Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính Kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính Kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC BẢNG viii
  DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ . ix
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của luận văn . 3
  5. Kết cấu của luận văn . 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5
  1.1. Tổng quan về dự án đầu tư . 5
  1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư 5
  1.1.2. Phân loại dự án đầu tư 5
  1.1.3. Chu kỳ hoạt động của dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN . 10
  1.1.4. Nội dung dự án đầu tư 11
  1.1.5. Dự án đầu tư vốn ngân sách nhà nước 16
  1.2. Thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 16
  1.2.1. Khái niệm 16
  1.2.2. Vai trò của thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN . 18
  1.2.3. Tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện thẩm định dự án
  đầu tư . 19
  1.3. Nội dung quy trình và phương pháp thẩm định dự án đầu tư sử
  dụng vốn NSNN . 20
  1.3.1. Tài liệu cơ sở để thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN . 20
  1.3.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN 21
  1.3.3. Quy trình thẩm định dự án đầu tư . 24
  1.3.4. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư . 29
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4. Đặc điểm thẩm định các dự án đầu tư từ NSNN . 32
  1.4.1. Một số nội dung cơ bản của dự án đầu tư . 32
  1.4.2. Yêu cầu của quản lý và thẩm định dự án đầu tư . 34
  1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu
  tư sử dụng vốn NSNN 35
  Kết luận chương 1 . 37
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 38
  2.1. Địa điểm, đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu . 38
  2.1.1. Địa điểm, đối tượng nghiên cứu . 38
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu, thời gian nghiên cứu . 38
  2.2. Câu hỏi đặt ra cần nghiên cứu 38
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 38
  2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin 39
  2.3.2. Phương pháp xử lý thông tin 40
  2.3.3. Phương pháp phân tích thông tin 40
  Kết luận chương 2 . 42
  Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM
  ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH
  KẾ HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH
  VĨNH PHÚC . 43
  3.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội thành phố Vĩnh Yên 43
  3.1.1. Vị trí địa lý . 43
  3.1.2. Đặc điểm địa hình 44
  3.1.3. Khí hậu thủy văn 44
  3.1.4. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên . 45
  3.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội Thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2010-2013 . 48
  3.2.1. Đặc điểm kinh tế 48
  3.2.2. Các thành phần kinh tế 49
  3.2.3. Chuyển dịch cơ cấu lao động thành phố Vĩnh Yên 2010-2013 55
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.3. Tình hình thực hiện đầu tư từ NSNN tại phòng tài chính kế hoạch
  trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 55
  3.4. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư từ NSNN tại phòng
  Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên . 57
  3.4.1. Thực trạng cơ chế quản lý đầu tư xây dựng . 57
  3.4.2. Tổ chức thẩm định dự án . 58
  3.4.3. Đặc điểm thẩm định dự án đầu tư từ NSNN tại phòng tài
  chính kế hoạch trên địa bàn TP Vĩnh Y ên . 65
  3.4.4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư từ NSNN tại phòng tài
  chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên . 65
  3.4.5. Thực trạng về phương pháp thẩm định dự án đầu tư từ NSNN
  tại phòng tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên . 79
  3.4.6. Dự án minh hoạ . 81
  3.5. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư từ NSNN tại
  phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên . 91
  3.5.1. Những kết quả thẩm định 91
  3.5.2. Những tồn tại, hạn chế . 92
  3.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế . 94
  Kết luận chương 3 . 96
  Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NSNN TẠI PHÒNG TÀI
  CHÍNH KẾ HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 98
  4.1. Quan điểm về thẩm định các dự án đầu tư từ NSNN tại phòng tài
  chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên . 98
  4.1.1. Thẩm định dự án đầu tư phải đảm bảo xem xét, đánh giá toàn
  diện các nội dung của dự án 98
  4.1.2. Thẩm định dự án đầu tư thuộc vốn NSNN phải bám sát đối
  tượng đầu tư của vốn NSNN . 98
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  4.1.3. Thẩm định dự án đầu tư phải đảm bảo tính khách quan . 98
