Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Kết cấu luận văn 3
  Chương 1: KHÁCH DU LỊCH VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH
  HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH . 4
  1.1. Tổng quan về khách du lịch . 4
  1.1.1. Du lịch . 4
  1.1.2. Khách du lịch 11
  1.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia và đại phương trong nước về thu
  hút khách du lịch và bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Quảng Ninh 21
  1.2.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia và địa phương trong nước 21
  1.2.2. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Quảng Ninh 28
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC . 30
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 30
  2.2. Phương pháp thu thập số liệu . 30
  2.3. Phương pháp xử lý số liệu 31
  2.4. Phương pháp phân tích số liệu . 31
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  2.4.1. Phương pháp so sánh . 31
  2.4.2. Phương pháp phân tổ . 32
  2.4.3. Phương pháp thống kê . 32
  2.4.4. Phương pháp chuyên khảo 32
  2.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá và phương pháp phân tích . 32
  Chương 3: THỰC TRẠNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH CỦA
  TỈNH QUẢNG NINH . 35
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 35
  3.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu của tỉnh Quảng Ninh . 35
  3.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 38
  3.1.3. Dân số và lao động 40
  3.2. Các điều kiện để phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh 46
  3.2.1. Tài nguyên du lịch tỉnh Quảng Ninh 46
  3.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thụât của ngành du lịch Quảng Ninh . 56
  3.2.3. Lao động trong ngành du lịch Quảng Ninh 60
  3.2.4. Sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Ninh . 61
  3.3. Đánh giá thực trạng thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh và kết
  quả kinh doanh du lịch 64
  3.3.1. Tình hình khách du lịch đến Quảng Ninh trong thời gian vừa qua . 64
  3.3.2. Cơ cấu khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh 68
  3.3.3. Đánh giá kết quả thu hút khách du lịch của tỉnh Quảng Ninh
  trong thời gian vừa qua . 74
  3.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch tỉnh
  Quảng Ninh trong thời gian qua 76
  3.4. Đánh giá tổng quát về việc thu hút khách du lịch của tỉnh Quảng
  Ninh trong giai đoạn 2009 - 2013. 83
  3.4.1. Những tiến bộ và kết quả đạt được . 83
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.4.2. Những yếu kém tồn tại 86
  Chương 4: GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TỈNH
  QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN NĂM 2015-2020 89
  4.1. Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh . 89
  4.2. Định hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh 89
  4.3. Các mục tiêu của ngành du lịch Quảng Ninh trong giai đoạn năm . 90
  2015-2020 90
  4.4. Những giải pháp thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh. . 91
  4.4.1. Giải pháp chung 91
  4.4.2. Giải pháp đối với doanh nghiệp du lịch 96
  4.5. Một số kiến nghị nhằm phát triển nguồn khách du lịch đến tỉnh
  Quảng Ninh trong giai đoạn năm 2015 - 2020 . 100
  4.5.1. Kiến nghị với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh . 100
  4.5.2. Kiến nghị với Sở Văn hoá, Thông tin và Du lịch Quảng Ninh 100
  4.5.3. Kiến nghị đối với UBND tỉnh Quảng Ninh 100
  KẾT LUẬN 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
  PHỤ LỤC
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  CK : Cùng kỳ
  FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  GDP : Thu nhập quốc nội
  KH : Kế hoạch
  LĐ : Lao động
  QĐ : Quyết định
  QLĐT : Quản lý đào tạo
  TP : Thành phố
  UBND : Ủy ban nhân dân
  UNWTO : Tổ chức du lịch thế giới

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1. Cơ cấu lao động 2008 - 2013 41
  Bảng 3.2. Hiện trạng lao động trong ngành du lịch Quảng Ninh 60
  Bảng 3.3: Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh . 64
  Bảng 3.4: Cơ cấu khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh . 68
  Bảng 3.5: Lượt khách quốc tế đến tỉnh Quảng Ninh qua các năm . 69
  Bảng 3.6: Thị trường khách du lịch quốc tế 71
  Bảng 3.7: Lượng khách du lịch nội địa đến Quảng Ninh . 73
  Bảng 3.8: Doanh thu ngành du lịch Quảng Ninh 74
  Bảng 3.9. Mức độ hài lòng của khách du lịch đối với chất lượng phục
  vụ của lao động trong ngành du lịch . 83
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 3.1. So sánh số lượng lao động / dân số 42
  Biểu đồ 3.2. Chuyển dịch cơ cấu lao động năm 2008 - 2013 . 42
  Biểu đồ 3.3: Thay đổi lượng khách du lịch đến Quảng Ninh . 65
  Biểu đồ 3.4: Cơ cấu khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh . 68
  Biểu đồ 3.5: Lượt khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh . 69
  Biểu đồ 3.6: Cơ cấu khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng Ninh . 71
  Biểu đồ 3.7. Mức độ biến động khách du lịch nội địa đến Quảng Ninh 73
  Biểu đồ 3.8: Thay đổi doanh thu ngành du lịch Quảng Ninh qua các năm 75


