Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn phường hội hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn phường hội hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2
  3. Yêu cầu của đề tài . 2
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 4
  1.1. Cơ sở lý luận công tác bồi thường GPMB . 4
  1.2. Cở sở pháp lý công bồi thường GPMB 4
  1.3. Cơ sở thực tiễn một số nước trên thế giới và tổ chức ngân hàng 6
  1.3.1. Trung Quốc . 6
  1.3.2. Thái Lan 8
  1.3.3. Inđônêxia . 8
  1.3.4. Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) . 10
  1.3.5. Nhận xét và đánh giá . 12
  1.4. Khái quát về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư . 12
  1.4.1. Thu hồi đất 12
  1.4.2. Bồi thường . 12
  1.4.3. Hỗ trợ 13
  1.4.4. Tái định cư 13
  1.5. Đặc điểm của công tác bồi thường GPMB . 13
  1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng . 14
  1.6.1. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng
  đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó . 14
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.6.2. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất . 14
  1.6.3. Công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . 14
  1.6.4. Yếu tố giá đất và định giá đất . 15
  1.6.6. Yếu tố con người . 16
  1.7. Nghiên cứu chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở Việt Nam 17
  1.7.1. Trước khi có Luật Đất đai năm 1993 17
  1.7.2. Thời kỳ 1993 – 2003 . 18
  1.7.3. Từ khi có Luật Đất đai năm 2003 . 21
  1.7.4. Nhận xét, đánh giá . 23
  1.8. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất ở
  tỉnh Vĩnh Phúc . 25
  1.8.1. Ban hành các văn bản quy định thực hiện chính sách bồi thường,
  giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất . 25
  1.8.2. Hướng dẫn thực hiện bồi thường hỗ trợ các dự án Nhà nước thu hồi
  đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc [21] . 26
  1.8.3. Trình tự thủ tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB . 33
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU . 38
  2.1. Đối tượng, địa bàn, thời gian nghiên cứu 38
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 38
  2.1.2. Địa bàn nghiên cứu . 38
  2.1.3. Thời gian nghiên cứu 38
  2.2. Nội dung nghiên cứu 38
  2.2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 38
  2.2.2. Đánh giá công tác bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất
  đối với hai dự án nghiên cứu . 38
  2.2.3. Đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ bồi thường, GPMB 38
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 39
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  2.3.1. Phương pháp thu thập, tài liệu, số liệu thứ cấp . 39
  2.3.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 39
  2.3.3. Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu 39
  2.3.4. Phương pháp chuyên gia . 39
  2.3.5. Phương pháp tham khảo, kế thừa các tài liệu liên quan đến đề tài . 39
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40
  3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu . 40
  3.1.1. Vị trí địa lý 40
  3.1.2. Đặc điểm tự nhiên . 41
  3.1.3. Đặc điểm kinh tế xã hội . 42
  3.1.4. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập . 44
  3.1.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng . 45
  3.1.6.Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của phường Hội Hợp
  năm 2013 . 46
  3.2. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu
  hồi đất tại 02 dự án thuộc phường Hội Hợp . 48
  3.2.1. Đối tượng áp dụng bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 51
  3.2.1.3. Ý kiến của người dân về việc xác định đối tượng bồi thường, hỗ
  trợ của 2 dự án . 53
  3.2.2. Bồi thường về quyền sử dụng đất . 55
  3.2.3. Bồi thường về tài sản 59
  3.2.4. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất . 67
  3.2.5. Chính sách đất dịch vụ 74
  3.2.6. Chính sách tái định cư . 77
  3.2.7. Đời sống người dân sau thu hồi đất 81
  3.2.8. Một số ý kiến của những người làm trực tiếp công tác thu hồi đất,
  bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của hai dự án . 90
  3.3. Nhận xét, đánh giá chung . 90
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  3.4. Một số giải pháp đấy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB . 93
  3.4.1. Nhóm giải pháp về chính sách 94
  3.4.2. Giải pháp Tổ chức thực hiện . 95
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97
  1. Kết luận . 97
  2. Kiến nghị . 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 99
  PHỤ LỤC . 102  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  STT Các chữ viết tắt Ký hiệu
  1 Ngân hàng phát triển Châu Á ADB
  2 Bất động sản BĐS
  3 Bị ảnh hưởng BAH
  4 Cán bộ công nhân viên CBCNV
  5 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CHXHCN
  6 Giấy chứng nhận GCN
  7 Giải phóng mặt bằng GPMB
  8 Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất HTÔĐĐSSX
  9 Hợp tác xã HTX
  10 Phát triển quỹ đất PTQĐ
  11 Ngân hàng Thế giới WB
  12 Ngân hàng phát triển Châu Á ADB
  13 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất QHKHSDĐ
  14 Tái định cư TĐC
  15 Uỷ ban nhân dân UBND
  16 Vật kiến trúc VKT


