Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . viii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
  4. Những đóng góp của luận văn và ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 3
  5. Bố cục của đề tài . 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT
  CHI THƯỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI
  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ
  CHỦ TÀI CHÍNH . 5
  1.1. Một số vấn đề về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp
  công lập . 5
  1.1.1. Khái niệm và phân loại đơn vị sự nghiệp công lập . 5
  1.1.2. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị
  sự nghiệp công lập . 7
  1.2. Kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước đối với đơn vị
  SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính . 10
  1.2.1. Khái niệm, đặc điểm chi thường xuyên của NSNN 10
  1.2.2. Bản chất và nguyên tắc cơ bản trong kiểm soát chi thường
  xuyên NSNN . 11
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.2.3. Nội dung kiểm soát chi thường xuyên đối với đơn vị SNCL
  thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 12
  1.2.4. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong quản lý,
  cấp phát các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước đối với các
  đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 22
  1.2.5. Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong quá trình kiểm soát chi
  NSNN đối với đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính . 23
  1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi NSNN đối với đơn vị SNCL
  thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 24
  1.3.1. Nhân tố khách quan . 24
  1.3.2. Nhân tố chủ quan 26
  1.4. Kinh nghiệm của một số địa phương về KSC thường xuyên đối với
  đơn vị SNCL và bài học rút ra cho tỉnh Thái Nguyên. . 27
  1.4.1. Vĩnh Phúc 27
  1.4.2. Ninh Bình 28
  1.4.3. Một số kinh nghiệm bài học được rút ra . 29
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 31
  2.1. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu 31
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 31
  2.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin 31
  2.2.2 . 32
  2.2.3 32
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 33
  2.3.1. Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế xã hội 33
  2.3.2. kiểm soát chi NSNN đối với đơn
  vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính . 33
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI
  THƯỜNG XUYÊN QUA KBNN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
  CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
  THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011-2013 34
  3.1. Khái quát về KBNN Thái Nguyên và công tác kiểm soát chi thường
  xuyên qua KBNN Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013 34
  3.1.1. Khái quát về KBNN Thái Nguyên 34
  3.1.2. Tình hình kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Thái
  Nguyên giai đoạn 2011 - 2013 37
  3.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN đối
  với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái
  Nguyên giai đoạn 2011 - 2013 40
  3.2.1. Tổ chức thực hiện việc kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN
  đối với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh
  Thái Nguyên 41
  3.2.2. Qui trình giao dịch trong kiểm soát chi thường xuyên NSNN đối
  với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính qua KBNN
  Thái Nguyên 43
  3.2.3. Kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Thái Nguyên 47
  3.2.4. Kết quả KSC thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước đối với các
  đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái
  Nguyên giai đoạn 2011-2013 67
  3.3. Đánh giá tổng quát về công tác kiểm soát chi thường xuyên qua
  KBNN Thái Nguyên . 73
  3.3.1. Những kết quả đạt được 73
  3.3.2. Hạn chế 74
  3.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong kiểm soát chi
  NSNN qua KBNN Thái Nguyên . 77
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  Chương 4. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI
  THƯỜNG XUYÊN QUA KBNN ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ
  NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI
  CHÍNH THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN . 83
  4.1. Mục tiêu, định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường
  xuyên qua KBNN đối với đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính . 83
  4.1.1. Mục tiêu 83
  4.1.2. Định hướng thời gian tới . 84
  4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN
  Thái Nguyên đối với đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính . 87
  4.2.1. Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN
  qua KBNN 87
  4.2.2. Tăng cường các biện pháp thực hiện phương thức cấp phát trực
  tiếp đến người cung cấp hàng hóa, dịch vụ . 88
  4.2.3. Kiểm soát chi NSNN theo kết quả đầu ra . 89
  4.2.4. Nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất cán bộ KBNN
  Thái Nguyên . 93
  4.2.5. Tăng cường kiểm tra, thẩm định phương án khoán chi và
  quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự
  chủ tài chính . 94
  4.3. Điều kiện thực hiện 95
  4.3.1. Hoàn thiện khung pháp lý . 95
  4.3.2. Nâng cao chất lượng dự toán 96
  4.3.3. Công nghệ hoá, hiện đại hoá KBNN 98
  4.3.4. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành và
  thực hiện nhiệm vụ 99
  KẾT LUẬN 101
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 102
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


  HĐND : Hội đồng nhân dân
  KBNN : Kho bạc Nhà nước
  KSC : Kiểm soát chi
  KTXH : Kinh tế xã hội
  MLNS : Mục lục ngân sách
  NSNN : Ngân sách Nhà nước
  SNCL : Sự nghiệp công lập
  UBND : Ủy ban nhân dân
  XHCN : Xã hội chủ nghĩa
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG


