Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Quảng Ninh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Đại học Thái
  Nguyên - Trường Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh, và cơ sở tại
  Quảng Ninh đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh, người
  đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực
  hiện đề tài này.
  Trong quá trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài và những gì đạt
  được ngày hôm nay, tôi không thể quên được công lao giảng dạy và hướng
  dẫn của các thầy, cô giáo Đại Học Thái Nguyên - Trường Đại Học Kinh Tế và
  Quản Trị Kinh Doanh.
  Vì đây là một đề tài rộng về cả lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, được
  thực hiện trong một thời gian ngắn, cho nên dù người viết đã có nhiều cố gắng
  để hoàn thành nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Kính
  mong hội đồng, các thầy cô phản biện, các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp đóng
  góp ý kiến để người viết tiếp tục hoàn thiện đề tài, phục vụ cho công việc
  nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn sau này.
  Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015
  Học viên  Nguyễn Thị Ngọc Liên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC


  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa khoa học của luận văn . 3
  5. Bố cục của Luận văn . 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
  MẠNG LƯỚI KINH DOANH NƯỚC SẠCH 4
  1.1. Cơ sở lý luận về phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch 4
  1.1.1. Khái niệm về nước và nước sạch 4
  1.1.2. Vai trò của nước và nước sạch 4
  1.1.3. Nhu cầu sử dụng nước và nước sạch 5
  1.1.4. Nước sạch và mức độ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội . 6
  1.1.5. Những vấn đề cơ bản về sản xuất và phát triển mạng lưới kinh
  doanh nước sạch 7
  1.1.6. Những vấn đề về mạng lưới kinh doanh nước sạch 12
  1.1.7. Tiêu chuẩn nước sạch 16
  1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch 18
  1.2.1. Kinh nghiê ̣m quốc tế về mở rộng thị trường , mạng lưới kinh
  doanh nước sa ̣ch 18
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.2.2. Kinh nghiê ̣m Việt Nam về vấn đề nước sạch , quản lý cấp nước
  và sản xuất kinh doanh nước sa ̣ch . 20
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 23
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 23
  2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu . 23
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 23
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 24
  Chương 3. THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC
  SẠCH QUẢNG NINH . 26
  3.1. Tổng quan về Công ty 26
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 26
  3.1.2. Nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý và lao động của Công ty . 27
  3.1.3. Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty . 29
  3.2. Thực trạng hoạt động mạng lưới kinh doanh của Công ty TNHH
  Một thành viên Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh 32
  3.2.1. Thực trạng hoạt động quản trị kinh doanh nước sạch . 32
  3.2.2. Thực trạng hoạt đông Marketing và chất lượng dịch vụ . 34
  3.2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh nước sạch 47
  3.2.4. Lập ma trận SWOT . 57
  3.3. Đánh giá chung về phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch của
  Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Quảng Ninh . 65
  3.3.1. Những kết quả đạt được 65
  3.3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế . 66
  Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH
  DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
  VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH 69
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  4.1. Những quan điểm, phương hướng mục tiêu phát triển mạng lưới
  kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh
  nước sạch Quảng Ninh 69
  4.2. Một số giải pháp phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại
  Cty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh . 73
  4.2.1. Giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối kinh doanh nước sạch . 73
  4.2.2. Giải pháp về vốn để tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật hoàn
  thiện hệ thống phân phối kinh doanh nước sạch . 75
  4.2.3. Giải pháp kiện toàn công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh
  doanh nước sạch 76
  4.2.4. Giải pháp chống thất thoát nước . 83
  4.3. Kiến nghị 89
  4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ . 89
  4.3.2. Kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh . 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  CBCNV Cán bộ công nhân viên
  HTCN Hệ thống cấp nước
  HTTN Hệ thống thoát nước
  HTQL Hệ thống quản lý
  KD Kinh doanh
  MLCN Mạng lưới cấp nước
  MTV Một thành viên
  NMN Nhà máy nước
  QLCL Quản lý chất lượng
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  UBND Ủy ban nhân dân
  XNN Xí nghiệp Nước
  WB Ngân hàng Thế giới


