Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Hà Nội 2

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Hà Nội 2

  iii

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
  4. Giả thuyết nghiên cứu . 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu . 3
  7. Phương pháp nghiên cứu . 3
  8. Cấu trúc của luận văn 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ DẠY HỌC
  MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 5
  1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 5
  1.2. Quản lý . 6
  1.2.1. Khái niệm quản lý . 7
  1.2.2. Chức năng quản lý . 8
  1.3. Dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh 9
  1.3.1. Môn giáo dục quốc phòng - an ninh . 9
  1.3.2. Nội dung dạy học môn GDQP-AN . 15
  1.4. Quản lý dạy học môn giáo dục quốc phòng - anh ninh . 16
  1.4.1. Khái niệm quản lý dạy học môn GDQP-AN 16
  1.4.2. Giám đốc trung tâm GDQP - AN là chủ thể quản lý dạy học môn
  GDQP - AN . 17
  1.4.3. Nội dung quản lý dạy học môn GDQP-AN 19
  1.5.Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dạy học môn Giáo dục quốc phòng - an
  ninh 25
  1.5.1. Các yếu tố thuộc chủ thể quản lý 25
  1.5.2. Các tố thuộc đối tượng quản lý 27
  1.5.3. Các yếu tố thuộc môi trường quản lý 29
  Kết luận chương 1 . 31 iv

  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC
  QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC
  PHÒNG - AN NINH HÀ NỘI 2 . 32
  2.1. Khái quát chung về trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2 . 32
  2.1.1. Sự hình thành và phát triển của trung tâm 32
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế hiện tại của trung tâm 34
  2.2. Thực trạng dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm
  Giáo dục quốc phòng - an ninh Hà Nội 2 . 37
  2.2.1. Thực trạng về chương trình dạy học môn GDQP-AN 37
  2.2.2. Thực trạng kế hoạch dạy học môn GDQP-AN . 37
  2.2.3. Thực trạng nội dung dạy học môn GDQP-AN ở trung tâm . 38
  2.2.4. Thực trạng CSVC và các điều kiện phục vụ cho dạy học môn GDQP-AN . 42
  2.2.5. Thực trạng hoạt động dạy học môn GDQP-AN của đội ngũ cán bộ
  giảng viên 44
  2.2.6. Thực trạng hoạt động học tập môn GDQP-AN của sinh viên 49
  2.3. Thực trạng quản lý dạy học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung
  tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Hà Nội 2 51
  2.3.1. Thực trạng quản lý mục tiêu dạy học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh 51
  2.3.2. Thực trạng quản lý kế hoạch dạy học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh 53
  2.3.3. Thực trạng quản lý nội dung chương trình dạy học môn Giáo dục quốc
  phòng - an ninh 54
  2.3.4. Thực trạng quản lý đổi mới phương pháp giảng dạy môn giáo dục quốc
  phòng - an ninh 56
  2.3.5. Thực trạng quản lý kiểm tra đánh giá HĐ dạy học môn giáo dục quốc
  phòng - an ninh 58
  2.3.6. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học môn Giáo dục
  quốc phòng - an ninh . 59
  2.3.7. Thực trạng quản lý hoạt động dậy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh 62
  2.3.8. Thực trạng quản lý hoạt động học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh 68 v

  2.4. Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dạy học môn học GDQP-AN ở
  Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2 . 73
  2.5. Đánh giá chung về thực trạng công tác quản lý HĐDH môn học GDQP-
  AN ở Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2 . 75
  2.5.1. Thành công: . 75
  2.5.2. Tồn tại: 75
  2.6. Nguyên nhân của thực trạng: . 76
  2.6.1.Nguyên nhân thành công: 76
  2.6.2.Nguyên nhân hạn chế: 77
  Kết luận Chương 2 79
  Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC
  PHÒNG - AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN
  NINH HÀ NỘI 2 . 80
  3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 80
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển 80
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, khả thi, cần thiết 80
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 80
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ . 81
  3.2. Các biện pháp quản lý dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh ở
  Trung tâm GDQP- AN Hà Nội 2. . 81
  3.2.1. Nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh, sinh viên và các lực lượng
  xã hội về sự cần thiết của môn học GDQP-AN. . 81
  3.2.2. Tăng cường quản lý xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế
  hoạch dạy học môn GDQP- an ninh . 84
  3.2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất
  lượng đáp ứng với yêu cầu dạy học môn GDQP - an ninh . 87
  3.2.4. Xây dựng động cơ học tập đúng đắn, kích thích tính chủ động sáng tạo
  của người học môn GDQP - an ninh . 90
  3.2.5. Quản lý chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên 93 vi

