Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu, xây dựng phần mềm Smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm Smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  v
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  LỜI CAM ĐOAN iv
  MỤC LỤC . v
  DANH MỤC HÌNH ẢNH . viii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TẤN CÔNG MẠNG MÁY TÍNH . 3
  1.1. TỔNG QUAN VỂ ỨNG DỤNG WEB VÀ TẤN CÔNG TIN HỌC . 3
  1.1.1. Khái niệm ứng dụng Web và tấn công tin học . 3
  1.1.2. Cơ chế hoạt động của ứng dụng Web . 6
  1.1.3. Thực trạng của tấn công tin học hiện nay . 7
  1.2. QUY TRÌNH TẤN CÔNG MẠNG MÁY TÍNH 8
  1.2.1. Thu thập thông tin ở mức hạ tầng của mục tiêu . 9
  1.2.2. Khảo sát ứng dụng Web 12
  1.2.3. Tấn công tin học 13
  1.3. KỸ THUẬT TẤN CÔNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG
  WEB(Web, Mail, Telnet ) . 14
  1.3.1. Kiểm soát truy cập Web (Web Access Control) . 14
  1.3.2. Chiếm hữu phiên làm việc(Session Mangement) . 14
  1.3.2.1. Ấn định phiên làm việc (Session Fixation) 14
  1.3.2.2. Đánh cắp phiên làm việc (Session Hijacking) . 15
  1.3.3. Lợi dụng các thiếu sót trong việc kiểm tra dữ liệu nhập hợp lệ . 15
  1.3.3.1. Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu bằng ngôn ngữ phía trình
  duyệt (Client-Side validation) . 15
  1.3.3.2. Tràn bộ đệm (Buffer OverFlow) 15
  1.3.3.3. Mã hoá URL (URL Encoding) 15
  1.3.3.4. Kí tự Meta (Meta-characters) 16

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  vi
  1.3.3.5. Vượt qua đường dẫn (Path Traversal) . 16
  1.3.3.6. Chèn mã lệnh thực thi trên trình duyệt nạn nhân (Cross- Site
  Scripting) . 16
  1.3.3.7. Ngôn ngữ phía máy chủ (Server side includes) . 17
  1.3.3.8. Kí tự rỗng (Null Characters) 17
  1.3.3.9. Thao tác trên tham số truyền (Parameter manipulation) 17
  1.3.4. Để lộ thông tin(informational) 17
  1.3.5. Từ chối dịch vụ(Denial of service (DoS) 18
  CHƯƠNG II : KỸ THUẬT QUÉT THĂM DÒ VÀ ỨNG DỤNG TRONG
  THU THẬP THÔNG TIN MẠNG MÁY TÍNH 19
  2.1. TỔNG QUAN MỘT SỐ KỸ THUẬT QUÉT THĂM DÒ MÁY TÍNH
  . 19
  2.1.1. Khái niệm về quét thăm dò máy tính 19
  2.1.2. Các loại quét thăm dò máy tính 20
  2.1.2.1. Quét Ping . 20
  2.1.2.2. Kỹ thuật kết nối TCP và quét đầy đủ . 21
  2.1.3. Mục đích của quét thăm dò máy tính 22
  2.1.4. Một số chương trình quét thăm dò máy tính . 22
  2.2.1. Khái niệm thông tin và an toàn thông tin 25
  2.2.1.1. Khái niệm về thông tin . 25
  2.2.1.2. Bảo đảm an toàn thông tin . 26
  2.2.2. Một số phương pháp xâm nhập máy tính và thu thập thông tin . 28
  2.2.2.1. Các công cụ tạo Trojan trinh sát . 28
  2.2.2.2. Tương lai của Windows Trojans 34
  2.2.2.3. Quá trình lây nhiễm của Trojan . 35
  2.2.2.4. Các công cụ và kỹ thuật khai thác Trojan: 39

