Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa khoa học của luận văn . 3
  5. Bố cục của luận văn 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ HÀI LÕNG
  CỦA KHÁCH HÀNG . 4
  1.1. Cơ sở lí luận về sự hài lòng của khách hàng . 4
  1.1.1. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng về thẻ ATM 4
  1.1.2. Các khái niệm chung về thẻ ATM 8
  1.1.3. Các mô hình nghiên cứu trong và ngoài nước 15
  1.2. Cơ sở thực tiễn về sự hài lòng của khách hàng 24
  1.2.1. Tình hình phát triển thẻ ATM ở Việt Nam hiện nay 24
  1.2.2. Kinh nghiệm nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ
  tại một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam . 26
  1.2.3. Bài học kinh nghiệm đối với Vietinbank Thái Nguyên 28
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 30
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 30
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  iv
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 30
  2.2.2. Phương pháp chọn mẫu . 31
  2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin . 32
  2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin 32
  2.3. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết cho đề tài . 35
  2.3.1. Mô hình nghiên cứu 35
  2.3.2. Các giả thuyết của đề tài 36
  2.4. Thang đo nghiên cứu 37
  2.4.1. Thang đo chất lượng dịch vụ thẻ ATM . 37
  2.4.2. Thang đo hài lòng của khách hàng 38
  2.5. Mã hóa dữ liệu 38
  2.6. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 40
  Chương 3: PHÂN TÍCH SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ
  DỤNG DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI VIETINBANK THÁI NGUYÊN 41
  3.1. Giới thiệu về Vietinbank Thái Nguyên 41
  3.1.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) 41
  3.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi
  nhánh Thái Nguyên 42
  3.2. Thực trạng dịch vụ thẻ tại Vietinbank Thái Nguyên . 44
  3.2.1. Giới thiệu về sản phẩm thẻ Vietinbank Thái Nguyên . 44
  3.2.2. Mạng lưới máy ATM của Vietinbank Thái Nguyên . 47
  3.2.3. Thực trạng hoạt động thẻ Vietinbank Thái Nguyên . 48
  3.3. Phân tích sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại
  Vietinbank Thái Nguyên . 49
  3.3.1. Mô tả mẫu 49
  3.3.2. Đánh giá thực trạng sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ
  ATM tại Vietinbank Thái Nguyên 52
  3.3.3. Hệ số Cronbach Alpha 53
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  v
  3.3.4. Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) . 56
  3.3.5. Hồi quy tuyến tính bội . 59
  3.3.6. Kiểm định giả thuyết của mô hình nghiên cứu . 62
  3.3.7. Nhận xét về sự hài lòng của khách hàng . 63
  3.3.8. Kiểm định Anova 65
  3.3.9. Khảo sát sự ưa thích của khách hàng về thẻ ATM của Vietinbank
  và một số ngân hàng khác trên địa bàn TP.Thái Nguyên 66
  3.4. Đánh giá về mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM
  tại Vietinbank Thái Nguyên 67
  3.4.1. Những kết quả đạt được 67
  3.4.2. Những hạn chế 68
  3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế . 69
  Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH
  HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG TMCP
  CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 71
  4.1. Định hướng phát triển chất lượng dịch vụ Vietinbank Thái Nguyên
  đến năm 2020 71
  4.2. Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về thẻ ATM
  của Vietinbank Thái Nguyên 72
  4.2.1. Độ tin cậy 72
  4.2.2. Tài sản hữu hình 75
  4.2.3. Độ tiếp cận 76
  4.3. Kiến nghị 78
  4.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước . 78
  4.3.2. Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam . 78
  KẾT LUẬN 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
  PHỤ LỤC . 84
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  vi
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

