Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC BẢNG . v
  DANH MỤC SƠ ĐỒ vi
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 3
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 4
  5. Giả thuyết khoa học . 4
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
  7. Phương pháp nghiên cứu . 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH THCS 6
  1.1. Khái quát một số công trình nghiên cứu liên quan . 6
  1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài nghiên cứu . 10
  1.2.1. Khái niệm về quản lý giáo dục 10
  1.2.2. Khái niệm về giá trị, giá trị sống . 13
  1.2.3. Giáo dục giá trị sống, quản lý giáo dục giá trị sống 14
  1.3. Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS 16
  1.3.1. Mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS 16
  1.3.2. Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS . 16
  1.3.3. Vai trò của giáo dục giá trị sống đối với học sinh THCS . 24
  1.3.4. Phương pháp, hình thức giáo dục giá trị sống cho HS THCS . 31
  1.4. Quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS . 36
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4.1. Vai trò của người hiệu trưởng trong quản lý hoạt động giáo dục đạo
  đức, giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS 36
  1.4.2. Nội dung quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống . 37
  1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí hoạt động giáo dục giá
  trị sống cho học sinh THCS 42
  Tiểu kết chương 1 44
  Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG
  VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG Ở
  CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ
  HẢI PHÒNG . 45
  2.1. Đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo
  dục ở quận Ngô Quyền 45
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 45
  2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 46
  2.1.3. Tình hình phát triển giáo dục . 47
  2.2. Thực trạng hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS quận
  Ngô Quyền . 49
  2.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về giáo dục GTS 50
  2.2.2. Thực trạng việc thực hiện mục tiêu GD GTS 51
  2.2.3. Thực trạng việc thực hiện nội dung GD GTS . 52
  2.2.4. Thực trạng hình thức hoạt động giáo dục GTS . 55
  2.2.5. Thực trạng việc sử dụng các phương tiện thiết bị, các điều kiện cơ
  sở vật chất trong hoạt động GD GTS 57
  2.3. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS . 58
  2.3.1. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS 58
  2.3.2. Nguyên nhân thực trạng 62
  Tiểu kết chương 2 68

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GTS
  CỦA CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH
  PHỐ HẢI PHÒNG 69
  3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục
  giá trị sống cho học sinh THCS quận Ngô Quyền 69
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 69
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 70
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi . 70
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 71
  3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh
  THCS quận Ngô Quyền 72
  3.2.1. Nâng cao nhận thức về công tác giáo dục giá trị sống cho giáo viên,
  học sinh và các lực lượng tham gia giáo dục GTS 72
  3.2.2. Đổi mới xây dựng kế hoạch GD GTS . 73
  3.2.3. Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống 78
  3.2.4. Đổi mới chỉ đạo hoạt động giáo dục giá trị sống 80
  3.2.5. Đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống 84
  3.2.6. Bồi dưỡng năng lực giáo dục GTS cho giáo viên . 87
  3.2.7. Đa dạng các hình thức phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã
  hội trong hoạt động giáo dục GTS 90
  3.2.8. Tăng cường hiệu quả việc sử dụng các phương tiện thiết bị, các điều
  kiện cơ sở vật chất cho hoạt động GD GTS 93
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp, mức độ cần thiết và tính khả thi của
  các biện pháp . 95
  3.4. Mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp . 96
  Tiểu kết chương 3 100
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 101
  1. Kết luận 101
  2. Khuyến nghị . 103
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105
  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  STT Chữ viết tắt Cụm từ viết tắt
  1. BGH Ban giám hiệu
  2. CBQL Cán bộ quản lý
  3. CB - GV - CNV Cán bộ, giáo viên, công nhân viên
  4. CSVC Cơ sở vật chất
  5. GTS Giá trị sống
  6. GD Giáo dục
  7. GV Giáo viên
  8. GVCN Giáo viên chủ nhiệm
  9. GVBM Giáo viên bộ môn