  4.1.4. Thẩm định dự án đầu tư phải đánh giá đầy đủ những nhân tố
  ảnh hưởng từ bên ngoài . 99
  4.1.5. Thẩm định dự án đầu tư phải đảm bảo tính kịp thời, nắm bắt
  cơ hội đầu tư sát với nhiệm vụ kinh tế, chính trị của thành phố trong
  từng giai đoạn đảm bảo đầu tư đem lại hiệu quả 100
  4.2. Giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm định dự án 100
  4.2.1. Đổi mới công tác thẩm định dự án đầu tư 100
  4.2.2. Nâng cao nhận thức về công tác thẩm định dự án đầu tư . 101
  4.2.3. Hoàn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tư . 101
  4.2.4. Hoàn thiện về công tác tổ chức thẩm định 102
  4.2.5. Hoàn thiện nội dung thẩm định dự án đầu tư . 103
  4.2.6. Hoàn thiện về phương pháp thẩm định dự án đầu tư 105
  4.3. Điều kiện thực hiện để giải pháp trên thực hiện được, tác giả có
  một số kiến nghị sau đây . 107
  4.3.1. Đối với thành phố Vĩnh Yên 107
  4.3.2. Đối với các bộ, ngành Trung ương . 104
  4.3.3. Đối với chính phủ . 111
  KẾT LUẬN 112
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 113
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

  BKH & ĐT : Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  BNN & PTNT : Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  BTC : Bộ Tài chính
  BXD : Bộ Xây dựng
  ĐTNN : Đầu tư nước ngoài
  GTGT : Giá trị gia tăng
  NSNN : Ngân sách Nhà nước
  QLDA : Quản lý Dự án
  QLĐT&XD : Quản lý Đầu tư và Xây dựng
  QLNN : Quản lý Nhà nước
  TCKH : Tài chính kế hoạch
  TĐ : Thẩm định
  TĐ&QLDA : Thẩm định và Quản lý dự án
  TDMNBB : Trung du miền núi Bắc Bộ
  TKTC : Thiết kế thi công
  TMĐT : Tổng mức đầu tư
  TTLB : Thông tư Liên bộ
  UBND : Uỷ ban nhân dân
  XDCB : Xây dựng cơ bản


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 1.1. Những nội dung cơ bản thẩm định dự án đầu tư xây dựng 22
  Bảng 1.2. Phương pháp thẩm định có xem xét đến những yếu tố rủi ro 31
  Bảng 3.1. Hiện trạng sử dụng đất Thành phố Vĩnh Yên (năm 2009) . 46
  Bảng 3.2. Chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất trên địa bàn Thành phố . 50
  Bảng 3.3. Số lượng cơ sở kinh tế cá thể phân theo ngành thống kê
  Nông - lâm nghiệp - thủy sản . 53
  Bảng 3.4. Cơ cấu kinh tế Thành phố Vĩnh Yên qua các năm . 53
  Bảng 3.5. Chuyển dịch cơ cấu lao động thành phố Vĩnh Yên 2010-2013 55
  Bảng 3.6. Đầu tư trên địa bàn . 56
  Bảng 3.7. Vốn đầu tư của NSNN theo nghành trên địa bàn . 57
  Bảng 3.8. Thuyết minh dự án về Sự cần thiết đầu tư 65
  Bảng 3.9. Thuyết minh về Quy mô dự án đầu tư xây dựng công trình 68
  Bảng 3.10. Thuyết minh về tác động kinh tế - xã hội của dự án đầu tư
  xây dựng công trình giao thông 76
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ix
  DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ

  HÌNH
  Hình 3.1. Một góc thành phố Vĩnh Yên . 54
  Hình 3.2. Vĩnh Yên hôm nay 54

  SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1. Các giai đoạn của dự án 10
  Sơ đồ 1.2. Nội dung thẩm định dự án 25
  Sơ đồ 1.3. Quy trình thẩm định theo thứ tự công việc tiến hành đối
  với dự án đầu tư xây dựng 26
  Sơ đồ 3.1. Bản đồ hành chính Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc . 47
  Sơ đồ 3.2. Quy trình thẩm định dự án đầu tư . 59
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt từ ngân sách Nhà nước (NSNN) đang là
  yêu cầu cấp thiết của nước ta. Để nâng cao hiệu quả đầu tư phải làm tốt công tác
  chuẩn bị đầu tư, trong đó không thể bỏ qua giai đoạn thẩm định dự án, công tác
  thẩm định dự án đầu tư là công tác đầu tiên để đưa ra quyết định đầu tư có hiệu quả,
  không thể không tiến hành phân tích đánh giá các nội dung kinh tế - kỹ thuật của dự
  án nhằm lựa chọn dự án đầu tư hiệu quả nhất. Những hoạt động đầu tư từ NSNN tại
  UBND thành phố Vĩnh Yên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh
  vực kinh tế - xã hội.
  Trong những năm gần đây, công tác thẩm định dự án đầu tư từ NSNN trên
  địa bàn Thành phố Vĩnh Yên luôn được làm tốt để thẩm định các dự án đạt hiệu quả
  cao nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố .
  Nhìn lại công tác thẩm định dự án đầu tư từ NSNN Thành phố Vĩnh Yên
  thời gian qua đã có rất nhiều nỗ lực, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành,
  đoàn thể, đặc biệt là các phòng ban đã có nhiều tham mưu trong việc thẩm định dự
  án đầu tư trên địa bàn thành phố đã có nhiều đổi mới. nhằm phát triển kinh tế- xã
  hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an
  sinh xã hội của Thành phố. Từ việc thẩm định dự án đầu tư những năm qua, Thành
  phố đã được đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở ha tầng kinh tế- xã hội, hạ tầng đô thị.