  ATM : Máy rút tiền tự động
  ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ
  TMCP : Thương mại cổ phần
  Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
  Vietinbank Thái Nguyên : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -
  Chi nhánh Thái Nguyên
  NHNN : Ngân hàng Nhà nước
  NHTM : Ngân hàng thương mại
  TCTD : Tổ chức tín dụng
  KH : Khách hàng
  SDDV : Sử dụng dịch vụ
  NH : Ngân hàng
  TP : Thành phố
  NV : Nhân viên
  TDQT : Tín dụng quốc tế


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1: Tình hình dịch vụ thẻ ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn
  2011 - 2014 25
  Bảng 3.1: Hạn mức sử dụng thẻ Vietinbank Thái Nguyên . 47
  Bảng 3.2: Doanh số phát hành thẻ của Vietinbank Thái Nguyên 2009-2014 48
  Bảng 3.3: Doanh số thanh toán thẻ của Vietinbank Thái Nguyên 2009-2014 . 49
  Bảng 3.4: Phân bổ theo giới tính của mẫu điều tra 50
  Bảng 3.5: Phân bổ theo nhóm tuổi của mẫu điều tra . 50
  Bảng 3.6: Phân bổ theo thu nhập của mẫu điều tra . 51
  Bảng 3.7: Phân bổ theo tần suất thời gian sử dụng thẻ của mẫu điều tra 51
  Bảng 3.8: Phân bổ theo đối tượng phỏng vấn của mẫu điều tra 52
  Bảng 3.9: Hệ số Cronbach Alpha của các thành phần thang đo chất lượng
  dịch vụ thẻ ATM của Vietinbank . 54
  Bảng 3.10: Hệ số Cronbach Alpha thành phần thang đo sự hài lòng khách hàng
  về thẻ ATM của Vietinbank . 56
  Bảng 3.11: Kết quả phân tích EFA của thang đo chất lượng dịch vụ . 57
  Bảng 3.12: Kết quả phân tích EFA của thang đo sự hài lòng khách hàng 58
  Bảng 3.13: Mô hình điều chỉnh qua KĐ Cronbach Alpha và phân tích EFA 59
  Bảng 3.14: Phân tích Anova trong hồi quy tuyến tính bội . 61
  Bảng 3.15: Kết quả phân tích hồi quy . 61
  Bảng 3.16: Đánh giá của khách hàng với các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng . 64
  Bảng 3.17: Sự ưa thích của khách hàng về thẻ ATM 66
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ

  Hình 1.1: Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng . 8
  Hình 1.2: Quy trình phát hành và thanh toán bằng thẻ ATM . 11
  Hình 1.3: Mô hình SERVQUAL của Parasuraman . 18
  Hình 1.4: Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ 19
  Hình 1.5: Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của các quốc gia EU . 19
  Hình 1.6: Mô hình lý thuyết về chỉ số hài lòng khách hàng của Việt Nam 21
  Hình 1.7: Mô hình lý thuyết về chỉ số hài lòng khách hàng của các ngân hàng 22
  Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề tài . 36
  Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức Vietinbank Thái Nguyên . 43
  Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu điều chỉnh từ kết quả EFA . 59
  Hình 3.3: Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 62
  Biểu đồ 3.1: Sự ưa thích của khách hàng về thẻ ATM . 66

