Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý sinh viên nước ngoài ở trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý sinh viên nước ngoài ở trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Với tất cả tình cảm của mình, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn
  sâu sắc tới:
  Ban Chủ nhiệm, các Thầy giáo, Cô giáo Khoa Tâm lý – Giáo dục, Phòng
  Đào tạo Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã giảng dạy và tạo
  điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành khoá học này!
  Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Ban, Các Thầy giáo, Cô
  giáo, Cán bộ, Nhân viên, Sinh viên nước ngoài tại Trường Cao đẳng nghề Bách
  nghệ Hải Phòng đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập tài liệu,
  thông tin, đóng góp ý kiến để tôi hoàn thành luận văn của mình!
  Đặc biệt, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Trọng Rỹ,
  người Thầy đã trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã chỉ bảo tận tình và giúp đỡ tôi
  trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn này!
  Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn tới các cơ quan nơi tôi thu thập thông tin,
  tham khảo kinh nghiệm, các cơ quan nơi tôi công tác, đồng nghiệp, gia đình và
  bạn bè đã động viên tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận văn của mình!
  Mặc dù tôi đã rất cố gắng song luận văn không tránh khỏi những sai sót,
  kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của các Thầy, Cô giáo và
  các bạn đọc để việc nghiên cứu đề tài thêm hoàn chỉnh, có khả năng ứng dụng
  cao trong thực tiễn quản lý sinh viên nước ngoài.
  Hải Phòng, tháng . năm 2014
  Tác giả luận văn


  Nguyễn Tiến Nghĩa
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC BẢNG iv
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do lựa chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 2
  5. Giả thuyết khoa học . 3
  6. Phạm vi nghiên cứu . 3
  7. Phương pháp nghiên cứu . 3
  8. Cấu trúc luận văn . 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG
  GIÁO DỤC TRONG QUẢN LÝ SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI
  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ . 6
  1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề . 6
  1.2. Các khái niệm công cụ . 7
  1.2.1. Phối hợp 7
  1.2.2. Phối hợp các lực lượng giáo dục . 7
  1.2.3. Quản lý . 8
  1.2.4. Quản lý sinh viên . 10
  1.2.5. Quản lý sinh viên nước ngoài 11
  1.3. Một số vấn đề cơ bản về công tác quản lý sinh viên 12
  1.3.1. Mục đích của công tác quản lý sinh viên 12
  1.3.2. Nội dung công tác quản lý sinh viên trong các trường Đại học,
  Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp . 13
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.3.3. Nguyên tắc quản lý sinh viên 15
  1.3.4. Phương pháp quản lý sinh viên . 16
  1.4. Vấn đề phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý sinh viên người
  nước ngoài ở trường cao đẳng . 20
  1.4.1. Cơ sở pháp lý về quản lý và phối hợp quản lý sinh viên nước
  ngoài tại các trường Cao đẳng . 20
  1.4.2. Nội dung phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý sinh
  viên người nước ngoài ở trường Cao đẳng 26
  1.4.3. Chức năng nhiệm vụ của các lực lượng giáo dục trong quản lý
  sinh viên người nước ngoài ở trường Cao đẳng 30
  1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc phối hợp các lực lượng giáo dục
  trong công tác quản lý sinh viên người nước ngoài 34
  1.5.1. Nhận thức của sinh viên và Cán bộ giáo viên về công tác sinh viên 34
  1.5.2. Điều kiện vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý sinh viên . 35
  1.5.3. Đội ngũ cán bộ quản lý 36
  1.5.4. Đặc điểm tâm lý, văn hóa, thói quen sinh hoạt của sinh viên
  nước ngoài . 37