  Bảng 3.1. Tình hình thực hiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua
  KBNN Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013 . 40
  Bảng 3.2. Báo cáo chi các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài
  chính giai đoạn 2011-2013 . 48
  Bảng 3.3. Tình hình thanh toán cá nhân các đơn vị SNCL thực hiện cơ
  chế tự chủ tài chính giai 2011 - 2013 . 50
  Bảng 3.4. Tình hình chi nghiệp vụ chuyên môn các đơn vị SNCL thực
  hiện cơ chế tự chủ tài chính giai đoạn 2011 - 2013 57
  Bảng 3.5. Tình hình mua sắm tài sản các đơn vị SNCL thực hiện cơ
  chế tự chủ tài chính giai đoạn 2011 - 2013 . 59
  Bảng 3.6. Tình hình chi khác các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự
  chủ tài chính giai đoạn 2011 - 2013 64
  Bảng 3.7. Số liệu dự toán và số kiểm soát chi thường xuyên qua
  KBNN của các đơn vị SNCL thuộc tỉnh Thái Nguyên từ
  năm 2011-2013 . 68
  Bảng 3.8. Số liệu từ chối thanh toán qua kiểm soát chi thường xuyên
  qua KBNN đối với các đơn vị SNCL thuộc tỉnh Thái
  Nguyên từ năm 2011-2013 . 71  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ


  Sơ đồ 3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy KBNN Thái Nguyên 35
  Sơ đồ 3.2. Quy trình giao dịch một cửa trong KSC thường xuyên
  NSNN tại KBNN Thái Nguyên 45

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-
  2010 đã đặt nền móng cho quá trình cải cách tài chính công ở nước ta trong
  thời kỳ mới. Trên cơ sở đổi mới cơ chế quản lý tài chính công, Chính phủ đã
  trao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trong việc tổ
  chức công việc, sử dụng lao động và các nguồn lực tài chính để hoàn thành tốt
  nhiệm vụ được giao.
  Những năm qua, công tác kiểm soát chi (KSC) thường xuyên ngân sách
  Nhà nước (NSNN) qua kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên nói chung
  và KSC đối với các đơn vị SNCL nói riêng đã có những chuyển biến tích cực,
  cơ chế KSC từng bước được cụ thể theo hướng hiệu quả, ngày càng chặt chẽ
  và đúng mục đích cả về qui mô và chất lượng. Kết quả thực hiện cơ chế KSC
  đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.
  Mặc dù vậy, quá trình thực hiện cơ chế KSC đối với đơn vị SNCL thực
  hiện cơ chế tự chủ tài chính vẫn còn những tồn tại như: sử dụng NSNN còn kém
  hiệu quả, lãng phí; một số chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu của Nhà nước lạc
  hậu so với thực tế gây ảnh hưởng lớn đến công tác lập phương án tự chủ, tự chịu
  trách nhiệm về tài chính và công tác xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;
  trình độ nghiệp vụ của một số cán bộ làm nhiệm vụ chi ngân sách tại các đơn vị
  SNCL và cán bộ KBNN chưa đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới; ý thức
  trách nhiệm của các đơn vị trong chấp hành chi ngân sách chưa cao
  Xuất phát từ những lý do trên tôi lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác
  kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước đối với đơn vị SNCL
  thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên” làm đề tài nghiên
  cứu của mình với mong muốn đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện
  công tác KSC NSNN đối với các đơn vị SNCL qua KBNN Thái Nguyên.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Hoàn thiện công tác KSC thường xuyên qua KBNN, góp phần tăng
  cường hiệu quả KSC thường xuyên đối với đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh
  Thái Nguyên.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - ý luận chung về kiểm soát chi thường xuyên qua
  Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.
  - Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc
  Nhà nước đối với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh
  Thái Nguyên trong thời gian qua
  kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc
  Nhà nước đối với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
  - giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường
  xuyên qua Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự
  chủ tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác KSC thường xuyên do
  KBNN Thái Nguyên thực hiện đối với đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ
  tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Giới hạn về nội dung: Công tác KSC thường xuyên qua KBNN đối
  với đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên
  được kiểm soát thanh toán qua KBNN Thái Nguyên bao gồm: các đơn vị
  SNCL thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, cơ sở đào tạo dạy nghề và một
  số lĩnh vực khác .
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  - Giới hạn về không gian: Nghiên cứu hoạt động KSC thường xuyên đối
  với đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên.
  - Giới hạn về thời gian: Số liệu được luận văn sử dụng phân tích là
  thực trạng các khoản chi thường xuyên qua KBNN Thái Nguyên trong 3 năm
  từ năm 2011 đến 2013.
  4. Những đóng góp của luận văn và ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Trên cơ sở nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề về lý luận và thực
  tiễn, đề tài có một số đóng góp mới như sau:
  - Hình thành cơ sở lý luận về KSC thường xuyên NSNN đối với đơn vị
  SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm
  giải quyết một số hạn chế trong giai đoạn 2011 - 2013, để nâng cao hiệu quả
  chi NSNN và lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia.
  - Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chi NSNN, ngăn chặn sự
  lãng phí, tham ô, gây tổn hại công quỹ nhà nước.
  -
  kiểm soát chi NSNN nói riêng và lĩnh vực quản lý NSNN nói chung.
  Ngoài ra, Luận văn còn l
  .
  5. Bố cục của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận
  văn gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát chi thường xuyên qua
  Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên qua Kho
  bạc Nhà nước đối với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
  thuộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  Chương 4: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua Kho
  bạc Nhà nước đối với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
  thuộc tỉnh Thái Nguyên

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status