Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC BẢNG viii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ . ix
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  5. Kết cấu của luận văn . 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN
  LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP . 4
  1.1. Lý luận chung về thuế và quản lý thuế giá trị gia tăng 4
  1.1.1. Thuế và vai trò của thuế đối với phát triển kinh tế xã hội 4
  1.1.2. Thuế giá trị gia tăng 13
  1.1.3. Quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp . 19
  1.2. Nội dung và yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp 20
  1.2.1. Nội dung quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp . 20
  1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT đối với
  doanh nghiệp . 28
  1.3. Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT của một số địa phương và khả
  năng vận dụng vào huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang . 33
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý thuế giá trị gia tăng của một số địa phương
  trong nước . 33
  1.3.2. Những bài học rút ra có khả năng vận dụng vào quản lý thuế
  GTGT ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang . 35
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 37
  2.1. Các câu hỏi nghiên cứu 37
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 37
  2.2.1. Khung phân tích luận văn . 37
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 38
  2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin . 39
  2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin, số liệu 41
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 44
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC
  DOANH NGHIỆP TẠI HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG 45
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và khái quát về Chi cục Thuế
  huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 45
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên, dân số của huyện Na Hang 45
  3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Na Hang . 46
  3.1.3. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang 47
  3.1.4. Tình hình cơ bản của Chi cục Thuế huyện Na Hang 49
  3.2. Thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại
  huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 57
  3.2.1. Tình hình quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp trên địa
  bàn huyện Na Hang . 57
  3.2.2. Đánh giá thành tựu và hạn chế trong quản lý thuế GTGT đối với
  các doanh nghiệp tại huyện Na Hang hiện nay 71
  3.2.3. Nguyên nhân hạn chế 81
  Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN
  LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
  HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG . 87
  4.1. Dự báo tình hình thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn
  huyện Na Hang trong thời gian tới . 87
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  4.1.1. Phương hướng phát triển KT - XH của huyện Na Hang 87
  4.1.2. Phương hướng nhiệm vụ của Chi cục Thuế huyện Na Hang trong
  thời gian tới . 88
  4.1.3. Dự báo về tình hình thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn
  huyện Na Hang trong thời gian tới . 88
  4.2. Phương hướng tăng cường quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp
  trên địa bàn huyện Na Hang trong thời gian tới . 89
  4.2.1. Phương hướng tăng cường công tác quản lý kê khai thuế GTGT
  các doanh nghiệp . 89
  4.2.2. Phương hướng tăng cường Quản lý nợ thuế giá trị gia tăng tại
  huyện Na Hang 90
  4.2.3. Phương hướng tăng cường công tác kiểm tra thuế GTGT . 91
  4.2.4. Phương hướng tăng cường quản lý tình hình sử dụng hóa đơn của
  các doanh nghiệp . 91
  4.3. Các giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp
  trên địa bàn huyện Na Hang trong thời gian tới . 92
  4.3.1. Các giải pháp về hoàn thiện đến cơ chế, chính sách quản lý của
  Nhà nước về thuế, đến chính sách, quy định quản lý thuế GTGT
  và công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước 92
  4.3.2. Các giải pháp liên quan đến tuân thủ kỷ luật kế toán, tài chính,
  quan hệ thanh toán 93
  4.3.3. Giải pháp về tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác
  quản lý thuế . 94
  4.3.4. Các giải pháp liên quan đến đảm bảo số lượng, nâng cao chất
  lượng, trình độ, phẩm chất của đội ngũ cán bộ thuế . 95
  4.3.5. Các giải pháp về tuyên truyền giáo dục nâng cao tâm lý, ý thức