  Kết luận chương 1 39
  Chương 2. THỰC TRẠNG PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO
  DỤC TRONG QUẢN LÝ SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI Ở
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG 40
  2.1. Khái quát về trường cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng . 40
  2.1.1. Giới thiệu về trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng . 40
  2.1.2. Tình hình sinh viên nước ngoài tại Trường cao đẳng nghề Bách
  nghệ Hải Phòng . 42
  2.2. Khái quát điều tra khảo sát thực thực tế . 42
  2.2.1. Mục đích điều tra khảo sát thực tế 42
  2.2.2. Nội dung khảo sát 43
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  2.2.3. Đối tượng khảo sát 43
  2.2.4. Phương pháp công cụ khảo sát 43
  2.3. Thực trạng công tác quản lý sinh viên người nước ngoài ở trường
  CĐN Bách Nghệ Hải Phòng 43
  2.3.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV về sự cần thiết của việc
  phối hợp các lực lượng giáo dục trong nhà trường trong quản lý SV
  người nước ngoài 43
  2.3.2. Thực trạng phối hợp các lực lượng giáo dục trong công tác quản
  lý sinh viên người nước ngoài tại trường CĐN Bách nghệ Hải Phòng . 45
  2.4. Đánh giá chung về công tác phối hợp giữa các lực lượng giáo dục
  trong quản lý SV người nước ngoài ở trường CĐNBN Hải phòng 64
  Kết luận chương 2 67
  Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO
  DỤC TRONG QUẢN LÝ SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI Ở
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG . 68
  3.1. Một số nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 68
  3.1.1. Đảm bảo tính kế thừa 68
  3.1.2. Đảm bảo tính khả thi . 68
  3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả . 69
  3.1.4. Đảm bảo tính bền vững . 69
  3.2. Các biện pháp phối hợp quản lý sinh viên nước ngoài tại Trường Cao
  đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng . 70
  3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy phối hợp quản lý sinh viên
  nước ngoài 70
  3.2.2. Xây dựng kế hoạch phối hợp quản lý sinh viên nước ngoài . 73
  3.2.3. Tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động phối hợp quản lý sinh
  viên nước ngoài . 75
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  3.2.4. Tăng cường tổ chức thực hiện hoạt động phối hợp giữa các lực
  lượng giáo dục trong quản lý sinh viên nước ngoài 77
  3.2.5. Tăng cường giám sát, kiểm tra và đánh giá việc phối hợp quản lý
  sinh viên nước ngoài 81
  3.3. Khảo nghiệm các biện pháp quản lý công tác sinh viên nước ngoài . 83
  3.3.1. Khảo sát tính cần thiết . 84
  3.3.2. Khảo sát tính khả thi 85
  Kết luận chương 3 87
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 88
  1. Kết luận 88
  2. Khuyến nghị 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 92
  PHỤ LỤC


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 2.1. Nhận thức của CBQL, GV, nhân viên trường CĐNBN HP về sự
  cần thiết của việc phối hợp các lực lượng trong công tác quản lý
  sinh viên người nước ngoài . 44
  Bảng 2.2: Tình hình quản lý SV đầu vào và các hoạt động đầu khóa học . 45
  Bảng 2.3: Các hoạt động học tập trên lớp của SV . 47
  Bảng 2.4: Đánh giá kết quả rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống của SV
  người nước ngoài ở trường CĐN Bách Nghệ Hải Phòng . 50
  Bảng 2.5: Thống kê kết quả rèn luyện của HS, SV giai đoạn 2010 - 2013 51
  Bảng 2.6: Quy trình xét duyệt và giải quyết các chế độ chính sách đối với SV 51
  Bảng 2.7: Kết quả khảo sát mức độ SV người nước ngoài tham gia các hoạt
  động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao . 53
  Bảng 2.8: Điều kiện đảm bảo các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao 54
  Bảng 2. 9: Việc quản lý của Nhà trường đối với hoạt động tự học của SV người