  3.2.6. Tăng cường quản lý đảm bảo về số lượng, chất lượng các loại vật chất,
  vũ khí trang bị, phương tiện dạy học môn GDQP - an ninh. 98
  3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp 100
  3.4. Kiểm chứng tính cấp thiết, tính khả thi của các biện pháp 105
  3.4.1. Mục đích khảo nghiệm 105
  3.4.2. Lựa chọn đối tượng và phạm vi khảo nghiệm 106
  3.4.3. Kết quả khảo nghiệm và nhận xét . 106
  Kết luận chương 3 . 113
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 115
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 118
  PHỤ LỤC

  iv

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy Trung tâm GDQP Hà Nội 2 . 36
  Bảng 2.1. Học phần 1: Đường lối quân sự của Đảng . 39
  Bảng 2.2. Học phần 2: Công tác quốc phòng - an ninh 40
  Bảng 2.3. Học phần 3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu
  liên AK 41
  Bảng 2.4. Thực trạng nội dung môn GDQP-AN ở Trung tâm GDQP - AN Hà
  Nội 2 . 42
  Bảng 2.5. Thực trạng CSVC và các điều kiện phục vụ cho dạy học môn
  GDQP-AN . 43
  Bảng 2.6. Độ tuổi, trình độ và thâm niên giảng dạy của giảng viên Trung tâm
  GDQP-AN Hà Nội 2 . 45
  Bảng 2.7. Khảo sát thực trạng hoạt động giảng dạy của giảng viên GDQP 46
  Bảng 2.8. Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học và phương tiện dạy học
  của giảng viên GDQP 48
  Bảng 2.9. Khảo sát thực hiện học tập môn GDQP-AN của sinh viên 49
  Bảng 2.10. Thời gian dành cho tự học môn GDQP-AN ở nhà 50
  Bảng 2.11. Khảo sát về phương pháp học tập môn GDQP-AN . 51
  Bảng 2.12. Kết quả cụ thể của môn học môn GDQP-AN tại trung tâm Giáo
  dục quốc phòng - an ninh Hà Nội 2 năm học 2013 - 2014 . 52
  Bảng 2.13. Thực trạng quản lý hoạt động lập kế hoạch công tác của giảng
  viên 53
  Bảng 2.14. Thực trạng quản lý thực hiện nội dung, chương trình dạy học môn
  GDQP-AN . 55
  Bảng 2.15. Thực trạng công tác quản lý việc đổi mới PPDH 56
  Bảng 2.16. Thực trạng quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên 58
  Bảng 2.17. Thực trạng quản lý CSVC VKTBPT DH môn GDQP-AN . 60
  Bảng 2.18. Thực trạng quản lý việc soạn bài và chuẩn bị lên lớp của GV 63
  Bảng 2.19. Thực trạng quản lý nề nếp lên lớp giảng dạy và việc vận dụng
  phương pháp, phương tiện dạy học của giảng viên 65 v

  Bảng 2.20. Thực trạng QL việc tự học, tự bồi dưỡng của GV . 67
  Bảng 2.21. Thực trạng QL học tập môn GDQP-AN của SV 69
  Bảng 2.22. Ý kiến của sinh viên về việc dạy học môn GDQP-AN ở Trung
  tâm GDQP-AN Hà Nội 2 71
  Bảng 2.23. Ý kiến đánh giá của CBQL, GV, SV về những yếu tố ảnh hưởng
  đến chất lượng dạy học ở Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2 73
  Sơ đồ 3.1. Mối liên hệ giữa các biện pháp . 101
  Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm về tính cấp thiết của các biện pháp đề xuất. 107
  Biểu đồ 3.1. Đánh giá về tính cấp thiết của các biện pháp đề xuất 108
  Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các biện pháp đề xuất . 109
  Biểu đồ 3.2. Đánh giá về tính khả thi của các biện pháp đề xuất . 110
  Bảng 3.3. Tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp . 111
  Biểu đồ 3.3. Tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp . 112  v

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  ANND
  BGĐ
  CBGV
  CBQL
  CSVC
  DH
  ĐH
  ĐT
  GD
  GD&ĐT
  GDQP
  GDQP-AN
  TTGDQP- AN
  GV

  HSSV

  NT
  QL
  QLGD
  QPTD
  SV
  TQVNXHVN
  VKTBPT
  An ninh nhân dân
  Ban giám đốc
  Cán bộ giảng viên
  Cán bộ quản lý
  Cơ sở vật chất
  Dạy học
  Đại học
  Đào tạo
  Giáo dục
  Giáo dục và đào tạo
  Giáo dục quốc phòng
  Giáo dục quốc phòng - an ninh
  Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh
  Giảng viên
  Hoạt động
  Học sinh sinh viên
  Giám đốc
  Nhà trường
  Quản lý
  Quản lý giáo dục
  Quốc phòng toàn dân
  Sinh viên
  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  Vũ khí trang bị phương tiện

