Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp sư phạm giúp đỡ học sinh yếu kém trong dạy học tổ hợp - xác suất ở trường THPT miền núi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp sư phạm giúp đỡ học sinh yếu kém trong dạy học tổ hợp - xác suất ở trường THPT miền núi

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii
  LỜI CẢM ƠN
  Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô giảng dạy, tham gia đào tạo
  sau đại học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, các thầy cô
  giáo giảng dạy tại khoa Toán, các thầy cô phòng Sau đại học Trường Đại học Sư
  phạm Thái Nguyên, những người đã giảng dạy, góp ý kiến và tạo điều kiện giúp đỡ
  em hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu.
  Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
  người đã trực tiếp hướng dẫn khoa học và tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt thời
  gian xây dựng đề cương, nghiên cứu và thực hiện luận văn.
  Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo và nghiên cứu khoa
  học, thư viện trường Đại học sư phạm Thái Nguyên; Trung tâm học liệu Đại học Thái
  Nguyên; thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi
  giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
  Xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tận tình, động viên kịp thời của Ban giám
  hiệu và bạn bè đồng nghiệp trường THPT Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.
  Sau cùng, tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, những người
  luôn động viên, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần cho tôi trong suốt quá trình
  học tập cũng như hoàn thành luận văn.
  Trong quá trình học tập và nghiên cứu, mặc dù bản thân rất nỗ lực cố gắng,
  nhưng do thời gian có hạn và kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều nên luận văn không
  tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy
  cô và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn.
  Xin chân thành cảm ơn!
  Thái Nguyên, tháng 6 năm 2015
  Tác giả


  Đinh Thị Hậu
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ . v
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lí do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu 3
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  4. Giả thuyết khoa học 4
  5. Phương pháp nghiên cứu 4
  6. Cấu trúc luận văn 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5
  1.1. Một số vấn đề về lí luận dạy học . 5
  1.1.1. Khái quát về PPDH 5
  1.1.2. DH phân hóa . 5
  1.1.3. Phân bậc HĐ . 7
  1.1.4. Gợi động cơ trong học tập 8
  1.1.5. Những tình huống điển hình trong DH Toán . 10
  1.2. Tình hình dạy và học tổ hợp xác suất ở trường THPT miền núi . 16
  1.2.1. Thực trạng dạy và học môn Toán hiện nay ở trường THPT miền núi . 16
  1.2.2. Tình hình DH nội dung “TH-XS” và những yếu kém của HS miền núi 22
  1.3. Kết luận chương 1 26
  Chương 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM GIÚP ĐỠ HS YẾU KÉM
  TRONG DẠY HỌC TỔ HỢP - XÁC SUẤT Ở TRƯỜNG THPT MIỀN NÚI 27
  2.1. Định hướng xây dựng và sử dụng biện pháp sư phạm 27
  2.1.1. Phù hợp với yêu cầu và tiêu chí đổi mới PPDH môn Toán ở trường THPT 27
  2.1.2. Phù hợp với đối tượng HS THPT miền núi 28
  2.1.3. Phối hợp các biện pháp sư phạm trong quá trình DH “TH-XS” nhằm khắc
  phục yếu kém toán cho HS miền núi . 28
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv
  2.2. Một số BPSP nhằm khắc phục tình trạng yếu kém toán trong dạy học tổ hợp -
  xác suất . 29
  2.2.1. Nhóm biện pháp thứ nhất: Củng cố kiến thức “nền” để đảm bảo trình độ
  xuất phát cho HS khi học TH-XS 29
  2.2.2. Nhóm biện pháp thứ hai: 38
  2.2.3. Nhóm biện pháp thứ ba: Tiến hành gợi động cơ, gây hứng thú học tập cho
  HS yếu kém . 46
  2.2.4. Nhóm biện pháp thứ tư: Giúp đỡ HS tự học trên lớp và ở nhà 54
  2.2.5. Nhóm biện pháp thứ năm: Tổ chức cho HS phát hiện và sửa chữa sai lầm
  trong học tập TH-XS . 60
  2.3. Kết luận chương 2 66
  Chương 3 . 67
  Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 67
  3.1. Mục đích thực nghiệm . 67
  3.2. Nội dung, kế hoạch và phương pháp thực nghiệm 67
  3.2.1. Nội dung thực nghiệm 67
  3.2.2. Kế hoạch thực nghiệm 67
  3.2.3. Phương pháp thực nghiệm 67
  3.3. Giáo án thực nghiệm 68
  3.4. Kết quả thực nghiệm và đánh giá 84
  3.5. Kết luận chương 3 87
  KẾT LUẬN 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
  PHỤ LỤC  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv
  CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

  Viết tắt Viết đầy đủ
  BPSP Biện pháp sư phạm
  DH Dạy học
  GV Giáo viên
  HĐ Hoạt động
  HS Học sinh
  PP Phương pháp
  PPDH Phương pháp dạy học
  SGK Sách giáo khoa
  THCS Trung học cơ sở
  THPT Trung học phổ thông
  TH-XS Tổ hợp - Xác suất
  Tr. Trang
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
  Bảng
  Bảng 3.1: Kết quả bài kiểm tra 45 phút trước thực nghiệm . 68
  Bảng 3.2: Kết quả tổng hợp của bài kiểm tra 45 phút (sau thực nghiệm) . 86

