Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi các tỉnh Tây Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi các tỉnh Tây Nguyên

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỞ ĐẦU
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3
  4. Giả thuyết khoa học 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
  6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu . 4
  7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 4
  8. Luận điểm cơ bản cần bảo vệ . 6
  9. Những đóng góp mới của luận án . 6
  10. Cấu trúc của luận án 7
  Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON
  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI 8
  1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề . 8
  1.1.1. Nghiên cứu vấn đề phát triển nguồn nhân lực 8
  1.1.2. Nghiên cứu vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên và giáo viên mầm non . 11
  1.1.3. Nghiên cứu vấn đề phổ cập giáo dục và phổ cập giáo dục mầm non . 20
  1.2 Một số khái niệm cơ bản của luận án . 23
  1.2.1 Quản lý 23
  1.2.2 Phát triển 25
  1.2.3 Nguồn nhân lực 26
  1.2.4 Quản lý nguồn nhân lực . 27
  1.2.5 Phát triển nguồn nhân lực 28
  1.2.6 Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non . 29
  1.3. Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi và một số nét đặc thù về yêu cầu phát triển đội ngũ
  giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 36 1.4 Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm
  non cho trẻ em 5 tuổi 45
  1.4.1 Quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho
  trẻ em 5 tuổi . 46
  1.4.2 Tuyển chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho
  trẻ em 5 tuổi 49
  1.4.3 Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo
  dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 50
  1.4.4 Thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu
  cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi . 51
  1.4.5 Kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm
  non cho trẻ em 5 tuổi 51
  1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập
  giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi . 52
  1.5.1 Yếu tố khách quan . 53
  1.5.2. Yếu tố chủ quan 55
  Kết luận chương 1 . 57
  Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON ĐÁP
  ỨNG YÊU CẦU PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI CÁC
  TỈNH TÂY NGUYÊN 58
  2.1. Một số đặc điểm về dân cư, kinh tế, văn hóa - xã hội và giáo dục của các tỉnh Tây
  Nguyên 58
  2.1.1.Đặc điểm về dân cư 58
  2.1.2 Đặc điểm về kinh tế . 60
  2.1.3 Đặc điểm về văn hóa và xã hội 62
  2.1.4. Đặc điểm về giáo dục 63
  2.2 Thực trạng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi các tỉnh Tây Nguyên 66
  2.2.1 Thực trạng về phát triển quy mô trường lớp, số lượng trẻ MN . 66
  2.2.2 Thực trạng về chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi 70
  2.3. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non các tỉnh Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu
  phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi . 74
  2.3.1. Quy hoạch phát triển đội ngũ GVMN . 74
  2.3.2 Tuyển chọn và sử dụng đội ngũ GVMN . 83
  2.3.3 Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVMN . 85
  2.3.4 Thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với giáo viên mầm non 88
  2.3.5 Kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên mầm non . 89
  2.4 Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm
  non cho trẻ em 5 tuổi các tỉnh Tây Nguyên 98
  Kết luận chương 2 . 102
  Chương 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON ĐÁP ỨNG
  YÊU CẦU PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI CÁC TỈNH
  TÂY NGUYÊN 101
  3.1. Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển giáo dục mầm non các tỉnh Tây
  nguyên đến 2020 . 104
  3.1.1 Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo các tỉnh Tây nguyên đến năm 2020 . 104
  3.1.2 Định hướng phát triển giáo dục mầm non các tỉnh Tây Nguyên đến 2020 . 105
  3.2 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp . 107
  3.2.1 Đảm bảo tính cần thiết . 107
  3.2.2 Đảm bảo tính thực tiễn . 107
  3.2.3 Đảm bảo tính hiệu quả . 107
  3.2.4 Đảm bảo tính kế thừa . 108
  3.2.6. Nguyên tắc bảo đảm công bằng trong giáo dục 108
  3.3 Các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu PCGDMN cho trẻ
  em 5 tuổi các tỉnh Tây Nguyên . 109
  3.3.1 Đổi mới quy hoạch và chỉ đạo thực hiện hiệu quả quy hoạch phát triển ĐNGVMN 109
  3.3.2 Đổi mới công tác tuyển chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non . 117
  3.3.3 Quản lý đào tạo, bồi dưỡng ĐNGVMN theo chuẩn đáp ứng yêu cầu PCGDMN5T phù
  hợp với điều kiện cụ thể ở Tây nguyên . 119
  3.3.4 Tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc cho GVMN tại vùng dân tộc thiểu số 123
  3.3.5 Xây dựng và hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với GVMN, đặc biệt đối với GVMN tại
  vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn . 124
  3.3.6. Thực hiện đánh giá ĐNGVMN theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN phù hợp với các tỉnh
  Tây Nguyên . 128
  3.3.7 Mối quan hệ giữa các giải pháp . 130
  3.4 Khảo sát và thử nghiệm các giải pháp đề xuất . 132
  3.4.1. Khảo sát tính cấp thiết và mức độ khả thi của các giải pháp 132
  3.4.2. Thử nghiệm nội dung giải pháp 136
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 147
  1. Kết luận 148
  2. Khuyến nghị 151