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  vii
  CHƯƠNG III XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH QUÉT
  THĂM DÒ TRONG MẠNG MÁY TÍNH . 47
  3.1. TÌNH HÌNH ATTT MẠNG MÁY TÍNH THẾ GIỚI VÀ TRONG
  NƯỚC . 47
  3.1.1. Tình hình ATTT mạng máy tính thế giới . 47
  3.1.2. Tình hình ATTT mạng máy tính trong nước 49
  3.2. ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH . 52
  3.2.1 Tổng quan . 52
  3.2.2. Cơ sở lý thuyết để quét thăm dò mạng máy tính chuyên dùng 53
  3.2.2.1. Cơ sở lý thuyết quét thăm dò . 53
  3.2.2.2. Cơ sở lý thuyết xâm nhập và thu thập thông tin trên hệ thống mục
  tiêu . 55
  3.2.3. Yêu cầu 56
  3.3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH . 57
  3.3.1. Thiết kế giao diện 57
  3.2.2. Lưu đồ hoạt động các module chính của chương trình 60
  3.4.1. Cài đặt . 63
  3.4.2. Thử nghiệm chương trình SmartScan . 63
  3.4.2.1. Quét một miền địa chỉ IP . 63
  3.4.2.2. Sử dụng biện pháp trinh sát . 66
  3.4.2.3. Phá hoại máy đối tượng (Xóa các tập tin quan trọng trong hệ
  điều hành – Khóa bàn phím) . 66
  3.4.2.4. Chặn bắt gói tin và thu thập thông tin. . 67
  3.5.1. Những vấn đề đạt được . 67
  3.5.2. Những vấn đề hạn chế . 68
  KẾT LUẬN . 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  viii
  DANH MỤC HÌNH ẢNH

  Hình 1.1: Kiến trúc một ứng dụng Web 4
  Hình 1.2: Mô hình hoạt động của một ứng dụng Web . 5
  Hình 2.1: Minh họa giao diện của quá trình quét IP: 192.168.1.101 24
  Hình 2.2. Minh hoạ giao diện của SuperScan . 25
  Hình 2.3. Minh họa giao diện chương trình STARR PC 40
  Hình 2.4. Thông tin giám sát của chương trình được thể hiện bằng HTML 40
  Hình 25. Giao diện chương trình Senna Spy 41
  Hình 2.6. Giao diện chương trình GodWill 1.6 42
  Hình 2.7. Giao diện của chương trình MIME Exploit Sender 43
  Hình 2.8 Giao diện của chương trình ASPack 2.12 . 44
  Hinh 2.9. Màn hình giao diện Trojan Bo2k 45
  Hình 3.1: Số lượng tấn công mạng chuyên dùng theo quý . 51
  Hình 3.2: Số liệu tấn công mạng chuyên dùng theo loại 51
  Hình 3.3: Giao diện From chính . 57
  Hình 3.4: Giao diện From Ping Host 58
  Hình 3.5: Giao diện From Khảo sát máy 58
  Hình 3.6: Giao diện From “ Biện pháp trinh sát” . 59
  Hình 3.7: Giao diện From “ Thu thập và khai thác thông tin” . 59
  Hình 3.8: Lưu đồ hoạt động của module Ping host 60
  Hình 3.9: Lưu đồ hoạt động của module Scan host 61
  Hình 3.10: Lưu đồ hoạt động của module quét cổng 62
  Hình 3.11: Giao diện khảo sát thông tin mạng . 66
  Hình 3.12: Giao diện thu thập và khai thác thông tin . 67