  người tiêu dùng và cải thiện tình hình hoạt động của doanh nghiệp 96
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  4.4. Một số kiến nghị . 97
  4.4.1. Kiến nghị với Nhà nước, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh 97
  4.4.2. Kiến nghị với ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang . 99
  4.4.3. Kiến nghị với ủy ban nhân dân huyện Na Hang . 99
  KẾT LUẬN 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 103
  PHỤ LỤC 105  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  Chữ viết tắt Nguyên nghĩa
  CB CCT Cán bộ Chi cục Thuế
  CBCC Cán bộ công chức
  CCT Chi cục Thuế
  CNTT Công nghệ thông tin
  CTN Công thương nghiệp
  DN Doanh nghiệp
  DN NQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
  DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  GTGT Giá trị gia tăng
  HSKT Hồ sơ khai thuế
  NNT Người nộp thuế
  NQD Ngoài quốc doanh
  NSNN Ngân sách nhà nước
  TNCN Thu nhập cá nhân
  TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  UBND Ủy ban nhân dân

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1: Cơ cấu nhóm người trả lời phiếu điều tra . 39
  Bảng 2.2: Thang đánh giá Likert 41
  Bảng 3.1: Số lượng các DN NQD giai đoạn 2011 - 2013 48
  Bảng 3.2: Kết quả thu ngân sách của Chi cục Thuế huyện Na Hang từ
  năm 2011 - 2013 . 55
  Bảng 3.3: Tình hình quản lý kê khai thuế của các DN năm 2011 - 2013 . 58
  Bảng 3.4: Tình hình quản lý hồ sơ khai thuế GTGT của các DN giai
  đoạn 2011 - 2013 60
  Bảng 3.5: Kết quả thu thuế GTGT các DN NQD giai đoạn 2011 - 2013
  tại Chi cục Thuế huyện Na Hang 62
  Bảng 3.6: Nợ thuế GTGT của các DNNQD giai đoạn 2011 - 2013 . 64
  Bảng 3.7: Phân loại tiền thuế GTGT nợ giai đoạn năm 2011 - 2013 . 65
  Bảng 3.8: Số liệu kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT tại bàn 66
  Bảng 3.9: Số liệu kiểm tra thuế GTGT tại trụ sở của các Doanh nghiệp 67
  Bảng 3.10: Tình hình vi phạm chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn . 69
  Bảng 3.11: Số tiền phạt vi phạm hành chính do vi phạm sử dụng hóa đơn . 70
  Bảng 3.12: Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời
  phiếu điều tra về Công tác quản lý đăng ký thuế, kê khai và
  nộp thuế . 71
  Bảng 3.13: Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời
  về hoạt động quản lý nợ 73
  Bảng 3.14: Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời
  về công tác kiểm tra thuế GTGT 75
  Bảng 3.15: Giá trị bình quân và ý nghĩa theo đánh giá của người trả lời
  về công tác quản lý tình hình sử dụng hóa đơn 77
  Bảng 3.16: Tổng hợp ý kiến đánh giá của người trả lời về hoạt động quản
  lý thuế GTGT đối với các DN trên địa bàn huyện Na Hang 80
  Bảng 4.1: Dự toán thu thuế năm 2015 88
  Bảng 4.2: Dự toán thu thuế GTGT năm 2014 - 2015 . 89
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ix
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hệ thống thuế Việt Nam 8
  Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức ngành thuế Việt Nam . 10
  Sơ đồ 2.1. Khung phân tích của luận văn . 38
  Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thuế huyện Na Hang . 54
  Sơ đồ 3.2: Quy trình kê khai thuế GTGT đang áp dụng tại Chi cục Thuế
  huyện Na Hang . 59
  Biểu đồ 3.1: Cơ cấu DN NQD theo loại hình DN năm 2013 . 48
  Biểu đồ 3.2: Cơ cấu DN NQD theo ngành nghề kinh doanh năm 2013 . 49
  Biểu đồ 3.3: Số thu NSNN huyện Na Hang giai đoạn 2011 - 2013 . 57
  Biểu đồ 3.4: Kết quả thu thuế GTGT các DN NQD huyện Na Hang giai
  đoạn 2011 - 2013 63

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất vì khoản thu này mang tính
  chất ổn định và khi nền kinh tế càng phát triển thì khoản thu này càng tăng ở
  nước ta, Thuế thực sự trở thành nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước
  từ năm 1990. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đã
  thực hiện cải cách thuế bước hai. Điểm nổi bật của cuộc cải cách này là thay
  thế Luật thuế doanh thu bằng Luật thuế giá trị gia tăng được thông qua tại kỳ
  họp thứ 11 Quốc hội khóa IX, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Sự ra
  đời của Luật thuế giá trị gia tăng được xem là một bước ngoặt có tính đột phá
  trong công tác quản lý thu thuế và đã thể hiện được sự mạnh dạn, đường lối
  đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát
  triển đất nước. Qua thời gian thực hiện Luật thì Luật đã có nhiều lần sửa đổi,
  bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển của đất nước.