  1. lý do chọn đề tài
  Trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đội ngũ giáo viên
  (ĐNGV) đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này được khẳng định rất rõ
  trong Điều 14, Luật giáo dục: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm
  bảo chất lượng giáo dục.” [61] Chất lượng ĐNGV ảnh hưởng trực tiếp đến
  chất lượng của giáo dục. Đội ngũ nhà giáo là lực lượng quyết định đến sự
  thành công của ngành giáo dục.
  Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 đã chú trọng: Phát triển đội
  ngũ nhà giáo là một trong những nhiệm vụ hết sức cấp thiết của ngành giáo
  dục và đào tạo nói chung và của từng cấp học, bậc học nói riêng. Một trong các
  giải pháp then chốt của Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 là phát
  triển đội ngũ nhà giáo: “Đảm bảo từng bước có đủ giáo viên thực hiện giáo dục
  toàn diện theo chương trình giáo dục mầm non và phổ thông, dạy học 2
  buổi/ngày, giáo viên dạy ngoại ngữ, giáo viên tư vấn học đường và hướng
  nghiệp, giáo viên giáo dục đặc biệt và giáo viên giáo dục thường xuyên.”[84]
  Đội ngũ giáo viên mầm non (ĐNGVMN) có vị trí đặc biệt quan trọng
  trong hệ thống giáo dục quốc dân; ĐNGVMN có nhiệm vụ thực hiện việc nuôi
  dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 - 72 tháng tuổi. Trong thực hiện kế hoạch
  giáo dục và tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học cho các
  bậc cha mẹ và cộng đồng, giáo viên mầm non (GVMN) chủ động phối hợp với
  gia đình trẻ để cùng phối hợp trong việc chăm sóc và giáo dục (CS&GD) trẻ
  mầm non, tạo tiền đề vững chắc cho sự hình thành và phát triển nhân cách con
  người.
  Trong giai đoạn hiện nay, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
  em 5 tuổi (PCGDMN5T) được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và không
  đơn thuần chỉ là huy động số trẻ ra lớp, tạo điều kiện cho nhiều người được đi
  học. Mục tiêu phổ cập giáo dục (PCGD) gắn liền với các mục tiêu phát triển
  kinh tế và xã hội (KT-XH).Trong đó phát triển ĐNGVMN là yếu tố cần thiết
  để thực hiện PCGDMN5T, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và góp
  phần phát triển giáo dục. Để đáp ứng mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho
  trẻ em 5 tuổi “ Bảo đảm hầu hết trẻ em năm tuổi ở mọi vùng miền được đến
  lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn
  bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi
  học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp 1” [83] đội ngũ giáo viên mầm non
  càng có vai trò quyết định. Vì vậy, phát triển đội ngũ GVMN thực hiện nâng
  cao chất lượng giáo dục mầm non (GDMN), góp phần phát triển giáo dục các
  tỉnh Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện
  đại hóa (HĐH) đất nước.
  Cùng với cả nước, Tây Nguyên đang thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn
  bản và toàn diện về giáo dục. Trong những năm gần đây, GDMN vùng Tây
  Nguyên đang có những bước chuyển biến căn bản, hệ thống trường lớp mầm
  non (MN) được phát triển; thu nhận trẻ vào nhà trẻ với tỷ lệ 9,3% và mẫu giáo
  60% trẻ em trong độ tuổi, trong đó có 62,3% trẻ em dân tộc trong độ tuổi đến
  trường, lớp MN. Tuy vậy, giáo dục mầm non vùng Tây Nguyên vẫn có những
  khó khăn hạn chế, trong đó khó khăn cơ bản là phát triển ĐNGVMN để đáp
  ứng các mục tiêu của Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Thực
  tế cho thấy, hàng năm bình quân mỗi tỉnh trong vùng Tây Nguyên thường
  thiếu từ 100 – 150 GVMN, tập trung nhiều nhất là ở vùng đồng bào dân tộc,
  vùng sâu, vùng xa; sự thiếu hụt càng tăng khi có chủ trương dạy 2 buổi/ ngày
  tại các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Về cơ cấu đội ngũ GVMN chưa thật đồng bộ, các
  kiến thức, kỹ năng, năng lực thực tiễn của GV còn yếu ảnh hưởng đến chất
  lượng đội ngũ, đặc biệt là đa số GV dạy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (DTTS) vẫn chưa tiếp cận được việc đổi mới phương pháp dạy học, sự bất
  đồng về ngôn ngữ hay gặp phải ở GV người Kinh dạy trẻ dân tộc; ngược lại
  khả năng sử dụng tiếng Việt của nhiều GVMN người dân tộc còn hạn hẹp nên
  việc thực hiện chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em 5 tuổi vào lớp 1 còn nhiều hạn
  chế. Do đó đã làm nảy sinh nhiều khó khăn, lúng túng, bị động trong công tác
  quản lý, đặc biệt là việc thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
  em 5 tuổi.
  Để thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục từ năm 2011- 2020, đảm
  bảo cho phát triển giáo dục Tây Nguyên nói chung và phát triển đội ngũ giáo
  viên mầm non thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ em
  5 tuổi nói riêng đang là một yêu cầu cấp thiết. Đó cũng chính là lí do tác giả
  chọn đề tài nghiên cứu: “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phổ
  cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi các tỉnh Tây Nguyên ".
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận phát triển giáo viên đáp ứng yêu cầu phổ
  cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và khảo sát thực trạng về phát triển
  đội ngũ GVMN các tỉnh Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm
  non cho trẻ em 5 tuổi, luận án đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ GVMN
  đáp ứng yêu cầu phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi các tỉnh Tây Nguyên.

  Xem Thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi các tỉnh Tây Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi các tỉnh Tây Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status