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Du lịch là hoạt động bắt đầu xuất hiện từ rất xa xưa trong lịch sử nhân
  loại. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển cho đến nay du lịch đã trở thành nhu
  cầu không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Du lịch là ngành kinh tế tổng
  hợp, phát triển nhanh chóng, được mệnh danh là “ngành công nghiệp không
  khói”. Ngày nay, du lịch được rất nhiều quốc gia đầu tư phát triển thành
  ngành kinh tế mũi nhọn.
  Ở nước ta, ngành du lịch đã được Đảng và nhà nước hết sức quan tâm
  và tạo điều kiện phát triển trở thành một ngành kinh tế quan trọng, có mức
  tăng trưởng cao, nhất là trong những năm gần đây, khi thực hiện chủ trương
  đổi mới kinh tế và chính sách đối ngoại với phương châm hết sức năng động
  của Đảng ta: “Việt nam là bạn của tất cả các nước”. Bước vào thời kỳ công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vấn đề phát triển kinh tế du lịch xứng đáng
  với vị trí, vai trò của ngành du lịch lại càng trở nên cần thiết như nghị quyết
  của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII, khóa VII đã chỉ rõ: “Phát
  triển ngành du lịch, hình thành ngành công nghiệp du lịch có quy mô ngày
  càng lớn, tương xứng với tiềm năng của nước ta”.
  Quảng Ninh là tỉnh nằm về phía Đông Bắc của Việt Nam, là một trong
  25 tỉnh biên giới và là tỉnh duy nhất có cả ranh giới trên biển và đất liền với
  Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quảng Ninh là miền đất du lịch hấp dẫn
  không chỉ với khách du lịch trong nước mà còn hấp dẫn cả khách quốc tế.
  Danh thắng cảnh nổi tiếng Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh được
  UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và di sản thế giới. Bên cạnh
  đó, tỉnh có gần 500 di tích lịch sử, văn hoá, nghệ thuật . gắn với nhiều lễ hội
  truyền thống, trong đó có những di tích nổi tiếng của quốc gia như chùa Yên
  Tử, đền Cửa Ông, di tích lịch sử Bạch Đằng, chùa Long Tiên, đình Quan
  Lạn . đây là những điểm thu hút khách thập phương đến với các loại hình du
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  lịch văn hoá, tôn giáo, nhất là vào những dịp lễ hội. Đến Quảng Ninh, du
  khách còn có cơ hội để thưởng thức các món ăn được chế biến từ các loài hải
  sản của biển Quảng Ninh, trong đó có những đặc sản giá trị như hải sâm, bào
  ngư, tôm, cua, sò, ngán, hầu hà, sá sùng, rau câu
  Tuy nhiên, so với tiềm năng thì sự phát triển của du lịch Quảng Ninh
  trong thời gian qua chưa thực sự tương xứng với tiềm năng còn nhiều hạn chế,
  tỷ lệ khách đến 2 lần thấp, lượng khách đến Quảng Ninh tăng không đều qua
  các năm, khách quốc tế ít, thời gian lưu trú ngắn, công suất sử dụng buồng
  không cao và hiệu quả kinh doanh du lịch thấp. Tất cả những hạn chế này đã
  đặt ra cho các nhà quản lý kinh tế, những người đang công tác trong ngành du
  lịch tỉnh Quảng Ninh băn khoăn là làm thế nào để có thể thu hút, phát triển
  được nguồn khách đến với Quảng Ninh ngày càng tăng nhằm đưa nền kinh tế
  này trở thành ngành kinh tế trọng yếu của tỉnh, đóng góp vào nguồn ngân sách
  tỉnh cao và tương xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh Quảng Ninh.
  Với lý do trên nên tôi đã chọn đề tài: "Giải pháp thu hút khách du lịch
  đến tỉnh Quảng Ninh" làm luận văn thạc sỹ của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về thu hút khách du
  lịch và các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch.
  - Phân tích và đánh giá thực trạng nguồn khách du lịch đến tỉnh Quảng
  Ninh trong giai đoạn năm 2009-2013 trên cơ sở lý luận và các nhân tố ảnh
  hưởng đến lượng khách du lịch. Từ đó, rút ra kết quả đạt được cũng như
  những hạn chế còn tồn tại trong việc thu hút khách du lịch của tỉnh Quảng
  Ninh và nguyên nhân hạn chế.
  - Đề xuất giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Nghiên cứu thu hút khách du lịch của tỉnh Quảng Ninh
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu thu hút khách du
  lịch đến tỉnh Quảng Ninh.
  - Phạm vi thời gian: Đề tài thu thập số lịệu về khách du lịch đến tỉnh
  Quảng Ninh trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013.
  4. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục,
  luận văn gồm 4 chương:
  Chương 1: Khách du lịch và những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng
  thu hút khách du lịch.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu khoa học
  Chương 3:Thực trạng thu hút khách du lịch của tỉnh Quảng Ninh.
  Chương 4: Giải pháp thu hút khách du lịch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn
  năm 2015 - 2020.

  Xem Thêm: Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status