán bộ
  quản lý, 100 giáo viên và 308 học sinh của 4/5 trường THPT trên địa bàn
  Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.
  5. Giả thuyết khoa học
  Hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường THPT
  Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua đã có nhiều kết quả
  tốt. Tuy nhiên quá trình giáo dục còn gặp khó khăn, bất cập, vì thế vẫn còn hiện
  tượng học sinh vi phạm nội quy, quy định học tập, vi phạm chuẩn mực đạo đức
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  xã hội kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện
  nay. Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho học
  sinh một cách khoa học hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của các nhà
  trường thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách của
  học sinh.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  6.1. Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho
  học sinh THPT.
  6.2. Tìm hiểu, đánh giá thực trạng giáo dục văn hóa ứng xử, quản lý giáo dục văn
  hóa ứng xử cho học sinh các trường THPT Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  6.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học
  sinh các trường THPT Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh phúc trong giai đoạn
  hiện nay.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
  Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các văn
  bản, tài liệu, công trình khoa học có liên quan đến đề tài để xây dựng cơ sở lý
  luận về vấn đề nghiên cứu.
  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp điều tra bằng phiếu.
  Sử dụng hệ thống câu hỏi đóng và câu hỏi mở để khảo sát trên cán bộ,
  GV và HS THPT trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên nhằm tìm hiểu thực trạng
  giáo dục VHƯX và những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục VHƯX cho HS. Đây
  là phương pháp chủ yếu sử dụng để thu thập thông tin.
  - Phương pháp quan sát.
  Người nghiên cứu tri giác các hoạt động giáo dục VHƯX của cán bộ
  lãnh đạo, GV và biểu hiện của HS nhằm thu thập thông tin.
  - Phương pháp trò chuyện.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  Với phương pháp này, người nghiên cứu trò chuyện với một số CBQL,
  GV và HS. Nội dung xoay quanh vấn đề VHƯX và thực trạng giáo dục VHƯX
  cho HS hiện nay.
  - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia.
  Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến của những nhà giáo dục trực tiếp làm
  công tác giáo dục HS.
  7.3. Nhóm phương pháp bổ trợ
  Sử dụng toán thống kê để xử lý số liệu thu được.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục. Luận văn
  chính được chia làm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử
  cho học sinh THPT.
  Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho
  học sinh các trường THPT Thành phố Vĩnh Yên.
  Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho
  học sinh THPT Thành phố Vĩnh Yên trong giai đoạn hiện nay.

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status