Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long giai đoạn 2008 đến nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long giai đoạn 2008 đến nay

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài, tôi đã nhận được sự quan
  tâm giúp đỡ nhiệt tình, sự đóng góp quý báu của nhiều cá nhân và tập thể, đã
  tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành bản luận văn này.
  Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Đỗ Thị Lan - Trường
  Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời
  gian tôi nghiên cứu thực hiện đề tài.
  Tôi xin cảm ơn sự góp ý chân thành của các Thầy, Cô giáo, Phòng
  Quản lý đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tạo
  điều kiện cho tôi thực hiện đề tài.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi
  trường, phòng Thống kê, Văn phòng UBND thành phố Hạ Long, Văn phòng
  đăng ký QSD đất thành phố Hạ Long, UBND các phường, cán bộ và người
  dân tham gia phỏng vấn đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên
  cứu thực hiện luận văn.
  Tôi xin cảm ơn tới gia đình, những người thân, đồng nghiệp và bạn bè
  đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài.
  Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn!
  Tác giả luận văn


  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích của đề tài . 3
  3. Ý nghĩa của đề tài 3
  4. Yêu cầu của đề tài . 3
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 4
  1.1.1. Cơ sở lý luận . 4
  1.1.2. Cơ sở thực tiễn 7
  1.2. Tổng quan các vấn đề về đăng ký đất đai 7
  1.2.1. Đăng ký đất đai, bất động sản . 7
  1.2.2. Cơ sở lý luận về đăng ký đất đai, bất động sản 8
  1.2.3. Hệ thống đăng ký đất đai và bất động sản Việt Nam . 11
  1.3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất . 13
  1.3.1. Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của VPĐK 13
  1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng Đăng ký quyền sử
  dụng đất . 14
  1.4. Mô hình tổ chức đăng ký đất đai, bất động sản ở một số nước . 16
  1.4.1. Australia: Đăng ký quyền (hệ thống Toren) . 16
  1.4.2. Cộng hòa Pháp 17
  1.4.3. Thụy Điển 18
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.5. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở
  nước ta . 19
  1.5.1. Tình hình thành lập . 19
  1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 20
  1.5.3. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của VPĐK 20
  1.6. Đánh giá chung tổng quan . 21
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU . 22
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 22
  2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành . 22
  2.3. Nội dung nghiên cứu 22
  2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Hạ Long . 22
  2.3.2. Sơ lược về hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà
  nước về đất đai của thành phố Hạ Long . 23
  2.3.3. Sơ lược về văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long . 23
  2.3.4. Đánh giá thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền
  sử dụng đất thành phố Hạ Long 23
  2.4. Phương pháp thực hiện . 24
  2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 24
  2.4.2. Phương pháp điều tra ngoại nghiệp và khảo sát thực địa . 24
  2.4.3. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan . 25
  2.4.4. Phương pháp chuyên gia . 25
  2.3.5. Phương pháp phân tích tổng hợp 25
  Chương 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC . 26
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 26
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 26
  3.1.2. Các nguồn tài nguyên 29
  3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 32
  3.1.4. Thực trạng hệ thống hạ tầng kĩ thuật 35
  3.1.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi
  trường thành phố Hạ Long 38
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai của
  thành phố Hạ Long 40
  3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 40
  3.2.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long 41
  3.3. Hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất giai đoạn
  2008 đến nay . 48
  3.3.1. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
  đất thành phố Hạ Long 48
  3.3.2. Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai . 52
  3.3.3. Kết quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 52
  3.1.4. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động. . 68
  3.3.5. Đánh giá chung . 75
  3.3.6. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Văn phòng
  đăng ký quyền sử dụng đất 75
  3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng
  đăng ký quyền sử dụng đất 78
  3.2.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách 78
  3.2.2. Giải pháp về tổ chức, quản lý (phân công nhiệm vụ) . 79
  3.2.3. Giải pháp về kỹ thuật, nghiệp vụ 79
  3.2.4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ) . 80
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường
  CN-TTCN : Chuyển nhượng - Tách thửa
  chuyển nhượng
  ĐGHC : Địa giới hành chính
  ĐKQSD : Đăng ký quyền sử dụng đất
  HSĐC : Hồ sơ địa chính
  TN&MT : Tài nguyên & Môi trường
  TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
  UBND : Ủy ban nhân dân
  VPĐK : Văn phòng đăng ký

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 của thành phố Hạ Long 40
  Bảng 3.2: Hệ thống cán bộ địa chính văn phòng đăng ký quyền sử
  dụng đất thành phố Hạ Long 51
  Bảng 3.3: Tiến độ cấp GCN của thành phố Hạ Long năm 2008-2013 . 54
  Bảng 3.4: Tình hình thực hiện công tác chuyển nhượng quyền sử
  dụng đất 59
  Bảng 3.5: Tình hình lập hồ sơ địa chính của thành phố Hạ Long . 62
  Bảng 3.6: Kết quả thực hiện cung cấp thông tin địa chính cho Chi cục
  thuế thành phố để thực hiện nghĩa vụ tài chính từ năm
  2008- 2013 65
  Bảng 3.7: Kết quả thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn
  thành phố Hạ Long . 66
  Bảng 3.8: Tình hình thực hiện công tác xác nhận đăng ký thế chấp và
  xóa thế chấp 68
  Bảng 3.9: Mức độ công khai thủ tục hành chính 69
  Bảng 3.10: Đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ của VPĐK . 70
  Bảng 3.11: Đánh giá Thái độ tiếp nhận hồ sơ . 72
  Bảng 3.12: Đánh giá mức độ hướng dẫn của cán bộ 73