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 3.1. Biến động đất đai phường Hội Hợp năm 2013, so với các năm
  2012, 2011 . 47
  Bảng 3.2. So sánh đặc điểm cơ bản của 2 dự án nghiên cứu 50
  Bảng 3.3. Kết quả xác định đối tượng dự án khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu
  giá QSD đất và công trình công cộng . 52
  Bảng 3.4. Kết quả xác định đối tượng dự án Khu đất ở giao cho cán bộ công
  nhân viên và nhân dân thành phố Vĩnh Yên . 52
  Bảng 3.5. Ý kiến người dân bị thu hồi đất về việc xác định đối tượng và
  điều kiện bồi thường của dự án khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu
  giá QSD đất và công trình công cộng . 53
  Bảng 3.6. Ý kiến người dân bị thu hồi đất về việc xác định đối tượng và
  điều kiện bồi thường của dự án dự án Khu đất ở giao cho cán bộ
  công nhân viên và nhân dân thành phố Vĩnh Yên 54
  Bảng 3.7. So sánh đơn giá bồi thường về đất tại 2 dự án 56
  Bảng 3.8. Ý kiến của người dân có đất bị thu hồi về giá đất bồi thường tại 2
  dự án 58
  Bảng 3.9. Đơn giá bồi thường về tài sản 63
  Bảng 3.10. Ý kiến của người dân có đất bị thu hồi về việc xác định giá bồi
  thường tài sản 66
  Bảng 3.11. So sánh các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất tại 2 dự án 71
  Bảng 3.12. Ý kiến của người dân có đất bị thu hồi về chính sách hỗ trợ tại 2
  dự án 72
  Bảng 3.13. Kết quả thực hiện chính sách đất dịch vụ tại hai dự án 75
  Bảng 3.14. Kết quả thực hiện chính sách đất dịch vụ tại hai dự án 76
  Bảng 3.15. Kết quả thực hiện tái định cư tại hai dự án nghiên cứu 79
  Bảng 3.16. Ý kiến người dân về tái định cư tại hai dự án nghiên cứu . 80
  Bảng 3.17. Sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của người dân 83
  Bảng 3.18. Việc làm sau thu hồi đất của người dân 86
  Bảng 3.19. Thu nhập sau thu hồi đất của người dân 88

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển công nghiệp hóa – hiện đại
  hóa đất nước, thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh
  và phát triển kinh tế là một tất yếu khách quan của quá trình phát triển. Khi
  đất nước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đất đai không chỉ là môi
  trường sống, mà ngày càng trở nên có giá trị, được đem trao đổi trên thị
  trường; dùng làm tài sản bảo đảm trong quan hệ tín dụng thế chấp vay vốn với
  ngân hàng, tổ chức tín dụng; được đem góp vốn liên doanh trong sản xuất -
  kinh doanh.
  Do vậy thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án
  là một vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, đôi khi người dân không đồng ý
  với phương án bồi thường, hỗ trợ dẫn đến khiếu kiện kéo dài, vượt cấp gây
  mất ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh hưởng xấu đến hiệu quả
  sử dụng đất, lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư, tác động tiêu cực đến môi
  trường đầu tư.
  Nguyên nhân gây nên tình trạng này là do chính sách, thủ tục về thu hồi
  đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như giá đất còn nhiều vướng mắc bất
  cập; người thực hiện Luật, vận dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa hợp
  lý, bên cạnh đó, bản thân người dân bị thu hồi đất còn thụ động trông chờ vào
  Nhà nước, chưa tích cực tự đào tạo để đáp ứng với sự nghiệp CNH, HĐH đất
  nước. Đây cũng là thách thức lớn đối với chiến lược phát triển nông nghiệp,
  nông thôn nói riêng, phát triển đất nước nói chung.
  Trong những năm qua để thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội,
  thành phố Vĩnh Yên coi công tác bồi thường GPMB là khâu then chốt quyết
  định sự thành công của sự phát triển. Trong chỉ đạo điều hành coi công tác bồi
  thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất là nhiệm vụ trong tâm, trọng điểm
  của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn

  2
  tại, hạn chế nhất định. Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành thực
  hiện đề tài “Đánh giá công tác bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi
  đất một số dự án trên địa bàn phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh
  Vĩnh Phúc”. Nhằm đánh giá đúng thực trạng và tìm ra nguyên nhân và đề
  xuất một số giải pháp nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB,
  đáp ứng được yêu cầu phát triển của Thành phố cũng như hài hòa lợi ích của
  nhà đầu tư và người dân.
  2. Mục tiêu của đề tài
  2.1. Mục tiêu tổng quát
  Nghiên cứu thực trạng việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ giải phóng mặt
  bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn
  phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên để thấy được những thành công, tồn tại
  của công tác giải phóng mặt bằng và đề xuất giải pháp đẩy nhanh công tác
  giải phóng mặt bằng tại thành phố Vĩnh Yên
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Đánh giá kết quả đạt được công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
  khi Nhà nước thu hồi đất tại hai dự án trên địa bàn phường Hội Hợp, thành
  phố Vĩnh Yên.
  - Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất, bồi thường GPMB đến đời sống
  người dân.
  - Đánh giá tồn tại, khó khăn trong công tác thu hồi đất, bồi thường
  GPMB.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bồi
  thường, giải phóng mặt bằng.
  3. Yêu cầu của đề tài
  - Nắm vững các quy định của Nhà nước về thu hồi đất; bồi thường, hỗ
  trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  - Nắm chắc các quy định của tỉnh Vĩnh Phúc về trình tự, thủ tục thực
  hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất.

  3
  - Nguồn số liệu, tài liệu, điều tra phải đảm bảo tính trung thực, chính
  xác, phản ánh đúng thực trạng của dự án lựa chọn nghiên cứu. Các số liệu
  điều tra thu thập phải phân tích, đánh giá một cách khách quan khoa học.
  - Đánh giá được những nguyên nhân tồn tại, khó khăn, để từ đó đưa ra
  những giải pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi
  thường giải phóng mặt bằng, áp dụng trên địa bàn nghiên cứu.

  Xem Thêm: Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn phường hội hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn phường hội hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status