  10. GDCD Giáo dục công dân
  11. HS Học sinh
  12. KNS Kỹ năng sống
  13. KTTT Kinh tế thị trường
  14. NXB Nhà xuất bản
  15. NGLL Ngoài giờ lên lớp
  16. PHHS Phụ huynh học sinh
  17. THCS Trung học cơ sở
  18. TW Trung ương
  19. KT Kiểm tra
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 2.1. Bảng thống kê số người khảo sát . 50
  Bảng 2.2. Bảng thống kê kết quả khảo sát nhận thức của giáo viên về
  giáo dục giá trị sống trong trường THCS . 50
  Bảng 2.3. Bảng thống kê kết quả khảo sát việc thực hiện mục tiêu GD
  GTS và các nội dung GD GTS . 51
  Bảng 2.4. Bảng thống kê kết quả khảo sát nhận thức của phụ huynh về
  những giá trị sống cần giáo dục trong nhà trường 52
  Bảng 2.5. Bảng thống kê kết quả khảo sát nhận thức của học sinh về
  những giá trị sống cần giáo dục trong nhà trường 53
  Bảng 2.6. Bảng tổng hợp đánh giá việc thực hiện nội dung GD GTS . 54
  Bảng 2.7. Bảng thống kê kết quả khảo sát thực trạng việc thực hiện các
  biện pháp giáo dục GTS của giáo viên 56
  Bảng 2.8. Bảng thống kê kết quả khảo sát thực trạng việc sử dụng các
  phương tiện thiết bị, các điều kiện cơ sở vật chất trong hoạt
  động GD GTS 57
  Bảng 2.9. Bảng thống kê thực trạng xây dựng kế hoạch GD GTS 58
  Bảng 2.10. Thực trạng chỉ đạo công tác GD GTS cho HS . 61
  Bảng 2.11. Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động GD GTS cho học sinh 62
  Bảng 2.12. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng công tác GD
  GTS cho học sinh . 64
  Bảng 2.13. Những nguyên nhân từ phía nhà trường . 66
  Bảng 3.1. Khảo nghiệm mức độ cần thiết của các biện pháp quản lý được
  đề xuất . 97
  Bảng 3.2. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp 98
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1.1: Chức năng quản lý và chu trình quản lý 13
  Sơ đồ 1.2: Phương pháp GD GTS . 34
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Lịch sử phát triển của loài người gắn liền với giáo dục. Giáo dục đóng
  một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người. Trong tư tưởng
  Hồ Chí Minh, giáo dục - sự nghiệp “trồng người” là một chiến lược vừa cơ bản,
  lâu dài, vừa là quốc sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Điều này cũng
  đúng với tuyên bố đưa ra năm 1994 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học, và Văn
  hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO): Không có một sự tiến bộ và thành đạt nào
  có thể tách khỏi sự tiến bộ và thành đạt trong lĩnh vực giáo dục của quốc gia
  đó. Và những quốc gia nào coi nhẹ giáo dục hoặc không đủ tri thức và khả
  năng cần thiết để làm giáo dục một cách có hiệu quả thì số phận của quốc gia
  đó xem như đã an bài và điều đó còn tồi tệ hơn cả sự phá sản.
  Trong giáo dục, ngoài mục tiêu giáo dục tri thức, hình thành các kỹ năng
  kỹ xảo cần thiết thì việc giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống cũng là một cái
  đích quan trọng cần vươn tới đặc biệt trong xã hội ngày nay. Nếu con người
  không có nền tảng giá trị sống rõ ràng và vững chắc, dù cho được học nhiều kỹ
  năng đến đâu, chúng ta sẽ không biết cách sử dụng nguồn tri thức ấy sao cho
  hợp lý, mang lại lợi cho bản thân và cho xã hội. Không có nền tảng giá trị,
  chúng ta sẽ không biết cách tôn trọng bản thân và người khác, không biết cách
  hợp tác, không biết cách xây dựng và duy trì tình đoàn kết trong mối quan hệ,
  không biết cách thích ứng trước những đổi thay, có khi còn tỏ ra tham lam, cao
  ngạo về kỹ năng mình có.
  Thiếu nền tảng giá trị sống vững chắc, con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi
  những giá trị vật chất, và rồi mau chóng định hình chúng thành mục đích sống,
  đôi khi đưa đến kiểu hành vi thiếu trung thực, bất hợp tác, vị kỷ cá nhân. Giá trị
  sống giúp chúng ta cân bằng lại những mục tiêu vật chất. Những giá trị sống
  tích cực là chiếc neo giúp chúng ta ổn định, vững chãi giữa những biến động
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  của cuộc đời, có thể sẽ không dễ dàng gì nhưng ta vẫn vượt qua được mà không
  cảm thấy bị thua thiệt, mất mát.
  Giá trị sống là đòi hỏi khách quan của xã hội. Nếu mỗi cá nhân giải
  quyết hợp lý những giá trị sống của cá nhân phù hợp với giá trị của dân tộc,
  của thời đại, thì sẽ tạo ra sự đồng thuận trong hành động của cá nhân với dân
  tộc và khi ấy mỗi người là một chủ thể của sự phát triển nhân cách, góp phần
  tích cực vào sự phát triển xã hội. Có thể khẳng định, giá trị sống vừa là mục
  tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển nhân cách.
