Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trị bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas Meleagridis gây ra ở gà tại tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trị bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas Meleagridis gây ra ở gà tại tỉnh Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Trong suốt 2 năm học tập, cùng với sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được
  sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của nhiều cá nhân và tập thể, đến nay luận văn của
  tôi đã hoàn thành. Nhân dịp này, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn
  trân trọng tới cô giáo GS. TS. Nguyễn Thị Kim Lan và NCS.Ths. Trương Thị Tính
  đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình
  hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn về cơ sở vật chất của Khoa Chăn
  nuôi thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Khoa Nông Lâm - Trường
  Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên.
  Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Phòng QLĐT Sau
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi
  trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ Trạm thú y và nhân
  dân của các huyện Phú Bình, Phổ Yên, Võ Nhai, Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) đã
  tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
  Cuối cùng tôi xin cảm ơn sự động viên khích lệ của gia đình, bạn bè và đồng
  nghiệp trong suốt thời gian thực hiện luận văn khoa học này.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn!
  Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014
  Tác giả luận văn  Trương Thị Xuân
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . v
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 2
  3.1. Ý nghĩa khoa học 2
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn 2
  4. Những đóng góp mới của đề tài 2
  Chương 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 3
  1.1.1. Đặc điểm của đơn bào H. meleagridis ký sinh ở gia cầm . 3
  1.1.2. Bệnh đầu đen ở gà (Histomonosis) . 10
  1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 20
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 20
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 22
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 33
  2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 33
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 33
  2.1.2. Vật liệu nghiên cứu . 33
  2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu 33
  2.2.1. Địa điểm nghiên cứu . 33
  2.2.2. Thời gian nghiên cứu 34
  2.3. Nội dung nghiên cứu 34
  2.3.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen ở gà tại Thái Nguyên 34
  2.3.2. Nghiên cứu bệnh đầu đen do H. meleagridis gây ra ở gà . 34
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  2.3.3. Nghiên cứu phác đồ điều trị bệnh đầu đen cho gà 34
  2.4. Phương pháp nghiên cứu . 34
  2.4.1. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do H.
  meleagridis gây ra ở gà nuôi tại Thái Nguyên 34
  2.4.2. Phương pháp nghiên cứu bệnh đầu đen do đơn bào H. meleagridis gây ra ở
  gà . 39
  2.4.3. Phương pháp nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh đầu đen cho gà 39
  2.5. Phương pháp xử lý số liệu . 41
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42
  3.1. Đặc điểm dịch tễ bệnh do đơn bào H. meleagridis gây ra ở gà tại Thái Nguyên 42
  3.1.1. Kết quả điều tra thực trạng phòng chống bệnh ký sinh trùng nói chung
  cho gà ở tỉnh Thái Nguyên . 42
  3.1.2. Tình hình nhiễm H. meleagridis ở gà tại tỉnh Thái Nguyên . 43
  3.1.3. Nghiên cứu sự liên quan giữa bệnh đầu đen và bệnh giun kim ở gà 53
  3.2. Nghiên cứu bệnh đầu đen do H. meleagridis gây ra ở gà tại Thái Nguyên . 59
  3.2.1. Triệu chứng lâm sàng của gà bị bệnh đầu đen tại tỉnh Thái Nguyên 59
  3.2.2. Bệnh tích của gà bị bệnh đầu đen ở các địa phương . 60
  3.3. Nghiên cứu biện pháp phòng chống bệnh đầu đen cho gà 63
  3.3.1. Thử nghiệm hiệu lực của một số thuốc điều trị bệnh đầu đen . 63
  3.3.2. Đề xuất biện pháp phòng chống bệnh đầu đen cho gà 66
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 68
  1. Kết luận . 68
  2. Đề nghị 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  cm : Centimet
  cs. : Cộng sự
  E. coli : Escherichia coli
  E. tenella : Eimeria tenella
  g : Gam
  kg : Kilogam
  Nxb : Nhà xuất bản
  pp. : Plural page
  spp. : species pluralis
  tr. : Trang
  àm : Micromet
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1. Thực trạng phòng chống bệnh ký sinh trùng cho gà ở tỉnh Thái Nguyên 42
  Bảng 3.2: Tỷ lệ nhiễm đơn bào H. meleagridis ở gà theo địa phương . 44
  Bảng 3.3. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo lứa tuổi . 46
  Bảng 3.4. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo phương thức chăn nuôi 49
  Bảng 3.5. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà theo tình trạng vệ sinh thú y 51
  Bảng 3.6. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun kim ở gà mổ khám . 53
  Bảng 3.7. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis trong số gà nhiễm giun kim . 56
  Bảng 3.8. Tỷ lệ nhiễm H. meleagridis trong số gà không nhiễm giun kim 58
  Bảng 3.9. Tỷ lệ và các triệu chứng lâm sàng của gà mắc bệnh đầu đen 59
  Bảng 3.10. Bệnh tích đại thể của gà bị bệnh đầu đen ở Thái Nguyên 60
  Bảng 3.11. Bệnh tích vi thể của gà mắc bệnh đầu đen . 62
  Bảng 3.12. Thử nghiệm của thuốc trị bệnh đầu đen cho gà trên diện hẹp 63
  Bảng 3.13. Thử nghiệm của thuốc trị bệnh đầu đen cho gà trên diện rộng 65

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 3.1. Biểu đồ tỷ lệ nhiễm H. meleagridis ở gà tại một số huyện thuộc tỉnh
  Thái Nguyên . 45
  Hình 3.2. Đồ thị tỷ lệ nhiễm H. meleagridis theo tuổi gà 48
  Hình 3.3. Biểu đồ tỷ lệ nhiễm H. meleagridis theo phương thức chăn nuôi gà . 50
  Hình 3.4. Biểu đồ tỷ lệ nhiễm H. meleagridis theo tình trạng vệ sinh thú y . 53
  Hình 3.5. Biểu đồ tỷ lệ nhiễm giun kim ở gà và tỷ lệ nhiễm H. meleagridis
  trong số gà nhiễm giun kim 57

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngành chăn nuôi nước ta đã và đang chiếm một vị trí quan trọng trong sản
  xuất nông nghiệp nói riêng và trong cơ cấu nền kinh tế nói chung. Chăn nuôi với
  nhiều phương thức phong phú và đa dạng đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao
  thu nhập cho người dân, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, phù hợp với thị hiếu
  người tiêu dùng.
  Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, tổng đàn gia cầm tại thời điểm 01/4/2013
  là 314,4 triệu con, tăng 1,2% so với năm 2012. Trong đó, chăn nuôi gà thả vườn
  khoảng 80 %.
  Việt Nam là nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm có khu hệ ký
  sinh trùng phong phú với nhiều giống, loài ký sinh gây bệnh cho gia súc, gia cầm.
  Thái Nguyên là một tỉnh miền núi, có nhiều địa phương đang phát triển mạnh nghề
  chăn nuôi gà. Tuy nhiên, do tập quán chăn nuôi gà nhỏ lẻ, tận dụng nguồn thức ăn
  trong tự nhiên nên tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh ký sinh trùng nói chung và
  bệnh giun kim ở gà nói riêng phát triển, kéo theo sự phát triển của bệnh do đơn bào
  Histomonas meleagridis gây ra. Bệnh do đơn bào Histomonas meleagridis (bệnh
  đầu đen) ở gà hiện nay đã xuất hiện ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở các địa
  phương có ngành chăn nuôi gà và gà tây theo lối tập trung công nghiệp. Bệnh gây
  tác hại đáng kể đối với chăn nuôi gà tại các địa phương và làm giảm hiệu quả kinh
  tế trong chăn nuôi.
  Bệnh đầu đen là một bệnh ký sinh trùng nguy hiểm ở gà và gà tây do đơn bào
  Histomonas meleagridis gây ra. Bệnh gây ra những biểu hiện bất thường ở da vùng đầu,
  ban đầu có màu xanh tím, sau đó nhanh chóng trở lên thâm đen nên có tên là bệnh đầu
  đen. Bệnh có những bệnh tích đặc trưng như: viêm hoại tử tạo mủ ở ruột thừa và gan, thể
  trạng xấu, da vùng đầu và mào tích thâm đen. Gà bệnh chết rải rác và thường chết về ban
  đêm, mức độ chết không ồ ạt nhưng hiện tượng chết kéo dài, gây cho người chăn nuôi
  cảm giác bệnh không nguy hiểm lắm, thực chất cuối cùng gà chết đến 85 - 95 %.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  Mặc dù vậy, ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu nào về bệnh đầu đen ở
  gà, vì vậy cũng chưa có quy trình phòng chống bệnh cho gà hiệu quả.
  Thái Nguyên là một trong những tỉnh chăn nuôi nhiều gà, đặc biệt là gà thả vườn.
  Trong 3 năm gần đây ở nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã liên tục xuất hiện
  bệnh đầu đen trên đàn gà, bệnh có tỷ lệ chết cao gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.
  Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của việc khống chế dịch bệnh nhằm nâng cao
  năng xuất chăn nuôi gà, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ
  và biện pháp phòng trị bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra
  ở gà tại tỉnh Thái Nguyên”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas
  meleagridis ở gà nuôi tại tỉnh Thái Nguyên
  - Nghiên cứu đặc điểm bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra ở gà.
  - Nghiên cứu biện pháp phòng trị và đề xuất quy trình phòng trị bệnh đầu đen cho gà.
  3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
  3.1. Ý nghĩa khoa học
  Kết quả của đề tài là những thông tin khoa học về đặc điểm dịch tễ, về bệnh học và
  quy trình phòng chống bệnh đầu đen cho gà, có một số đóng góp mới cho khoa học.
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để khuyến cáo người chăn nuôi áp dụng
  quy trình phòng, trị bệnh đầu đen cho gà nhằm hạn chế tỷ lệ nhiễm và thiệt hại do
  bệnh đầu đen gây ra; góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi, thúc đẩy ngành chăn
  nuôi phát triển.
  4. Những đóng góp mới của đề tài
  - Là công trình nghiên cứu tương đối hệ thống về đặc điểm dịch tễ, bệnh
  học và biện pháp phòng trị bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis
  gây ra ở gà.
  - Xây dựng quy trình phòng, trị bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas
  meleagridis gây ra ở gà có hiệu quả, khuyến cáo và áp dụng rộng rãi tại các nông hộ,
  các trang trại chăn nuôi gà.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trị bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas Meleagridis gây ra ở gà tại tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trị bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas Meleagridis gây ra ở gà tại tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status