Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trường trung học cơ sở huyện Đàm Hà, tỉnh Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trường trung học cơ sở huyện Đàm Hà, tỉnh Quảng Ninh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Để hoàn thiện luận văn: “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của
  giáo viên các trường THCS huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh”, trước hết tôi
  bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với TS Nông Khánh Bằng, người đã tận tình
  hướng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi nghiên cứu và hoàn thành luận
  văn này.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục, Khoa
  Sau Đại học và đặc biệt là các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy các chuyên đề
  của toàn khóa học đã tạo điều kiện, đóng góp ý kiến cho tôi trong suốt quá trình
  học tập và hoàn thành luận văn.
  Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tới Khoa Tâm lý - Giáo dục, Khoa Sau
  Đại học trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện, giúp
  đỡ, góp ý cho tôi trong quá trình hoàn thành luận văn.
  Tôi xin cảm ơn anh em, bạn bè đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi
  trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
  Mặc dù có nhiều cố gắng, song thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn
  không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự góp ý, chỉ dẫn của
  các quý thầy, cô và các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn!
  Thái Nguyên, tháng năm 2014
  Tác giả luận văn  Triệu Phong
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC BẢNG v
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIÊU ĐỒ vi
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 5
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 5
  4. Giả thuyết khoa học . 5
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5
  6. Phương pháp nghiên cứu . 6
  7. Cấu trúc luận văn . 7
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN
  CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG
  TRUNG HỌC CƠ SỞ . 8
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 8
  1.2. Một số khái niệm công cụ 14
  1.2.1. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục . 14
  1.2.2. Quản lý nhà trường 22
  1.2.3. Khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học, quản lý hoạt động
  nghiên cứu khoa học 26
  1.3. Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
  trong nhà trường phổ thông . 29
  1.3.1. Cơ sở pháp lý của việc quản lý hoạt động NCKH của giáo viên
  THCS . 29
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.3.2. Mục tiêu của quản lý hoạt động NCKH của giáo viên . 31
  1.3.3. Nội dung của quản lý hoạt động NCKH của giáo viên . 33
  1.3.4. Phương pháp quản lý hoạt động NCKH của giáo viên . 38
  1.3.5. Quy trình quản lý hoạt động NCKH của giáo viên THCS 39
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 40
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
  KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HUYỆN
  ĐẦM HÀ TỈNH QUẢNG NINH 41
  2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, KT-XH của huyện Đầm Hà . 41
  2.1.1. Vài nét về điều kiện tự nhiên . 41
  2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội 41
  2.2. Một vài nét về giáo dục THCS của huyện Đầm Hà . 42
  2.3. Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trường
  THCS huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh 45
  2.3.1. Thực trạng nhận thức của GV về ý nghĩa của hoạt động NCKH . 45
  2.3.2. Thực trạng kỹ năng NCKH của giáo viên . 46
  2.3.3. Kết quả NCKH của giáo viên THCS huyện Đầm Hà, tỉnh
  Quảng Ninh tử năm 2010 đến năm 2014 50
  2.4. Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên
  trường THCS huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh 52
  2.4.1. Thực trạng nhận thức của CBQL về nghĩa của hoạt động
  NCKH đối với GV . 52
  2.4.2. Thực trạng nhận thức của CBQL về các biện pháp nâng cao chất
  lượng NCKH của giáo viên 53
  2.4.3. Thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động NCKH của cán bộ
  quản lý 54
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
  KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HUYỆN
  ĐẦM HÀ TỈNH QUẢNG NINH 61
  3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu
  khoa học của của giáo viên THCS 61
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích . 61
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính lịch sử cụ thể, thiết thực 61
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo sự phát triển 61
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện 62
