Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2013

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2013

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Luận văn được hoàn thành là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu
  lý luận và tích lũy kinh nghiệm thực tế của tác giả. Những kiến thức mà thầy
  cô giáo truyền thụ đã làm sáng tỏ những ý tưởng, tư duy của tác giả trong suốt
  quá trình thực hiện luận văn này.
  Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối tới
  thầy giáo: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn, người thầy đã tận tình hướng
  dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Thầy đã để lại trong tôi sự kính
  phục về tri thức khoa học, lối sống yêu thương, độc lập và thẳng thắn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Quản lý tài nguyên,
  Phòng quản lý đào tạo sau đại học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên,
  Ban lãnh đạo và đồng nghiệp Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng
  Ninh đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.
  Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân
  phường Cao Xanh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hạ Long -
  tỉnh Quảng Ninh, nhân dân phường Cao Xanh đã cung cấp số liệu, tư liệu
  khách quan, chính xác giúp tôi đưa ra những phân tích đúng đắn.
  Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình tôi đã giúp đỡ tôi lúc
  khó khăn, vất vả để hoàn thành luận văn. Tôi xin cảm ơn bạn bè đồng nghiệp
  đã động viên tạo điều kiện thuận lợi và đóng góp những ý kiến quý báu để
  giúp tôi hoàn thành luận văn này.
  Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014
  Tác giả luận văn  Nguyễn Văn Năm
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH ix
  MỞ ĐẦU 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Mục tiêu của đề tài 2
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆ . 4
  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 4
  1.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài . 4
  1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 5
  5
  1.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất 7
  1.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất . 7
  1.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất 12
  1.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất
  theo cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn . 16
  1.3. Sơ lược về tình hình chuyển quyền sử dụng đất 24
  . 24
  1.3.2. Sơ lược về tình hì . 26
  1.3.3. Sơ l . 28
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU . 31
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 31
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 31
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu . 31
  31
  . 31
  31
  2.3. Nội dung nghiên cứu 31
  2.4. Phương pháp nghiên cứu 33
  . 33
  . 34
  2.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lí số liệu 34
  34
  2.4.5. Các chỉ tiêu nghiên cứu . 34
  Chương 3: . 36
  3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội phường Cao Xanh . 36
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 36
  3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 40
  3.1.3. Tình hình quản lí, sử dụng đất trên địa bàn phường Cao Xanh 43
  3.1.4. Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn phường Cao Xanh 47
  3.2.
  2009 - 2013 50
  2009 - 2013 theo hình thức chuyển quyền sử dụng đất . 50
  3.2
  2009 - 2013 theo thời gian . 54
  3.2
  - 60
  3.2.4. Đ -
  . 62
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.3. Nghiên cứu một số
  . 63
  3.3.1 Ảnh hưởng của Yếu tố Chính sách đến công tác chuyển QSDĐ tại
  phường Cao Xanh . 63
  3.3.2. Ảnh hưởng của Yếu tố Pháp lý đến công tác chuyển QSDĐ tại
  phường Cao Xanh . 64
  3.3.3. Ảnh hưởng của Yếu tố Thị trường đến công tác chuyển QSDĐ tại
  phường Cao Xanh . 65
  3.3.4. Ảnh hưởng của Yếu tố Tâm lý đến công tác chuyển QSDĐ tại
  phường Cao Xanh . 66
  3.3.5. Ảnh hưởng của Yếu tố Dân số đến công tác chuyển QSDĐ tại
  phường Cao Xanh . 67
  3.4. Những thuận lợi, khó khăn và Đề xuất một số giải pháp nâng cao
  hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất
  nh Quảng Ninh . 68
  3.4.1.
  2009 - 2013 68
  3.4.2. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động
  chuyển quyền sử dụng đất ở tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long . 69
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72
  1. Kết luận . 72
  2. Kiến nghị . 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
  PHẦN PHỤ LỤC . 77
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  CN : Công nghiệp
  CNH : Công nghiệp hoá
  CSHT : Cơ sở hạ tầng
  DV : Dịch vụ
  ĐTH : Đô thị hoá
  GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  GPMB : Giải phóng mặt bằng
  HĐND : Hội đồng Nhân dân
  HTKT : Hạ tầng kỹ thuật
  KDC : Khu dân cư
  QSDĐ : Quyền sử dụng đất
  QLNN : Quản lý Nhà nước

