Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Lưu Xá

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Lưu Xá

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Luận văn này được hoàn thành với sự hướng dẫn giúp đỡ của Phòng
  Quản lý đào tạo Sau Đại học trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh -
  Đại học Thái Nguyên.
  Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Nhà trường và Phòng Quản lý đào tạo Sau Đại
  học đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và làm luận văn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn đến TS.Nguyễn Thị Lan Anh - người đã trực tiếp
  hướng dẫn và cho tôi những ý kiến quý báu trong quá trình hoàn thành luận văn.
  Xin chân thành cảm ơn tập thể Ban giám đốc và các CBNV của Ngân
  hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá đã cung cấp thông
  tin, số liệu và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin cảm ơn đến toàn thể người thân trong gia đình, bạn bè và đồng
  nghiệp đã quan tâm, giúp đỡ, động viên cho tôi trong suốt quá trình học tập và
  hoàn thành luận văn.

  Tác giả luận văn  Nguyễn Thị Tú Quyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC BẢNG viii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ x
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 3
  5. Kết cấu của luận văn 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY DNNVV
  CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
  1.1. Khái quát về NHTM . 4
  1.1.1. Khái niệm NHTM 4
  1.1.2. Chức năng của NHTM . 4
  1.1.3. Các hoạt động của NHTM . 5
  1.2. Hoạt động cho vay DNNVV của NHTM . 8
  1.2.1. Tổng quan về DNNVV 8
  1.2.2. Hoạt động cho vay DNNVV của NHTM 15
  1.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới đẩy mạnh hoạt động cho vay DNNVV
  của NHTM 28
  1.3.1. Các nhân tố thuộc về phía các ngân hàng thương mại 28
  1.3.2. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp . 31
  1.3.3. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài 32
  1.4. Kinh nghiệm cho vay đối với DNNVV của một số NHTM . 33
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4.1. Kinh nghiệm cho vay đối với DNNVV của các NHTM nước ngoài . 33
  1.4.2. Kinh nghiệm cho vay đối với DNNVV của các NHTM Việt Nam 36
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho vay DNNVV đối với ngân hàng TMCP
  Công thương Lưu Xá 39
  Kết luận chương 1 . 39
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu . 40
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 40
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu . 40
  2.2.2. Đối tượng tiếp cận . 40
  2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin . 41
  2.2.4. Phương pháp phân tích 42
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 43
  2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng 43
  2.3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của hoạt động cho
  vay đối với khách hàng DNNVV tại ngân hàng . 43
  Kết luận chương 2 . 44
  Chương 3: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN
  HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ 45
  3.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi
  nhánh Lưu Xá 45
  3.1.1. Giới thiệu chung 45
  3.1.2. Mô hình tổ chức của NHTMCP Công thương Việt Nam - Chi
  nhánh Lưu Xá 47
  3.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động của Ngân hàng TMCP Công
  thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá . 50
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.2. Hoạt động kinh doanh của NHTMCP Công thương Việt Nam - Chi
  nhánh Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013 . 51
  3.2.1. Hoạt động huy động vốn . 51
  3.2.2. Hoạt động cho vay . 54
  3.2.3. Các hoạt động khác 56
  3.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh . 57
  3.3. Phân tích thực trạng cho vay đối với khách hàng DNNVV tại
  NHTMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá giai đoạn
  2011 - 2013 58
  3.3.1. Thực trạng mở rộng quy mô cho vay 58
  3.3.2. Tăng trưởng số lượng DNNVV có quan hệ vay vốn tại chi nhánh . 64
  3.3.3. Tăng trưởng dư nợ bình quân . 65
  3.3.4. Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV 67
  3.3.5. Phân tích thực trạng kiểm soát rủi ro tại NHTMCP Công thương
  Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013 . 68
  3.4. Đánh giá nguyên nhân và cơ hội tiếp cập nguồn vốn của DNNVV
  tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu
  Xá thông qua phiếu điều tra 71
  3.4.1. Đánh giá của CBTD . 71
  3.4.2. Đánh giá của DNNVV . 72
  3.5. Đánh giá chung thực trạng hoạt động cho vay DNNVV tại Ngân
  hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá . 77
  3.5.1. Những kết quả đạt được . 77
  3.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân 78
  Kết luận chương 3 83
  Chương 4: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHO VAY DNNVV TẠI NGÂN
  HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƯU XÁ 83
  4.1. Quan điểm, định hướng đẩy mạnh cho vay đối DNNVV 83
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  4.1.1. Định hướng phát triển chung . 83
  4.1.2. Định hướng đẩy mạnh cho vay đối với DNNVV 84
  4.2. Giải pháp đẩy mạnh cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công
  thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá . 86
  4.2.1. Đa dạng hoá các hình thức cho vay và nâng cao chất lượng các
  sản phẩm cho vay đối với các DNNVV 87
  4.2.2. Đa dạng hoá phương thức cho vay 88
  4.2.3. Cải tiến thủ tục, cơ chế cấp tín dụng cho DNNVV . 88
  4.2.4. Mở rộng điều kiện về tài sản đảm bảo . 89
  4.2.5. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 90
  4.2.6. Thực hiện chế độ đãi ngộ, động viên khen thưởng kịp thời đối với
  cán bộ tín dụng phụ trách DNNVV 92
  4.2.7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động marketing ngân hàng 92
  4.2.8. Tăng cường hệ thống thông tin và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng . 94
  4.3. Kiến nghị . 95
  4.3.1. Với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan . 95
  4.3.2. Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam . 96
  4.3.3. Với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 96
  4.3.4. Với UBND tỉnh Thái Nguyên 97
  Kết luận chương 4 . 98
  KẾT LUẬN 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 101
  PHỤ LỤC 103