  nước ngoài 58
  Bảng 2.10: Điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động học tập sinh
  hoạt của HS, SV 58
  Bảng 2.11: Thực trạng quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp của SV 62
  Bảng 2.12: Thống kê số SV người nước ngoài được khen thưởng giai đoạn
  2010 - 2013 63
  Bảng 3.1: Kết quả khảo sát tính cần thiết của các biện pháp phối hợp quản lý
  sinh viên nước ngoài tại trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng . 84
  Bảng 3.2: Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp phối hợp quản lý sinh
  viên nước ngoài tại trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng 85  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do lựa chọn đề tài
  Trong quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng phát triển, thì mỗi
  một trường học đều có thể có học sinh, sinh viên nước ngoài đến theo học đặc
  biệt là ở các trường đại học, cao đẳng. Sinh viên nước ngoài đến học tại các
  trường bằng các hình thức khác nhau như: đi học từ chế độ học bổng, tự túc,
  liên kết đào tạo, dự án của các trường Việt Nam với các nước cũng như là các
  trường Quốc tế, con số này có thể ngày một tăng tùy thuộc vào chất lượng đào tạo,
  loại hình đào tạo và sự thu hút sinh viên của mỗi trường, mối quan hệ truyền thống
  giữa các quốc gia về hợp tác đào tạo theo hiệp định của chính phủ các nước. Vì
  vậy, một vấn đề đặt ra là công tác quản lý sinh viên nước ngoài tại các trường
  như thế nào?.
  Hiện nay, một vấn đề luôn được các trường có sinh viên nước ngoài theo
  học đặt ra đó là, ngoài công tác đào tạo chuyên môn, thì công tác phối kết hợp
  giữa các phòng, ban, khoa trong nhà trường là rất quan trọng, các trường phải đặt
  ra những mục tiêu cụ thể trong công tác phối kết hợp giữa các lực lượng giáo dục
  trong nhà trường, từ đó sẽ góp phần nâng cao được chất lượng đào tạo sinh viên
  nước ngoài nói riêng và chất lượng đào tạo toàn trường nói chung, đảm bảo
  được sứ mệnh của trường và nâng cao vai trò hợp tác quốc tế của các trường cao
  đẳng và đại học.
  Hiện nay số lượng lưu học sinh hiện đang học tập tại trường Cao đẳng
  nghề Bách nghệ Hải Phòng là 200 em đến từ đất nước Nigeria theo học hai
  ngành Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển. Theo chiến lược phát
  triển của nhà trường, số lượng lưu học sinh trong tương lai không xa sẽ được
  duy trì và tăng lên, nhà trường không chỉ dừng lại đào tạo cho lưu học sinh
  Nigeria mà còn có cả học sinh sinh viên Mô - dăm - bích và một số nước khác
  trên thế giới.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  Trước tình hình số lượng sinh viên nước ngoài ngày một tăng thêm, đòi
  hỏi phải có một sự phối kết hợp giữa các Phòng , Ban, Khoa trong nhà trường để
  quản lý tốt sinh viên nước ngoài ở trường CĐ nghề Bách nghề Hải Phòng. Công
  tác quản lý sinh viên nước ngoài tại nhà trường là một hoạt động rất quan trọng
  vì nó là hoạt động xuyên suốt trong quá trình sinh viên học tại trường, nó có ảnh
  hưởng lớn đến kết quả đào tạo của nhà trường. Nếu quản lý tốt sẽ góp phần nâng
  cao chất lượng đào tạo toàn diện, giúp nhà trường đạt được yêu cầu đề ra.
  Là một cán bộ quản lý tại trường, tôi lựa chọn đề tài: "Phối hợp các lực
  lượng giáo dục trong quản lý sinh viên nước ngoài ở Trường Cao đẳng nghề
  Bách nghệ Hải Phòng” làm đề tài luận văn thạc sĩ.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề xuất biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý
  sinh viên nước ngoài tại Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng tạo
  ra sự thống nhất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo quyền lợi
  và nghĩa vụ của sinh viên nước ngoài trong quá trình học tập và rèn luyện
  tại trường.