  Biểu đồ
  Hình 3.1: Biểu đồ hình cột tần suất ghép lớp về kết quả bài kiểm tra trước
  thực nghiệm của hai lớp 11B2 và 11B4 . 68
  Hình 3.2: Biểu đồ hình cột tần suất ghép lớp về kết quả bài kiểm tra một tiết
  số 2 của hai lớp 11B2 và 11B4 . 86


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1
  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng và nhà nước ta đối với giáo dục:
  Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của
  toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các
  chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
  Trong Luật Giáo dục nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy
  định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ
  động sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi
  dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác
  động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” [7, Điều 28,
  mục 2, Luật Giáo dục 2005].
  Ngày 4/11/2013 tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
  diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa trong điều
  kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ và
  giải pháp đổi mới toàn diện Giáo dục và Đào tạo được xác định là: “Tiếp tục đổi mới
  mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ
  động sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền
  thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến
  khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát
  triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa
  dạng chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng
  dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học” [1, Mục III.2 - khoản B,
  Nghị quyết số 29 - NQ/TW 2013].
  Trong những năm gần đây phong trào đổi mới phương pháp dạy học (PPDH)
  được đẩy mạnh ở tất cả các cấp học và đã đạt những thành tựu đáng kể. Đối với môn
  Toán trong chương trình trung học phổ thông (THPT) việc đổi mới PPDH đã và đang
  diễn ra rất mạnh mẽ, có nhiều kết quả nghiên cứu về việc áp dụng những mô hình và
  kỹ thuật dạy học (DH) như thảo luận nhóm, thiết kế bài giảng điện tử, ứng dụng phần
  mềm DH, dạy cách học tập phát hiện và giải quyết vấn đề, DH khám phá Tuy
  nhiên, đó mới là những cách tiếp cận chung trong khi cốt lõi của đổi mới nằm ở
  những kỹ năng DH cụ thể của giáo viên (GV).
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2
  Thực tiễn DH cho thấy: do trình độ của học sinh (HS) không đồng đều và thời
  lượng quy định cho từng tiết học không cho phép thực hiện chỉ một PPDH duy nhất
  trong DH Toán mà phải kết hợp nhiều phương pháp (PP) khác nhau. Yếu tố quyết
  định thành công trong việc DH phối hợp này là phải đảm bảo thể hiện đúng bản chất
  cũng như phát huy lợi thế của từng PP.
  Trong chương trình môn Toán ở THPT, chủ đề Tổ hợp - Xác suất (TH-XS) là
  một nội dung mới được đưa vào trong những năm gần đây, và gần như không có tính
  lặp lại trong mạch kiến thức toán phổ thông như nhiều chủ đề khác, trong đó xuất
  hiện nhiều thuật ngữ, ký hiệu, khái niệm mới. Vì thế đa số GV chưa có nhiều kinh
  nghiệm giảng dạy nội dung này. Đây cũng là một chủ đề khó đối với HS bởi tính mới
  và tính thực tiễn cao mà rất nhiều GV khi DH đều chưa chú ý một cách đúng mức
  đến những biện pháp đảm bảo và phát huy hơn chất lượng, hiệu quả DH chủ đề; dạy
  như sách giáo khoa (SGK), không có tính lôi cuốn hấp dẫn trong khi vốn nội dung
  này lại xuất phát nhiều từ thực tiễn.
  Mặt khác, từ thực tiễn công tác giảng dạy tại hai trường THPT thuộc huyện
  Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang trong tám năm qua, chúng tôi nhận thấy:
  Vì hiện nay không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) nên có
  không ít HS được “đẩy lên” THPT để đáp ứng chỉ tiêu về số lượng, . nhưng chất
  lượng chưa đảm bảo. Trong môn Toán, tình trạng đầu vào của khá nhiều HS thực
  chất chỉ ở mức học lực yếu, thậm chí có cả HS học kém. Vốn kiến thức toán đã học ở
  THCS của HS còn tồn tại rất nhiều “lỗ hổng”, khả năng tính toán của các em kém hẳn
  so với HS miền xuôi, và vì thế bản thân các em không thích học toán. HS ở các
  trường THPT miền núi nói chung ham làm hơn ham học, ít có thời gian đầu tư cho
  việc ôn luyện bài và thường có tâm lý e ngại, rụt rè, ít phát biểu ý kiến xây dựng bài
  học. HS yếu kém thường ham chơi, ngại học, trí tuệ kém phát triển, khả năng tiếp thu