  Để đạt đến mục tiêu giáo dục toàn diện, ngành giáo dục cần quan tâm
  đến việc giáo dục giá trị sống cho các em học sinh đặc biệt với đối tượng học
  sinh cấp THCS. Đây là lứa tuổi có những thay đổi lớn với những bước phát
  triển nhảy vọt về cả thể chất lẫn tinh thần, các em đang đang tách dần khỏi thời
  thơ ấu để bước sang giai đoạn phát triển cao hơn (người trưởng thành). Sự phát
  triển về mặt trí tuệ và nhân cách của các em trong giai đoạn này là nền tảng để
  tạo sự ổn định cho sự trưởng thành của các em. Với những đặc điểm đó, chúng
  ta thấy đây là lứa tuổi rất dễ chịu sự tác động của yếu tố bên ngoài trong quá
  trình hình thành và ổn định tâm lý và nhận thức bên trong. Chính vì vậy, trong
  giai đoạn hiện nay dưới tác động của nền kinh tế thị trường và cơ chế mở cửa
  và do nhiều nguyên nhân khác, những hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên
  có xu hướng ngày càng tăng. Một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên học
  sinh hiện nay đã chỉ biết đến việc hưởng thụ, không quan tâm, không xác định
  được vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đến gia đình, xã hội, đến việc học
  tập và cuộc sống bản thân. Các em học sinh ở độ tuổi từ 12 đến 15 (cấp
  THCS) là lứa tuổi có nhiều biểu hiện hành vi đạo đức xa rời lối sống, thuần
  phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc. Chính vì vậy, nền giáo dục Việt Nam nhận
  thấy rõ sự cần thiết của việc giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống để phát
  triển tâm lực cho học sinh. Phát triển tâm lực là phát triển các phẩm chất đạo
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  đức, tư tưởng chính trị, lối sống, phát triển các tố chất tâm lý, là phát triển tâm
  hồn, hướng tới cuộc sống tinh thần lạc quan, yêu đời, vui vẻ, sống hoà nhập với
  cộng đồng và gần gũi với thiên nhiên; tự điều chỉnh cuộc sống cá nhân hướng
  tới cuộc sống có văn hoá và hạnh phúc. Khai thác, phát triển tâm lực là tạo ra
  nội lực của sự phát triển nhân cách bền vững và con người là động lực của sự
  phát triển kinh tế xã hội, tự nhiên bền vững.
  Việc giáo dục giá trị sống cho học sinh nói chung và cho học sinh THCS
  nói riêng trong nhiều năm nay đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục
  và Đào tạo thành phố Hải Phòng quan tâm và chỉ đạo việc thực hiện. Tuy nhiên
  trên thực tế, công tác này trong các nhà trường còn nhiều lúng túng và chưa
  thực sự có hiệu quả. Trên địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng,
  Phòng Giáo dục và đào tạo quận đã nhiều năm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực
  hiện việc giáo dục giá trị sống đặc biệt quan tâm tới cấp học THCS nhưng
  nhiều hoạt động còn mang tính hình thức. Giáo viên chưa được đào tạo một
  cách bài bản về giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống nên thiếu tính chuyên
  nghiệp. Việc tổ chức hoạt động giáo dục GTS và KNS là có nhưng không đạt
  được mục tiêu đã đặt ra.
  Xuất phát từ những lí do trên, tôi chọn đề tài “Biện pháp quản lý hoạt
  động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS quận Ngô Quyền, thành phố
  Hải Phòng” với hi vọng kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao
  chất lượng giáo dục giá trị sống cũng như chất lượng giáo dục học sinh THCS
  nói chung trên địa bàn quận cũng như các địa bàn khác có điều kiện tương tự.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề xuất được các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống
  cho học sinh THCS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục giá trị sống cho học
  sinh THCS quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quản lí giáo dục giá trị sống cho học
  sinh THCS.
  - Khảo sát, đánh giá thực trạng về giáo dục giá trị sống và quản lý giáo
  dục giá trị sống cho học sinh THCS quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
  - Đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh
  THCS quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
  4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  4.1. Khách thể nghiên cứu
  Hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS quận Ngô Quyền,
  thành phố Hải Phòng.
  4.2. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
  quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
  5. Giả thuyết khoa học
  Nếu xác định được những giá trị sống và quản lý thực hiện thống nhất
  những giá trị đó theo một hệ thống biện pháp và theo một quy trình hợp lý,
  phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh, giáo viên, gia đình
  và các lực lượng xã hội thì hiệu quả giáo dục toàn diện sẽ được cải thiện.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu
  6.1. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến đề tài luận văn
  6.2. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục giá trị
  sống của cấp THCS quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
  6.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống của
  THCS quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  - Áp dụng các lý luận về quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý
  hoạt động giáo dục giá trị sống học sinh THCS.
  - Hệ thống hóa những nội dung và những luận điểm cơ bản của quản lý
  hoại động giáo dục giá trị sống học sinh THCS.
  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp khảo sát thực tiễn;
  - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp;
  - Phương pháp thống kê số liệu;
  - Phương pháp phân tích thực trạng.
  7.3. Phương pháp toán thống kê
  - Thống kê toán học: sử dụng công thức toán học để thống kê, xử lý số
  liệu đã thu được từ các phương pháp khác.
  - Sử dụng bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ.

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status