Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lào Cai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lào Cai

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  DANH MỤC VIẾT TẮT iii
  MỤC LỤC iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính c ấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên c ứu . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Những đó ng gó p m ới của đề tài 3
  5. Kết cấu của luận văn . 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC . 4
  1.1. Những vấn đề cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản và kiểm soát chi đầu
  tư xây dựng cơ bản 4
  1.1.1. Những vấn đề cơ bản về chi đầu tư xây dựng cơ bản . 4
  1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của kiểm soát chi đầu từ xây dựng cơ
  bản qua kho bạc nhà nước . 7
  1.1.3. Phân loại kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước 11
  1.1.4. Nội dung và quy trình của kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản quay
  kho bạc nhà nước 13
  1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua
  kho bạc nhà nước 19
  1.2. Cơ sở thực tiễn về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước 21
  1.2.1. Kinh nghiệm và bài học 21
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  1.2.2. Bài học rút ra đối với công tác kiểm soát chi ĐTXDCB qua KBNN
  tỉnh Lào Cai . 23
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 25
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 25
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 25
  2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu 25
  2.2.2. Thu thập thông tin . 25
  2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin 26
  2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin 27
  Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ
  XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH LÀO CAI . 31
  3.1. Giới thiệu về KBNN tỉnh Lào Cai . 31
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 31
  3.1.2. Cơ cấu tổ chức của KBNN tỉnh Lào Cai 33
  3.1.3. Đặc điểm chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai . 39
  3.2. Thực trạng về công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN
  tỉnh Lào Cai . 39
  3.2.1. Các hình thức kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước
  qua KBNN tỉnh Lào Cai 40
  3.2.2. Thực trạng hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản . 45
  3.3. Kết quả khảo sát nhân viên Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai . 54
  3.3.1. Đặc điểm nhó m đ ối tượng khảo sát 54
  3.3.2. Đánh giá mức độ tin cậy của dữ liệu khảo sát nhân viên kho bạc 56
  3.3.3. Phân tích nhân tố ảnh hưởng 57
  3.3.4. Phân tích m ức độ ảnh hưởng của từng nhân tố 60
  3.3.5. Đánh giá của đối tượng khảo sát về các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả
  công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước tỉnh
  Lào Cai 62
  3.4. Kết quả khảo sát chủ đầu tư . 71
  3.4.1. Đánh giá của chủ đầu tư về nguồn nhân lực . 71
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  3.4.2. Đánh giá của chủ đầu tư về quy trình, thủ tục 72
  3.4.3 Đánh giá của chủ đầu tư về tính công khai, minh b ạch trong công tác
  kiểm soát chi . 75
  3.5. Đánh giá về công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc
  nhà nước tỉnh Lào Cai . 76
  3.5.1. Kết quả đạt được . 76
  3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân . 77
  Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI
  ĐẦU TƯ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC LÀO CAI 80
  4.1. Mục tiêu, định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi thanh toán
  vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
  tỉnh Lào Cai 80
  4.1.1. Định hướng mục tiêu chung của kho bạc nhà nước . 80
  4.1.2. Mục tiêu định hướng của kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 81
  4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua
  kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai . 82
  4.2.1. Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản 82
  4.2.2. Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ 85
  4.2.3. Hoàn thiện khâu kế hoạch hó a trong ho ạt động kiểm soát . 87
  4.2.4. Nâng cao ý thức chấp hành của chủ đầu tư 88
  4.2.5. Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của kho bạc 88
  4.3. Kiến nghị 89
  4.3.1. Kiến nghị với Quốc hội, Chính ph ủ 89
  4.3.2. Kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương 91
  4.3.3. Kiến nghị với Bộ Tài Chính và KBNN 92
  4.3.4. Kiến nghị với chính quy ền địa phương 93
  KẾT LUẬN 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97
  PHỤ LỤC . 100
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1: Tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực ĐTXDCB qua KBNN
  Lào Cai . 45
  Bảng 3.2: Tổng chi ngân sách nhà nước theo cấp quản lý 47
  Bảng 3.3: Tình hình các dự án đầu tư XDCB được đầu tư bằng NSNN qua kho
  bạc nhà nước tỉnh Lào Cai qua các năm 49
  Bảng 3.4: Tổng vốn thanh toán vốn được giao và số vố cấp phát 52
  Bảng 3.5: Số mó n b ị từ chối thanh toán qua các năm . 53
  Bảng 3.6. Tổng hợp kết quả phân tích nhân kh ẩu học 55
  Bảng 3.7. Kiểm định dữ liệu . 56
  Bảng 3.8. Kiểm định phân tích nhân tố . 59
  Bảng 3.9. Kết quả nhân tố . 59
  Bảng 3.10. Phân tích tương quan giữa các nhân tố . 60
  Bảng 3.11. Kết quả phân tích h ồi quy . 61
  Bảng 3.12. Điểm trung bình nhân tố trình độ chuyên môn . 62
  Bảng 3.13. Điểm trung bình nhân tố cơ cấu tổ chức . 64
  Bảng 3.14. Điểm trung bình nhân tố quy trình nghiệp vu 65
  Bảng 3.15. Điểm trung bình nhân tố Trang thiết bi cở sở vật chất kỹ thuật . 67
  Bảng 3.16. Điểm trung bình nhân tố công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ . 68
  Bảng 3.17. Điểm trung bình nhân tố hiệu quả kiểm soát chi 70
  Bảng 3.18. Đánh giá của CĐT về yếu tố nguồn nhân lực . 71
  Bảng 3.19. Đánh giá của CĐT về yếu tố quy trình thủ tục . 72
  Bảng 3.20: Đánh giá của CĐT về tính công khai, minh b ạch 75  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Các khoản chi ngân sách nhà nước là nguồn lực kinh tế chủ yếu và quan
  trọng để Nhà nước thực hiện các chức năng của mình nhằm đạt được các mục tiêu
  về kinh tế - xã h ội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đề ra trong mỗi thời kỳ.