  Những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng
  nhanh đã đem về số thu thuế lớn. Tuy nhiên, nó cũng làm tăng tình trạng gian
  lận thuế. Đó là việc sử dụng hóa đơn giả, khai khống hóa đơn đầu vào để
  được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế, ghi giá trên hóa đơn thấp hơn
  giá thực tế đang là vấn đề mang tính thời sự hiện nay. Để khắc phục được
  những hạn chế trên thì cần thiết phải tăng cường công tác quản lý và chống
  thất thu thuế giá trị gia tăng.
  Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang là huyện miền núi vùng sâu vùng
  xa của tỉnh Tuyên Quang. Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, các
  doanh nghiệp trên địa bàn hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thời gian
  qua, Chi cục Thuế huyện Na Hang đã đạt được nhiều kết quả tốt trong quản lý
  thuế nói chung và quản lý thu thuế GTGT nói riêng. Tuy nhiên, trong công
  tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng, Chi cục thuế huyện Na Hang cũng gặp
  khá nhiều khó khăn. Điển hình là công tác quản lý hóa đơn chứng từ và sổ
  sách kế toán, phát hiện ra một số hiện tượng tiêu cực, các sai phạm chủ yếu
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  xuất phát từ trình độ kém hiểu biết về Luật của các doanh nghiệp; số khác thì
  hiểu biết rất rõ đến độ tìm kiếm mọi kẽ hở để trốn thuế; các doanh nghiệp xây
  dựng cơ bản vãng lai từ nơi khác đến thi công trên địa bàn huyện Na Hang
  không kê khai, nộp thuế trên địa bàn huyện Vì những vấn đề bức xúc đó
  kết hợp những kiến thức đã học, đã làm thực tế cùng với sự giúp đỡ của thầy
  giáo, các đồng nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Na Hang, tôi đã chọn đề tài
  “Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa
  bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Phân tích thực trạng quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Chi
  cục Thuế huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang. Trên cơ sở đó đề xuất các giải
  pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế
  huyện Na Hang trong thời gian tới.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quản lý
  thuế GTGT.
  Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT đối với các doanh
  nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Chỉ ra những tồn tại
  trong công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục Thuế huyện Na Hang.
  Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản lý thuế GTGT
  đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý thuế GTGT đối với
  các doanh nghiệp.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về thời gian: Các số liệu phục vụ cho nghiên cứu đề tài được tập hợp
  trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, đề xuất trong thời gian tới.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  - Về không gian: Tại Chi cục Thuế huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là tài
  liệu tham khảo về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng trên địa bàn huyện Na
  Hang, tỉnh Tuyên Quang.
  Phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý thuế GTGT trên địa bàn
  huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang hiện nay; chỉ ra những mặt được, những
  tồn tại và nguyên nhân tồn tại.
  Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế GTGT
  đối với doanh nghiệp ở Chi cục Thuế huyện Na Hang trong thời gian tới.
  5. Kết cấu của luận văn
  Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu
  tham khảo, được kết cấu thành 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của quản lý thuế
  giá trị gia tăng
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh
  nghiệp tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
  Chương 4: Phương hướng và các giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị
  gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

  Xem Thêm: Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status