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  STT Ký hiệu chữ viết tắt Nguyên nghĩa
  1 CBTD Cán bộ tín dụng
  2 CP Chính phủ
  3 DN Doanh nghiệp
  4 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
  5 HĐTD Hợp đồng tín dụng
  6 NĐ Nghị định
  7 NH Ngân hàng
  8 NHNN Ngân hàng nhà nước
  9 NHTM Ngân hàng thương mại
  10 QĐ Quyết định
  11 QH Quốc hội
  12 RRTD Rủi ro tín dụng
  13 SXKD Sản xuất kinh doanh
  14 TCTD Tổ chức tín dụng
  15 TMCP Thương mại cổ phần
  16 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  17 TSBĐ Tài sản bảo đảm
  18 UBND Ủy ban nhân dân

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy mô tổng nguồn vốn 9
  Bảng 3.1: Hoạt động huy động vốn của NHTMCP Công thương Việt Nam
  - Chi nhánh Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013 52
  Bảng 3.2. Dư nợ và chất lượng cho vay tại NHTMCT Công thương Việt
  Nam - Chi nhánh Lưu Xá giai đoạn 2011 - 2013 . 54
  Bảng 3.3: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013 58
  Bảng 3.4. Tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV giai đoạn 2011 - 2013 . 59
  Bảng 3.5. Tăng trưởng dư nợ cho vay theo kỳ hạn và ngành nghề giai
  đoạn 2011 - 2013 61
  Bảng 3.6. Tăng trưởng dư nợ cho vay theo phương thức cho vay và đảm
  bảo tiền vay giai đoạn 2011 – 2013 62
  Bảng 3.7: Số lượng DNNVV có quan hệ vay vốn tại chi nhánh giai đoạn
  2011 - 2013 64
  Bảng 3.8: Tăng trưởng dư nợ bình quân DNNVV giai đoạn 2011 - 2013 . 66
  Bảng 3.9: Tăng trưởng thu nhập từ cho vay DNNVV giai đoạn 2011 - 2013 . 67
  Bảng 3.10. Chất lượng cho vay DNNVV giai đoạn 2011 - 2013 . 69
  Bảng 3.11: Tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD 70
  Bảng 3.12. Đánh giá của CBTD về khả năng tiếp cận vốn vay của
  DNNVV tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi
  nhánh Lưu Xá 71
  Bảng 3.13. Nhóm tiêu chí về mức độ đáp ứng . 73
  Bảng 3.14. Nhóm tiêu chí về mức độ tin cậy 74
  Bảng 3.15. Nhóm tiêu chí về năng lực phục vụ 74
  Bảng 3.16. Nhóm tiêu chí về thái độ phục vụ . 75
  Bảng 3.17. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất . 76
  Bảng 3.18. Nhóm tiêu chí về nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp 77

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ix
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  x
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