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1. Khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt 14
  Bảng 1.2. Giới hạn các chỉ tiêu chất lượng 18
  Bảng 1.3. Giá bán nước sạch tại Malaysia năm 2010 19
  Bảng 3.1. Biểu giá nước sạch của Công ty Kinh doanh nước sạch
  Quảng Ninh . 38
  Bảng 3.2. Bảng kết quả tính toán lượng nước thất thoát trong 1 giờ 41
  Bảng 3.3. Tính độ phủ cấp nước của Công ty kinh doanh nước sạch
  Quảng Ninh . 44
  Bảng 3.4. Lượng khách hàng đang sử dụng nguồn nước của Công ty
  sản xuất 46
  Bảng 3.5. Một số chỉ tiêu khái quát đánh giá thực trạng tài chính của
  Công ty 48
  Bảng 3.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 50
  Bảng 3.7. Các chỉ tiêu đánh giá Doanh thu . 51
  Bảng 3.8. Đầu tư cải tạo nâng công suất một số nhà máy nước, nguồn nước . 54
  Bảng 3.9. Những dự án ĐTXD đã được phê duyệt và đang trình
  UBND Tỉnh năm 2014 55
  Bảng 3.10. Những dự án ĐTXD đang tiến hành thủ tục đầu tư, mục
  tiêu cấp nước giai đoạn sau 2011 đến 2015 56
  Bảng 3.11. Ma trận SWOT phát triển SXKD của Công ty 64
  Bảng 4.1. Dự kiến tăng dân số và hộ dân Tỉnh Quảng Ninh từ 2014 - 2018 69
  Bảng 4.2. Khách hàng chưa khai thác, tiếp cận của các đối tượng khác 71
  Bảng 4.3. Dự kiến lượng khách hàng đạt được từ năm 2015 - 2018
  của Công ty 71
  Bảng 4.4. Dự kiến sản lượng tiêu thụ và tỷ lệ sử dụng nước theo đối
  tượng khách hàng năm 2015 . 72

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ

  Hình 1.1: Vòng tuần hoàn nước 10
  Biểu đồ 3.1: Tình hình tài sản từ năm 2008 -2014 30
  Biểu đồ 3.2: Cơ cấu tài sản Cty Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh 2014 31
  Biểu đồ 3.3: Độ phủ cấp nước đô thị từ năm 2009 - 2014 34
  Biểu đồ 3.4: Độ phủ cấp nước chung từ năm 2010 - 2014 . 35
  Biểu đồ 3.5: Biểu đồ phát triển mạng lưới cấp nước qua các năm
  Biểu đồ phát triển mạng lưới cấp nước 40
  Biểu đồ 3.6: Biểu đồ tỷ lệ thất thoát nước . 42
  Biểu đồ 3.7: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty năm 2014 47