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế
  giới các hoạt động giao dịch thương mại dịch vụ cũng phát triển cả về số
  lượng lẫn chất lượng. Do đó đòi hỏi những phương tiện thanh toán mới nhằm
  đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng, hiệu quả. Một trong những phương tiện
  thanh toán điển hình đó chính là thẻ thanh toán. Hiện nay, người dân Việt
  Nam cũng đã tiếp cận và sử dụng thẻ thanh toán ngày càng nhiều. Trong sự
  phát triển chung đó, sự đóng góp của hệ thống ngân hàng là không thể thiếu
  với vai trò trung gian thanh toán trong nền kinh tế và giữ một vai trò quan
  trọng quyết định đến sự phát triển thương mại Việt Nam.
  Với tư cách là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là
  trong lĩnh vực thẻ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
  cũng tập trung nguồn lực để thực hiện mục tiêu chiến lược là nâng cao chất
  lượng, hướng đến mục tiêu chăm sóc khách hàng. Với một hệ thống sản phẩm
  thẻ đa dạng, phong phú với nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu thị trường.
  Trong đó, thẻ ATM (hay vẫn được gọi là thẻ ghi nợ nội địa) vẫn là thương hiệu
  được ưa chuộng tại Việt Nam.
  Thị trường dịch vụ thẻ ATM ở Việt Nam đang rất sôi động bởi vì sự tác
  động tích cực của Chỉ thị 20 của chính phủ về việc trả lương qua tài khoản
  cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước, nhu cầu sử dụng thẻ
  hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên nhu cầu của người tiêu dùng là vô hạn, những
  đòi hỏi của họ là vô cùng tận. Trong khi đó sản phẩm của chúng ta là hữu hạn,
  những tiện ích chỉ dừng lại ở một chừng mực nào đó. Thị trường tiêu dùng
  luôn biến động và thay đổi liên tục, nhu cầu của con người luôn thay đổi theo
  thời gian. Theo các nhà kinh tế học đã phân tích thì trong số những nguyên
  nhân dẫn đến sự thất bại của doanh nghiệp thì 30% là do không đáp ứng được
  nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Do đó, các ngân hàng luôn hướng tới
  việc làm thế nào để đem đến và ngày càng nâng cao sự hài lòng cho khách hàng
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  2
  khi sử dụng thẻ thanh toán ATM. Đây cũng chính là mục tiêu phấn đấu của
  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.
  Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao sự
  hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP
  Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở hệ thống hóa và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn
  về sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ ATM-Epartner tại Ngân
  hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên để đánh giá thực
  trạng sự hài lòng của khách hàng. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao
  sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM-Epartner tại Ngân hàng
  TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên đến năm 2020.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về sự hài lòng
  của khách hàng đối với dịch vụ tại ngân hàng thương mại.
  - Phân tích được sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ
  ATM-Epartner tại Vietinbank Thái Nguyên, đồng thời xác định được các yếu
  tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.
  - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về thẻ
  ATM-Epartner tại Vietinbank Thái Nguyên.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thực trạng sự hài lòng của
  khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Vietinbank Thái Nguyên, các
  yếu tố ảnh hưởng và các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng
  sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Vietinbank Thái Nguyên.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng
  TMCP Công thương - Chi nhánh Thái Nguyên
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  3
  - Phạm vi về thời gian:
  + Số liệu thứ cấp: thu thập từ các tài liệu như sách, tạp chí khoa học,
  báo cáo tổng kết, internet và các tài liệu do Vietinbank Thái Nguyên cung
  cấp từ giai đoạn 2009 - 2014.
  + Số liệu sơ cấp: thu thập từ cuộc thăm dò ý kiến bằng phỏng vấn thông
  qua bảng hỏi được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2015.
  - Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng
  dịch vụ thẻ ATM-Epartner tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi
  nhánh Thái Nguyên, có so sánh với một số thẻ của ngân hàng khác.
  4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
  Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ đo lường được mức độ hài lòng của
  khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM-Epartner của Ngân hàng TMCP Công
  thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên; tìm ra nhân tố nào quan trọng
  quyết định sự hài lòng đó; so sánh sự ưa thích của khách hàng với dich vụ
  thẻ một số ngân hàng khác từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao sự hài
  lòng của khách hàng vể thẻ ATM-Epartner tại Ngân hàng TMCP Công
  thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên. Vì thế sẽ tăng cường năng lực
  cạnh tranh của Ngân hàng trong nền kinh tế phát triển và hội nhập sâu rộng
  với kinh tế thế giới.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 4 chương
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự hài lòng của khách hàng .
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Phân tích sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ
  ATM tại Vietinbank Thái Nguyên.
  Chương 4: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng
  dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi
  nhánh Thái Nguyên.

  Xem Thêm: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status