  Vĩnh Yên đã khẳng định là Thành phố trẻ năng động, là vùng kinh tế trọng điểm
  Bắc Bộ và là vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh. Vĩnh Yên
  đang thực hiện lộ trình trở thành đô thị loại II vào năm 2014, tiến tới xây dựng đô
  thị Vĩnh Yên xanh, phát triển bền vững, trở thành đô thị lõi của tỉnh Vĩnh Phúc. Vì
  vậy công tác thẩm định dự án đầu tư có vị trí đặc biệt quan trọng để Vĩnh Yên phát
  huy nội lực, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ theo lộ trình đã đề ra.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  Trong thời gian tiếp theo, để tiếp tục giải quyết tốt công tác thẩm định
  dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước được tốt hơn, hướng tới sự phát triển bền
  vững đòi hỏi các nhà quản lý cần có những giải pháp sao cho phù hợp trong
  giải quyết vấn đề này. Thực tế cho thấy, công tác thẩm định dự án đầu tư từ
  NSNN vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, vẫn còn nhiều dự án đầu tư
  kém hiệu quả gây thất thoát, lãng phí lớn. Những hạn chế, yếu kém trên có
  nhiều nguyên nhân song nguyên nhân cơ bản chủ yếu là bắt nguồn từ việc thẩm
  định dự án mang tính hình thức, chưa khoa học, không khách quan. Chính vì
  vậy, việc lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư từ
  NSNN tại phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên” làm
  luận văn tốt nghiệp cho mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách
  nhà nước tại Thành phố Vĩnh Yên, phát hiện những mặt mạnh và những hạn chế
  trong công tác thẩm định dự án đầu tư, từ đó đề xuất giải pháp nhằm thực hiện
  tốt hơn nữa việc thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn
  thành Phố Vĩnh Yên.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước
  tại phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trong giai đoạn 2010
  - 2013, từ đó tìm ra những nhân tố ảnh đến việc hoàn thiện công tác thẩm định dự
  án đầu tư từ ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành
  phố Vĩnh Yên.
  - Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm làm tốt công tác hoàn thiện thẩm
  định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính kế hoạch trên địa
  bàn thành phố Vĩnh Yên từ đó giúp Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định dự án tốt
  hơn và có hiệu quả hơn trong khâu thẩm định dự án đầu tư.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Công tác hoàn thiện thẩm định dự án
  đầu tư từ ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố
  Vĩnh Yên (các dự án được xem xét chủ yếu là dự án sử dụng NSNN cân đối qua
  ngân sách thành phố (vốn đầu tư XDCB tập trung, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái
  phiếu Chính phủ)
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  3.2.1. Phạm vi về nội dung
  - Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề cụ thể trong công tác thẩm định dự
  án đầu tư từ NSNN tại phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.
  3.2.2. Phạm vi về không gian
  - Nghiên cứu về công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước tại
  phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.
  3.2.3. Phạm vi về thời gian
  Nội dung các vấn đề nghiên cứu trong luận văn được sử dụng thu thập Số liệu,
  tư liệu nghiên cứu từ năm 2010 đến năm 2013 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.
  4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của luận văn
  4.1. Ý nghĩa khoa học
  - Việc đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà
  nước tại phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên có ý nghĩa rất
  quan trọng đối với sự hoàn thiện công tác thẩm định dự án được tốt hơn, chính xác
  hơn, nó góp phần nâng cao chất lượng thẩm định dự án tại Phòng Tài chính kế
  hoạch đưa ra quyết định đầu tư dự án có hiệu quả cao.
  4.2. Những đóng góp của luận văn
  - Luận văn giải quyết phần lý luận và thực tiễn
  1) Lý luận để hệ thống hoá những vấn đề lý luận và cơ chế chính sách về dự
  án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  Tổng quan về dự án đầu tư:Khái niệm, vai trò, quy trình các giai đoạn của dự án.
  - Thẩm định dự án đầu tư: Tác giả đã nêu khái niệm dự án, nội dung dự án,
  quy trình, chất lượng thẩm định dự án đầu tư, tiêu chí đánh giá chất lượng thẩm
  định dự án đầu tư.
  - Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư.
  2)Về thực tiễn trên cơ sở phân tích thực trạng, phân tích dự án đầu tư luận
  văn làm rõ: Đối tượng thẩm định dự án đầu tư thành phố Vĩnh Yên.
  Quy trình thẩm định dự án đầu tư được áp dụng tại thành phố Vĩnh Yên.
  Rút ra được những nhận xét, kết quả, những tồn tại hạn chế.
  Trên cơ sở phân tích thực trạng kết hợp với phương hướng phát triển của
  thành phố Vĩnh Yên và quan điểm xây dựng các giải pháp.
  Từ giải pháp đã nêu kết hợp với thực tiễn đề xuất kiến nghị để thực hiện
  giải pháp.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết
  cấu gồm 04 chương như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư từ NSNN
  tại phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.
  Chương 4: Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng thẩm định dự án
  đầu tư từ NSNN tại phòng Tài chính kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính Kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính Kế hoạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status