  chậm vậy mà để học tốt nội dung “TH-XS” thì đòi hỏi các em phải tích cực phát biểu
  nêu ý kiến nhận xét từ việc kiểm nghiệm với thực tế; vì thế HS ở đây hạn chế rất
  nhiều trong lĩnh hội kiến thức nội dung này. Chính vì lẽ đó chúng tôi thấy cần tìm
  giải pháp để nâng cao chất lượng đại trà, giảm bớt tỉ lệ yếu kém trong môn Toán, nói
  riêng là đối với chương “TH-XS” (Đại số và Giải tích 11 - Ban cơ bản).
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3
  Bên cạnh đó có nguyên nhân do còn một số GV Toán THPT ở miền núi chưa
  thực sự vững vàng, thường dạy thụ động theo SGK, ngại đổi mới nên cũng chưa tạo
  được động cơ học tập phù hợp cho HS khi học toán, chưa gắn được nội dung tổ hợp
  và xác suất với những nội dung kiến thức Toán học khác mà HS đã học.
  Ngoài ra, trong nhiều năm gần đây, qua tham khảo thiết kế và sưu tầm các bài kiểm
  tra, nội dung ôn luyện, các đề thi vào Đại học, Cao đẳng tôi nhận thấy vị trí và vai trò của
  nội dung “TH-XS” là khá quan trọng, mức độ đòi hỏi cũng không quá cao, chỉ cần HS nỗ
  lực hơn trong học tập và GV đưa ra được những biện pháp DH phù hợp với những đặc
  điểm, yêu cầu trên thì kết quả đạt được trong DH nội dung này sẽ được cải thiện rất nhiều
  và có những thành tích đáng kể.
  Bản thân tôi là GV dạy toán công tác ở một trường THPT miền núi phía bắc Việt
  Nam, vì thế tôi mạnh dạn lựa chọn chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Toán khi
  được cử đi học hệ đào tạo Thạc sĩ với mong muốn đem những hiểu biết của mình về
  đóng góp xây dựng quê hương và tích cực thực hiện mục tiêu đổi mới nêu trên.
  Căn cứ vào những lý do đã nêu, chúng tôi đã chọn vấn đề "Một số biện pháp sư
  phạm giúp đỡ học sinh yếu kém trong dạy học Tổ hợp - Xác suất ở trường THPT
  miền núi" làm đề tài nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề xuất một số biê ̣n pháp sư phạm (BPSP) nhằm giúp đỡ HS yếu kém ở các
  trường THPT miền núi trong da ̣y học chương 2 “TH-XS” (Đại số và Giải tích 11).
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
   Nghiên cứu cơ sở lý luận về DH Toán, về khắc phục tình trạng yếu kém môn Toán
  cho HS.
   Nghiên cứu nội dung “TH-XS” ở lớp 11 và thực tiễn DH nội dung này ở một số
  trường THPT miền núi.
   Đề xuất một số BPSP nhằm khắc phục tình trạng yếu kém môn Toán trong da ̣y
  học nội dung “TH-XS” ở lớp 11 cho HS THPT miền núi.
   Thiết kế một số bài soạn minh họa cho những BPSP đã đề xuất.
   Thực nghiê ̣m sư pha ̣m nhằm kiểm tra, đánh giá tính khả thi và hiê ̣u quả của những
  BPSP đã đề xuất.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4
  4. Giả thuyết khoa học
  Nếu xây dựng được và khai thác hợp lý những BPSP đề xuất trong luận văn thì
  có thể giúp đỡ HS khắc phục tình trạng yếu kém khi học nội dung Tổ hợp - Xác suất
  (Đại số và Giải tích 11), góp phần nâng cao chất lượng học tập của HS.
  5. Phương pháp nghiên cứu
   Phương pháp nghiên cứu lý luận : Nghiên cứu các giáo trình và tài liệu về PPDH
  môn Toán, SGK và sách giáo viên Đại số và Giải tích 11, sách báo viết về
  thực trạng dạy học tại miền núi và tình trạng yếu kém Toán, các sách tham
  khảo, luâ ̣n văn, luâ ̣n án, tạp chí chuyên ngành . có liên quan đến đề tài.
   Phương pháp quan sát, điều tra: Tìm hiểu thực trạng dạy và học nội dung “TH-XS”
  ở các trường THPT miền núi, điều tra tình hình yếu kém toán và đặc biệt chú ý xem
  xét cách thức DH đã, đang được các GV ở đây áp dụng khi dạy nội dung trên.
   Phương pháp thực nghiệm sư phạm : Tổ chức thực nghiê ̣m sư pha ̣m đối với các
  BPSP đã đề xuất để xem xét tính khả thi và hiê ̣u quả trong DH TH-XS nói riêng,
  môn Toán nói chung.
   Phương pháp thống kê toán học:
  Sử dụng các kiến thức và phương pháp của thống kê toán học để:
  + Điều tra trước khi thực hiện giải pháp.
  + Kiểm định kết quả sau khi thực nghiệm sư phạm.
  6. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm có 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn.
  Chương 2: Một số biện pháp sư phạm giúp đỡ học sinh yếu kém trong dạy học
  Tổ hợp - Xác suất ở trường THPT miền núi.
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.

  Xem Thêm: Một số biện pháp sư phạm giúp đỡ học sinh yếu kém trong dạy học tổ hợp - xác suất ở trường THPT miền núi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp sư phạm giúp đỡ học sinh yếu kém trong dạy học tổ hợp - xác suất ở trường THPT miền núi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status