  3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi . 62
  3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động NCKH của của giáo viên trường
  THCS huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh . 63
  3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của CBQL, GV về hoạt động
  NCKH đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục HS . 63
  3.2.2. Biện pháp 2: Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn hoạt động
  NCKH 65
  3.2.3. Biện pháp 3: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá hoạt động
  NCKH 66
  3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc
  thực hiện NCKH 67
  3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới công tác khen thưởng về NCKH của
  giáo viên 69
  3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường bồi dưỡng năng lực NCKH cho GV 70
  3.2.7. Biện pháp 7: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, huy động các
  nguồn lực để hỗ trợ cho hoạt động NCKH 72
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý hoạt động NCKH 73
  3.4. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 73
  3.4.1. Khảo nghiệm tính cần thiết . 73
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  3.4.2. Khảo nghiệm tính khả thi . 75
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 77
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 78
  1. Kết luận 78
  2. Kiến nghị . 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80
  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

  CBQL : Cán bộ quản lý
  CNH- HĐH : Công nghiệp hóa - hiện đại hoá
  CNTT : Công nghệ thông tin
  GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo
  GV : Giáo viên
  HS : Học sinh
  KH- KT : Khoa học- Kỹ thuật
  KHCN : Khoa học công nghệ
  NCKH : Nghiên cứu khoa học
  QLKH- QHQT : Quản lý khoa học- Quan hệ quốc Tế
  THCS : Trung học cơ sở

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 2.1. Thực trạng nhận thức của GV về ý nghĩa của hoạt động NCKH . 45
  Bảng 2.2. Tự đánh giá của giáo viên về kỹ năng NCKH của giáo viên 46
  Bảng 2.3. Đánh giá của CBQL về kỹ năng NCKH của giáo viên . 48
  Bảng 2.4. Kết quả xếp loại các đề tài từ năm 2010-2014 50
  Bảng 2.5. Nhận xét của cán bộ quản lý về nguyên nhân dẫn tới chất lượng đề
  tài NCKH của giáo viên chưa được tốt . 51
  Bảng 2.6. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý nhà trường về ý nghĩa
  của hoạt động NCKH đối với giáo viên 52
  Bảng 2.7. Thực trạng nhận thức của CBQL về các biện pháp nâng cao chất
  lượng NCKH của giáo viên . 53
  Bảng 2.8. Thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động NCKH của cán bộ
  quản lý đã tiến hành 54
  Bảng 2.9. Đánh giá về thực trạng quy trình quản lý hoạt động NCKH . 56
  Bảng 2.10. Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực NCKH của
  giáo viên . 57
  Bảng 2.11. Đề xuất của cán bộ quản lý về các biện pháp nhằm nâng cao chất
  lượng NCKH của giáo viên . 58
  Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp đề xuất 74
  Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các giải pháp đề xuất 75
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIÊU ĐỒ

  SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Khái niệm quản lý 16


  BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 2.1. Số lượng đề tài NCKH của giáo viên từ năm 2010-2014 . 50
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để
  nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Để
  đáp ứng được công cuộc đổi mới đó, Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ cơ bản và quan
  trọng của ngành giáo dục đến năm 2020 theo Đại hội XI là: “Phát triển, nâng cao
  chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong
  những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước”.
  Sự nghiệp giáo dục được Đảng và nhà nước ta đặc biệt coi trọng. Điều
  35 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã nêu: “Phát triển giáo dục là
  quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao
  dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Hội nghị TW4 (Khoá VII -
  1/1993) có Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới sự nghiệp GD&ĐT” và chỉ rõ vị trí
  của giáo dục là quốc sách hàng đầu.
  Nghị quyết TW II Đại hội Đảng lần thứ VIII đã khẳng định "Đầu tư cho
  giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu".
  Nghị quyết TW 2 khoá VIII về GD&ĐT, KHCN đã khẳng định "cùng
  với KHCN, GD-ĐT là nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội
  của đất nước". Nghị quyết TW 2 đã mở ra một cơ hội thuận lợi và thách thức
  lớn đối với giáo dục - đào tạo nói chung và KHCN nói riêng.
  Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định "Phát triển
  mạnh, kết hợp chặt giữa hoạt động KHCN với GD&ĐT để thực sự phát huy vai
  trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực đẩy nhanh CNH-HĐH và phát triển kinh
  tế tri thức"
  Điều 18 Luật giáo dục đã quy định nhiệm vụ NCKH của các trường như
  sau: “Nhà trường và cơ sở giáo dục khác phối hợp với tổ chức nghiên cứu khoa
  học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa
  học và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  Điều 73. Nhà giáo có những quyền sau đây: “Được hợp đồng thỉnh
  giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và cơ sở
  nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi
  mình công tác” ;
  Trong chương trình đào tạo giáo viên thì hình thành phát triển năng lực
  NCKH cho người học là một nhiệm vụ có cơ sở pháp lý. Bởi hơn ai hết, giáo
  viên phải là những người có kỹ năng NCKH thành thạo và còn phát triển năng
  lực NCKH cho học sinh.
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
  (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
  và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa trong điều kiện kinh
  tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó có
  nêu rõ mục tiêu của giáo dục phổ thông là: Tập trung phát triển trí tuệ, thể
  chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng
  khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục
  toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại
  ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
  Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời.
  Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn
  sau năm 2015. Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ sở (hết lớp 9) có
  tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học
  cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai
  đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục,
  thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020.
  Một trong những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện là: Nâng cao chất
  lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa
  học giáo dục và khoa học quản lý.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  Quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học quản lý, tập trung
  đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên
  cứu khoa học giáo dục quốc gia. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên
  cứu và chuyên gia giáo dục. Triển khai chương trình nghiên cứu quốc gia về
  khoa học giáo dục.
  Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa
  học, chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học. Gắn kết chặt chẽ
  giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh
  doanh. Ưu tiên đầu tư phát triển khoa học cơ bản, khoa học mũi nhọn, phòng
  thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành, trung tâm công nghệ
  cao, cơ sở sản xuất thử nghiệm hiện đại trong một số cơ sở giáo dục đại học.
  Có chính sách khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học.
  Mục đích là đào tạo ra những con người có tri thức, biết sử dụng và
  làm chủ được những thành tựu của KHCN hiện đại đáp ứng nhu cầu phát
  triển của xã hội. Chất lượng giáo dục phụ thuộc nhiều vào việc tổ chức
  NCKH của giáo viên. Nghiên cứu không chỉ là một chức năng của hoạt
  động giáo dục mà còn là điều kiện không thể thiếu được làm cho nhà
  trường phù hợp với xã hội và đảm bảo chất lượng. Vì vậy, nghiên cứu khoa
  học trong các trường học nói chung và của giáo viên THCS nói riêng là việc
  làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
  Với xu hướng cải cách và phát triển của ngành giáo dục hiện nay, vai trò
  của công tác nghiên cứu khoa học trong các nhà trường đặc biệt là đội ngũ giáo
  viên trực tiếp giảng dạy có tính chất quyết định đến chất lượng giảng dạy, học tập,
  quản lý và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhà trường.
  Trong các trường THCS yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất
  lượng giáo dục chính là lòng say mê học hỏi, năng lực sáng tạo, năng lực tự
  nghiên cứu khoa học của giáo viên.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  Thông qua hoạt động NCKH nhằm phát huy năng lực trí tuệ vốn có
  của mỗi người, hình thành kỹ năng, bồi dưỡng kỹ năng NCKH cho giáo viên
  và giúp cho giáo viên có được thói quen làm việc độc lập, sáng tạo để củng
  cố chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ và sáng tạo những giá trị mới
  cho xã hội.
  Những năm gần đây GD&ĐT đã có những đổi mới mạnh mẽ, cơ bản và
  sâu sắc. Song bên cạnh những thành tựu chúng ta đã đạt được thì cũng còn
  không ít những yếu kém khó khăn nhiều mặt, trong đó có nguyên nhân là
  những hạn chế của công tác nghiên cứu khoa học trong trường học nói chung
  và công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các nhà
  trường nói riêng chưa được coi trọng đúng mức và không theo kịp thực tiễn
  phát triển GD&ĐT. Trong những năm qua công tác nghiên cứu khoa học trong
  các nhà trường và trong cán bộ, giáo viên đã bước đầu có những chuyển biến
  tích cực nhưng hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học còn còn thấp, hạn
  chế cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là các công trình nghiên cứu khoa
  học ứng dụng thực tế vào công tác giáo dục chưa có nhiều và chưa mang lại
  hiệu quả thiết thực.