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Quảng Ninh là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam.
  Trong quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế
  trọng điểm phía Bắc vừa thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ và là tỉnh có nhiều
  đô thị nhất Việt Nam với 4 thành phố Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm
  Phả và 1 thị xã Quảng Yên. Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh được
  chuyển đổi từ Công ty TNHH 1 Thành viên kinh doanh nước sạch Quảng
  Ninh (tiền thân là Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh).Công ty chính
  thức bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2014 theo Luật doanh nghiệp
  và Luật Chứng khoán giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700100104 do
  Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp đăng ký ngày 31/12/2013.
  Nhu cầu tiếp cận nguồn nước sạch trong dân cư còn cao, việc cung
  cấp nước sạch đến được với mọi người dân, mọi vùng trên địa bàn tỉnh
  Quảng Ninh là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nhận thức
  được tầm quan trọng của vấn đề đó, Công ty TNHH một thành viên Kinh
  doanh nước sạch Quảng Ninh luôn đặt ra mục tiêu là mở rộng hệ thống
  mạng lưới cấp nước thông qua thực hiện các dự án đầu tư, phát triển sản
  xuất kinh doanh, đẩy mạnh doanh thu, giảm chi phí, giảm thất thoát, kinh
  doanh có lãi. Hiện nay, với diện tích toàn tỉnh trải dài: 8.239,243 km 2
  ,
  lượng nước Công ty sản xuất ra đã có thể phục vụ cho 92% dân số. Trong
  số hộ dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chủ yếu
  nằm ở khu vực thành phố. Tuy nhiên, tại các vùng nông thôn, nhu cầu sử
  dụng nước sạch của người dân tăng cao, trong khí đó mạng lưới phục vụ
  chwua hiểu quả. Do vậy, tôi chọn đề tài "Phát triển mạng lưới kinh doanh
  nước sạch tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh
  nước sạch Quảng Ninh" nghiên cứu về vấn đề nước sạch, sản xuất kinh
  doanh và phát triển mạng lưới nước sạch đáp ứng được nhu cầu của người
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  dân từ thành thị đến nông thôn và mục tiêu cấp nước sạch của Chính phủ.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1 Mục tiêu chung
  Thông qua việc phân tích thực trạng phát triển sản xuất kinh doanh
  mạng lưới nước sạch (hoạt động quản trị, nhân sự, Marketing, hoạt động kinh
  doanh nước sạch ) của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước
  sạch Quảng Ninh, đề tài sẽ đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao, phát triển
  mạng lưới kinh doanh nước sạch của Công ty.
  2.2 Mục tiêu cụ thể
  Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về phát triển SXKD nước sạch
  Đánh giá thực trạng SXKD mạng lưới nước sạch (hoạt động quản trị,
  nhân sự, Marketing, hoạt động kinh doanh nước sạch ) tại Công ty kinh
  doanh nước sạch Quảng Ninh.
  Đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới KD nước sạch, đáp
  ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trên địa bàn tỉnh Quảng
  Ninh và nhu cầu phát triển của kinh tế thị trường.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1 Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phát triển mạng lưới kinh doanh nước
  sạch của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi về nội dung: Luận văn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến
  việc phát triển mạng lưới SXKD và phát triển mạng lưới nước sạch tại Công
  ty kinh doanh nước sạch Quảng Ninh về thực trạng SXKD nước sạch.
  Phạm vi về không gian: Luận văn được nghiên cứu tại Công ty TNHH
  một thành viên Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh và trên địa bàn kinh
  doanh của Công ty.
  Phạm vi thời gian: Số liệu trong luận văn được sử dụng từ năm 2010
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  – 2014.
  4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
  Về lý luận: Luận văn đã hệ thống và làm rõ một số vấn đề cơ sở lý luận
  và thực tiễn về phát triển mạng lưới kinh doanh, phát triển sản xuất kinh
  doanh nước sạch.
  Về thực tiễn:
  Từ việc nghiên cứu thực trạng mạng lưới KD nước sạch của Công ty,
  đưa ra những kết quả đánh giá, phân tích những bài học kinh nghiệm về ưu
  điểm và những nhược điểm, hạn chế trong sản xuất kinh doanh nước sạch tại
  Quảng Ninh, luận văn giúp các nhà quản lý có cái nhìn chính xác và thực tế
  hơn, đồng thời luận cũng đề xuất các giải pháp thiết thực nhất cho việc mở
  rộng mạng lưới SXKD nước sạch của Công ty trong thời gian tới.
  5. Bố cục của Luận văn
  Ngoài phần Mở đầu, kết luận, luận văn được trình bày chi tiết trong
  4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển mạng lưới kinh doanh
  nước sạch Quảng Ninh
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Một
  thành viên Kinh doanh Nước sạch Quảng Ninh
  Chương 4: Giải pháp phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch
  tại Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Nước sạch Quảng Ninh

  Xem Thêm: Phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status