  1

  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  Trong thời đại cách mạng khoa học và công nghệ ngày này, tiềm năng
  trí tuệ trở thành nền móng và động lực chính cho sự phát triển, tăng trưởng
  kinh tế xã hội. Giáo dục đào tạo (GD&ĐT) được coi là nhân tố quyết định cho
  sự thành bại của mỗi quốc gia trên trường quốc tế, trong đó giáo dục quốc
  phòng - an ninh giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng
  và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  Đảng ta coi giáo dục là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển
  đất nước trên quan điểm con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự
  phát triển xã hội. Vì vậy, kể từ Hội nghị Trung ương khóa VII, Đảng đã đưa
  ra nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về phát triển giáo dục.
  Nghị quyết số 37/ 2004/QH11 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 từ
  ngày 25/10/2004 đến ngày 03/12/2004, về giáo dục đã nêu: “Tập trung xây
  dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về
  cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo; đặc biệt coi trọng việc nâng cao bản
  lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp”.
  Đại hội Đảng lần thứ XI đã xác định “Tăng cường và củng cố nền quốc
  phòng toàn dân, an ninh nhân dân, ổn định chính trị - xã hội, mở rộng quan
  hệ đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định, tạo những điều kiện
  thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
  Đối với Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2 việc nâng cao chất lượng quản lý
  hoạt động dạy học là nhiệm vụ quan trọng nhất. Cũng là nhiệm vụ cơ bản đầu
  tiên đây chính là điều kiện quyết định để tồn tại và phát triển. Thực chất của
  công tác quản lý ở Trung tâm GDQP- AN Hà Nội 2 là quản lý hoạt động dạy
  học và quản lý con người công việc này được tiến hành thường xuyên, liên tục
  qua từng giờ dạy học, qua các học kỳ và từng năm học, đây là điều kiện tất yếu
  để trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2 đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục là:
  “Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. 2

  Chất lượng dạy học ở Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2 hiện nay và chất
  lượng đào tạo nói chung đã có nhiều tiến bộ trên một số mặt. Phong trào học tập
  sôi nổi, từng bước được nâng lên. Tuy nhiên chất lượng đào tạo nói chung và
  chất lượng dạy học nói riêng còn nhiều yếu kém, bất cập. Đáng quan tâm là chất
  lượng hiệu quả dạy học còn thấp, chưa đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng
  cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trình độ kiến thức, kỹ năng thực
  hiện, phương pháp tư duy khoa học của đa số học sinh, sinh viên còn yếu, đội
  ngũ quản lý giáo dục năng lực còn hạn chế, không theo kịp với sự đa dạng và
  phức tạp của các hoạt động giáo dục trong quá trình đổi mới quản lý giáo dục.
  Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2, thực tiễn trong nhiều năm qua được sự
  quan tâm của Đảng ủy Ban Giám hiệu trường ĐHSP Hà Nội 2. Với quy mô
  giáo dục tăng nhanh, mạng lưới giáo dục mở rộng. Đến nay trung tâm đã và
  đang dạy giáo dục quốc phòng, an ninh cho 18 trường Đại học và Cao đẳng
  trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên,
  công tác dạy học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh ở các trường Đại học khá
  đặc thù, vừa phải theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, vừa phải theo quy
  định của Bộ Quốc phòng. Giáo viên giảng dạy thường là các sỹ quan biệt phái
  còn sinh viên chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của môn học này.
  Trên cơ sở những lý do trên, tôi chọn đề tài: “ Quản lý dạy học môn
  giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh
  Hà Nội 2”
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý dạy học môn giáo
  dục quốc phòng - an ninh, đề xuất một số biện pháp quản lý dạy học môn giáo
  dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Quá trình quản lý dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung
  tâm GDQP-AN Hà Nội 2. 3

  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp quản lý dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung
  tâm GDQP - AN Hà Nội 2.
  4. Giả thuyết nghiên cứu
  Quản lý dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm
  GDQP - AN Hà Nội 2 đã có được những ưu điểm, nhưng vẫn còn một số tồn
  tại, bất cập do những yếu tố ảnh hưởng xác định. Dựa vào lý luận và thực
  trạng quản lý môn học này, có thể đề xuất được một số biện pháp quản lý dạy
  học môn giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm GDQP - AN Hà Nội 2
  học có tính cần thiết và khả thi.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Xác định cơ sở lý luận nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học môn
  giáo dục quốc phòng - an ninh.
  - Làm rõ thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục quốc
  phòng - an ninh ở Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2.
  - Đề xuất và làm rõ tính cần thiết, khả thi một số biện pháp quản lý
  hoạt động dạy học môn giáo dục quốc phòng an ninh ở Trung tâm GDQP-AN
  Hà Nội 2.
  6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
  Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động dạy học
  môn Giáo dục Quốc phòng - an ninh ở các Trường Đại học và Cao đẳng tại
  Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
  + Phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hoá tài
  liệu.
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  + Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
  + Phương pháp phỏng vấn + Phương pháp chuyên gia
  + Phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục
  7.3. Phương pháp xử lý các số liệu thu được: Phương pháp thống kê toán
  học
  8. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn
  được cấu trúc thành 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu quản lý dạy học môn giáo dục
  quốc phòng - an ninh
  Chương 2: Thực trạng quản lý dạy học môn giáo dục quốc phòng - an
  ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh Hà Nội 2
  Chương 3: Biện pháp quản lý dạy học môn giáo dục quốc phòng - an
  ninh ở Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh

  Xem Thêm: Quản lý dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Hà Nội 2
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Hà Nội 2 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status