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc phối hợp các lực lượng giáo dục
  trong quản lý sinh viên nước ngoài ở trường Cao đẳng nghề
  - Thực trạng phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý sinh viên
  nước ngoài ở trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng.
  - Đề xuất biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý sinh
  viên nước ngoài ở trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng nhằm góp phần
  nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của
  sinh viên nước ngoài trong quá trình học tập tại trường.
  4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  * Khách thể: Công tác phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý
  sinh viên nước ngoài học tập ở trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  * Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục trong
  quản lý sinh viên nước ngoài tại Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng.
  5. Giả thuyết khoa học
  Nếu có những biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý
  sinh viên nước ngoài ở trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng đảm bảo
  sự thống nhất chặt chẽ có hiệu quả, thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
  sinh viên nước ngoài nói riêng và chất lượng đào tạo toàn trường nói chung,
  thực hiện tốt sứ mệnh của Nhà trường.
  6. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu các biện pháp phối hợp các lực lượng giáo
  dục bên trong nhà trường (sự phối hợp giữa các Phòng, ban chức năng, khoa
  chuyên môn, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường) trong quản lý sinh
  viên người nước ngoài ở trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  Gồm các phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, khái quát, hệ
  thống các vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu như: quản lý, quản lý giáo
  dục, phối hợp quản lý nhà trường, quản lý trường Cao đẳng, Đại học, công tác
  phối kết hợp quản lý sinh viên nước ngoài Thông qua đó làm cơ sở lý luận
  cho khảo sát, phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp phối hợp các lực
  lượng giáo dục trong quản lý sinh viên nước ngoài tại trường Cao đẳng nghề
  Bách nghệ Hải Phòng.
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  - Phương pháp quan sát: Quan sát các hoạt động phối hợp của các phòng
  ban khoa liên quan đến công tác quản lý sinh viên nước ngoài. Đi thực tế, quan
  sát nghiên cứu thực tiễn các đơn vị có sinh viên nước ngoài đang học tập.
  - Phương pháp Điều tra: Thông qua các phiếu hỏi ý kiến cán bộ quản lý,
  sinh viên về công tác phối kết hợp giữa các phòng ban khoa của nhà trường
  trong công tác quản lý sinh viên nước ngoài trong phạm vi đề tài nghiên cứu.
  - Phương pháp phỏng vấn lấy ý kiến: Phỏng vấn các cán bộ quản lý, sinh
  viên về công tác phối kế hợp giữa các bộ phận ở trường trong công tác quản lý
  sinh viên nước ngoài. Là một kênh để lấy ý kiến, thu thập thông tin nhằm xác
  định thực trạng và xây dựng các biện pháp quản lý sinh viên nước ngoài.
  - Phân tích nghiên cứu lý luận kết hợp với phân tích tổng kết thực tiễn ở
  đơn vị mình, đơn vị bạn để đề xuất các biện pháp phối hợp quản lý.
  7.3. Nhóm phương pháp bổ trợ
  - Phương pháp thống kê: Sử dụng phương pháp thống kê để tổng hợp số
  liệu, kết quả điều tra phục vụ cho việc nghiên cứu.
  - Phương pháp so sánh: So sánh biện pháp quản lý sinh viên nước ngoài
  của Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng với các trường bạn, các đơn vị có đào
  tạo sinh viên nước ngoài để đúc rút học hỏi kinh nghiệm thực tiễn.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị và tài liệu tham khảo, luận
  văn được trình bầy trong ba chương:
  Chương 1: Cơ sở khoa học về phối hợp các lực lượng giáo dục trong
  quản lý sinh viên nước ngoài ở trường cao đẳng nghề.
  Chương 2: Thực trạng phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý
  sinh viên nước ngoài tại Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  Chương 3: Các biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản
  lý sinh viên nước ngoài tại Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải phòng.

  Xem Thêm: Phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý sinh viên nước ngoài ở trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phối hợp các lực lượng giáo dục trong quản lý sinh viên nước ngoài ở trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status