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1. Diện tích, cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 . 29
  Bảng 1.2. Diện tích, cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012 . 29
  Bảng 3.1. Hiện trạng sử dụng đất của phường Cao Xanh năm 2013 . 48
  tại phường Cao
  2009 - 2013 . 50
  tại phư
  2009 - 2013 50
  tại phư
  2009 - 2013 51
  Bảng 3.5. Kết quả th ường Cao Xanh
  2009 - 2013 51
  ường Cao Xanh
  2009 - 2013 52
  tại phư
  2009 - 2013 52
  tại phư
  2009 - 2013 53
  Bảng 3.9. C phư
  2009 - 2013 . 53
  tại phường Cao Xanh
  năm 2009 54
  tại phường Cao Xanh
  năm 2010 55
  tại phường Cao Xanh
  năm 2011 56
  Bảng 3.13. Kế tại phường Cao Xanh
  năm 2012 57
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  tại phường Cao Xanh
  năm 2013 58
  Bảng 3.15. Tổng hợp c ư
  - 58
  tại phư
  2009-2013 60
  tại
  phư 2009-2013 . 61
  Bảng 3.18. Tổng hợp c tại phư
  - . 61
  Bảng 3.19. Tổng hợp
  ư 2009-2013 . 62
  Bảng 3.20. Tổng hợp chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của yếu tố Chính sách
  đến công tác chuyển QSDĐ tại phường Cao Xanh 63
  Bảng 3.21. Tổng hợp chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố Pháp lý
  đến công tác chuyển QSDĐ tại phường Cao Xanh 64
  Bảng 3.22. Tổng hợp chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố Thị
  trường đến công tác chuyển QSDĐ tại phường Cao Xanh 65
  Bảng 3.23. Tổng hợp chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố Tâm lý
  đến công tác chuyển QSDĐ tại phường Cao Xanh 66
  Bảng 3.24. Tổng hợp chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố Dân số
  đến công tác chuyển QSDĐ tại phường Cao Xanh 67
  Bảng 3.25. Tổng hợp chỉ tiêu đánh giá sơ lược về nhận thức chung trong
  công tác chuyển QSDĐ tại phường Cao Xanh . 68
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 1.1: Bản đồ vị trí tỉnh Quảng Ninh . 27
  Hình 1.2: Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hạ Long . 28
  Hình 3.1: Sơ đồ vị trí phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long . 37
  Hình 3.2: Biều đồ dân số phường Cao Xanh qua các năm 2006-2010 41
  Hình 3.3: Biều đồ hiện trạng sử dụng đất phường Cao Xanh năm 2013 48


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Đất đai ngày nay được xem là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia, là
  tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế được, là thành phần quan trọng
  của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở
  hạ tầng, các trung tâm văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng.
  Trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, Việt Nam ngày càng thay
  đổi theo chiều hướng đi lên. Trong cơ chế thị trường nhu cầu sử dụng đất để
  đầu tư các cơ sở hạ tầng, các công trình công nghiệp, dịch vụ phát triển các
  khu dân cư đã tạo ra sự biến động về đất đai rất đáng kể nhất là vấn đề chuyển
  nhượng quyền sử dụng đất, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý về
  đất đai.
  Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đất đai nhà nước đã ban hành Luật
  Đất đai 2003, để tiến hành các hoạt động như: quy hoạch, thống kê, kiểm kê,
  thanh tra đất đai Đây là các hoạt động vừa mang tính pháp lý vừa mang tính
  nghiệp vụ để đưa công tác quản lý đất đai ổn định, sắp xếp một cách có hệ
  thống. Bên cạnh sự tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành của
  ngưới sử dụng đất là không ít các trường hợp chuyển nhượng đất trái phép,
  mua bán sang tay, đầu cơ đất đai Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến đời
  sống và sử dụng đất. Chính vì vậy, công tác chuyển nhượng quyền sử dụng
  đất là một vấn đề nóng bỏng cần được sự quan tâm của rất nhiều người dân và
  cơ quan ban ngành. Việc tìm hiểu, hệ thống lại tình hình chuyển nhượng
  quyền sử dụng đất để có những kết luận đúng, những giải pháp thiết thực
  nhằm hoàn thiện công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở các địa
  phương là hết sức cần thiết.
  Phường Cao Xanh là một trong số những phường trọng điểm phát triển
  thuộc thành phố Hạ Long. Trong những năm qua, đặc biệt là trong nhiều năm
  trở lại đây việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Nhà nước đại diện chủ sở
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  hữu và chủ sử dụng đất trong quản lí và sử dụng đất đai đã đạt được nhiều
  thành tích đáng kể song vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện
  Luật Đất đai. Do vậy, để thấy được những mặt tồn tại và yếu kém trong công
  tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và trong việc đảm bảo quyền lợi
  cũng như nghĩa vụ của Nhà nước và chủ sử dụng đất trong quá trình quản lý
  và sử dụng đất đai, ta cần đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt
  được từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm quản lí và sử dụng đất đai một
  cách hiệu quả nhất.
  Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trên, dưới sự hướng dẫn của thầy
  giáo PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “
  ,
  Hạ Long, 2009 - 2013”.
  2. Mục tiêu của đề tài

  2009 -
  .

  -
  .
  -
  2009 -
  2013
  .
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  - Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới công tác chuyển quyền sử
  dụng đất tại .
  - Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn và
  .

  Xem Thêm: Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2013
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2013 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status