  Chi đầu tư xây dựng cơ bản là một trong những nhân tố quan trọng trong sự
  nghiệp đổi mới, công nghiệp hó a, hiện đại hó a đ ất nước, quyết định sự tăng trưởng
  kinh tế xã h ội. Nó gó p ph ần cải thiện cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và
  giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã h ội của đất nước. Hàng năm vốn đầu
  tư của toàn xã h ội chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm Quốc nội. Do tính ch ất
  có h ạn của nguồn lực, tại bất kỳ quốc gia nào. Nhất là đối với nước ta, trong điều
  kiện nguồn vốn của nền kinh tế còn hạn hẹp, việc sử dụng nguồn vốn cho đầu tư
  phát triển cần phải tiết kiệm, có hiệu quả, tránh thất thoát lã ng phí.các kho ản chi đầu
  tư xây dụng cơ bản từ ngân sách nhà nước luôn đòi hỏi phải được quản lý, kiểm
  soát để đảm bảo tính hiệu quả và có ý nghĩa đ ặc biệt quan trọng. Với một quốc gia
  đang đẩy mạnh công nghiệp hó a, hiện đại hó a đ ất nước trong bối cảnh khủng hoảng
  và suy thoái kinh tế đang có tác đ ộng mạnh mẽ đến mọi mặt của đất nước như Việt
  Nam thì việc quản lý, kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước đảm bảo kịp
  thời, tiết kiệm và hiệu quả càng đặt ra nhiều thách thức trong quá trình hoạch định
  chính sách cũng như tổ chức thực hiện.
  Trong những năm qua, cùng với việc bổ sung, hoàn thiện các quy định của
  pháp luật về ngân sách nhà nước, việc quản lý, kiểm soát các khoản chi đầu tư xây
  dụng cơ bản từ ngân sách nhà nước đã có nh ững chuyển biến tích c ực, một mặt đảm
  bảo cải cách thủ tục hành chính đ ể tăng cường sự minh bạch đơn giản, thông
  thoáng, kịp thời, mặt khác công tác kiểm tra, kiểm soát cũng được tăng cường để
  đảm bảo các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước được thực
  hiện đúng nội dung, tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, trong điều kiện có nh ững thay
  đổi nhanh chó ng c ủa môi trường bên ngoài cũng như những điều kiện kinh tế - xã
  hội bên trong mà công tác quản lý, kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  sách nhà nước nó i chung và kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
  nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, một tỉnh miền núi, biên giới, còn kém phát triển về
  kinh tế - xã h ội, nó i riêng v ẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế cần phải được tiếp
  tục nghiên cứu để đề ra những giải pháp hoàn thiện.
  Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, qua quá trình học tập, nghiên cứu tại
  trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, với thực tế nhiều năm
  làm việc tại Kho bạc Nhà nước Lào Cai, đồng thời được sự gợi ý, hướng dẫn của
  các thầy giáo, cô giáo và đặc biệt là cán bộ hướng dẫn khoa học, tôi lựa chọn đề tài
  "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc Nhà
  nước Lào Cai” là nội dung nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  - Nghiên cứu thực trạng nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp khả thi nhằm
  hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho
  bạc Nhà nước Lào Cai.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hó a cơ s ở lý luận và thực tiễn về chất lượng chi đầu tư xây dựng
  cơ bản.
  - Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho
  bạc Nhà nước Lào Cai trong giai đoạn 2012-2014.
  - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi
  ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Lào Cai trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu là lý luận về ngân sách nhà nước và chi ngân sách nhà
  nước; cơ chế, chính sách qu ản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước; thực trạng tổ
  chức thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Về không gian: Phạm vi nghiên cứu được nghiên cưu trên địa bàn tỉnh
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  Lào Cai.
  Về thời gian: Thời gian được nghiên cứu từ năm 2012 đến 2014 đối vó i s ố
  liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng vấn, phát phiếu điều
  tra cán bộ nhân viên tại KBNN tỉnh Lào Cai và chủ đầu tư từ tháng 04 đến tháng
  08 năm 2015.
  4. Những đóng góp mới của đề tài
  Luận văn sau khi nhiên cứu dự kiến sẽ đem lại những đó ng gó p m ới thể hiện
  trên các khía c ạnh sau
  - Về mặt lý luận: Hệ thống hó a nh ững vấn đề lý luận và cơ sở và thực tiễn
  cơ bản về nâng cao chất lượng kiểm soát chi đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN
  Lào Cai.
  - Về mặt thực tiễn: Qua đánh giá, phân tích th ực trạng, chỉ ra những phát
  hiện thực tế về chất lượng kiểm soát chi đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN Lào
  Cai. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát chi đầu tư XDCB qua
  hệ thống KBNN trên địa bàn trong giai đoạn tới. Phân tích th ực trạng công tác kiểm
  soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Lào Cai, đánh giá những kết quả đạt được, cũng
  như những tồn tại và nguyên nhân. Từ đó đưa ra nh ững kiến nghị giải pháp nhằm
  hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 4 chương với kết
  cấu như sau:
  Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ
  bản qua kho bạc Nhà nước.
  Chương 2. Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3. Thực trạng kiểm soát chi đầu tư XDCB qua kho bạc Nhà nước
  Lào Cai.
  Chương 4. Giải pháp hoàn thiện công tác

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lào Cai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status