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Máy tính và mạng máy tính có vai trò hết sức quan trọng trong cuộc
  sống ngày nay. Ngày nay trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần đến công nghệ,
  máy tính rất hữu ích với chúng ta. Chính nhờ có máy tính và sự phát triển của
  nó đã làm cho khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, kinh tế phát triển nhanh
  chóng và thần kỳ.
  Cùng với sự ra đời và phát triển của máy tính và mạng máy tính là
  những vấn đề an toàn mạng, an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin ngăn chặn
  nguy cơ bị lây nhiễm virus, sự xâm phạm, đánh cắp thông tin trong máy tính
  và các thông tin cá nhân trên mạng máy tính, khi mà ngày càng có nhiều đối
  tượng tìm cách xâm nhập và phá huỷ dữ liệu quan trọng làm thiệt hại đến
  kinh tế của các công ty, tổ chức, các ban ngành trong chính phủ nói riêng và
  toàn xã hội nói chung.
  Cho đến nay việc nghiên cứu để "quét" thăm dò máy đối phương luôn
  được quan tâm hàng đầu không chỉ của cơ quan an ninh mà còn ở các cơ quan
  đặc biệt nước ngoài vốn đã coi mạng là một môi trường tác nghiệp. Do công
  nghệ tin học luôn phát triển cả phần cứng lẫn phần mềm nên vấn đề quét thăm
  dò không có sự dừng lại, chúng ta luôn phải tìm ra các điểm yếu của đối thủ,
  họ càng cải tiến, vá đắp các "lỗ hổng" thì chúng ta càng phải xây dựng các
  chương trình quét sao cho mạnh mẽ hơn, phát hiện được các điểm yếu mới.
  Xuất phát từ vấn đề thực tế nêu trên, chúng tôi đã thực hiện luận văn tốt
  nghiệp với đề tài “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm SmartScan và ứng
  dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng”.
  2. Nội dung nghiên cứu của đề tài
  - Tìm hiểu nghiên cứu đề tổng quan về qui trình tấn công máy đối
  tượng, kỹ thuật quét thăm dò máy đối tượng trong mạng máy tính.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  2
  - Tìm hiểu các kỹ thuật thu thập thông tin trên máy đối tượng như: sử
  dụng virus Trojan, cài Trojan .
  - Xây dựng và thử nghiệm chương trình quét thăm dò máy đối tượng
  kết nối mạng nhằm phát hiện các điểm yếu phục vụ tác chiến mạng điện tử.
  - Trên cơ sở hiểu được cơ chế của quét thăm dò có thể ứng dụng trong
  việc bảo vệ các mạng máy tính.
  3. Bố cục luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về tấn công mạng máy tính
  Luận văn nêu tổng quan về ứng dụng web và tấn công tin học, cơ chế
  hoạt động của ứng dụng web, thực trạng của tấn công tin học hiện nay.
  Giới thiệu tổng quan về quy trình tấn công máy tính của Hacker và các
  kỹ thuật tấn công máy tính sử dụng ứng dụng web hiện nay.
  Chương này là cơ sở để nghiên cứu cơ chế xâm nhập máy đối tượng.
  Chương 2: Kỹ thuật quét thăm dò và ứng dụng trong thu thập
  thông tin mạng máy tính.
  Chương này đi sâu về kỹ thuật quét thăm dò như: khái niệm, mục đích
  và các phương pháp quét thăm dò đang được sử dụng hiện nay.
  Chương 3: Xây dựng và thử nghiệm chương trình quét thăm dò
  mạng máy tính chuyên dùng.
  Xây dựng, cài đặt chương trình ứng dụng mã nguồn mở quét thăm dò,
  thu thập thông tin máy đối tượng. Trên cơ sở thử nghiệm chương trình luân
  văn phân tích đánh giá kết quả chương trình để ứng dụng vào mạng máy tính.
  Chương trình được cài đặt và thử nghiệm quét mạng tại cơ quan Liên đoàn
  lao động tỉnh Hà Nam.


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  3

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TẤN CÔNG MẠNG MÁY TÍNH
  1.1. TỔNG QUAN VỂ ỨNG DỤNG WEB VÀ TẤN CÔNG TIN HỌC
  1.1.1. Khái niệm ứng dụng Web và tấn công tin học
  Ứng dụng Web là một ứng dụng chủ/khách sử dụng giao thức HTTP để
  tương tác với người dùng hay hệ thống khác.
  Trình khách dành cho người sử dụng thường là một trình duyệt Web
  như Internet Explorer hay Netscape Navigator. Cũng có thể là một chương
  trình đóng vai trò đại lý người dùng hoạt động như một trình duyệt tự động.
  Người dùng gửi và nhận các thông tin từ trình chủ thông qua việc tác động
  vào các trang Web. Các chương trình có thể là các trang trao đổi mua bán, các
  diễn đàn, gửi nhận e-mail
  Tốc độ phát triển các kỹ thuật xây dựng ứng dụng Web cũng phát triển
  rất nhanh. Trước đây những ứng dụng Web thường được xây dựng bằng CGI
  (Common Gateway Interface) được chạy trên các trình chủ Web và có thể kết
  nối vào các cơ sở dữ liệu đơn giản trên cùng máy chủ. Ngày nay ứng dụng
  Web thường được viết bằng Java (hay các ngôn ngữ tương tự) và chạy trên
  máy chủ phân tán, kết nối đến nhiều nguồn dữ liệu.
  Một ứng dụng web thường có kiến trúc gồm:

  Xem Thêm: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm Smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu, xây dựng phần mềm Smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status