  Từ lý luận và thực tiễn cho thấy việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa
  học của giáo viên THCS trong những năm tới là hết sức cần thiết nhất là trước
  khi bước vào thực hiện Đề án Đổi mới chương trình, Sách giáo khoa GDPT sau
  năm 2015, để tìm ra phương hướng khắc phục và góp phần nâng cao chất lượng
  nghiên cứu khoa học của giáo viên, tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài "Quản lý
  hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trường THCS huyện Đầm Hà
  tỉnh Quảng Ninh” góp phần vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo
  dục, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao để xây dựng đất nước trong thời
  kỳ mới.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng NCKH của giáo viên các trường
  trung học cơ sở huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số biện pháp
  quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên các
  trường trung học cơ sở huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  Khách thể nghiên cứu: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo
  viên các trường trung học cơ sở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
  Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa
  học của giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
  4. Giả thuyết khoa học
  Chất lượng và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên
  trong các trường THCS hiện nay còn nhiều hạn chế.
  Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý đảm bảo tính khoa học và
  thực tiễn thì chất lượng và hiệu quả của hoạt động NCKH của giáo viên
  trường THCS sẽ được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
  của nhà trường.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động NCKH của GV
  THCS.
  5.2. Khảo sát thực trạng của công tác quản lý hoạt động NCKH của giáo
  viên trường THCS huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh.
  5.3. Các biện pháp đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu
  khoa học của giáo viên các trường THCS huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh.
  5.4. Tổ chức khảo nghiệm để đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của
  các biện pháp đề xuất.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  6
  6. Phương pháp nghiên cứu
  6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết
  Phương pháp phân tích, tổng hợp các cơ sở, tài liệu lý luận về quản lý
  giáo dục và lý luận quản lý nghiên cứu khoa học.
  Phương pháp lịch sử nghiên cứu lịch sử vấn đề, tìm hiểu, khai thác các
  công trình nghiên cứu về quản lý công tác NCKH trong trường và quản lý nhà
  trường để làm cơ sở tiếp tục cho các hoạt động nghiên cứu.
  6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  Phương pháp điều tra.
  Phương pháp thống kê số liệu các đề tài NCKH của giáo viên và các
  nhận xét về kết quả nghiên cứu của các đề tài.
  Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia nhằm khai thác kinh nghiệm, vốn
  hiểu biết của các chuyên gia về các biện pháp quản lý.
  Phương pháp trò chuyện, phỏng vấn để thu thập những thông tin về hoạt
  động quản lý NCKH của trường.
  Phương pháp quan sát sử dụng nhằm hỗ trợ cho các phương pháp khác
  trong quá trình nghiên cứu để thấy rõ hơn hoạt động của giáo viên trong quá
  trình tổ chức thực hiện hoạt động NCKH.
  Phương pháp nghiên cứu sản phẩm của giáo viên: Các báo cáo khoa học,
  bài tập, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học, khoá luận, luận văn tốt nghiệp.
  6.3. Phương pháp thống kê
  Sử dụng thống kê số liệu về quản lý hoạt động NCKH của giáo viên
  góp phần làm cho kết quả nghiên cứu đảm bảo độ tin cậy chính xác cao.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  7
  7. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục các tài liệu tham
  khảo và phụ lục, luận văn cấu trúc gồm 3 chương.
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động NCKH của giáo viên các
  trường THCS
  Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động NCKH của giáo viên trường
  THCS huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh;
  Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động NCKH của giáo viên
  trường THCS huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh.

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trường trung học cơ sở huyện Đàm Hà, tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trường trung học cơ sở huyện Đàm Hà, tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status