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hiện nay nước ta đang thực hiện quá trình đổi mới phát triển nền kinh tế
  theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, nhu cầu sử dụng đất ngày
  càng tăng. Do đó đòi hỏi công tác quản lý nhà nước về đất đai phải có sự
  đồng bộ. Cũng như công tác thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực
  đất đai phải được cải cách phù hợp với nhu cầu và đảm bảo đúng quy định
  của pháp luật để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quá
  trình sử dụng đất cũng như công tác quản lý nhà nước về đất đai thực hiện
  một cách có hiệu quả.
  Đăng ký đất đai là một trong những nội dung quan trọng của quản lý Nhà
  nước về đất đai. Việc đăng ký Nhà nước về đất đai có ý nghĩa: các quyền về
  đất đai được bảo đảm bởi nhà nước, liên quan đến tính tin cậy, sự nhất quán
  và tập trung, thống nhất của dữ liệu địa chính. Đăng ký đất đai là một công cụ
  của Nhà nước để bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích cộng đồng cũng như lợi ích
  của người sử dụng đất.
  Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động phát huy những kết quả đã đạt
  được; đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
  của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Để từ đó có những chiến lược
  được đưa ra trong công tác quản lý đất đai nhằm đạt được hiệu quả cao nhất,
  phù hợp nhất trong công cuộc đổi mới hiện nay.
  Luật đất đai 2003 quy định: “Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương có
  văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là cơ quan dịch vụ công thực hiện chức
  năng quản lý hồ sơ địa chính gốc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính, phục
  vụ người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ” (Điều 64).
  Sự hình thành của hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cùng
  với việc thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  cửa”, “một cửa liên thông”, “trung tâm dịch vụ hành chính công” đã góp
  phần đổi mới nâng cao chất lượng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng
  nhận quyền sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch, giảm thời gian và
  chi phí cho các chủ sử dụng đất đã phát huy được hiệu quả góp phần nâng cao
  hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai. Tuy nhiên hoạt động của Văn phòng
  đăng ký quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập, việc cung cấp các dịch vụ về
  đăng ký, cấp giấy chứng nhận và chỉnh lý biến động về đất đai hiện vẫn là
  một trong những vấn đề bức xúc, chưa thực hiện được ở 3 cấp đặc biệt là khu
  vực đô thị có số lượng giao dịch bất động sản ngày càng cao.
  Thành phố Hạ Long gồm có 20 phường, là trung tâm của tỉnh Quảng Ninh,
  một tỉnh lớn nằm trong tam giác trọng điểm kinh tế phía bắc: Hà Nội - Hải
  Phòng - Quảng Ninh. Thành phố Hạ Long còn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn
  hoá của tỉnh, cách thủ đô Hà Nội 165 km về phía tây theo quốc lộ 18A, cách
  trung tâm thành phố cảng biển Hải Phòng 70 km về phía nam theo quốc lộ 10,
  cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái 180 km về phía đông theo quốc lộ 18A.
  Công tác đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long trong những
  năm qua đã đạt một số kết quả nhất định, đặc biệt là khi Văn phòng Đăng ký
  quyền sử dụng đất được thành lập (tháng 5 năm 2008). Tuy nhiên, trong quá
  trình hoạt động Văn phòng còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, điều kiện
  cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc tìm giải pháp tốt
  nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử
  dụng đất của Thành phố là cần thiết, góp phần không nhỏ trong việc quản lý
  Nhà nước về đất đai.
  Xuất phát từ những yêu cầu thực tế, dưới sự hướng dẫn của giảng viên
  PGS. TS Đỗ Thị Lan tôi tiến hành nghiên cứu chuyên đề: “Đánh giá thực
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ
  Long giai đoạn 2008 đến nay”.
  2. Mục đích của đề tài
  - Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng
  đất thành phố Hạ Long giai đoạn 2008 đến nay.
  - Đánh giá những kết quả đạt được và khó khăn còn tồn tại.
  - Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng.
  3. Ý nghĩa của đề tài
  - Ý nghĩa học tập và ý nghĩa khoa học: Củng cố trau dồi kiến thức, hiểu,
  nắm vững được những kiến thức về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của
  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó có thể có những sáng
  kiến góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký
  quyền sử sụng đất.
  - Ý nghĩa thực tiễn: Tích lũy cho bản thân vốn kiến thức để áp dụng vào
  công tác chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động
  được những hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình
  phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
  4. Yêu cầu của đề tài
  - Nắm vững các quy định trong các văn bản pháp luật, pháp quy của Nhà
  nước, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, về chức năng
  nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất.
  - Đánh giá được thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử
  dụng đất.
  - Số liệu thu thập đầy đủ, khách quan, chính xác và trung thực.
  - Đề xuất các giải pháp có tính khả thi phù hợp với thực trạng địa phương.

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long giai đoạn 2008 đến nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long giai đoạn 2008 đến nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status