  Sơ đồ 3.1. Tổ chức bộ máy của NHTMCP Công thương Việt Nam - Chi
  nhánh Lưu Xá . 48
  Hình 3.1. Kết quả huy động vốn giai đoạn 2011 - 2013 . 53
  Hình 3.2. Dư nợ cho vay và nợ quá hạn giai đoạn 2011 - 2013 . 55
  Hình 3.3. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giai đoạn 2011 - 2013 56
  Hình 3.4. Dư nợ cho vay DNNVV giai đoạn 2011 - 2013 . 60
  Hình 3.5. Dư nợ bình quân trên DNNVV giai đoạn 2011 - 2013 . 67
  Hình 3.6. Tỷ lệ nợ xấu đối với DNNVV giai đoạn 2011 - 2013 69
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Đất nước ta đang trong quá trình phát triển và ngày càng hội nhập vào
  nền kinh tế thế giới. Theo đó, sự phát triển của các DNNVV là tất yếu và có
  vai trò rất quan trọng. Trong thời gian qua Đảng và Nhà nước luôn chú trọng
  và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các DNNVV. Nghị định
  59/2009/NĐ-CP của Chính Phủ về trợ giúp phát triển DNNVV có nêu: “Phát
  triển DNNVV là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế
  xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”. Các DNNVV
  đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động,
  giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói, giảm
  nghèo ở địa phương, hỗ trợ tích cực cho phát triển của DN lớn, trong đó có
  lĩnh vực công nghệ hỗ trợ. Tính đến thời điểm này, cả nước có chừng 460
  nghìn doanh nghiệp trong đó các DNNVV chiếm tới 97% trong số đó đóng
  góp khoảng 45% GDP của cả nước, tạo 50% việc làm mới, 78% mức bán lẻ,
  33% giá trị sản lượng công nghiệp.
  Các DNNVV ở Việt Nam hiện nay đều đang gặp rất nhiều khó khăn do
  quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ thấp, trình độ quản lý kém, năng lực cạnh
  tranh thấp, các sản phẩm sản xuất ra có chất lượng chưa cao . Một trong
  những nguyên nhân dẫn đến các khó khăn đó là do bị hạn chế về nguồn vốn.
  Nguồn vốn duy trì hoạt động kinh doanh của các DNNVV hầu hết đều thông
  qua hình thức cấp tín dụng của các NHTM. Tuy nhiên việc tiếp cận với nguồn
  vốn tín dụng của các DNNVV tại các NHTM rất khó khăn như hạn chế về
  quy mô, thời hạn, thủ tục . Theo một điều tra mới đây của Cục Phát triển
  DN (Bộ Kế hoạch và Đầu Tư), chỉ có 32,38% DNNVV có khả năng tiếp cận
  được các nguồn vốn của các ngân hàng.
  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá là chi
  nhánh cấp I trực thuộc ngân hàng Công thương Việt Nam được thành lập năm
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  2006. Với địa bàn hoạt động tập trung nhiều DNNVV, hoạt động cho vay
  DNNVV luôn được chi nhánh chú trọng. Cụ thể là hoạt động cho vay đối với
  DNNVV của Chi nhánh luôn có mức tăng trưởng tốt. Tăng trưởng tín dụng
  đối với DNNVV bình quân giai đoạn 2009 - 2013 là 10%. Tuy nhiên, khả
  năng tiếp cận nguồn vốn của các DNNVV thời gian qua vẫn còn nhiều khó
  khăn do có cả nguyên nhân từ phía ngân hàng và từ phía các DNNVV.
  Vậy hoạt động cho vay DNNVV tại chi nhánh đã được nhận thức và
  thực hiện như thế nào? Thời gian tới cần có những giải pháp nào để đẩy mạnh
  hoạt động cho vay DNNVV?
  Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, tác giả chọn đề tài: “Đẩy mạnh cho
  vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh
  Lưu Xá” làm đề tài nghiên cứu của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Tìm hiểu thực trạng hoạt động cho vay DNNVV tại NHTMCP Công
  Thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá trong thời gian qua và đề xuất các giải
  pháp về cho vay các DNNVV thời gian tới.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn các vấn đề liên quan đến
  NHTM và cho vay đối với DNNVV của NHTM.
  - Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với
  DNNVV tại NHTMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá; phân
  tích những khó khăn, vướng mắc trong việc cho vay cũng như tiếp cận nguồn
  vốn ngân hàng của DNNVV.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cho vay DNNVV tại
  NHTMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  Lý luận và thực trạng về hoạt động cho vay DNNVV tại NHTMCP Công
  Thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi không gian: Vấn đề nghiên cứu được tìm hiểu tại ngân hàng
  TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá.
  - Phạm vi thời gian: Số liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay
  DNNVV tại NHTMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá được thu
  thập trong giai đoạn 2011- 2013.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Đề tài có những ý nghĩa về khoa học và thực tiễn sau:
  - Bổ sung và làm phong phú thêm cơ sở lý luận về NHTM và cho vay
  của NHTM
  - Đưa ra cách nhìn mới về đẩy mạnh cho vay đối với DNNVV
  - Tìm hiểu kinh nghiệm cho vay đối với DNNVV của một số NHTM
  trong nước và nước ngoài.
  - Thấy được các hạn chế trong cho vay DNNVV và những yếu tố ảnh hưởng
  tới đẩy mạnh cho vay DNNVV tại ngân hàng TMCP Công thương Lưu Xá
  - Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh cho vay DNNVV tại ngân hàng
  TMCP Công thương Lưu Xá
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm:
  - Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về cho vay DNNVV của NHTM.
  - Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
  - Chương 3. Thực trạng cho vay DNNVV tại NHTMCP Công Thương
  Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
  - Chương 4. Giải pháp đẩy mạnh cho vay DNNVV tại NHTMCP Công
  Thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá

  Xem Thêm: Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Lưu Xá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Lưu Xá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status